European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка11/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

^ ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

40

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

20

^ Самостійна робота, години

68

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Банківської справи

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Банківське право та банківське законодавство України. Банківська система України та правове регулювання її діяльності. Правове регулювання банківського нагляду в Україні. Правове регулювання банківських операцій в Україні. Правове регулювання банківського рахунку. Правове регулювання готівкового обігу в Україні та безготівкових розрахунків. Правове регулювання кредитних відносин. Правові основи валютного регулювання та контролю. Правове регулювання валютних операцій. Юридична відповідальність за порушення банківського законодавства. Банківське право США у порівняльному аспекті до українського законодавства. Правове регулювання банківської діяльності в США.


Література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. − К.: 2006. – 128 с.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

 4. Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // Офіц. вісн. України. − 2001. − № 29. − Ст. 1291.

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Офіц. вісн. України. − 2001. − № 21. − Ст. 920.

 7. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122., станом на 01.01.2008.

 8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2001 № 1775-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 27. – Ст. 1109.

 9. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906- IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

 10. Про господарські товариства Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. − 1991. − № 49. − Ст. 682.

 11. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679- ХІV // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 24. – Ст. 1087.

 12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-Ш // Відом. Верховної Ради України. − 2001. − № 5-6. − Ст. 30.

 13. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.1995 № 437/95-ВР // Відом. Верховної Ради України. − 1996. − № 23. − Ст. 88.

 14. Про холдінгові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 № 3528- IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 15. – Ст. 1065.

 15. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. − 1992. − № 10. − Ст. 139.

 16. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480- IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

 17. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 18. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. − 1991. − № 47. − Ст. 646.

 19. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 7. – Ст. 260.

 20. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 50 − Ст. 472.

 21. Костюченко О.Є. Банківське право: навч.-метод. посіб. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2011, - 67 с.

 22. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посіб. − К.: Юрінком Інтер, 2008.

 23. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. − 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 24. Виговський О. І. Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок / О. І. Виговський // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 30–35.

 25. Грошева В. К. Контроль дотримання законодавства про банківське кредитування при наданні валютних кредитів / В. К. Грошева // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 54–61.

 26. Духневич А. В. Розвиток кредитної кооперації на західноукраїнських землях / А. В. Духневич // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 99–105.

 27. Митяй Е. Д. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях / Е. Д. Митяй // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 297–304.

 28. Гриценко І.С. Становлення інституту адміністративної відповідальності / І. С. Гриценко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 47–53.

 29. Венедіктова І. В. Цивільно-правові способи захисту охоронюваних законом інтересів / І. В. Венедіктова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 121–126.

 30. Попович І. І. Засоби захисту банківських документів від підроблення / І. І. Попович //Форум права. – 2011. – № 2. – С. 750–754.

 31. Вовк Д. О., Єфіменко І. А. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. − № 2 (5) 2011 − С. 135- 146.


^ ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

71

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

73

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Банківської справи

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Внутрішній аудит та його роль у здійсненні контролю за діяльністю банків. Організаційні основи функціонування служби внутрішнього аудиту в банках. Операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності. Операційний внутрішній аудит допоміжної банківської діяльності (внутрішній аудит інших банківських операцій та послуг). Внутрішній аудит фінансового менеджменту банку


Література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №2121 – ІІІ (Із змінами та доповненнями).

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №679 – XIV (Із змінами та доповненнями).

 3. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249 – IV (Із змінами та доповненнями).

 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996 – XIV (Із змінами та доповненнями).

 5. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. №140 – V/.

 6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (Із змінами та доповненнями).

 7. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.03.1998 р. №114 (зі змінами та доповненнями).

 8. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 20.07.1999 р. №358 (зі змінами та доповненнями).

 9. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ, схвалений постановою Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. №50.

 10. Положення про комітет з питань сертифікації аудиторів банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р. №387 (зі змінами та доповненнями).

 11. Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р. №389 (зі змінами та доповненнями).

 12. Лист Департаменту безвиїзного нагляду Національного банку України № 47-211/1472 від 26.01.2009 р. “Роз’яснення щодо подання банками звітів про роботу служби внутрішнього аудиту”.

 13. Азаренкова Г., Головко О. Новий підхід для визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банка // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 9. – С.18-21.

 14. Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 1.- С.46—49.

 15. Аудит у банках: Навчальний посібник // Національний банк України; За заг. ред.. канд. екон. наук. О.М. Сарахман. – К.: УБС НБУ, 2007. – 334 с.

 16. Банківський нагляд: Підручник/ О.В.Васюренко, О.М.Сидоренко. -Київ: Знання, 2011. – 502 с.

 17. Банківський нагляд:Навчальний посібник/В.В.Коваленко та ін..-Суми:УАБС НБУ,2007.-320 с.

 18. Банківські операції: Навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2008. – 318 с.

 19. Банківські операції: підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна; за ред.: А.М. Мороза; Затверджено МОН України. – 4-те вид., без змін. – Київ: КНЕУ, 2009. – 608 с.

 20. Банковские слияния и поглощения // Банковский аудитор. – 2009. - № 11. – С.5-7.

 21. Д’яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 279 с.

 22. Д

 23. Ігнатенко С., Боднарчук Р. Щодо деяких аспектів відносин банків з аудиторськими фірмами // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 7. – С.44-48.

 24. Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні // Вісник національного банку України. – 2011.- №5. – С.51-53.

 25. Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 11. – С.10-16.

 26. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. Посібник.- : К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.

 27. Комментарий к Положению Банка России от 7 августа 2009 г. № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций” // Деньги и кредит. – 2009. - № 11. – С.66-70.

 28. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 432 с.

 29. Корпоративное управление в мировой практике // Банковский аудитор. – 2009. - № 11. – С.2-4.

 30. Кот О.С. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 12. – С.182-187.

 31. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Вісник Національного банку України. – 2010. - №8. – С. 4-9.

 32. Моніторинг та фінансова реструктуризація кредитного портфелю // Банковский аудитор. – 2009. - № 9. – С.6-9.

 33. Организация сделок по покупке проблемных активов // Банковский аудитор. – 2009. - № 9. – С.9-11.

 34. Петрик О. Якою має бути організаційна структура банківського нагляду в Україні? // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 11. – С.3-6.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

76

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

76

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Інформаційних технологій

^ ЕСТS - кредити

4
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи