European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка13/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^
- підготовку наукових статей у співавторстві з викладачами та студентами з обов’язковим друком у збірниках наукових праць або фахових журналах;

- участь у науково-методичному семінарі кафедри інституту, за якою студент закріплюється наказом по інституту та виступ з доповіддю про виконані наукові дослідження відповідно до обраної теми дипломної роботи.

Додаткові:

- участь у розробці окремих питань, положень з договірної або держбюджетної тематики, закріпленої за випусковими кафедрами із складанням звіту;

- керівництво науковими роботами студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за професійним спрямуванням;

- участь у роботі наукових клубів випускових кафедр (підготовка та проведення робочих засідань, круглих столів, семінарів, конкурсів тощо);

- інші заходи за вибором та ініціативою студента, погоджені з керівником практики.


^ ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Семестри вивчення

9-11

^ Загальний обсяг годин

54

Аудиторні заняття, години

0

Види навчання:
^ Лекції, години

0

Практичні заняття, години

0

Індивідуальні заняття, години

0

^ Самостійна робота, години

0

Курсові завдання

0

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

1,5

Зміст педагогічної практики:

Педагогічна практика включає наступні види роботи:

Обов’язкові:

- проведення практичних або семінарських занять з дисциплін професійної підготовки під наглядом керівника практики;

- участь у розробці навчально-методичного забезпечення з дисциплін

випускової кафедри (підготовка завдань для практичних або семінарських занять, тестів, ситуаційних вправ, ділових та рольових ігор, методичних рекомендацій у співавторстві з викладачем до практичних, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи

тощо);

- розробка презентацій до лекційних занять (розділи або теми відповідних дисциплін випускової кафедри погоджуються з викладачем–керівником практики );

- участь у науково-методичних семінарах кафедри інституту за, якою студент закріплюється наказом по інституту, та виступ з доповіддю з актуальних питань педагогіки (тема доповіді погоджується з керівником практики );

- участь у виховній роботі інституту у рамках академічної групи або молодіжного центру, гуртожитку та бібліотеки (підготовка сценаріїв до концертних програм, конкурсів, тематичних виховних заходів та їх проведення, організація екскурсій до музеїв, театрів тощо).

Додаткові:

- проведення лекційного заняття сумісно з викладачем–лектором;

- підготовка у співавторстві з викладачем наукових статей з проблем педагогіки, психології, організації навчального процесу тощо;

- виступ з доповіддю на науково-методичних конференціях, семінарах з проблем педагогічної діяльності;

- участь у науково-методичних семінарах інституту з педагогічної майстерності.


^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Семестри вивчення

11

^ Загальний обсяг годин

360

Аудиторні заняття, години

0

Види навчання:
^ Лекції, години

0

Практичні заняття, години

0

Індивідуальні заняття, години

0

^ Самостійна робота, години

0

Курсові завдання

0

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

10


Зміст переддипломної практики:


Завдання щодо порядку проходження студентами виробничої практики в банківських установах.

Банківські установи – структура, головні завдан­ня, функції. Законодавча та нормативна база діяльності. Організація роботи банку з готівкою. Контроль оформлення та проведення розрахункових операцій в національній та іноземній валюті. Контроль фінансового стану банку, дотримання банком вимог обов’язкового резервування. Проведення моніторингу банківських ризиків. Дослідження конкурентної позиції банку на ринку банківських послуг. Управління депозитними операціями. Управління веденням поточних рахунків. Управляти кореспондентськими відносинами з банками. Організація кредитної роботи в банку. Контроль за виконанням кредитних операцій. Організація та вдосконалення облікового процесу в банку.


^ ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ


Семестри вивчення

11

^ Загальний обсяг годин

216

Аудиторні заняття, години

0

Види навчання:
^ Лекції, години

0

Практичні заняття, години

0

Індивідуальні заняття, години

0

^ Самостійна робота, години

0

Курсові завдання

0

Вид контролю

Захист дипломної роботи

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ECTS – кредити

6


Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтовані напрямки (шляхи) практичного її розв'язання на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретного підприємства, організації (бази практики).

Основними завданнями дипломної роботи є: вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; чітка характеристика предмета, об’єкта, мети та методів дослідження, опис та аналіз проведених студентом експериментів; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації; підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Виконання дипломної роботи складається з таких основних етапів: визначення напряму дослідження; вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи; проведення досліджень і написання роботи; оформлення дипломної роботи; підготовка до публічного захисту і захист роботи.

Графік виконання дипломної роботи затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою.


^ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Семестри вивчення

11

^ Вид контролю

Захист дипломної роботи

Мова виконання

Українська

^ Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудитуСЛОВНИК

ECTS – European Community Course Credit Transfer System - це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Ця система, створена для забезпечення єдиної процедури оцінки навчання за кордоном, системи виміру і порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного інституту іншому. Система може використовуватися усередині інституту, між інститутами однієї країни, а так само між інститутами-партнерами з різних країн. Система ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і Зарахування кредитів.

^ Кредит ECTS – одиниця вимірювання навчального навантаження студента. ECTS-кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік – 60 кредитам ECTS, що присуджуються по завершенні періоду навчання і складання іспитів.

кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць – залікових кредитів.

В ХБІ УАБС НБУ застосовуватиметься кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи – ECTS.

^ Заліковий креди – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів.

Кредитний модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент.

ECTS-оцінки використовуються для спрощення переведення оцінок між інститутами, забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок інститутів.

^ Шкала ECTS-оцінок:

A Відмінно - відмінна робота з однією незначною помилкою

B Дуже добре - вище за середнє, але з декількома помилками

C Добре - звичайна робота з декількома значними помилками

D Задовільно - посередньо, зі значними недоліками

E Достатньо - виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки

FХ Не здано - для одержання кредиту потрібна деяка доробка

F Не здано - для одержання кредиту потрібна значна доробка

^ Угода про навчанн – це документ, у якому визначаються права та обов‘язки сторін при навчанні за кредитно-модульною системою, який укладають між собою освітні заклади-партнери у разі здійснення частини навчання тим чи іншим студентом в іншому закладі освіти. В угоді зазначається перелік дисциплін, які студент буде вивчати у закладі-партнері, права та обов‘язки закладів-партнерів.

^ Зарахування кредиті, отриманих студентом у закладі-партнері гарантується закладом, що направив студента на навчання в інший заклад, угодою про навчання. Після повернення студента до свого закладу виконується переведення ECTS-оцінок, отриманих у закладі-партнері у внутрішні оцінки.

Освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок. Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

^ Вища освіта – це курс (цикл курсів) навчання, доступ до якого надає повна середня освіта, і який визнається компетентним фаховим органом, як такий, що належить до національної системи вищої освіти.

^ Кваліфікаційна характеристик – це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.

^ Програма з вищої освіт (освітня програма) – це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.

Освітня програма складається з навчальних дисциплін, визначених за назвою, змістом та обсягом, інших видів навчальної діяльності, які у сукупності забезпечують формування у слухача (студента) якостей, знань і умінь фахівця відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

^ Навчальний проце – це система дидактичних, методичних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію освітньої програми.

Кваліфікація з вищої освіти – це присуджені закладом освіти звання або ступінь, зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти.

^ Організація навчального процес – це система заходів, які охоплюють розподіл навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, створення розкладу занять, консультацій, видів поточного та підсумкового контролю, державної атестації. Організація навчального процесу забезпечується навчальними підрозділами закладу освіти (навчальним відділом, факультетами, кафедрами тощо).

навчальний план – це основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів.

Індивідуальний навчальний план складається студентом за допомогою викладача-куратора на кожний наступний навчальний рік наприкінці попереднього навчального року. В індивідуальному навчальному плані зазначаються дисципліни, які студент обирає згідно з затвердженими навчальним планом нормативами для вивчення у наступному навчальному році

^ Навчальна програма дисциплін визначає її місце і значення у процесі формування фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення дисципліни. навчальна програма дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо.

^ Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року.

Навчальний рік – триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення контрольних заходів (модульного контролю та залікових тижнів), екзаменаційних сесій, практик, дипломного проектування або науково-дослідної роботи, державної атестації, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

^ Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

^ Навчальні (аудиторні) заняття лекції, лабораторні , практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.

^ Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичні заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

^ Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

^ Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові, дипломні роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені навчальним планом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем.

^ Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має за мету перевірку засвоєння студентами кредитних модулів навчальної дисципліни.

^ Підсумковий контроль (семестровий контроль та державна атестація) проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.

^ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою.

^ Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

^ Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань, що проводиться як контрольний захід під час залікового тижня.

^ Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, що проводиться як контрольний захід під час залікового тижня.

Модульний контроль – це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв’язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.

допуск до продовження навчання у наступному семестрі отримують студенти, які під час семестрового контролю отримали позитивні оцінки з навчальних дисциплін, що складають не менш, аніж 90% залікових кредитів, запланованих на поточний семестр. Навчальні дисципліни, з яких студент отримав незадовільні оцінки у поточному семестрі, а також дисципліни наступного семестру, які є до них попередніми, включаються до індивідуального навчального плану цього студента на наступний навчальний рік.

^ Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

^ Державна атестація студент здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Державна атестація здійснюється у формах державного екзамену, комплексного екзамену у формі виконання комплексних кваліфікаційних завдань, захисту дипломної роботи.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавської робочим функціям.

Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів і передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, економічних, виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи