European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка7/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Кафедра вищої математики


Кафедра вищої математики та інформаційних технологій ХІБС УБС НБУ створена у 2001 році і на початок 20011/2012 навчального року на кафедрі працює 5 викладачів, з яких 4 кандидат наук, 1 здобувач.

Кафедра є колективом однодумців – високоосвічених професіоналів, здатних іти в ногу з часом, спроможних швидко та гармонійно адаптуватися в усі сфери життя інституту. Діяльність викладачів спрямована на впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес та на вирішення наукових проблем, які ставлять економічні умови сьогодення

Своєю пріоритетною задачею колектив кафедри вважає формування інформаційної та комунікаційної компетенцій викладачів та студентів, тобто надбання універсальних, загально-інтелектуальних вмінь: добувати, обробляти, досліджувати, аналізувати інформацію, судити щодо її вірогідності, порівнювати переваги та недоліки джерел, мислити категоріями теорії ймовірностей, прогнозувати та приймати рішення.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є економіко-математичне моделювання та дослідження операцій у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та методикам викладання. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності коллективу за минулий навчальний рік стала публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює з багатьма навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет «ХПІ», Харківський національний аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, у конкурсах на кращу наукову роботу. На базі кафедри щорічно проводиться математична олімпіада, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова. Під керівництвом кафедри працює студентське наукове товариство "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію з зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу "Дослідник" ведуть активну роботу щодо пошуку в мережі Інтернет українських та закордонних ресурсів, необхідних для побудови та аналізу математичних моделей банківських та фінансових процесів.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за 15 дисциплінами. Викладання математичних дисциплін має на меті наскрізну підготовку спеціаліста, спроможного адаптувати надбані теоретичні та практичні знання до аналізу фінансової інформації та прийняття рішень при дослідженні економічних систем. У зв’язку з цим протягом навчання в інституті студенти вивчають, крім обов’язкових нормативних дисциплін, вибіркові дисципліни що сприяє застосовуванню набутих теоретичних знань у банківській справі, фінансовому менеджменті, класичних розділах страхування життя, інвестиціях, управлінні капіталом, у розрахунках, пов’язаних з операціями на ринку цінних паперів. Таким чином, вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання забезпечує теоретичними знаннями та практичними навичками дисципліни, що викладаються спеціальними кафедрами інституту. Викладачами кафедри активно експлуатується програмне забезпечення „MOODLE”, зокрема, для тестування знань студентів. Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри використовується програмне забезпечення „ФОРУМ” і „ЧАТ”, яке розміщено на сайті інституту. Усі дисципліни перепідготовки забезпечені дистанційними курсами.


^ Кафедра іноземних мов


Кафедру іноземних мов як структурний підрозділ Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2007 році і відокремлено від кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників.

На кафедрі здійснюється викладання двох європейських мов – англійської та німецької. Викладання іноземних мов в ХІБС має наскрізний характер і охоплює студентів денної та заочної форми навчання з І по VІ курси.

При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін: “Іноземна мова”, «Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова (фахова) », дисципліни пакету «Поглиблене вивчення іноземної мови : Іноземна мова (додаткова); Ділова іноземна мова» та «Друга іноземна мова», для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – «Професійна іноземна мова». Крім того, викладання іноземної мови здійснюється на курсах з підготовки до вступу в інститут.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземних мов. Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Кафедра іноземних мов тісно співпраціє з факультетами інституту та випусковими кафедрами при підготовці магістрів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, що вже п’ятий рік практикується в інституті.

Викладачі кафедри відповідно до вимог своєчасно підвищують свою кваліфікацію за різними формами, у тому числі значна їх частина неодноразово.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 3 навчальних посібники, які отримали гриф МОН України. Кафедра працює над бюджетною науковою темою «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології» з подальшим створенням словника сучасної банківської термінології (англо-українська версія).

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Вивчення іноземних мов здійснюється за технологією різнорівневого навчання, що дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є: дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи,   теорія та методика організації навчального процесу у ВНЗ, формування комунікативної мотивації студентів при вивченні іноземної мови, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри  студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях, online спілкуваннях зі студентами закордонних навчальних закладів, які проводяться іноземною мовою.

При кафедрі працює клуб «Міжнародний», метою якого є активізація наукової роботи студентів як у межах навчального закладу, так і на Європейському рівні, удосконалення практичних іншомовних навичок під час спілкування зі студентською молоддю інших країн, підвищення загальноосвітнього рівня студентів та формування світогляду високоосвіченої людини. У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс-Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та інших.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі іноземної філології, літератури, перекладу, педагогіки.


^ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечують 14 науково-педагогічних працівників, із яких 3 доктори наук і 5 кандидатів наук. За кафедрою закріплено 22 дисципліни, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук. У структурі кафедри працює секція фізичного виховання.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних, у тому числі дистанційних, технологій у вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Відбувається подальше вдосконалення форм і методів контролю успішності студентів відповідно до вимог КМСОНП.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 15 навчальних посібників і підручників, які отримали гриф МОН України.

Пріоритетом у методичній роботі кафедри є забезпечення високої якості індивідуальної та самостійної роботи студентів, визначеної навчальними планами. З цією метою завершується реалізація плану видання навчально-методичних посібників з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів бакалаврату.

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання.

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.


^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03050901 «ОБЛІК І АУДИТ»

за магістерською програмою «Облік і аудит у банках»

План прийому студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» встановлений Національним банком України у такій кількості: денна форма навчання - 10 осіб, з яких 5 студентів навчається за рахунок фінансування коштів НБУ.

Підготовка студентів в інституті здійснюється відповідно до сучасних вимог щодо економічної освіти та актуальних умов ринкової трансформації в країні. Теоретичне та практичне навчання націлені на формування у магістрів з економіки нового економічного мислення, засвоєння ефективних комунікативних та управлінських технологій, що забезпечує успішну професійну самореалізацію спеціалістів в суспільстві з ринковою економікою. Цьому сприяють оновлення змісту освіти, запровадження активних методик та форм педагогічної діяльності, належне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, пріоритетність якісної складової підготовки фахівців.

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» ведеться для банківських та інших фінансово-кредитних установ, для роботи економістом, бухгалтером, ревізором, експертом, аудитором. Відповідно в інституті приділяється постійна увага розвитку, поглибленню та поширенню зв’язків з фінансово-кредитними установами та підприємствами регіону, що забезпечує взаємодію у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та розподілу випускників на роботу відповідно до отриманої кваліфікації.

Оскільки вирішальним критерієм відбору фахівців є отримані уміння та навички, то в інституті особлива увага приділяється практичній підготовці студентів в ході переддипломної практики. Для забезпечення виконання вимог практичної підготовки студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» в інституті налагоджене стабільне співробітництво з банками м. Харкова, з якими укладені договори про співпрацю: з Управлінням Національного банку України в Харківській області, АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «УкрСиббанк», Харківською обласною філією ПАТ «Укрсоцбанк», Харківською обласною дирекцією АО «Райффайзен Банк Аваль», ХФ банку ПАО КБ  «Надра», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», АТ «Золоті ворота», ПУБЛІЧНИМ АТ «АКБ «БАЗИС», ХГРУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ХФ ПАТ «Банк Форум», ХФ АО Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», ^ АТ БАНКОМ «МЕРКУРІЙ».


Галузь діяльності фахівця.


Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» призначений для виконання наступних видів економічної діяльності: аналізу функціонування інформаційних систем і технологій банківських операцій та обліку в банках України; аналізу кількісної оцінки економічних явищ та процесів у сфері банківської діяльності; аналізу змісту, структури та механізму функціонування іпотечного ринку; прогнозування дохідності цінних паперів; аналізу функціонуючих грошово-кредитних систем розвинутих країн світу; аналізу різних форм забезпечення дилінгової діяльності на валютних та фондових ринках; розроблення нормативних документів; планування діяльності окремих структурних підрозділів; оперативного застосування нормативних документів в діяльності різних структурних підрозділів; організації безпеки банківської діяльності; організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; оволодінні теоретичними положеннями організації фінансової та грошово-кредитної системи розвинених країн світу; організації дослідження взаємопов’язаних кількісної та якісної сторін масових процесів та явищ банківської діяльності; організації дотримання правових норм у процесі банківської діяльності; організації та становлення ринку цінних паперів; організації діяльності валютних і фондових ринків; організації документування, оцінки та відображення в звітності банківських операцій; організації функціонування банку; оцінки економічних явищ та процесів в сфері банківської діяльності; обліку банківських операцій; оцінки кредитоспроможності клієнтів банку; підготовки фінансових звітів; контролю за ефективністю банківських операцій; контролю за нормативно-правовим забезпеченням банківської діяльності; контролю за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог; підготовки інформації на запит керівництва; забезпечення власних інформаційних потреб; наукових дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин.

Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках» підготовлений до роботи в кредитно-фінансових установах усіх форм власності на території України і близького зарубіжжя.

Фахівець з обліку і аудиту в банках здатний виконувати таку професійну роботу: керівника структурного підрозділу без апарату управління, в частині, яка стосується підрозділів, зайнятих видами економічної діяльності, перерахованими вище; економіста І категорії, керівника нижчої та середньої ланок, економіста, бухгалтера, ревізора, експерта, аудитора.

^ Зміст уміння фахівця


Оцінювати та досліджувати стан сучасних інформаційних систем, які застосовуються для здійснення банківських операцій, обліку, рішення управлінських та аналітичних задач. Застосовувати на практиці конкретні методи, способи та інструменти статистичного аналізу різних напрямків діяльності банку. Визначати види, моделі та принципи функціонування іпотечного ринку. Визначати рейтинги емітентів, показники акцій і облігацій. Проводити фундаментальний і технічний аналіз цінних паперів. Досліджувати особливості розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн. Аналізувати інформаційне, програмне, апаратне, математичне та методологічне забезпечення систем, що застосовується для здійснення дилінгової діяльності. Розробляти внутрішньо-банківські нормативні документи щодо правового забезпечення різних напрямків банківської діяльності. Застосовувати на практиці конкретні методи планування окремих видів банківської діяльності. Застосовувати на практиці нормативні документи щодо функціонування фондового, іпотечного, валютного ринків, ринку страхових послуг та дилінгової діяльності. Організовувати роботу по захисту банківських операцій від злочинних посягань. Здійснювати упереджувальну роботу по запобіганню розкрадань та зловживань, що здійснюються безпосередньо у банківських установах. Організовувати умови нормативно-правової безпеки банківської діяльності України. Визначати порядок укладання та ведення страхової угоди. Організовувати страхування підприємницьких та технічних ризиків. Організовувати автотранспортне страхування та страхування майна й відповідальності громадян. Організовувати роботу по визначенню закономірності становлення та розвитку грошових і кредитних розвивинених країн світу. Визначати оптимальні варіанти статистичного аналізу кредитної діяльності банку. Визначати кредитоспроможність клієнтів банків. Проводити статистичне дослідження ліквідності балансу та платоспроможності банку. Організовувати статистичне забезпечення маркетингової діяльності банків. Здійснювати підготовчу роботу по порядку створення і реєстрації банків. Визначати розрахункові та кредитні правовідносини. Організовувати правове регулювання випуску в обіг цінних паперів та операцій з іноземною валютою. Організовувати роботу з випуску, розміщення цінних паперів власного боргу, ощадних і депозитних сертифікатів. Проводити інвестиційний аналіз цінних паперів. Впроваджувати сучасні дилінгові інформаційні системи. Визначати методи прийняття рішень на підставі фундаментального і технічного аналізу на фондовому та валютному ринках. Визначати оптимальну для банку ресурсну політику, організовувати роботу по залученню ресурсів з депозитних та не депозитних джерел, страхування вкладів фізичних осіб, виплати винагороди кредиторам та вкладникам. Розробляти ефективну систему визначення вартості банківських ресурсів та планування потреби в ресурсах. Визначати оптимально прийняту структуру активів банківської установи з урахуванням потреби забезпечення прибутковості та ліквідності банку. Підбирати конкретні засоби та інструменти для оптимального управління активами банківської установи. Організовувати роботу щодо забезпечення фінансової стійкості банку. Визначати оптимальну для банку ресурсну політику. Організовувати облік і аудит окремих банківських операцій. Організовувати проведення операцій на міжбанківському ринку кредитів, визначати кредитоспроможність банків-позичальників. Визначати оптимальну для банку інвестиційну стратегію і тактику, виходячи зі стратегії розвитку банку, його інвестиційних цілей та оперативних планів. Організовувати кореспондентські відносини з іншими банками, управляти рахунками "лоро" та "ностро". Визначати оптимальні для банку методи управління кредитним, процентним, валютним та іншими банківськими ризиками. Визначати узагальнюючу оцінку фінансового стану банку. Володіти статистичними методами управління активами та пасивами банку, ліквідності та платоспроможності банку. Володіти бухгалтерськими процедурами в обліку базових операцій банків. Визначати кредитоспроможність клієнтів на підставі фінансової звітності. Володіти методикою відображення фінансового результату у фінансовій звітності. Контролювати своєчасність складання та передачі до відповідних інстанцій усіх форм банківської звітності. Контролювати достовірність наданої інформації. Контролювати та розкривати зловживання у банківських установах. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання безпеки праці учасниками трудового процесу. Готувати аналітичні огляди, записки про стан організації безпеки банківської діяльності. Вести пошук, збирати, систематизувати і нагромаджувати необхідну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію. Збирати, систематизувати, нагромаджувати аналітичну інформацію, вести бібліографію наукових видань, виконувати розрахунки, готувати наукові огляди, реферати, доповідні записки з певної теми наукових досліджень під керівництвом досвідченого наукового працівника, завідувача сектору (відділу).


^ Перелік навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит у банках»
п/п

Назви
дисциплін

Кількість годин

Форми контролю

загальний обсяг

кредити

1

2

3

4

5

^ 1. Нормативні дисципліни

1.

Стратегічний аналіз

108

3

Екз

2.

Фінансовий менеджмент

108

3

Екз

3.

Менеджмент персоналу

108

3

Екз

4.

Міжнародний менеджмент

108

3

Екз

5.

Звітність підприємства

162

4,5

Екз

6.

Організація обліку

162

4,5

Екз

7.

Охорона праці в газузі

36

1

Екз

8.

Цивільний захист

36

1

ПМК

 

Разом

828

23
^ 2. Вибіркові дисципліни

Магістерська програма "Облік і аудит у банках"

Дисципліни за вибором навчального закладу

1.

Звітність банків

144

4

ПМК

2.

Податковий облік в банках

144

4

ПМК

3.

Дослідження операцій в економіці (в аналізі та аудиті)

108

3

ПМК

4.

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

72

2

ПМК

5.

Правові аспекти банківської діяльності

108

3

ПМК

6.

Внутрішній аудит у банках

144

4

Екз

7.

Інформаційні технології в управлінні банківською діяльністю

144

4

ПМК

8.

Організація обліку в банках

144

4

ПМК

 

Разом

1008

28
^ Дисципліни за вибором студента

1.

Аналіз банківської діяльності

144

4

ПМК

2.

Професійна іноземна мова

72

2

ПМК

3.

Менеджмент ризику

144

4

ПМК

4.

Психологія управління і конфліктологія

108

3

ПМК

5.

Бюджетування в банках

108

3

ПМК

6.

Управління фінансовою стабільністю банку

144

4

ПМК

 

Разом

720

20
^ 3. Практичне навчанняВиди практики1.

Наукова практика

54

1,5

2.

Педагогічна практика

54

1,5

3.

Переддипломна практика

360

10

4.

Дипломне проектування

216

6

 

Разом

684

19

 

Усього годин

3240

90

^ 4. Державна атестація

1.

Захист дипломної роботи
години

кількість

 

Тижневе навантаження

18 

 

 

Екзамени

 

8

 

Поточно - модульний контроль

 

14
Курсові роботи
1

^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 8.03050901 «ОБЛІК І АУДИТ»

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ»


V-VI КУРС


НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


^ СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

23

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

18

^ Самостійна робота, години

67

Курсові завдання

1

Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Нормативи для стратегічного аналізу. Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій.


Література:

 1. Закон України „ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 996-14, чинний, остання редакцiя вiд 01.01.2007 - www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02. 2000 № 419.

 3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 01.07.2010 - www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181. Документ 270/96-вр, чинний, остання редакцiя вiд 23.07.2010 - www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посібник - К.: АЛЕРТА, 2006.- 404 с.

 6. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.–365 с.

 7. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.

 8. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – К.: Знання, 2007. -230с.

 9. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз. Навчально-методичний посібник.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.-123 с.

 10. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Банківська справа».- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.-174 с.

 11. Шубіна С.В. Стратегічний аналіз: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 8.050104 «Фінанси», 8.050106 «Облік і аудит» галузь знань – 0501 – «Економіка та підприємництво». - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010.- 206 с.

 12. Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.

 13. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Банківська справа” – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 77 с.

 14. Шубіна С.В. Організація і методика економічного аналізу. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Облік і аудит” – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 102 с.

 15. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: [навчальний посібник] / С.В Шубіна, Т.С. Пічугіна, О.Ю. Мірошник. - Львів «Новий світ - 2000» - 2011. - 326[2] с.

 16. Шубіна С.В., Юрченко В.П. Теоретичні підходи до системи аналізу та управління виробничими запасами підприємства // «Управління розвитком» (м. Харків., ХНЄУ). – 2010 .- № 2 (78). - С. 125-128.

 17. Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. Роль стратегического анализа в процессе принятия управленческих решений // «Бізнес информ», № 1¢2010г. – С. 126-130.

 18. Самородова Н.М., Шубіна С.В., Безязична І.В. Грошові потоки як один з основних елементів дослідження в системі аналізу та управління підприємством / Н.М. Самородова, С.В. Шубіна, І.В. Безязична // Вісник УБС НБУ ( м. Київ). – 2010.- № 1 (7). - С. 70 – 75.

 19. Шубіна С.В., Юрченко В.П. Теоретико-методичні підходи до аналізу та аудиту виробничих запасів в системі управління підприємством //Вісник УБС НБУ: Збірник наукових праць. – №1(10) 2011 – Київ: УБС НБУ, 2011. – С. 91-94.

 20. Шубина С.В., Лосєва И.В. Анализ чистой прибыли в системе управления предприятием торговли // Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси», УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 31 марта 2011 г./ Национальный банк Республики Бєларусь и др.; редкол: К.К.Шебетко и др. – Пинск: ПолесГУ, 2011.- С. 118-120.


^ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

52

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

14

Індивідуальні заняття, години

21

^ Самостійна робота, години

56

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Менеджменту

^ ЕСТS - кредити

31   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи