European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка4/26
Дата27.08.2012
Розмір4.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
^

Координатор ЕСТS на факультеті


Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи


Харківський інститут банківської справи

УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@UAB.KHARKOV.COM


Факультет банківської справи у своєму складі налічує 3 кафедри: банківської справи, вищої математики та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра банківської справи є випускаючою.

На факультеті працюють 4 професори, доктори наук; 15 доцентів, кандидатів наук; 7 старших викладачів; які забезпечують навчальний процес, науково-дослідну роботу, використання найсучасніших технічних засобів навчання. На факультеті навчається 158 студентів за рахунок фінансування Національного банку України та 243 студенти за рахунок фінансування фізичних та юридичних осіб. Студенти факультету мають можливість навчатись за різними формами навчання: денною, заочною, екстернатом.

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за такими спеціальностями:

Денна форма навчання:

 1. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Термін навчання – 4 роки.

 2. Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (спеціальність 8.050105 «Банківська справа» за магістерськими програмами «Банківський нагляд», «Банківський менеджмент»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Термін навчання – 1,5 року.


Заочна форма навчання:

 1. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Термін навчання – 4 роки.

 2. Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (спеціальність 7.050105 «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст. Термін навчання – 1 рік.

 3. Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (спеціальність 8.050105 «Банківська справа» за магістерською програмою «Банківський менеджмент»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Термін навчання – 1,5 року.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на факультеті здійснюється такими кафедрами, як кафедра банківської справи, кафедра економічної теорії, кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів, кафедра вищої математики, кафедра інформаційних технологій, кафедра іноземних мов, кафедра менеджменту та кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Перевагою в роботі факультету є практичне спрямування навчання, яке реалізується через діяльність навчально-тренувального банку та навчально-тренувальних фірм, організацію навчальної, виробничої, переддипломної, наукової та педагогічної (на рівні магістра) практик. Значна кількість студентів після закінчення навчання отримує роботу саме в тих установах та підприємствах, де вони проходили практику.

Суттєвим досягненням у діяльності факультету є практично повне працевлаштування випускників (показник працевлаштування щорічно перевищує 90% з урахуванням випускників, що навчаються за рахунок фінансування Національного банку України та на контрактній основі). Факультет має тісні зв’язки із підприємствами та банківськими установами: висококваліфіковані фахівці-практики беруть участь у навчальному процесі, державній атестації студентів, виконанні спільних науково-дослідних робіт.

На факультеті забезпечено наскрізну (протягом усього періоду навчання) підготовку з іноземних мов: запроваджено з 1 по 5 курси викладання дисциплін базової та професійної підготовки англійською мовою; надається можливість студентам вивчення другої іноземної мови, діє практика захисту дипломних робіт іноземною мовою, студенти проходять сертифікацію з бізнес-компетентності «European Business Competence License» (EBCL), викладання ведеться за рівнями знань.

Організація наукової роботи студентів спирається на наукові дослідження професорсько-викладацького складу факультету, що здійснюється за такими напрямками:

 • дослідження регіональних аспектів розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (кафедра банківської справи);

 • моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи (кафедра банківської справи);

 • прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання для потреб територіального Управління НБУ (кафедра банківської справи);

 • розробка методологічних аспектів управління фінансовими потоками, обліковою політикою і оподаткуванням суб’єктів господарювання (кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів);

 • дослідження соціально-економічних аспектів розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін);

 • дослідження проблем сучасної освіти в Україні та питань приєднання до Болонського процесу (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін);

 • економіко-математичні методи та моделі при аналізі фінансово-економічних проблем (кафедра вищої математики);

 • інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації (кафедра економічної теорії);

 • розвиток менеджменту та маркетингу в умовах невизначеності (кафедра менеджменту);

 • дослідження проблем фінансового менеджменту підприємств в Україні, розвитку страхового ринку та інвестиційного процесу на вітчизняних підприємствах (кафедра фінансів);

 • розробка засобів, методів та моделей для дослідження фінансово-економічних проблем та процесів функціонування фінансових та освітніх установ (кафедра інформаційних технологій);

 • лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (кафедра іноземних мов).

На факультеті систематично проводиться робота з обдарованою молоддю інституту: розроблено комплекс технологій, які враховують участь студентів у роботі науково-практичних конференцій, конкурсів, олімпіад різного рівня, дозволяють відстежувати з 1-го курсу науковий розвиток талановитих студентів та проводжувати наукові дослідження в магістратурі та аспірантурі по роботі з обдарованою молоддю інституту. На факультеті створена система матеріального заохочення обдарованих студентів:

 • щосеместрово кращі студенти отримують понад 30 іменних стипендій Національного банку України, комерційних банків, міської та обласної адміністрації,

 • фінансується їх участь у науково-практичних конференціях, публікація результатів наукової роботи,

 • призначаються премії за значні результати у навчанні, науковій та громадській роботі.^ Умови навчання

Економічний факультет та факультет банківської справи мають власну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку студентів і забезпечити реалізацію нових галузевих стандартів освіти.

Забезпечують підготовку фахівців структурні підрозділи: кафедри, лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики, лабораторія технічних засобів навчання, бібліотека з 2 читальними залами та пунктом видачі літератури у гуртожитку.

Для студентів денної форми навчання на факультетах функціонує електронна підтримка навчально-виховного процесу, яка включає розміщені на сервері інституту та доступні з будь-якої ПЕОМ у навчальному закладі:

 • електронну бібліотеку навчально-методичних розробок викладачів інституту, що сформовані у вигляді електронних тек за кафедрами і дисциплінами;

 • інформаційні системи “Нормативні акти України”, Ліга – Закон, які забезпечують доступність правового поля країни;

 • базу даних творчо обдарованої молоді;

 • базу даних наукових розробок викладачів та студентів інституту;

 • електронну пошту НБУ.Опис основних методів викладання


Основні методи навчання, що використовуються в інституті

Одним із основних принципів підготовки в інституті висококваліфікованих фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями є прикладний характер навчання  органічне поєднання теорії з практикою, яка відіграє особливу роль у формуванні професійної культури студентів.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, підвищення рівня практичної підготовки та забезпечення виконання науково-дослідних робіт студентів в інституті створена навчально-тренувальна станція, в межах якої забезпечено тісну взаємодію навчально-тренувального банку (створений при кафедрі банківської справи, технічне оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку, що дозволяє моделювати виробничі ситуації) та чотирьох навчально-тренувальних фірм за різними формами власності (створені при кафедрі фінансів та кафедрі обліку і аудиту).

Наскрізна практика бакалаврів включає навчально-ознайомчу, навчальну, виробничу, що проводяться на базі навчально-тренувальної станції інституту, в банках, на підприємствах і у фірмах м. Харкова та регіону.

Навчальна та навчально-ознайомча практика студентів сприяє формуванню вмінь та практичних навичок роботи за спеціальністю. Основна мета навчальної практики – закріпити та поглибити теоретичні знання студентів, виробити первинні навички роботи з документами, підготувати студентів до самостійної роботи за фахом. Даний вид практики проходить, як правило, в начально-тренувальному банку та навчально-тренувальних фірмах.

Навчально-тренувальна станція інституту має сучасну матеріальну базу: приміщення обладнані офісними меблями та АРМ кожного співробітника фірм та банку, забезпечене використання ПЕОМ та сучасних засобів інформатизації (прикладні програми пакету MS Office, операційний день банку БАРС, системи автоматизації банківських операцій БАРС «Millennium», «Ісаод-банк», «Міні - банк», програмно-технічний комплекс СЕП, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку „1С: Бухгалтерія” та «Інфобухгалтер», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур» та «Инталев», а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах).

Виробнича практика студентів носить комплексний характер і спрямована на об’єднання двох взаємодіючих факторів – теоретичного і практичного навчання, що дає змогу, з одного боку, науково обґрунтувати й систематизувати практичний досвід студента, з іншого – застосовувати й закріпити одержані знання.

Спеціалізація виробничої практики окремих студентів забезпечує поглиблене дослідження ними окремих напрямків фінансово-господарської діяльності. Це надає можливість цільового пропонування роботодавцям випускників для працевлаштування відповідно до отриманої ними спеціалізації

^ Базами практики студенти інституту забезпечені у повному обсязі. Використовуються установи фінансово-кредитні установи південно-східного регіону України та підприємства, які забезпечують виконання вимог наскрізної програми практики підготовки студентів галузь знань – 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Фінанси», мають необхідне обладнання та висококваліфіковані кадри. Відношення з базами практики закріплені відповідними договорами, зокрема, в інституті склалося стабільне співробітництво з Регіональним відділенням фонду Державного майна України по Харківській області, ДП «ХЕМЗ», ДНВО «Комунар», ДП ХМЗ «ФЕД», ВАТ ХТЗ, ВАТ «Харківський електроапаратний завод», з управлінням Національного банку України в Харківській області, ВАТ “Державний Ощадний банк України», ХРУ АКІБ “УкрСиббанк”, Харківською обласною філією Укрсоцбанку, ХОД АППБ “Аваль”, ХФ банку “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, АКБ “Золоті ворота”, АКБ «Базис», ХГРУ «Приватбанку», ХФ АКБ «Форум», ХФ банку «Райффайзенбанк», ХФ банку «Фінанси та Кредит», в органах держаного казначейства та податкових органах міста і області.

Співробітництво з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності є предметом особливої уваги випускаючої кафедри: ведеться постійна робота щодо оновлення переліку базових підприємств, організацій та установ, на яких студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики з наступним працевлаштуванням.

Навчальними планами підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”, передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Політекономія», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий аналіз».

Курсова робота як форма самостійної роботи студентів забезпечує поглиблення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців, розвиток творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи. Метою курсової роботи є узагальнення, поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі теоретичних і практичних занять; формування навичок самостійної роботи щодо вивчення законодавчих та нормативних документів і аналізу практики їх застосування; набуття вмінь самостійно досліджувати і аналізувати інформаційні джерела, статистичні і практичні матеріали, критично оцінювати, вносити та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності банків та підприємств.

У курсовій роботі студент повинен показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються в економічному середовищі банку або підприємства;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення економічних відносин;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовуючи сучасні методики дослідження.

Впровадження сучасних технологій та методів навчання спирається на розгалужений парк новітніх технічних засобів та комп’ютерної техніки, а саме – мультимедійні відеопрезентери і проектори, мультимедійні дошки, портативні комп’ютери, сканери, графопроектори, відеокамери, відеомагнітофони, магнітофони, музичні центри, телевізійні приймачі тощо. Найсучасніші технічні засоби навчання використовуються викладачами для модернізації проведення всіх видів навчальних занять, підсилення їхньої спрямованості на формування творчо-самостійного, гнучкого мислення, адаптованості до постійних змін практичних ситуацій, ініціативності, творчого підходу до вирішення проблем.

Сучасні технології навчання отримують логічне продовження у побудованій в інституті багатоступеневій системі моніторингу знань. В інституті впроваджено модульно-рейтингову систему, яка активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, стимулює їх систематичну навчальну працю, сприяє об’єктивності оцінки досягнення навчальних цілей. Застосовується тестовий контроль якості навчання з використанням комп’ютерних контролюючих програм та аналіз його результатів (педагогічна діагностика). Форми і методи підсумкового контролю відповідають вимогам Болонської декларації. Практично з усіх навчальних дисциплін введена письмова форма проведення екзамену, розроблені відповідні екзаменаційні завдання творчо-аналітичного та прикладного характеру. Творчо обдарована молодь інституту за високі досягнення в навчанні, активну участь у науково-дослідній діяльності, громадському житті заохочується іменними стипендіями Національного банку України та комерційних банків.

^ Система контрольних заходів як складова навчального процесу в ХІБС УБС НБУ спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають рівень якості вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти за галуззю знань “Економіка і підприємництво” і включає такі форми контролю знань студентів:

 • вхідний;

 • поточний;

 • рубіжний;

 • підсумковий;

 • залишковий.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Поточний контроль проводиться викладачами на семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв`язку між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Рубіжний контроль – це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль у ХІБС є тематичним (модульно-рейтинговим) або календарним. Відстрочений контроль або контроль збереження знань, проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутрішнього, з метою вивчення стійкості засвоєних знань студентами. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і державну атестацію студентів, яка складається з державних екзаменів та захисту дипломних робіт.

Критерії оцінювання практичної підготовки містяться у наскрізних програмах практики, де викладені вимоги до знань та умінь студентів за кожним видом практики. Підсумки результатів практики студента підводяться у процесі захисту ним письмового звіту перед комісією, що визначається відповідною кафедрою.

^ Оцінка курсової роботи виставляється за результатами відкритого захисту з урахуванням якості підготовленого матеріалу. Студент повинен показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються у економічному середовищі банку або підприємства;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення економічних відносин;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовуючи сучасні методики дослідження.

^ Державна атестація проводиться після виконання студентами навчального плану відповідного рівня підготовки в повному обсязі згідно з програмою і порядком проведення державних атестаційних іспитів, прийнятих Вченою радою інституту, і відповідає вимогам Положення про державну атестацію.

^ Комплексний державний екзамен складають студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Фінанси») з дисципліни «Економічна теорія» та з фахових дисциплін “Фінансовий ринок”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”,“Страхові послуги”, “Фінансовий аналіз”, “Податкова система”,


^ Кафедра фінансів


Кафедра фінансів відокремилась від кафедри обліку і аудиту в 2007 році. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Жихор О.Б. Підготовку студентів зі спеціальності «Фінанси» здійснює 14 викладачів, у т.ч. 4 доктора економічних наук (з них 1 сумісник), 6 кандидатів економічних наук (з них 3 сумісника), 2 старших викладача, 2 викладача.

Підготовка студентів здійснюється за 57 дисциплінами кафедри. З метою удосконалення інноваційних підходів до мовної підготовки на кафедрі здійснюється викладання дисциплін англійською мовою: «Економіка праці та соціально-тудові відносини» (II, III курси), «Фінанси підприємств» (III курс) Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця до діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульним контролем.

Для забезпечення сприянню всебічній інтеграції навчального процесу, науковій та науково-виробничій діяльності, професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів веде активну науково-дослідну роботу, спрямовану на розвиток і поглиблення процесів інтеграції науки і освіти та ґрунтується на головних принципах і напрямках наукової школи Університету банківської справи Національного банку України «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» в рамках Концепції її розвитку на період до 2015 року.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження, в тому числі на замовлення Національного банку України. В межах науково-дослідної роботи викладачі виконують розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності», наукові дослідження «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора» (на прикладі Харківського регіону), «Прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання» для потреб територіального Управління НБУ, «Уточнення та систематизація термінології з банківської справи», «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор», «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку»; працюють над монографіями «Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти», «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління».

Творча професійна та наукова діяльність викладачів кафедри формує нові фундаментальні знання, які використовуються в навчальному процесі.

Професорсько-викладацький персонал кафедри бере постійну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, виступаючи з доповідями; публікує наукові статті у провідних періодичних виданнях, що свідчить про його високий професійний та науковий рівень, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами інституту, у тому числі викладачами кафедри фінансів. Так, за три останні роки викладачами кафедри підготовлено і видано 4 монографії, 7 навчальних посібників та 1 посібник проходить процедуру отримання грифу МОНу, 51 наукова стаття, 24 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 150 методичних розробок. За результатами дослідження теми на замовлення ЦНД НБУ підготовлена, направлена до видавництва колективна міжкафедральна монографія «Моделі оцінки стабільності банківської системи», в роботі над якою приймали участь 5 викладачів кафедри фінансів.

Наукові праці викладачів кафедри опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Фінансист». Згідно з розробленим графіком на засіданні СНК «Фінансист» було проведено обговорення тез і статей за напрямком тем дипломних робіт магістрів, проведено захист проміжних результатів наукової та педагогічної практик. Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт.

З 2006 року кафедра запровадила проведення конкурсу «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності .

Студенти при кафедрі фінансів щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі, Всеукраїнських студентських олімпіадах. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 н.р. за напрямом «Фінанси» було здобуто 1 місце, за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом»» - 3-місце, у 2008/2009 н.році здобуто 3 місце за напрямом «Фінанси», у 2009/2010 н.році за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» та за напрямом «Фінанси» було здобуто 1-і місця.

Студенти-магістри спеціальності «Фінанси», протягом 2008-2010 рр. взяли участь у 18 наукових конференціях

На кафедрі працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі фінансів, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорюються напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки). Активно обговорюються зміни в практиці роботи банків, підприємств та фінансових установ міста та регіону.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування реально використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово–кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра фінансів забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи згідно з держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Кафедрою фінансів окреслено наступні напрямки та шляхи розвитку напряму підготовки «Фінанси і кредит» і спеціальності „Фінанси”:

 1. забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклічну систему підготовки фахівців – «бакалавр», «магістр», кредитно-модульну технологію навчального процесу, задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 2. модернізація форм організації навчання: використання ефективних педагогічних технологій інноваційної моделі навчання, нових технологій опанування студентами знань, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників установ і організацій, нарощування науково-дослідницького потенціалу навчання;

 3. постійне підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу за рахунок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками;

 4. подальша комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу шляхом впровадження на базі навчально-тренувальних фірм сертифікації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності „Фінанси”, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 5. поглиблення практичної спрямованості навчання за рахунок розширення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ; проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві;

 6. забезпечення мобільності студентів;

 7. всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 8. подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукової роботи студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.

У результаті впровадження перелічених вище заходів відбувається постійне зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників кафедри фінансів, покращення відповідної матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної бази навчального закладу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи