European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка8/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Зміст дисципліни


Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками на підприємстві. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове управління на підприємстві


Література:

 1. Господарський кодекс України : № 436-IV вiд 16.01.2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : - zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

 2. Податковий кодекс України : №2755-VI вiд 2.12.2010 Електронний ресурс]. - Режим доступу : - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 3. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від 7.12.2000 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : -zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

 4. Про цiннi папери і фондову біржу : Закон України від 23.02.2006 №3480-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : -zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України № 2664-III вiд 12.07.2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.

 7. Maxoвикoвa Г.A. Стратегии финансирования оборотного капитала / Г.A. Maxoвикoвa. 2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.management.com.ua/finance/fin186.html

 8. Азаренкова Г.М. Фінансовий менеджмент: опорний конспект лекцій в 2-х частях / Г.М. Азаренкова, О.М. Біломістний – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.

 9. Азаренкова Г.М. Фінансові потоки в системі економічних відносин [Текст] : монографія / Г.М. Азаренкова. - Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. - 328 с.

 10. Азаренкова Г.М.Менеджмент фінансових потоків економічних агентів[Текст] : монографія / Г.М. Азаренкова. - Київ. : УБС НБУ, 2000. - 335 с.

 11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учеб. курс. / [И.А. Бланк]. — [изд. 2-е, перераб. и доп.]. — К. : Эльга; Ника Центр, 2005. — 653с. : рис., табл.

 12. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту [Текст] : підручник/ Евхен Брігхем;: перевод з англ. В. Біленького – Київ : Молодь, 1997,- 1000 с.

 13. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами [Текст] / Дж. К. Ван Хорн, Джон М. (мл.) Вахович ; перевод с англ. О.Л. Пелявского. - 13-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2010. — 1232 с.

 14. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова]. – [3-тє вид., випр. і доп. ]. – К. : Знання, 2008. – 483 с. - (Серія «Вища освіта XXI століття»).

 15. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова] – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 256 с.

 16. Майорова Т.В. ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу / Т.В. Майорова // Фінанси України. – 2010. - №6. – С. 80–88.

 17. Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л.Ц. Масловська, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська // Фінанси України. – 2010. - №6. – С. 100–107.

 18. Мельник О.Г. Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2009. - №3. – С. 109-117.

 19. Мозенков О.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави / О.В. Мозенков, В.В. Калюжний // Фінанси України. – 2009. - №2. – С. 82-98.

 20. Пойда-Носик Н.Н. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки / Н.Н. Пойда-Носик ,Л.В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. - №6. – С. 117–124.

 21. Рудницька О.М. Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством // О.М. Рудницька С.М. Пігаль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_10/215_Rudn.pdf

 22. Савчук В.П. Финансовий менеджмент : практическая энциклопедия. / [В.П. Савчук]. — [3-е изд.]. — К. : Максимум, 2005. — 884 с. рис., табл.

 23. Сертаков А.С. О построении эффективной системы внутреннего контроля // А.С. Сертаков // Финансовый менеджмент. – 2009. - №1. – С. 3-10.

 24. Турило А.М. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку / А.М. Турило // Фінанси України. – 2009. - №5. – С. 95-100.

 25. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.] ; за заг. ред. А.М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с.

 26. Фіщук Н.Ю. Фінансовий менеджмент як невід’ємний елемент управлінського інструментарію /Н.Ю. Фіщук, А.А. Голишевська // Економічний простір. – 2011.- №47. – С. 288-292. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_47/statti/32.pdf

 27. Шелест В.В. Управління Фінансовою безпекою довірчого товариства / В.В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №3(93). – С.181-184.

 28. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / В.М. Шелудько. - К. : Знання, 2006. – 439 с. - (Серія «Вища освіта XXI століття»).

 29. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : : навч. посіб. / [І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало] / за ред. І. О. Школьник. – Суми : Університетська книга, 2008. – 342 с.


^ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

45

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

14

Індивідуальні заняття, години

14

^ Самостійна робота, години

63

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Менеджменту

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як об’єкт менеджменту. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. Соціально-психологічні аспекти менеджменту. Кадрова служба та кадрове діловодство. Планування й формування персоналу. Розвиток персоналу. Рух персоналу. Регулювання трудової діяльності персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація та стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність менеджменту персоналу


Література:

 1. Конституція України - К.: Преса України, 1997.- 80 с.

 2. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. – К., 1997 – С.3-83.

 3. Про вищу освіту: Закон України // Голос України. – 2002. – № 43.

 4. Про зайнятість населення: Закон України // Закони України. Документ 3483-4, чинний, остання редакція від 23.02.2006. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 5. Про оплату праці: Закон України // Закони України. Документ 3448-4, чинний, остання редакція від 21.02.2006. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 6. Про охорону праці: Закон України // Закони України. Документ 2694-4, чинний, остання редакція від 13.12.2005. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 7. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Закони України. Т.2. – К., 1996. – С.254-285.

 8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України. Т.15. – К., 1999. – С.332-343.

 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 187.

 10. Про професійно-технічну освіту: Закон України // Урядовий кур’єр. Орієнтир. Інформаційний додаток. – 1998. – № 48-49.

 11. Кодекс законів про працю України ,від 10.12.1971. №322-VIII/

 12. Постанова Кабінету Міністрів України « Про атестацію робочих місць за умовами праці» від 01.08.92. №442

 13. Дубовик О.В., Босак О.В., Шегинська Н.З. Планування та управління кар’єрою: навч. посібник.- К.: УБС НБУ, 2008.- 348 с. .

 14. Корпоративна соціальна відповідальність. Підручник. Під заг. Ред. Смовженко Т.С. Київ, УБС НБУ, 2009 – 388 с.

 15. Менеджмент персоналу: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи.– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.–354 с.

 16. Менеджмент персоналу: Опорний конспект лекції. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. – с. 153.

 17. Менеджмент організацій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шморгун Л.Г. — К., 2010. — 452 с., тв. пал. (ст. 20 пр.).

 18. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Кіндрацька Г.І. — К., 2010. — 406 с., тв. пал., (ст. 5 пр.).

 19. Сардак. О.В. Кадрові аспекти антикризового управління підприємствами // Механізм регулювання економіки. - 2010. - № 3.Т1 – С.141-148 ю

 20. Торяник Ж.І. Головні напрями використання маркетингу персоналу в системі управління персоналом// Підприємництво. – 2010. – №1(18). - С. 161-168

 21. Управленческий персонал: найти или вырастить? (интервью с Марией Бондаренко) // Кадровик України . – 2010. -№ 2. - с.108^ МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

43

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

20

^ Самостійна робота, години

65

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Менеджменту

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Сутність та характерні риси міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях. Контроль і звітність міжнародних корпорацій. Технологічна політика міжнародних корпорацій. Валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій. Митне регулювання діяльності міжнародних корпорацій. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій. Становлення глобального менеджменту.


Література:

 1. Дахно І.І., Альбіщенко Н.М., Жебровський А.О. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 327 с.

 2. Кириленко О.А., Базовкін Є.Г., Єрохін С.А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник. 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 512 с.

 3. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І. та ін. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для вузів. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 199 с.

 4. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручн. Для ВНЗ, викладачів, аспірантів. Рекомендовано МОН / Крилова Н.В. – К., 2008. – 582 с.

 5. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / За ред. І.О. Піддубного. – 2-ге вид., стереотип. - Х.: видавництво «Інжек», 2006. – 252 с.

 6. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / За ред. О.Б. Чернеги. – 2-е вид, оновл. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 592 с.

 7. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 467 с.

 8. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент: учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб, 2008. – 720 с.

 9. Сіваченко О.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: : навчальний посібник для вузів. 2-е вид., перераб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 454 с.

 10. Яхно Т.П., Лапшина І.А. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник для вузів. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 299 с.

 11. F. Luthans, J. Doh. International Management: Culture, Strategy, and Behavior [Paperback] —international edition — 7. ed. — McGraw-Hill, 2009. — XIV, 622 p.

 12. D. Ahlstrom, G. D. Bruton. International Management: strategy and culture in the Emerging World [Hardcover] : international edition. – South-Western, Cengage learning, 2010. – 504 p.

 13. Бабець І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського союзу // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №6(96). – С. 4-10.

 14. Бекетов Н.В. Мировой финансовый кризис и проблемы глобализации мировой экономики // Проблемы современной экономики. – 2009. - № 2(30) [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25561

 15. Бекетов Н.В. Трансфер управленческих технологий в условиях глобализации мировой экономики // Дайджест-Финансы. Информационно-аналитический журнал (Москва). — 2008. — ¹3 (159), март [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/list.php?SECTION_ID=1236

 16. Бекетов Н.В. Экономическая глобализация в характеристике исторического процесса универсализации // Новая экономика. Научно-теоретический журнал (Минск). — 2008. — ¹1-2 [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.neweconomics.info/

 17. Бекетов Н. Экономическая глобализация и ее составляющие / Инф.-аналит. портал «Империя» — 24 декабря 2008 г. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: www.imperiya.by/authorsanalytics.html?id=4206

 18. Белошапка В.А. Региональные структурне построения в управленческий практике международных компаний // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №1(91). – С. 29-35.

 19. Белошапка В.А. Стратегические архетипы международных компаний и варианты распределения полномочий между менеджерами рыночных и операционных подразделений // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №5(8-15). – С.8-15.

 20. Белошапка В.А. Стратегические альтернативы меджународного развития украинских компаний // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- №12(90). – С. 33-39.

 21. Береславька О.І. Валютний курс і зовнішні торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку / /Фінанси України. – 2009. - №3. – С. 66-76.

 22. Власов В. Глобалізаційний вплив – стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі // Економіка України. – 2008. - №4. – С.63-72.

 23. Вожжов А.П. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій валютній системі // Фінанси України. – 2009. - №3. – С. 56-65.

 24. Грищенко Ю.И. Оффшорный бизнес в России и за рубежом //Финансовый менеджмент. – 2008. - №3. – С. 65-79.

 25. Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 2009. - №4. – С. 99-108.

 26. Денисова Е.Ю. Практические аспекты функционирования ТНК в глобальной экономике // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - 2010. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_2/tom2/433.pdf

 27. Сорвиров Б. Инновационное содержание глобализации экономики / Б. Сорвиров Е. Западнюк // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. № 1 (3). Том 1. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2010_1_1/36.pdf

 28. Уманців Ю.М. Глобальні фінансові виклики: український досвід та українські реалії // Фінанси України. – 2009. - №1. – С. 73-85.

 29. Юнусов Л.А. Глобализация мировой экономики: понятие и основные этапы // Проблемы современной экономики, — 2008. — №4(28) [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=24764

 30. Michael E. Porter. Strategy and the Internet // Harvard Business Review [electr. Souse]. - http://hbswk.hbs.edu/item/2165.html^ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

162

Аудиторні заняття, години

75

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

28

Індивідуальні заняття, години

30

^ Самостійна робота, години

87

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4,5


Зміст дисципліни

Загальні вимоги до звітності. Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Зведена і консолідована фінансова звітність. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Податкова звітність. Статистична і спеціальна звітність.


Література:

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 74. Документ 1012-5, чинний, остання редакцiя вiд 11.05.2007 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30. Документ 997-5, чинний, остання редакцiя вiд 27.04.2007 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінан­сові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про влас­ний капітал», 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість», 11 «Зобов'язання», 12 «Фінансові інвестиції», 15 «Дохід», 16 «Витрати», 19 «Об'єднання підприємств», 20 «Консолідована фінансова звітність», 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Порядок подання фінансової звітності. Затв. Постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.

 6. Перелік видів діяльності, по яких складається зведена фінансова звітність. Затв. Наказом Мінфіну України від 24.02.2000 № 37.

 7. Рекомендації з перевірки зіставності показників форм річної фі­нансової звітності підприємств (додаток до листа Мінфіну України від 09.01.2001р. №053-41).

 8. Порядок складання Декларації про прибуток підприємства. Затв. наказом ДПАУ від 08.07.97 № 24.

 9. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підриємства: Підручник. – 2 -ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с.

 10. Катречко М.О. Звітність підриємства: Курс лекцій. – Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 231 с.

 11. Катречко М.О. Звітність підриємства: Додатки до курсу лекцій. – Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 71 с.

 12. Катречко М.О. Звітність підриємства: Методичні рекомендації для підготовки до складання письмового іспиту для студентів спеціальності “Облік і аудит”.- Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2005. – 18 с.

 13. Катречко М.О. Звітність підриємства: Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять для студентів спеціальностей “Фінанси”, «Облік і аудит».- Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 43 с.

 14. Катречко М.О. Звітність підриємства: Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік і аудит». – Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 43 с.

 15. Атамас П. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення Плану рахунків/ П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №5. – С. 3-17.

 16. Безверхий К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов'язаних із виплатою заробітної плати / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 24-30.

 17. Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г. Веріга, А. Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – С. 19-26.

 18. Гуцайлюк З. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №7. – С. 8-13.

 19. Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал/ В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 30-35.

 20. Диба В. Облікова модель нематеріальних активів/ В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №4. – С. 24-27.

 21. Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів / Н. Загрішева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. - № 6. – С. 61-69.

 22. Загрішева Н. Технологічний процес: правова охорона та бухгалтерський облік // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010, №1. – С. 99-109.

 23. Зборовська О. М. Облік логістичних витрат при виробництві продукції / О. М. Зборовська // Економіка та держава. – 2010. - №12. – С. 24-26.

 24. Королюк Т. Дефініція "ризик": законодавчий, економічний, і обліковий аспекти (історія та сучасність)/ Т. Королюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – С. 12-19.

 25. Кузьмінский Ю. Облік платежів за використання комп'ютерних програм/ Ю. Кузьмінский, М. Воронова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №5. – С. 29-34.

 26. Моссаковский В. Невирішені питання обліку непоточних активів/ В. Моссаковский // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №5. – С. 17-29.

 27. Моторин Р. М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва // Фінанси України. – 2010, №3. – С. 101-109.

 28. Омеляненко Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу/ Т. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 19-24.

 29. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 7-12.

 30. Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму Плану рахунків / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 12-20.

 31. Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування і розвиток / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №6. – С. 14-21.

 32. Юрченко О. В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві // Актуальні проблеми економіки. – 2010, №5. – С. 236-242.

 33. Голов С. Розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 3-14.

 34. Гресь Н. Звіт підзвітної особи: аналіз нововведень // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 32-37.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ


Семестри вивчення

9

Загальний обсяг годин

162

^ Аудиторні заняття, години

59

Види навчання:
Лекції, години

14

^ Практичні заняття, години

14

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

103

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4,5


Зміст дисципліни

Основи організації бухгалтерського обліку. Оганізація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Організація облікового процессу. Оганізація обліку власного капіталу. Організація обліку зобов’язань. Організація обліку та аналізу довгострокових активів. Організація обліку та аналіз оборотних активів. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємств. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу.


Література:

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 ). Документ 2121-14, чинний, остання редакцiя вiд 20.08.2010 - www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 996-14, чинний, остання редакцiя вiд 01.01.2007  - www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 1576-XII Документ 1576-12, чинний, поточна редакцiя вiд 27.07.2010 www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 7 лютого 1991, №698-12. Документ 698-12, чинний, остання редакцiя вiд 19.06.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Голов С. Розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 3-14.

 6. Ластовляк О. В. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку, її аналіз та контроль обліку // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009, №13. – С. 17-21.

 7. Марченко Д. М. Автоматизація бухгалтерського обліку як джерело зростання його ефективності обліку // Актуальні проблеми економіки. – 2009, № 6. – С. 248-254.

 8. Матвієнко Т. О. Проблеми бухгалтерського обліку зобов'язань за податками і зборами // Актуальні проблеми економіки. – 2010, №2. – С. 234-240.

 9. Мачуга Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007, №12. – С. 35-41.

 10. Михайленко О. В. Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку // Економіка та держава. – 2009, №7. – С. 52-54.

 11. Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці обліку // Економіка та держава. – 2008, №5. – С. 91-93.

 12. Моторин Р. М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва // Фінанси України. – 2010, №3. – С. 101-109.

 13. Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008, №5. – С. 48-52.

 14. Омеляненко Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу/ Т. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 19-24.

 15. Орлова В. Зміст і проблеми П(С)БО 17 "Податок на прибуток" // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008, №6. – С. 22-28.

 16. Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки // Актуальні проблеми економіки. – 2009, №3. – С. 214-220.

 17. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 7-12.

 18. Пархоменко В. Яким буде бухгалтерський облік фінансових витрат?/ В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №11. – С. 3-6.

 19. Пархоменко В.М. Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008, №6. – С. 4-6.

 20. Петренко С. Якість бухгалтерського обліку як об'єкт оцінки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008, №2. – С. 26-30.

 21. Полях В. М. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту розрахунків з покупцями та замовниками обліку // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009, №16. – С. 29-32.

 22. Пономаренко Н. Особливості взаємовідносин між учасниками орендних операцій та порядок оподаткування орендних платежів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008, №5. – С. 53-58.

 23. Рибіна І. М. Облік і контроль розрахунків з бюджетом по місцевих податках та зборах // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008, №24. – С. 27-30

 24. Ронжіна Н.Ю. Особливості складання звіту про рух грошових коштів // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009, №3. – С. 19-21

 25. Свідерській Є. Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період / Свідерській Є., Свідерській Д. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 15-21.

 26. Семененко О. Л. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці обліку // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008, №22. – С. 18-25.


^ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

36

Аудиторні заняття, години

17

^ Види навчання:
Лекції, години

8

Практичні заняття, години

6

Індивідуальні заняття, години

-

^ Самостійна робота, години

19

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Фінансів

^ ЕСТS - кредити

1


Зміст дисципліни

Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління охороною праці в організації. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.


Література:

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 4. Закон України «Про пожежну безпеку».

 5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 8. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 10. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 11. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 12. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 13. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 14. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 15. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 16. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 17. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.


^ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

36

Аудиторні заняття, години

14

^ Види навчання:
Лекції, години

8

Практичні заняття, години

6

Індивідуальні заняття, години

-

^ Самостійна робота, години

22

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Фінансів

^ ЕСТS - кредити

1


Зміст дисципліни

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи