European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Сторінка4/15
Дата27.08.2012
Розмір2.33 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

Координатор ЕСТS на факультеті


Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи


Харківський інститут банківської справи

УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@UAB.KHARKOV.COM


Факультет банківської справи у своєму складі налічує 3 кафедри: банківської справи, вищої математики та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра банківської справи є випускаючою.

На факультеті працюють 4 професори, доктори наук; 15 доцентів, кандидатів наук; 7 старших викладачів; які забезпечують навчальний процес, науково-дослідну роботу, використання найсучасніших технічних засобів навчання. На факультеті навчається 158 студентів за рахунок фінансування Національного банку України та 243 студенти за рахунок фінансування фізичних та юридичних осіб. Студенти факультету мають можливість навчатись за різними формами навчання: денною, заочною, екстернатом.

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за такими спеціальностями:

Денна форма навчання:

 1. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Термін навчання – 4 роки.

 2. Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050802 «Банківська справа» за магістерськими програмами «Банківський нагляд», «Банківський менеджмент», «Управління фінансовою безпекою банків». Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Термін навчання – 1,5 року.Заочна форма навчання:

 1. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Термін навчання – 4 роки.

 2. Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 7.03050802 «Банківська справа». Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст. Термін навчання – 1 рік.

 3. Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (спеціальність 8.050105 «Банківська справа» за магістерською програмою «Банківський менеджмент»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Термін навчання – 1,5 року.

Екстернат:

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа»). Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Мінімальний термін навчання – 2 роки.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на факультеті здійснюється такими кафедрами, як кафедра банківської справи, кафедра економічної теорії, кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів, кафедра вищої математики, кафедра інформаційних технологій, кафедра іноземних мов, кафедра менеджменту та кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Перевагою в роботі факультету є практичне спрямування навчання, яке реалізується через діяльність навчально-тренувального банку та навчально-тренувальних фірм, організацію навчальної, виробничої, переддипломної, наукової та педагогічної (на рівні магістра) практик. Значна кількість студентів після закінчення навчання отримує роботу саме в тих установах та підприємствах, де вони проходили практику.

Суттєвим досягненням у діяльності факультету є практично повне працевлаштування випускників (показник працевлаштування щорічно перевищує 90% з урахуванням випускників, що навчаються за рахунок фінансування Національного банку України та на контрактній основі). Факультет має тісні зв’язки із підприємствами та банківськими установами: висококваліфіковані фахівці-практики беруть участь у навчальному процесі, державній атестації студентів, виконанні спільних науково-дослідних робіт.

На факультеті забезпечено наскрізну (протягом усього періоду навчання) підготовку з іноземних мов: запроваджено з 1 по 5 курси викладання дисциплін базової та професійної підготовки англійською мовою; надається можливість студентам вивчення другої іноземної мови, діє практика захисту дипломних робіт іноземною мовою, студенти проходять сертифікацію з бізнес-компетентності «European Business Competence License» (EBCL), викладання ведеться за рівнями знань.

Організація наукової роботи студентів спирається на наукові дослідження професорсько-викладацького складу факультету, що здійснюється за такими напрямками:

 • дослідження регіональних аспектів розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (кафедра банківської справи);

 • моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи (кафедра банківської справи);

 • прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання для потреб територіального Управління НБУ (кафедра банківської справи);

 • розробка методологічних аспектів управління фінансовими потоками, обліковою політикою і оподаткуванням суб’єктів господарювання (кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів);

 • дослідження соціально-економічних аспектів розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін);

 • дослідження проблем сучасної освіти в Україні та питань приєднання до Болонського процесу (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін);

 • економіко-математичні методи та моделі при аналізі фінансово-економічних проблем (кафедра вищої математики);

 • інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації (кафедра економічної теорії);

 • розвиток менеджменту та маркетингу в умовах невизначеності (кафедра менеджменту);

 • дослідження проблем фінансового менеджменту підприємств в Україні, розвитку страхового ринку та інвестиційного процесу на вітчизняних підприємствах (кафедра фінансів);

 • розробка засобів, методів та моделей для дослідження фінансово-економічних проблем та процесів функціонування фінансових та освітніх установ (кафедра інформаційних технологій);

 • лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (кафедра іноземних мов).

На факультеті систематично проводиться робота з обдарованою молоддю інституту: розроблено комплекс технологій, які враховують участь студентів у роботі науково-практичних конференцій, конкурсів, олімпіад різного рівня, дозволяють відстежувати з 1-го курсу науковий розвиток талановитих студентів та проводжувати наукові дослідження в магістратурі та аспірантурі по роботі з обдарованою молоддю інституту. На факультеті створена система матеріального заохочення обдарованих студентів:

 • щосеместрово кращі студенти отримують понад 30 іменних стипендій Національного банку України, комерційних банків, міської та обласної адміністрації,

 • фінансується їх участь у науково-практичних конференціях, публікація результатів наукової роботи,

 • призначаються премії за значні результати у навчанні, науковій та громадській роботі.^ Умови навчання

Факультет банківської справи має власну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні професійну підготовку студентів і забезпечити реалізацію нових галузевих стандартів освіти.

Забезпечують підготовку та перепідготовку фахівців структурні підрозділи: кафедри, лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики, лабораторія технічних засобів навчання, бібліотека з читальним залом та пунктом видачі літератури у гуртожитку.

Для студентів усіх форм навчання на факультеті функціонує електронна підтримка навчально-виховного процесу, яка включає розміщені на сервері інституту та доступні з будь-якої ПЕОМ у навчальному закладі:

 • електронну бібліотеку навчально-методичних розробок викладачів інституту, що сформовані у вигляді електронних тек за кафедрами і дисциплінами;

 • інформаційні системи “Нормативні акти України”, Ліга – Закон, які забезпечують доступність до правового поля країни;

 • базу даних творчо обдарованої молоді;

 • базу даних наукових розробок викладачів та студентів інституту;

 • електронну пошту НБУ.Опис основних методів викладання

Основні методи навчання, що використовуються в інституті

Одним із основних принципів підготовки в інституті висококваліфікованих фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями є прикладний характер навчання - органічне поєднання теорії з практикою, яка відіграє особливу роль у формуванні професійної культури студентів.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, підвищення рівня практичної підготовки та забезпечення виконання науково-дослідних робіт студентів в інституті створений навчально-тренувальний комплекс, в межах якого забезпечено тісну взаємодію навчально-тренувального банку та чотирьох навчально-тренувальних фірм за різними формами власності.

У роботі навчально-тренувального комплексу інституту використовуються сучасні засоби інформатизації ОДБ БАРС, „Ісаод-банк”, АБС Б-2, «Міні - банк», „1С: Підприємство”, «Інфо-бухгалтер», „Парус”, «Галактика», "Бест-звіт", "Ліга-Еліт".

Практична підготовка студентів включає навчальну, виробничу ( на рівні бакалавра), переддипломну, наукову та педагогічну практики (на рівні магістра), що проводяться на базі навчально-тренувальної станції інституту, в банках, на підприємствах і у фірмах м. Харкова та регіону.

Навчальна практика студентів сприяє формуванню вмінь та практичних навичок роботи за спеціальністю. Основна мета навчальної практики – закріпити та поглибити теоретичні знання студентів, виробити первинні навички роботи з документами, підготувати студентів до самостійної роботи за фахом. Даний вид практики проходить, як правило, в начально-тренувальному банку та навчально-тренувальних фірмах. Виробнича практика студентів носить комплексний характер і спрямована на об’єднання двох взаємодіючих факторів – теоретичного і практичного навчання, що дає змогу, з одного боку, науково обґрунтувати й систематизувати практичний досвід студента, з іншого – застосовувати й закріпити одержані знання.

Метою переддипломної практики є всебічне та глибоке вивчення одного з напрямків діяльності банківської установи або підприємства, збір практичних та статистичних матеріалів для написання дипломної роботи. Закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань, узагальнення практичних матеріалів переддипломної практики дає змогу істотно підвищити якісний рівень дипломних робіт як наукових праць, в яких можуть бути вироблені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності окремих банків, установ, підприємств.

^ Базами практики студенти інституту забезпечені у повному обсязі. Використовуються установи територіальних управлінь НБУ південно-східного регіону України, банки та підприємства, які забезпечують виконання вимог наскрізної програми практики підготовки студентів за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальностей “Банківська справа”, мають необхідне обладнання та висококваліфіковані кадри. Відношення з базами практики закріплені відповідними договорами, зокрема, в інституті склалося стабільне співробітництво управлінням Національного банку України в Харківській області, Східним регіональним департаментом АТ «Укрсиббанк» у м. Харкові, ПАТ «Регіон-банк», Харківською обласною філією ПАТ «Укрсоцбанк», ХОД АТ «Раффайзен Банк Аваль», ПАТ РЕАЛ БАНК, ПАТ «Мегабанк», Регіональним відділенням «ОТП Банк» в м. Харкові, АТ “Банк Золоті ворота”, ПАТ «АКБ «Базис», ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанку», Харківською філією «Укргазбанку», ПАТ «Банк Форум», Харківською дирекцією АТ «Індекс - Банк».

Наукова і педагогічна практики магістрів передбачає участь студентів у науково-дослідній та педагогічній роботі кафедр на правах повноправних учасників. Складовими наукової практики є написання наукових статей, обов’язкова участь з доповідями у науково-практичних конференціях та семінарах, керівництво науково-дослідними роботами студентів молодших курсів. Педагогічна практика передбачає участь студентів у розробці практичних завдань з дисциплін кафедри, проведенні практичних і семінарських занять, підготовку наочного матеріалу, у тому числі, презентацій, для проведення лекцій з обраної профільної дисципліни, участь у написанні окремих розділів навчально-методичних посібників, написанні методичних вказівок щодо проведення практичних, семінарських занять, виступи з доповідями на науково-методичних семінарах і методичних конференціях з проблем організації навчального процесу.

Для запровадження освітніх інновацій, забезпечення постійного зростання ефективності навчання студентів в навчальному процесі інституту використовуються сучасні технології та методи навчання, зокрема:

 • особистісно орієнтований підхід до навчання студентів;

 • технологія критичного мислення. Викладачі адаптують студентів до осмислення та визначення достовірної інформації, вибору оптимального рішення з кількох альтернативних, логічного аргументування своєї думки у дискусії з опонентом; проводять навчання у співробітництві (робота в групах, парах); впроваджують сегменти «асоціативного кущу», «мозкової атаки», використання «відкрито-закритих задач»;

 • інтерактивні методи із застосуванням “Кейс” - методу, ситуаційних вправ; інтерактивне читання, аудіювання, спілкування тощо;

 • «Word shop» – розробка бізнес-планів, проектів з подальшим їх захистом студентами;

 • економічне моделювання – складання економічних моделей у вигляді схем, таблиць та пояснення студентами зв’язку мікро- та макроекономічних показників у цих моделях;

 • тренінгова система навчання з використанням ділових, ситуаційних ігор;

 • концептуальні, проблемно-аналітичні лекції з використанням опорних конспектів та мультимедійного супроводження, з елементами колективного дослідження;

 • подача навчального матеріалу із забезпеченням міжпредметних зв’язків;

 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін різних циклів;

 • практичне навчання на базі навчально-тренувальної станції, яка забезпечена спеціальними програмними продуктами, що реально використовуються фахівцями-практиками;

 • дистанційна освіта: розроблено 65 дистанційних курсів, створена власна нормативна база, інформаційно-освітнє середовище (сторінка на веб-сайті інституту, електронні скриньки для науково-педагогічних працівників, електронна бібліотека для студентів), проводиться навчання в on-line режимі: форуми, ЧАТИ, вебінари, створена лабораторія дистанційного навчання для реалізації експериментальних заходів;

 • застосування технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки.


Впровадження сучасних технологій та методів навчання спирається на розгалужений парк новітніх технічних засобів та комп’ютерної техніки, а саме – мультимедійні відеопрезентери і проектори, мультимедійні дошки, портативні комп’ютери, сканери, графопроектори, відеокамери, відеомагнітофони, магнітофони, музичні центри, телевізійні приймачі тощо. Найсучасніші технічні засоби навчання використовуються викладачами для модернізації проведення всіх видів навчальних занять, підсилення їхньої спрямованості на формування творчо-самостійного, гнучкого мислення, адаптованості до постійних змін практичних ситуацій, ініціативності, творчого підходу до вирішення проблем.


Сучасні технології навчання отримують логічне продовження у побудованій в інституті багатоступеневій системі моніторингу знань. В інституті впроваджено модульно-кредитну систему, яка активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, стимулює їх систематичну навчальну працю, сприяє об’єктивності оцінки досягнення навчальних цілей. Застосовується тестовий контроль якості навчання з використанням комп’ютерних контролюючих програм та аналіз його результатів (педагогічна діагностика). Форми і методи підсумкового контролю відповідають вимогам Болонської декларації. Практично з усіх навчальних дисциплін введена письмова форма проведення екзамену, розроблені відповідні екзаменаційні завдання творчо-аналітичного та прикладного характеру.

^ Система контрольних заходів як складова навчального процесу в ХІБС УБС спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають рівень якості вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти за напрямом “Економіка і підприємництво” і включає такі форми контролю знань студентів:

 • вхідний;

 • поточний;

 • рубіжний;

 • підсумковий;

 • відстрочений.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Поточний контроль проводиться викладачами на семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв`язку між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Рубіжний контроль – це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль у ХБІ є тематичним (модульно-рейтинговим) або календарним. Відстрочений контроль або контроль збереження знань проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутрішнього, з метою вивчення стійкості засвоєних знань студентами. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і державну атестацію студентів, яка складається з державних екзаменів та захисту дипломних робіт.

Критерії оцінювання практичної підготовки містяться у наскрізних програмах практики, де викладені вимоги до знань та умінь студентів за кожним видом практики. Підсумки результатів практики студента підводяться у процесі захисту ним письмового звіту перед комісією, що визначається відповідною кафедрою.

^ Оцінка курсової роботи виставляється за результатами відкритого захисту з урахуванням якості підготовленого матеріалу. Студент повинен показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються у економічному середовищі банку або підприємства;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення економічних відносин;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовуючи сучасні методики дослідження.

^ Державна атестація проводиться після виконання студентами навчального плану відповідного рівня підготовки в повному обсязі згідно з програмою і порядком проведення державних атестаційних іспитів, прийнятих Вченою радою інституту, і відповідає вимогам Положення про державну атестацію.

Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Банківська справа») складають комплексний державний екзамен з таких дисциплін: "Банківські операції", "Фінансовий облік у банках", "Аналіз банківської діяльності", "Операції з цінними паперами", "Центральний банк та грошово-кредитна політика".

За освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр студенти захищають дипломну роботу.

^ Дипломна робота спеціаліста — це кваліфікаційне дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі, має комплексний характер і пов’язане з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою тем курсових робіт студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних, практичних, виробничих та інших завдань.

^ Дипломна робота магістра — це самостійне навчально-наукове дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання. Вона є кваліфікаційним документом, який містить глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально–економічної проблеми, обґрунтовані практичні рекомендації її розв’язання, розроблені на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної установи із використанням сучасних методів економіко-математичного моделювання, і на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

 • чітка характеристика предмета, об’єкта, мети та методів дослідження, опис та аналіз проведених студентом експериментів;

 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації;

 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Тематика дипломних робіт спеціалістів і магістрів, що визначається кафедрою банківської справи, відображає інноваційні аспекти діяльності банківських установ і підприємств, напрямки науково-дослідної діяльності Центру наукових досліджень НБУ та актуальні проблеми наукових досліджень розвитку фінансової сфери. Запроваджено практику захисту дипломних робіт іноземною мовою.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system eсts інформаційний пакет Напрям підготовки – 0501 “Економіка І підприємництво” Спеціальність – 050100“Економіка підприємства
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи