European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка5/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ Кафедра обліку і аудиту


Кафедра обліку і аудиту відокремилась у 2007 році зі складу кафедри обліку і фінансів (рік створення - 2001). Її очолює доктор економічних наук, професор Азаренкова Г.М.

Навчальний процес з підготовки магістрів за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» забезпечують 18 викладачів інституту, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають. Серед них – 3 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів.

Кандидати наук працюють в інституті більше 10 років та мають навчальні посібники з Грифом МОНУ.

До підготовки магістрів залучаються також вчені провідних вищих навчальних закладів м. Харкова, іноземні висококваліфіковані фахівці та практичні працівники з науковими ступенями, які співпрацюють з інститутом на довгостроковій основі, беруть активну участь у науково-методичній та навчальній діяльності. Зокрема, іноземні спеціалісти з Банківської академії м. Франкфурта-на-Майні, Вищої школи Бундесбанку (Німеччина), департаменту Державної Скарбниці США та інші.

За кафедрою закріплені 33 дисципліни. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, оптимізації оподаткування.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Для забезпечення сприяння всебічній інтеграції в навчальний процес, наукової діяльності професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідну роботу.

Наукова робота кафедри здійснювалась в рамках, визначених Концепцією розвитку наукової школи УБС НБУ, напрямків та завдань створеними творчими робочими групами для проведення визначених наукових досліджень за такими напрямами:

1. «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності» - дослідження за держбюджетною темою «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (рег. номер 0102U006965);

2. «Наукова співдружність НДЦ НАН України» - дослідження за договором про творчу співдружність з НДЦ НАН України;

3. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (рег. номер 0109U004378);

4. Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор» для НПО «Комунар»;

5. Дослідження за ініціативою викладачів з метою підготовки дисертацій і колективних монографій.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами кафедри обліку і аудиту. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над оновленням та поповненням бібліотеки інституту та Універсистету в цілому власними науковими працями – навчальними посібниками та монографіями під грифом МОН України.

Наукові праці викладачів кафедри щорічно публікуються в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», «Вісник академії правових наук України», «Право України», Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. В процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних роботах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Студенти – магістри, закріплені за кафедрою обліку і аудиту активно беруть участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, в тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

Під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт, днів відкритих дверей.

На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем розвитку фінансово-економічної системи України серед студентів спеціальності «Облік і аудит».

Студенти щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі «Аудитор» та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Відповідно до договору про співпрацю з Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь) викладачі і студенти інституту проходять стажування за кордоном та приймають участь у міжнародних семінарах, що дає змогу підвищити професійний рівень та поглибити знання з іноземної мови.

Студенти інституту, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» мають можливість отримати подвійний диплом відповідно з договором про співпрацю та договіром про сумісну підготовку фахівців з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) та відповідно до базової угоди між Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ), Університетом школи Салезіан Саррія та Вищою школою менеджменту в Барселоні щодо реалізації освітньої програми на здобуття ступеня «Магістра з міжнародного бізнесу і маркетингу».

Щорічно кафедрою обліку і аудиту проводиться конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства або банку на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.

Уся наукова та методична робота кафедри активно опрацьовується на науково-методичних семінарах (НМС), де розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, приділяється особлива увага актуальним питанням розвитку досліджень у галузі обліку, аналізу і аудиту. Важливою функцією НМС є регулярне інформування викладачів про запрошення до участі у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах, обговорення результатів участі викладачів у цих заходах. Розгляд цих питань на НМС проходить у формі наукових комунікацій, що сприяло кваліфікаційному зростанню усіх викладачів кафедри.

Керівництвом інституту постійно вживаються заходи щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічного персоналу, забезпечення їх належного професійного рівня та педагогічної майстерності шляхом використання різних форм підвищення кваліфікації, самоосвіти, роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. Так, у рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс–Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та ін.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра обліку і аудиту забезпечує:

  • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

  • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

  • науково-дослідні роботи за держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

  • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.


^ Кафедра банківської справи


Кафедра банківської справи створена у 2000 році, коли згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж був реорганізований в Харківську філію Української академії банківської справи НБУ. Постановою Правління НБУ від 13 травня 2004 р. № 209 на базі філії створений Харківський інститут Української академії банківської справи НБУ. Наказом НБУ від 02.08.2006 № 97 інститут реорганізовано шляхом перетворення з передачею до складу університету в Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ). Кафедра банківської справи займає провідне місце в підготовці банківських спеціалістів галузі знань “Економіка і підприємництво” спеціальності “Банківська справа” і забезпечує підготовку спеціалістів для банківської системи сходу і півдня України.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор
Тридід Олександ Миколайович.

Забезпечують навчальний процес з підготовки фахівців для банківської системи викладачі, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають, більшість з них має стаж практичної роботи зі спеціальності і є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. На кафедрі працює 21 викладач, з яких 3 доктори наук і 8 кандидатів наук, якісний склад науково-педагогічних працівників складає 50%, залучаються зарубіжні фахівці.

Одним із основних принципів підготовки банківських фахівців є прикладний характер навчання.

На кафедрі банківської справи існує цілісна система практичної підготовки студентів, яка включає навчальну, виробничу та переддипломну (на рівні спеціаліста та магістра) практики, що проводяться на базі навчально-тренувального банку інституту та банках м. Харкова і регіону.

Якісному рівню практичної підготовки студентів сприяє тісна співпраця з провідними фахівцями банківських установ міста, яка має такі форми:

− проведення практичних та семінарських занять, навчальної практики, занять на виробництві, розробці навчально-методичного забезпечення;

− викладання спеціальних дисциплін;

− керівництво виробничою практикою;

− керівництво дипломними роботами;

− моніторинг якості знань студентів;

− підготовка спільних науково-дослідних робіт з проблемних питань банківської діяльності;

− участь у семінарах, круглих столах, днях відкритих дверей, позанавчальних заходах тощо.

Навчально-тренувальний банк, який працює при кафедрі, забезпечує запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, його технічне оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку, що дозволяє моделювати виробничі ситуації.

Навчально-тренувальний банк обладнано банківським програмно-технічним комплексом ОДБ “ІСАОД”, ОДБ “Барс”,АБС Б2 “Міні-Банк” і програмними засобами “Комунальні платежі”, “Exchange (обмінні операції)”, “Заробітна плата”, “Емісійний день банку”.

Кафедрою розроблена навчально-методична база, в тому числі електронні інформаційні ресурси, які забезпечують якість підготовки студентів та ефективну організацію самостійної і індивідуальної роботи студентів.

Завдяки електронній пошті НБУ, програмам “Нормативні акти України”, «Ліга-закон» науково-педагогічний персонал та студенти своєчасно отримують інформацію про сучасні економічні процеси, які відбуваються в Україні.

Кафедра активно працює над створенням методичної бази впровадження у навчальний процес дистанційної освіти. Розроблені дистанційні курси з дисциплін “Гроші та кредит”, “ Фінансовий облік у банку”, “Аналіз банківської діяльності”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика ”, “ Банківське право”,“Безпека банківської діяльності”, “ Інвестиційне кредитування”, “Кредитування і контроль”, “Ощадна справа в Україні”, “Вексельний обіг у банках”, “Банківський нагляд”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Бюджетування у банках”, «Банківські операції».

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Високою ефективністю характеризується наукова школа під керівництвом д.е.н., професора Тридіда О.М., який є автором понад 100 наукових праць, присвячених проблемам розвитку у галузі економіки та банківської системи України.

У межах бюджетного фінансування фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук за фаховим напрямом «Економіка» вчені інституту працюють над виконанням держбюджетної теми «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні (00102U006965)». Основними результатами роботи за три останні роки стали захист 7 кандидатських та 2 докторських дисертацій, видання 16 монографій, 20 навчальних посібників, 1 підручника, опублікування 404 статей. Одержані наукові результати доповнюють дослідження фінансових відносин у сучасних умовах методологічними аспектами управління фінансовими потоками банків та суб’єктів господарювання, системами оцінювання, обробки і захисту інформації. Робота над держбюджетною тематикою продовжується.

Кафедрою банківської справи виконувався розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності». Основними результатами стали:

− наукові дослідження за темами: управління ресурсним потенціалом банку, управління кредитними потоками банку, управління банківськими інвестиціями, управління кредитними ризиками, управління фінансовою діяльністю банку, фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку України;

− створення акціонерного банку «Інтелбанк» на базі навчально-тренувального банку у складі навчально-тренувальної станції;

− підготовка 4 монографій: «Управління діяльністю банку: методологія і практика», «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків», «Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту»; «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

− підготовка 4 навчальних посібників з грифом МОН України: «Банківські операції», «Облік і аудит у банках», «Економічний аналіз діяльності комерційних банків», «Трудове право в схемах і таблицях»; навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» знаходиться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифу МОН України);

− підготовка 1 підручника з грифом МОН України: «Банківський нагляд»;

− публікація 86 статей.

Науковці інституту здійснюють важливі наукові дослідження на замовлення Національного банку України, окремих галузей економіки.

Відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України здійснюється співпраця вчених інституту, у тому числі вчених кафедри банківської справи, з Центром наукових досліджень Національного банку України та відповідними Департаментами Національного банку України за темою: «Визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери» (2010 - 2011 роки).

Згідно з договором про співпрацю з Харківським банківським союзом № 57с/2003 від 24.12.2003 р. вчені інституту щорічно проводять аналітичне обстеження банків Харківського регіону. Традиційними стали засідання, семінари, робочі наради Харківського регіонального банківського союзу та Асоціації українських банків на базі інституту за участю науковців інституту.

Починаючи з 2007 року, згідно з договором про співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України № 18с/2007 від 24.02.2007 р. вчені інституту, у тому числі вчені кафедри, продовжують наукове співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.

Сучасний стан науково-дослідної діяльності інституту характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи Університету банківської справи Національного банку України, визначених Концепцією розвитку наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Науково-дослідна діяльність кафедри банківської справи спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та забезпечення наукового рівня спеціальності 8.050105 «Банківська справа». У рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи проводить науково-дослідну роботу за напрямками:

− банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків;

− активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки;

− математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві;

− організаційно-кадрове забезпечення ефективного функціонування фінансово-економічних систем;

− регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів;

− проблеми сучасної освіти в Україні.

До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив кафедри банківської справи та студенти-магістри у повному складі, які працюють над розробкою 8 комплексних наукових тем, з яких: 1 тема згідно з Єдиним тематичним планом наукових досліджень Національного банку України; 1 тема на замовлення; 5 теми ініціативних; 1 в рамках договорів про співпрацю.

Кафедра банківської справи також здійснює діяльність згідно з укладеними договорами про наукову та творчу співпрацю з Управлінням НБУ в Харківській області, АТ «УкрСиббанк», «ХРУ», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АКБ «Золоті ворота», КБ «Надра», ВАТ «Державний Ощадний банк України»,
ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» , ПАТ «АКБ «Базис».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. У процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри банківської справи студенти беруть активну участь у:

- конкурсі «Молоді та здібні»;

- щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

- щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту.

Протягом 2003-2011 років визначається значна активність студентів у всеукраїнських студентських олімпіадах:

- зі спеціальності “Банківська справа”(за результатами входять до числа 20 кращих студентів України);

- на приз АКБ «Укрсоцбанку». У 2004 році студент інституту отримав найкращий результат серед студентів навчальних закладів міста Харкова і взяв участь у фінальному турі, у 2005 році 6 студентів інституту у відбірковому турі показали найкращі результати серед студентів навчальних закладів України і стали призерами фінального туру, у 2006 році студентка інституту посіла перше місце.У 2007 – 2008 н. році студент інституту посів І місце, у 2008 – 2009 н. році студент інституту отримав кращій результат серед студентів навчальних закладів міста Харкова і взяв участь у фінальному турі, у 2009 – 2010 н.році студентка інституту посіла IV місце, у 2011-2012 н.р. студентка посіла IV місце.

Щорічно студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт. У 2009-2010 н.р. Сердюк О. взяв участь у VIII Міжнародному конкурсі на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. професора В.Н. Веніамінова (Російська Федерація) та отримав диплом І ступеня. Протягом 2008 – 2011 років студенти інституту постійно отримують дипломи переможців у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» та у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» (у 2007-2008 н.р. Нарожна І. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2008-2009 н.р. Кузьміна К. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2009-2010 н.р. Будилко Є. отримав диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»; у 2009-2010 н.р. Нічик Л. отримала диплом ІІ ступеня у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»).

Студенти інституту беруть постійну участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

Міжнародна науково-практична конференція «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів», Польща, м. Варшава, 2011 р.;

- ІV міжнародна студентська наукова конференція регіональних університетів «Студентська наукова зима в Бресті - 2009», Республіка Білорусь, м. Брест, 2009 р.;

- ІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи», м. Львів, 2009 р.;

- X ювілейна міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», м. Донецьк, 2009 р.;

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень 2010», м. Одеса, 2010 р.;

- ІХ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», м. Львів, 2009 р.;

- VIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України», м. Київ, 2010 р.;

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи», м. Сімферополь, 2010 р.;

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку», м. Феодосія, 2010 р.;

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України у ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми», м. Тернопіль, 2010 р.;

- VIIІ міжнародна науково-практична конференція «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період», м. Хмельницький, 2010 р.;

- VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків», м. Дніпропетровськ, 2010 р.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, в тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

З метою активізації наукових досліджень студентів в інституті створена система відбору творчо-обдарованої молоді, яка дозволяє відстежувати науковий розвиток кожного талановитого студента та надавати можливість продовжувати наукові дослідження шляхом навчання в аспірантурі Університету банківської справи та Української академії банківської справи.

Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації зарубіжних вчених.

У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти студенти та викладачі мають можливість проходження стажування у:

- Вищій школі Управління та Маркетингу (Польща);

- Вищій школі Бундесбанку (Німеччина).

Протягом останніх 3 років інститут співпрацює з Консорціумом із удосконалення менеджменту освіти в Україні (CEUME) і Українською асоціацією з розвитку менеджменту і бізнес-освіти в Україні (УАРМБО). З 2005 року викладачі кафедри банківської справи ввійшли до складу створеної у рамках Консорціуму професійної групи «Клуб викладачів фінансових дисциплін». Встановлені професійні контакти у сфері міжнародного наукового співробітництва з Британською радою у м. Харкові, з Університетом Іллінойс-Спрінгфілд (США), з Вищою школою Бундесбанку (Німеччина).

Результати наукової діяльності колективу кафедри представляються на обласній щорічній виставці «Освіта – наука - виробництво». Роботи працівників кафедри банківської справи відмічені дипломами обласного щорічного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації “науковець” у 2003, 2004, 2005 та 2010 роках.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації викладачів кафедри застосовується ефективна комплексна система підвищення кваліфікації, яка включає:

- стажування в банківських установах, провідних вищих навчальних закладах;

- навчання на факультетах післядипломної освіти та курсах підвищення кваліфікації;

- участь у тематичних семінарах;

- роботу над кандидатськими дисертаціями;

- підготовку підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України;

- самоосвіту;

- професійне навчання в межах кафедр з питань економіки, фінансів, обліку, педагогіки і психології з організацією практичних семінарів, “круглих столів” за участю провідних фахівців банківських установ;

- участь у постійно діючому в інституті методичному семінарі з підвищення педагогічної майстерності викладачів;

- науково-дослідну роботу, участь у науково-практичних конференціях тощо.

У подальшій діяльності кафедра банківської справи ставить перед собою наступні напрямки та шляхи розвитку спеціальності «Банківська справа»:

- поглиблення практичної спрямованості навчання шляхом подальшого впровадження тренінгових технологій на базі функціонування навчально-тренувального банку в складі навчально-тренувальної станції;

- впровадження інноваційних засобів і методичних прийомів для забезпечення якості навчального процесу;

- аналіз навчальної літератури, програмних продуктів тощо з метою виявлення новітнього навчально-методичного забезпечення та використання у навчальному процесі;

- орієнтація наукової діяльності викладачів та студентів на дослідження актуальних проблем з банківської діяльності;

- сприяння працевлаштуванню випускників шляхом моніторингу ринку праці;

- розширення можливостей набуття науково-педагогічними працівниками практичного досвіду шляхом стажування у банківських установах регіону та участі у семінарах і тренінгах з залученням відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи