European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка6/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ Кафедра менеджменту


Кафедра менеджменту створена 9 вересня 2008 року згідно з наказом по інституту. На кафедрі працює 10 викладачів. Усі викладачі мають вищу освіту за профілем дисциплін, які викладають.

Наукові ступені та звання мають 90% викладачів, кандидатів наук, докторів наук, доцентів – 90%.

Головна мета роботи кафедри менеджменту – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін управлінського характеру на всіх факультетах та модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Викладачі кафедри працюють за таким напрямком розвитку наукової школи «Організаційно-економічні аспекти управління».

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги в конкурсах студентських наукових робіт.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Менеджер». Вивчається та аналізується сучасний стан головних проблем та перспектив розвитку менеджменту-маркетингу в Україні та закордоном. .Клубом заплановано участь у студентських науково – практичних конференціях, форумах, круглих столах, днях науки. СНК «Менеджер» приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі маркетингових планів.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі менеджменту та маркетингу, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорюються напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки).

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З 2009 року на кафедрі менеджменту вперше було запроваджено викладання двох профільних дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг» іноземною мовою. Ефективність експерименту проаналізовано та визнано необхідність продовження такої практиці з включенням до цього переліку дисципліни «Міжнародний менеджмент». У 2011 року заплановано викладання двох нових дисциплін «Договірне регулювання фінансових відносин» та «Управління майновою безпекою». Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими, кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників тощо.


^ Кафедра економічної теорії


Кафедру економічної теорії Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2001 році. Чисельність науково-педагогічних працівників кафедри складає 7 осіб, з яких докторів наук, професорів – 1 (14%), кандидатів наук, доцентів – 4 (58%), на посаді доцента - 1 (14%), викладачів – 1 (14%).

На кафедрі викладаються дисципліни: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка», «Фондовий ринок,» «Стратегічне управління», «Корпоративне управління в банку».

Основними напрямками розвитку кафедри є спрямування діяльності на забезпечення високої якості підготовки фахівців згідно з державними та галузевими стандартами вищої освіти; забезпечення умов для досягнення соціального партнерства учасників навчального процесу – викладачів кафедри та студентів; удосконалення і модернізація методичного забезпечення навчального процесу самостійної та індивідуальної роботи студентів відповідно до вимог інтеграції української системи освіти у європейський освітній простір.

Кафедра ставить перед собою завдання удосконалення форм і методів навчання. З метою всебічної інтенсифікації навчального процесу викладачі кафедри економічної теорії відходять від використання традиційних методів навчання, а їх місце займають інтерактивні технології. Ця прогресивна тенденція дає змогу розвивати у студентів гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, вміння працювати в колективі, творчий підхід до вирішення проблем і, в результаті, моделювати професійно важливі якості майбутнього спеціаліста для банківської системи.

В процесі реалізації інтерактивних технологій навчання викладачі кафедри переосмислюють і перебудовують всі форми навчально-пізнавальної діяльності студентів: лекції, семінари, практичні заняття, організацію індивідуальної та самостійної роботи, систему контролю і оцінювання знань студентів, заліків і екзаменів, взаємовідносини викладачів і студентів. Перевага надається концептуально-аналітичним, проблемним лекціям, в т.ч. лектори використовують такі типи лекцій, як лекції-бесіди (діалог з аудиторією); лекції з елементами колективного дослідження; лекції з аналізом конкретних ситуацій. На семінарських заняттях застосовуються такі форми організації творчої діяльності студентів як мозкова атака, ігрове проектування, ділові та рольові ігри, моделювання професійних ситуацій тощо.

Важливим концептуальним аспектом розвитку кафедри економічної теорії є модернізація навчального процесу за всіма напрямками роботи. Зокрема, проводиться робота по розробці та впровадженню дистанційних курсів. Розроблені та використовуються дистанційні курси з таких дисциплін: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка»", «Фондовий ринок», «Державне регулювання економіки», «Історія економічних вчень», «Економічна історія». Широко застосовуються різні засоби інтерактивного спілкування зі студентами заочної форми навчання та перепідготовки

Викладачі кафедри є співавторами навчальних посібників: «Політична економія», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Менеджмент: ситуаційні вправи» з грифом МОН України. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі підготовлено більш 119 методичних праць.

Важливим напрямом професійної діяльності викладачів кафедри є науково-дослідницька робота за напрямком: «Розвиток фінансового сектору в трансформаційній економіці». Викладачі кафедри беруть участь у розробці таких наукових тем: «Регіональні аспекти функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону» та «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації». Викладачі постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, виконують роботи за тематикою Центру наукових досліджень НБУ, публікують наукові статті у фахових виданнях. Кафедра економічної теорії співпрацює з кафедрою загальної економічної теорії Національного технічного університету «ХПІ»: викладачі беруть участь у сумісній підготовці навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОНу, наукових конференціях, науково-методичних семінарах, підготовці і проведенні «круглих столів» присвячених актуальним проблемам теорії і практики розвитку національної економіки із залученням студентів обох ВУЗів. На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою роботи якого є розгляд актуальних наукових проблем, аналіз ходу та результатів наукової роботи викладачів, обмін досвідом щодо методики викладання дисциплін кафедри, вироблення заходів щодо модернізації організації навчання та контролю знань студентів відповідно до сучасних вимог та завдань інтеграції до Болонського процесу. В роботі семінару беруть участь студенти магістратури.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, посідають почесні місця в конкурсах студентських наукових робіт.

При кафедрі працює науковий студентський «SIFE - клуб», учасники якого брали участь у 10-ти Всеукраїнських конкурсах «Студенти у вільному підприємництві». Студенти здобувають навички роботи в команді, лідерства, спілкування та управління проектами. Цей досвід дає можливість випускникам програми стати в майбутньому успішними підприємцями та службовцями у різних сферах бізнес діяльності.

Викладачі кафедри працюють над підвищенням ефективності виховної роботи, спрямовують її на формування у студентів здібностей до самореалізації, самоосвіти і саморозвитку особистості, впевненості у власних силах, громадської активності, правової та економічної культури, моральних норм. Куратори академічних груп організовують тематичні вечори, походи, відвідування музеїв, допомагають організувати студентське життя у гуртожитку.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію у Національному центрі підготовки банківських працівників України, Київському національному економічному університеті, Київському національному торгівельно-економічному університеті, Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Національному технічному університеті «ХПІ», банківських установах тощо.

Таким чином, навчальна, наукова, методична та виховна робота кафедри економічної теорії націлена на фундаментальну підготовку майбутнього фахівця, особистості, в якій органічно поєднуються професійна компетенція, високі моральні чесноти, громадська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.


^ Кафедра фінансів


Кафедра фінансів відокремилась від кафедри обліку і аудиту в 2007 році. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Жихор О.Б. Підготовку студентів зі спеціальності «Фінанси» здійснює 14 викладачів, у т.ч. 4 доктора економічних наук (з них 1 сумісник), 9 кандидатів економічних наук (з них 4 сумісника), 2 старших викладача, 2 викладача.

Підготовка студентів здійснюється за 34 дисциплінами кафедри. З метою удосконалення інноваційних підходів до мовної підготовки на кафедрі здійснюється викладання дисциплін англійською мовою: «Економіка праці та соціально-тудові відносини» (II, III курси), «Фінанси підприємств» (III курс) «Ринок фінансових послуг» (5 курс), «Економіка підприємств» (2 курс) Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця до діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульним контролем.

Для забезпечення сприянню всебічній інтеграції навчального процесу, науковій та науково-виробничій діяльності, професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів веде активну науково-дослідну роботу, спрямовану на розвиток і поглиблення процесів інтеграції науки і освіти та ґрунтується на головних принципах і напрямках наукової школи Університету банківської справи Національного банку України «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» в рамках Концепції її розвитку на період до 2015 року.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження, в тому числі на замовлення Національного банку України. В межах науково-дослідної роботи викладачі виконують розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності», наукові дослідження «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора» (на прикладі Харківського регіону), «Управління посткризовим розвитком банківської системи України», «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор», «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку»; працюють над монографіями «Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти», «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління», «Управління фінансовими ресурсами банку».

Творча професійна та наукова діяльність викладачів кафедри формує нові фундаментальні знання, які використовуються в навчальному процесі.

Професорсько-викладацький персонал кафедри бере постійну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, виступаючи з доповідями; публікує наукові статті у провідних періодичних виданнях, що свідчить про його високий професійний та науковий рівень, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами інституту, у тому числі викладачами кафедри фінансів. Так, за три останні роки викладачами кафедри підготовлено і видано 6 монографії, 8 навчальних посібників та 1 посібник проходить процедуру отримання грифу МОНу, 51 наукова стаття, 27 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 150 методичних розробок..

Наукові праці викладачів кафедри опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів.

Під керівництвом кафедри працює науковий клуб «Фінансист». Згідно з розробленим графіком на засіданні СНК «Фінансист» було проведено обговорення тез і статей за напрямком тем дипломних робіт магістрів, проведено захист проміжних результатів наукової та педагогічної практик. Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт.

З 2006 року кафедра запровадила проведення конкурсу «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності .

Студенти при кафедрі фінансів щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі, Всеукраїнських студентських олімпіадах. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, у 2008/2009 н.році здобуто III місце за напрямом «Фінанси», у 2009/2010 н.році за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» та за напрямом «Фінанси» було здобуто I-і місця.

Студенти-магістри спеціальності «Фінанси», протягом 2009-2011 рр. взяли участь у 18 наукових конференціях

На кафедрі працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі фінансів, обговорюються питання з впровадження активних методів навчання і ефективного використання ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання, кейс-методу, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін у групах перепідготовки фахівців банківських установ. Також обговорюються напрямки роботи над монографіями та навчальними посібниками, що подаються для отримання грифу МОН України (відповідно до перспективного плану підготовки посібників і монографій на 2008-2012 роки). Активно обговорюються зміни в практиці роботи банків, підприємств та фінансових установ міста та регіону.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях, тренінгах. Матеріали стажування реально використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово–кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра фінансів забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи згідно з держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Кафедрою фінансів окреслено наступні напрямки та шляхи розвитку напрямку підготовки «Фінанси і кредит» і спеціальності „Фінанси”:

 1. забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклічну систему підготовки фахівців – «бакалавр», «магістр», кредитно-модульну технологію навчального процесу, задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 2. модернізація форм організації навчання: використання ефективних педагогічних технологій інноваційної моделі навчання, нових технологій опанування студентами знань, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, залучення до навчального процесу провідних учених і науковців, працівників установ і організацій, нарощування науково-дослідницького потенціалу навчання;

 3. постійне підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу за рахунок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками;

 4. подальша комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу шляхом впровадження на базі навчально-тренувальних фірм сертифікації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності „Фінанси”, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 5. поглиблення практичної спрямованості навчання за рахунок розширення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ; проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві;

 6. забезпечення мобільності студентів;

 7. всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 8. подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукової роботи студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.

У результаті впровадження перелічених вище заходів відбувається постійне зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників кафедри фінансів, покращення відповідної матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної бази навчального закладу.


^ Кафедра інформаційних технологій


Кафедра інформаційних технологій відокремилась у 2008 році зі складу кафедри вищої математики та інформаційних технологій (рік створення 2001). Її очолює доктор технічних наук, професор Гороховатський В.О. На кафедрі працює 6 висококваліфікованих викладачів, з яких 1- доктор наук, 4 – кандидати технічних наук.

За кафедрою закріплено 14 дисциплін: «Ділінгові інформаційні системи», «Документообіг та інформаційна діяльність у банківській сфері», «Інформатика», «Електронна комерція», «Інформаційний менеджмент», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Інформаційні системи і технології в фінансах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Організація та проектування баз даних», «Платіжні системи», «Інформаційні технології управління банківською діяльністю», «Системи управління базами даних», «Інформаційні технології управління підприємницькою діяльністю». З метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою на кафедрі започатковано викладання дисципліни англійською мовою: «Інформатика» (І курс).

Своєю приоритетною задачею колектив кафедри вважає формування технічної та технологічної культури викладачів та студентів, що відповідають сучасним і перспективним вимогам розвитку банківської діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Підготовка студентів здійснюється за 14 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для практичного використання та впровадження у фінансово-кредитних установах сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться прикладні програми середовища MS Office, операційний день банку БАРС, системи автоматизації банківських операцій «Ісаод-банк», «Міні - банк», програмно-технічний комплекс СЕП, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія» та «Інфобухгалтер», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур» та «Инталев», засоби електронної торгівлі, зокрема «Meta Trader» та «IDSystem», а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Для створення дистанційних навчальних курсів та тестування знань студентів використовується програмне забезпечення «Lersus» та «MOODLE».

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями інших установ у галузі інформаційних технологій, а також проходять стажування в фінансово-кредитних установах.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є сучасні інформаційні технології у банківській та фінансовій сферах, їх дослідження, удосконалення та впровадження в практичну діяльність. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи, методикам викладання та оцінювання знань. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри стала підготовка трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, колективної монографії «Моделі і системи оцінювання та захисту фінансової інформації», а також чотирьох дистанційних навчальних курсів. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою. Загалом викладачами кафедри видано більше 250 наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює не тільки з усіма кафедрами інституту, але й з багатьма іншими навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет «ХПІ», Харківський національний аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

За період роботи працівниками кафедри інформаційних технологій створено 2 програмних продукти, інститутом отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на ці комп’ютерні програми: свідоцтво № 29476 - комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 08.07 2009 р.; свідоцтво № 33427 – комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор “Інтервал-Д”» // Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. 25.05 2010 р.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх фахівців економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги у конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах. На базі кафедри щорічно проводяться комп’ютерні студентські олімпіади, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова, а також комп’ютерні олімпіади УБС НБУ. Під керівництвом викладачів кафедри разом з викладачами кафедри вищої математики працює студентський науковий клуб «Дослідник», до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського клубу ведуть активну роботу над дослідженням методів і засобів електронної комерції на фінансових ринках та над розробкою математичних моделей аналізу банківських бізнес-процесів.

З метою підвищення якості своєї діяльності викладачами кафедри розроблено програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль студентів», анкетування „Викладач очима студентів”, за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука»»»автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи