European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Сторінка6/15
Дата27.08.2012
Розмір2.33 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

^ Кафедра обліку і аудиту


Кафедра обліку і аудиту відокремилась у 2007 році зі складу кафедри обліку і фінансів (рік створення 2001). Її очолює доктор економічних наук, доцент Азаренкова Г.М. На кафедрі працює 9 викладачів, у тому числі доктори наук, професори – 22%, кандидати наук, доценти – 33,3%; передбачено залучення зарубіжних висококваліфікованих фахівців.

За кафедрою закріплені 33 дисципліни. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, оптимізації оподаткування.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу з використанням тренінгових технологій.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Для забезпечення сприяння всебічній інтеграції в навчальний процес наукової діяльності професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідну роботу.

Згідно з Концепцією розвитку наукової школи УБС НБУ наукова робота кафедри здійснювалась за такими напрямами:

1. «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності» - дослідження за держбюджетною темою «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (рег. номер 01995002342);

2. «Наукова співдружність НДЦ НАН України» - дослідження за договором про творчу співдружність з НДЦ НАН України;

3. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

4. Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор» для НПО «Комунар»;

5. Дослідження за ініціативою викладачів з метою підготовки дисертацій і колективних монографій.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами кафедри обліку і аудиту. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над оновленням та поповненням бібліотеки інституту та Універсистету в цілому власними науковими працями – навчальними посібниками та монографіями під грифом МОН України. Тільки за 2009 – 2010 навчальний рік було видано 5 посібників під грифом МОН України.

За три останніх роки було опубліковано 5 монографій та 10 навчальних посібників.

Наукові праці викладачів кафедри щорічно публікуються в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», «Вісник академії правових наук України», «Право України», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

За результатами наукових досліджень кафедри тільки за 2009-2010 навчальний рік викладачами опубліковано 51 наукову статтю загальним обсягом 25,5 др.арк. Позитивним виступає той факт, що з загального обсягу статей у 20 співавторами були студенти магістратури. Крім наукових статей, у минулому році було надруковано 48 тез наукових доповідей на конференції різного рівня, загальним обсягом 10,0 др.арк.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, яка має наскрізний характер. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями, беруть участь в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, у тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

Під керівництвом кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт, днів відкритих дверей.

На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем розвитку фінансово-економічної системи України серед студентів спеціальності «Облік і аудит».

Студенти щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі «Аудитор» та всеукраїнських олімпіадах.

Кафедрою обліку і аудиту проводиться конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.

За результатами досліджень студентами сумісно з викладачами було опубліковано за 2009-2010 навчальний рік 28 тез доповідей на наукових конференціях загальним обсягом 5,6 др.арк. та надіслано до друку 5 тез доповідей загальним обсягом 1,1 др. арк. Підсумком такої плідної наукової роботи «студент-викладач» стали оприлюднені доповіді на науково-практичних конференціях різного рівня та отримання 35 грамот, 2 сертифікати, 14 подяк за участь, два дипломи ІІ ступеня та один диплом ІІІ ступеня на Регіональному конкурсі студентських наукових робіт.

Уся наукова та методична робота кафедри активно опрацьовується на науково-методичних семінарах (НМС), де розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, приділяється особлива увага актуальним питанням розвитку досліджень у галузі обліку, аналізу і аудиту, обговорюються результати участі викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. Так, у рамках інтеграції інституту у світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс–Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та ін.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра обліку і аудиту забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • підготовку науково-дослідних робіт за держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.^ Кафедра фінансів


Кафедра фінансів створена у 2001 році. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Жихор Олена Борисівна. Підготовку студентів здійснюють 14 викладачів, у т.ч. 2 доктори наук, 4 кандидати наук.

Підготовка студентів здійснюється за 28 дисциплінами кафедри. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента забезпечують оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах сьогодення.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції з використанням тренінгових технологій.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань.

Для забезпечення всебічної інтеграції навчального процесу, наукової та науково-виробничої діяльності професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів веде активну науково-дослідну роботу, яка спрямована на розвиток і поглиблення процесів інтеграції науки і освіти та ґрунтується на головних принципах і напрямках наукової школи Університету банківської справи Національного банку України «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» в рамках Концепції її розвитку на період до 2015 року.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження, у тому числі на замовлення Національного банку України. У межах науково-дослідної роботи викладачі виконують розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності», наукові дослідження «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора» (на прикладі Харківського регіону), «Прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання» для потреб територіального Управління НБУ в Харківській області, «Уточнення та систематизація термінології з банківської справи», «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор», «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку»; працюють над монографіями «Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти», «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління».

Творча професійна та наукова діяльність викладачів кафедри формує нові фундаментальні знання, які використовуються в навчальному процесі.

Професорсько-викладацький персонал кафедри бере постійну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій; публікує наукові статті у провідних періодичних виданнях, що свідчить про його високий професійний та науковий рівень, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами інституту, у тому числі викладачами кафедри фінансів. Так, за три останні роки викладачами кафедри справи підготовлено та видано 4 монографії, 7 навчальних посібників та 1 посібник проходить процедуру отримання грифу МОНУ, 51 наукову статтю, 24 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 150 методичних розробок. За результатами дослідження теми на замовлення ЦНД НБУ підготовлена та направлена до видавництва колективна міжкафедральна монографія «Моделі оцінки стабільності банківської системи», в роботі над якою брали участь 5 викладачів кафедри фінансів.

Наукові праці викладачів кафедри опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Фінансист». Згідно з розробленим графіком на засіданні СНК «Фінансист» було проведено обговорення тез і статей за напрямком теми дипломної роботи магістрів, проведений захист проміжних результатів наукової та педагогічної практик. Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт.

З 2006 року кафедра запровадила проведення конкурсу «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності .

Студенти спеціальності «Фінанси» щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі, всеукраїнських олімпіадах. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук ( І етап) у 2007/2008 н.р. за напрямом «Фінанси» було здобуто 1 місце, за напрямом ««Економіка підприємства та управління виробництвом»» - 3-місце, у 2008/2009 н.році здобуто 3 місце за напрямом «Фінанси», у 2009/2010 н.році за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» та за напрямом «Фінанси» було здобуто 1-і місця.

Студенти-магістри спеціальностей «Фінанси», протягом 2008-2010 н.р. взяли участь у 18 наукоих конференціях .

На кафедрі працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі фінансів, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорювались напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки). Активно обговорювались зміни в практиці роботи банків, підприємств та фінансових установ міста та регіону.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування реально використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово-кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра фінансів забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи згідно з держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Кафедрою фінансів окреслено наступні напрямки та шляхи розвитку спеціальності „Фінанси”:

 1. забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклічну систему підготовки фахівців – бакалавр, магістр, кредитно-модульну технологію навчального процесу, задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 2. модернізація форм організації навчання: використання ефективних педагогічних технологій інноваційної моделі навчання, нових технологій опанування студентами знань, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників установ і організацій, нарощування науково-дослідницького потенціалу навчання;

 3. постійне підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу за рахунок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками;

 4. подальша комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу шляхом впровадження на базі навчально-тренувальних фірм сертифікації випускників спеціальності „Фінанси” як користувачів програм з автоматизації бухгалтерського обліку, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 5. поглиблення практичної спрямованості навчання за рахунок розширення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ; проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві;

 6. забезпечення мобільності студентів;

 7. всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 8. подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукової роботи студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.^ Кафедра економічної теорії


Кафедру економічної теорії Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено 2001 року. Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри складає 7 осіб, з яких докторів наук, професорів – 1 (14%), кандидатів наук, доцентів – 4 (57%).

На кафедрі викладаються дисципліни: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Соціальна економіка», «Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок», «Стратегічне управління», «Корпоративне управління в банку», «Економічна історія», «Історія економічних вчень», «Державне регулювання економіки».

Основними напрямками розвитку кафедри є спрямування діяльності на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно з державною програмною розвитку вищої освіти, державними та галузевими стандартами вищої освіти; забезпечення умов для досягнення соціального партнерства учасників навчального процесу – викладачів кафедри та студентів; удосконалення і модернізація методичного забезпечення навчального процесу самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до вимог інтеграції української системи освіти у європейський освітній простір.

Кафедра ставить перед собою завдання удосконалення форм та методів навчання. З метою всебічної інтенсифікації навчального процесу викладачі кафедри економічної теорії відходять від використання традиційних методів навчання, а їх місце займають інтерактивні технології. Ця прогресивна тенденція дає змогу розвивати у студентів гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, вміння працювати в колективі, творчий підхід до вирішення проблем і, в результаті, моделювати професійно важливі якості майбутнього спеціаліста для банківської системи.

У процесі реалізації інтерактивних технологій навчання викладачі кафедри переосмислюють і перебудовують всі форми навчально-пізнавальної діяльності студентів: лекції, семінари, практичні заняття, організацію самостійної роботи, систему контролю і оцінювання знань студентів, заліків і екзаменів, взаємовідносини викладачів і студентів. Перевага надається концептуально-аналітичним, проблемним лекціям, в т.ч. лектори використовують такі типи лекцій, як лекції-бесіди (діалог з аудиторією); лекції з елементами колективного дослідження; лекції з аналізом конкретних ситуацій. На семінарських заняттях застосовуються такі форми організації творчої діяльності студентів як мозкова атака, ігрове проектування, ділові та рольові ігри, моделювання професійних ситуацій тощо.

Важливим концептуальним аспектом розвитку кафедри економічної теорії є модернізація навчального процесу за всіма напрямками роботи. Зокрема, проводиться робота по розробці та впровадженню дистанційних курсів. Розроблені та впроваджені дистанційні курси з таких дисциплін: «Політична економія», «Державне регулювання економіки», «Мікроекономіка», «Історія економічних вчень», «Макроекономіка», «Економічна історія», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок»

Викладачі кафедри є співавторами навчальних посібників з «Політичної економії», «Макроекономіки», «Економічної теорії», «Менеджмент: ситуаційні вправи» з грифом МОН України. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі підготовлено більш 150 методичних праць.

Важливим напрямом професійної діяльності викладачів кафедри є науково-дослідницька робота за напрямком: “Розвиток фінансового сектору в трансформаційній економіці". У 2010 р. підготовлено до друку монографію «Інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації»

Викладачі постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних, у т.ч. закордонних, конференціях, виконують роботи за тематикою Центру наукових досліджень НБУ, публікують наукові статті у фахових виданнях. Кафедра економічної теорії співпрацює з кафедрою загальної економічної теорії Національного технічного університету "ХПІ": викладачі беруть участь у сумісній підготовці навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОНу, наукових конференціях, науково-методичних семінарах, підготовці і проведенні "круглих столів" присвячених актуальним проблемам теорії і практики розвитку національної економіки із залученням студентів обох ВУЗів. На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою роботи якого є розгляд актуальних наукових проблем, аналіз ходу та результатів наукової роботи викладачів, обмін досвідом щодо методики викладання дисциплін кафедри, вироблення заходів щодо модернізації організації навчання та контролю знань студентів відповідно до сучасних вимог та завдань інтеграції до Болонського процесу.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, посідають почесні місця в конкурсах студентських наукових робіт (“Молода Україна”, конкурс наукових робіт м. Харкова тощо).

При кафедрі працює науковий студентський “SIFE- клуб". Клуб брав участь у 5-ти Всеукраїнських конкурсах “Студенти у вільному підприємництві”, отримав дипломи лауреата у четвертому і п’ятому та диплом переможця у шостому регіональному турі Всеукраїнського конкурсу “Студенти у вільному підприємництві”, а також здобув друге місце у шостому Всеукраїнському конкурсі SIFE. Студенти унікальним чином здобувають навички роботи в команді, лідерства, спілкування та управління проектами. Цей досвід дає можливість випускникам програми стати в майбутньому успішними підприємцями та службовцями найвищого рівня у провідних компаніях.

Викладачі кафедри працюють над підвищенням ефективності виховної роботи, спрямовують її на формування у студентів здібностей до самореалізації, самоосвіти і саморозвитку особистості, впевненості у власних силах, громадської активності, правової та економічної культури, моральних норм. Куратори академічних груп організують тематичні вечори, походи, відвідування музеїв, допомагають організувати студентське життя у гуртожитку.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію в Національному центрі підготовки банківських працівників України, Київському національному економічному університеті, Київському національному торгівельно-економічному університеті, Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Національному технічному університету “ХПІ”, банківських установах тощо.

Таким чином, навчальна, наукова, методична та виховна робота кафедри економічної теорії націлена на фундаментальну підготовку майбутнього фахівця, особистості, в якій органічно поєднуються професійна компетенція, громадська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system eсts інформаційний пакет Напрям підготовки – 0501 “Економіка І підприємництво” Спеціальність – 050100“Економіка підприємства
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи