European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Сторінка7/15
Дата27.08.2012
Розмір2.33 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

^ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, із яких 3 доктори наук і 6 кандидатів наук. За кафедрою закріплено 17 дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук. У структурі кафедри працює секція фізичного виховання.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних, у тому числі дистанційних, технологій у вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Відбувається подальше вдосконалення форм і методів контролю успішності студентів відповідно до вимог КМСОНП.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 9 навчальних посібників і підручників, які отримали гриф МОН України.

Пріоритетом у методичній роботі кафедри є забезпечення високої якості індивідуальної та самостійної роботи студентів, визначеної навчальними планами. З цією метою завершується реалізація плану видання навчально-методичних посібників з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів бакалаврату.

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах.

Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання.

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.


^ Кафедра вищої математики


Кафедра вищої математики та інформаційних технологій ХІБС УБС НБУ створена 2001 року і налічує у своєму складі 5 викладачів, з яких 4 кандидати наук.

Кафедра є колективом однодумців – високоосвічених професіоналів, здатних іти в ногу з часом, спроможних швидко та гармонійно адаптуватися в усі сфери життя інституту. Діяльність викладачів спрямована на впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес та на вирішення наукових проблем, які ставлять економічні умови сьогодення

Своєю пріоритетною задачею колектив кафедри вважає формування інформаційної та комунікаційної компетенцій викладачів та студентів, тобто надбання універсальних, загально-інтелектуальних вмінь: добувати, обробляти, досліджувати, аналізувати інформацію, судити щодо її вірогідності, порівнювати переваги та недоліки джерел, мислити категоріями теорії ймовірностей, прогнозувати та приймати рішення.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є економіко-математичне моделювання та дослідження операцій у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та методикам викладання. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності коллективу за минулий навчальний рік стала підготовка трьох монографій: "Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання"( автор Савченко Г.О.); «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків» ( автор Дубницький В.Ю, у співавторстві); «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» ( автор Дубницький В.Ю, у співавторстві). Опубліковано 19 наукових статей та тез доповідей на конференціях. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює з багатьма навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет "ХПІ", Харківський національний аерокосмічний університет "ХАІ", Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, у конкурсах на кращу наукову роботу. На базі кафедри щорічно проводиться математична олімпіада, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова. Під керівництвом кафедри працює студентське наукове товариство "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію з зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу "Дослідник" ведуть активну роботу щодо пошуку в мережі Інтернет українських та закордонних ресурсів, необхідних для побудови та аналізу математичних моделей банківських та фінансових процесів.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за 11 дисциплінами. Викладання математичних дисциплін має на меті наскрізну підготовку спеціаліста, спроможного адаптувати надбані теоретичні та практичні знання до аналізу фінансової інформації та прийняття рішень при дослідженні економічних систем. У зв’язку з цим протягом навчання в інституті студенти вивчають, крім обов’язкових нормативних дисциплін, вибіркові дисципліни що сприяє застосовуванню набутих теоретичних знань у банківській справі, фінансовому менеджменті, класичних розділах страхування життя, інвестиціях, управлінні капіталом, у розрахунках, пов’язаних з операціями на ринку цінних паперів. Таким чином, вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання забезпечує теоретичними знаннями та практичними навичками дисципліни, що викладаються спеціальними кафедрами інституту. Викладачами кафедри активно експлуатується програмне забезпечення „MOODLE”, зокрема, для тестування знань студентів. Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри використовується програмне забезпечення „ФОРУМ” і „ЧАТ”, яке розміщено на сайті інституту. Усі дисципліни перепідготовки забезпечені дистанційними курсами.

Дбаючи про майбутнє поповнення студентства, кафедра забезпечує викладання математики на курсах з підготовки до вступу до інституту.


^ Кафедра іноземних мов


Кафедру іноземних мов Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено 2007 року. Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, із них: 1 кандидат наук, доцент, 5 старших викладачів, 2 викладачі. Викладання іноземних мов в ХІБС має наскрізний характер і охоплює студентів денної та заочної форми навчання з І по V курси. Кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін для бакалаврів: “Іноземна мова”, дисципліни пакету “Поглиблене вивчення іноземної мови”, “Ділова іноземна мова ” та “Друга іноземна мова”, для магістрів – “Професійна іноземна мова”. Крім того, викладання іноземної мови здійснюється на курсах з підготовки до вступу в інститут та факультативі з вивчення поглибленої економічної німецької мови. На кафедрі здійснюється викладання трьох європейських мов – англійської, німецької та французької.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземних мов. Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів.

Викладачі кафедри відповідно до вимог своєчасно підвищують свою кваліфікацію за різними формами, у тому числі значна їх частина неодноразово.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 3 навчальних посібники, які отримали гриф МОН України. Кафедра працює над бюджетною науковою темою “Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології” з подальшим створенням словника сучасної банківської термінології (англо-українська версія).

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Вивчення іноземних мов здійснюється за технологією різнорівневого навчання, що дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів. Викладачі кафедри взяли участь у роботі багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, що відбулися у містах Харків, Полтава, Дніпропетровськ, Ялта, Чернігів, Херсон, Луганськ.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри  студенти ХІБС УБС НБУ щорічно беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях, online спілкуваннях зі студентами закордонних навчальних закладів, які проводяться іноземною мовою.

При кафедрі працює клуб «Міжнародний», метою якого є активізація наукової роботи студентів як у межах навчального закладу, так і на Європейському рівні, удосконалення практичних іншомовних навичок під час спілкування зі студентською молоддю інших країн, підвищення загальноосвітнього рівня студентів та формування світогляду високоосвіченої людини. У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс-Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та інших.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі іноземної філології, літератури, перекладу, педагогіки.


^ Кафедра інформаційних технологій


Кафедра інформаційних технологій створена 2008 року. На кафедрі працює 5 висококваліфікованих викладачів, з яких 1 доктор наук, 3 - кандидати технічних наук.

Своєю пріоритетною задачею колектив кафедри вважає формування технічної та технологічної культури викладачів та студентів, що відповідають сучасним і перспективним вимогам розвитку банківської діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Підготовка студентів здійснюється за 15 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для практичного використання та впровадження у фінансово-кредитних установах сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться прикладні програми середовища MS Office, операційний день банку БАРС, системи автоматизації банківських операцій «Ісаод-банк», «Міні - банк», програмно-технічний комплекс СЕП, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія» та «Інфобухгалтер», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур» та «Инталев», засоби електронної торгівлі, зокрема «Meta Trader» та «IDSystem», а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Для створення дистанційних навчальних курсів та тестування знань студентів використовується програмне забезпечення «Lersus» та «MOODLE».

З метою удосконалення освітньої діяльності викладачами кафедри розроблено програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль знань», анкетування «Викладач очима студентів», за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука»» автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

Для підвищення свого професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями інших установ в галузі інформаційних технологій, а також проходять стажування в фінансово-кредитних установах.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є сучасні інформаційні технології у банківський та фінансовій сферах, їх дослідження, удосконалення та впровадження у практичну діяльність. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи, методикам викладання та оцінювання знань. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри стала підготовка трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, колективної монографії "Моделі і системи оцінювання та захисту фінансової інформації", а також чотирьох дистанційних навчальних курсів. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою. Загалом викладачами кафедри видано близько 240 наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює не тільки з усіма кафедрами інституту, але й з багатьма іншими навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет "ХПІ", Харківський національний аерокосмічний університет "ХАІ", Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

За період роботи працівниками кафедри інформаційних технологій сумісно із кафедрою вищої математики створено 2 програмних продукти та інститутом отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на ці комп’ютерні програми: свідоцтво № 29476 - комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 08.07 2009 р.; свідоцтво № 33427 – комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал-Д”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 25.05 2010 р.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги у конкурсах студентських наукових робіт та студентських предметних олімпіадах. На базі кафедри щорічно проводяться комп’ютерні олімпіади, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова, а також з комп’ютерні олімпіади УБС НБУ. Під керівництвом викладачів кафедри разом з викладачами кафедри вищої математики працює студентський науковий клуб "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію з зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського клубу ведуть активну роботу по дослідженню методів і засобів електронної комерції на фінансових ринках та по розробці математичних моделей аналізу банківських бізнес-процесів.

З метою автоматизації своєї діяльності викладачами кафедри розроблено програмне забезпечення „Діагностика вхідного рівня знань студентів”, „Модульно-рейтинговий контроль студентів”, анкетування „Викладач очима студентів”, за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука»»»автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

Для підвищення свого професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями інших установ в галузі інформаційних технологій, а також проходять стажування в фінансово-кредитних установах.


^ Кафедра менеджменту


Кафедра менеджменту створена 2008 року. На кафедрі працює 6 викладачів. Усі викладачі мають вищу освіту за профілем дисциплін, які викладають. Наукові ступені та звання мають 88% викладачів. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Доронін А.В.

Головна мета роботи кафедри менеджменту – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін управлінського характеру на всіх факультетах та модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Викладачі доц. Ізюмцева Н.В., ст. викладач Кадничанська В.М., доц. Торяник Ж.І. є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Викладачі кафедри працюють за таким напрямком розвитку наукової школи «Активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки». Тема дослідження : «Управління посткризовим розвитком банківської системи України».

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги у конкурсах студентських наукових робіт.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.
З 2009 року на кафедрі менеджменту вперше було запроваджено викладання двох профільних дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг» іноземною мовою. Ефективність експерименту проаналізовано та визнано необхідність продовження такої практиці з включенням до цього переліку дисципліни «Міжнародний менеджмент». Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими, кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників тощо.


^ Спеціальність 8.03050802 "Банківська справа"


Підготовка студентів в інституті здійснюється відповідно до сучасних вимог щодо економічної освіти та актуальних умов ринкової трансформації в країні. Теоретичне та практичне навчання націлені на формування у магістрів з банківської справи нового економічного мислення, засвоєння ефективних комунікативних та управлінських технологій, що забезпечує успішну професійну самореалізацію фахівців в суспільстві з ринковою економікою. Цьому сприяють оновлення змісту освіти, запровадження активних методик та форм педагогічної діяльності, належне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, пріоритетність якісної складової підготовки фахівців.

Підготовка фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» ведеться для банківських та інших фінансово-кредитних установ, для роботи економістом, бухгалтером, ревізором, експертом, аудитором. Відповідно в інституті приділяється постійна увага розвитку, поглибленню та поширенню зв’язків з фінансово-кредитними установами регіону, що забезпечує взаємодію у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та розподілу випускників на роботу відповідно до отриманої кваліфікації.

Оскільки вирішальним критерієм відбору фахівців є отримані уміння та навички, то в інституті особлива увага приділяється практичній підготовці студентів в ході переддипломної, наукової та педагогічної практик. Бази переддипломної практики визначені відповідно до договорів про співробітництво та договорів на проведення практики (загальною кількістю у поточному навчальному році понад 30). Як бази переддипломної практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання в регіоні: банківські установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики студентів спеціальності «Банківська справа». Наукова та педагогічна практики магістра включають у себе дві складові:

- наукова - участь у науково-дослідній роботі кафедри;

- педагогічна - участь у навчально-методичній роботі кафедри.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system eсts інформаційний пакет Напрям підготовки – 0501 “Економіка І підприємництво” Спеціальність – 050100“Економіка підприємства
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи