Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік icon

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Скачати 302.79 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Дата27.08.2012
Розмір302.79 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Харківського інституту

банківської справи Університету

банківської справи Національного

банку України (м. Київ),

протокол № ___ від 27 січня 2011 р.

Голова Вченої ради, д.е.н., проф.

__________________О.М. Тридід


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

ЗА 2011 РІК


Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту у 2011 році було забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-педагогічної діяльності, підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне та міжнародне визнання. Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» згідно з визначеними напрямками.

В рамках цих основних напрямів розвитку школи кафедрами інституту проводилися наступні дослідження:

 • дослідження регіональних аспектів розвитку банківської системи;

 • дослідження термінологічної системи банківської сфери;

 • розробка алгоритмів та програм розв’язання основних рівнянь фінансової математики в умовах нестохастичної невизначеності;

 • розробка методики оцінки тіньової економіки регіону на основі моделі податкової поведінки економічних суб’єктів;

 • оцінювання фінансової безпеки підприємства в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища;

 • вивчення фондового ринку як фактору макроекономічної стабільності в умовах ринкової трансформації;

 • гуманітарні проблеми економічної освіти в Україні в контексті глобалізації;

 • дослідження впливу структурних чинників на фінансові результати діяльності банку

 • розробка теоретичних і методичних засад створення і функціонування міжбанківського ринку інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку країни та її регіонів;

 • дослідження інституційних та макроекономічних проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції.

Кафедрами інституту підготовлено 10 наукових звітів загальним обсягом 80,1 друкованих аркушів, а саме:

 1. Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (НДР за ЕТПНД (№ 0109U008863)), 6 виконавців. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 21,6 друк. арк.

 2. «Визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери» (НДР за ЕТПНД), 3 виконавця. Результат - проміжний науковий звіт загальним обсягом 1,9 друк. арк.

 3. «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності України» (Держбюджетна тема (№ 0102U006965)) (розділ «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності»), 3 виконавці. Результат – 3 звіти загальним обсягом 4,75 друк. арк.

 4. «Регіональні аспекти розвитку функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону» » (НДР на замовлення (№ 0109U008864)), 11 виконавців. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 9,6 друк. арк.

 5. «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор»» (НДР на замовлення), 7 виконавців. Результат – проміжний звіт стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 6,75 друк. арк.

 6. «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабільності в умовах ринкової трансформації» (ініціативна НДР (№ 0109U008866)), 4 виконавці. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 15,3 друк. арк.

 7. «Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку» (ініціативна НДР (№ 0109U008865)), 4 виконавці. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 10,4 друк. арк.

 8. «Управління посткризовим розвитком банківської системи України» (ініціативна НДР), 9 виконавців. Результат – проміжний звіт про стан виконання науково-дослідної роботи загальним обсягом 9,8 друк. арк.

За результатами наукових досліджень підготовлено та опубліковано наукові статті, тези доповіді на конференціях, організовано семінари, засідання круглих столів за темами досліджень, підготовлено матеріали для видання монографії, навчального посібника з грифом МОНМС.

Науково-педагогічними працівниками інституту продовжено співпрацю з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України з метою участі у розробці стратегії розвитку Харківського регіону до 2015 року

Подано на розгляд та отримано номер заявки на свідоцтво про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми, що розроблені науково-педагогічними працівниками інституту.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем підготовки кандидатів і докторів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в інституті ведеться згідно з планом підготовки і захисту дисертаційних робіт. За підсумками роботи за 2011 рік захищено 2 кандидатських дисертації:

 • «Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень» зі спеціальності 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки (Іващенко М.В.);

 • «Реінжиніринг бізнес-процесів банку» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Лобігер Н.С.).

Станом на 1.01.12 в інституті дисертаційними дослідженнями працює 29 осіб, з них 8 аспірантів без відриву від виробництва, 5 аспірант з відривом від виробництва, 3 здобувача, 13 викладачів, які відраховані, але продовжують підготовку до захисту, 2 докторанта та 1 викладач, який працює над докторською дисертацією. Протягом 2011 року було отримано 4 вчених звання доцента та 1 вчена звання професора.

Провідними вченими інституту було відрецензовано 8 кандидатських і 1 докторську дисертації, 33 автореферати, 15 монографій, 5 навчальних посібників, 21 наукова стаття.


У 2011 році наукова діяльність викладачів знайшла відбиття у публікації 13 монографій:

 1. Історія Національного банку України: віхи поступу: наукове видання / В. І. Огієнко, В. В. Світлична, З. М. Комаринська, В. В. Анісімов; наук. кер. В. І. Огієнко; Національний банк України. – К.: УБС НБУ, 2010. – 239 с.

 2. Чистіліна Т.О. Світлична В.В. Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко, д-ра філос. наук, доц. З.Е.Скринник.- К.: УБС НБУ, 2010.- 512 с.

 3. Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. Соціальний капітал виробничої організації: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, професора Дороніної М.С. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - 232 с.

 4. Торяник Ж.І., Жихор О.Б., Куценко Т.М., Кузьмінчук Н.В. (у співавторстві) Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія/ за ред.. д.е.н., професора С.М. Іллященка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – с. 624.

 5. Дікань Л.В. (у співавторстві). Лібермановські читання - 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. - Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД "ІНЖЕК", 2010. - 472 с.

 6. Дубницький В.Ю. Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения / Под редакцией Харченко В.С. Проект TEMPUS-SAFEGUARD National Safeware Engineering Network of Center of Innovative Academia-Industry Handshaking (158886 - TEMPUS - 1 - 2009 - 1 - UK-TEMPUS-JPCR – Харьков: ХАИ, 2011. – 640 с.

 7. Дымов С.Х., Ежов Ю.А, Азаренкова Г.М., Смирнов В.В. Основные факторы стратегической эффективности иностранных инвестиций в Российской Федерации: монографія. – Москва: ООО «Издательский дом Центрсоюза», 2011. – 132 с.

 8. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г., Луценко О.А. Відтворення та ефективне використання основних засобів: монографія. – Харків: «Міськдрук». - 2011. – 231с.

 9. Азаренкова Г.М., Вядрова І.М. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В. Струченковой. М.: Финансовый университет, 2011. 240 с.

 10. Управління організаційною поведінкою: монографія \ М.С.Дороніна, В.В. Тютлікова; за заг. ред. докт. економ. наук, професора Дороніної М.С. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011.- 200с. (Укр.мов.).

 11. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток: монографія \ М.С.Дороніна, К.В.Сатушева; за заг. ред. докт. економ. наук, професора Дороніної М.С.-Харків: Вид. ХНЕУ, 2011.-232с. (Укр. мов.).

 12. Костюченко О.Є. Державне і договірне регулювання відносин у сфері праці: монографія. − К. : УБС НБУ, 2011. − 187 с.

 13. Азаренкова Г. М., Головко О.Г., Смирнов В.В.Фінансова стабільність розвитку банків: монографія. – К. : УБС НБУ, 2011. – 218 с.


Підготовлено і надано до друку у видавництво монографії:

 1. Азаренкова Г.М., Сословський В.Г., Біломістна І.І. Управління фінансовими ресурсами банківських установ. – 7,0 др.арк.

 2. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Дубницький В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Самородова Н.М., Лобігер Н.С., Самородов Б.В. Світлична В.В., Юрченко Л.І., Герасименко М.В., Малихіна Я.А., Жихор О.Б., Сословський В.Г., Шкодіна І.В., Соболєва О.П., Кузьминчук Н.В. Механизмы обеспечения устойчивости бизнеса России и Украины: опыт и перспективы. – 3,0 др.арк.

 3. ^ Азаренкова Г.М., Шамов С.О., Семенюк Л.П., Лобігер Н.С. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку. – 7,0 др.арк.

 4. Жихор О.Б. Маркетинг. Менеджмент. Інновації. – 1,0 др.арк.


Завершено запланований обсяг на 2011 рік роботи над 19 монографіями викладачів кафедр:

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів і обліку і аудиту («Фінансове забезпечення інвестиційних проектів: проблеми надійності і управління»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, економічної теорії, банківської справи («Банківництво на Харківщині: історичні нариси»);

  • монографія викладачів кафедри фінансів («Фінансування інноваційного розвитку регіонів України»);

  • 3 монографії викладачів кафедри економічної теорії («Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень», «Модель фондового ринку України: проблеми формування та розвитку», «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації»);

  • 4 монографії викладачів кафедри банківської справи («Фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку країни», «Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки», «Управління залученими ресурсами банку», «Методологія управління фінансовим розвитком банку»);

  • 3 монографії викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін («Соціогуманітарна складова вищої економічної освіти в новому вимірі», «Міфологізація як атрибут політичної культури сучасного суспільства», «Біоетика в контексті соціальної відповідальності»);

  • 4 монографії викладачів кафедри обліку і аудиту («Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності», «Антикризове регулювання грошових потоків», «Аналіз існуючого законодавства України і вплив податків на фінансову діяльність підприємства», «Теоретико-методичні аспекти антикризового управління грошовими потоками»);

  • 2 монографії викладачів кафедри менеджменту («Управління поведінкою персоналу», «Організаційно-економічні аспекти управління банком»).


Видано 2 підручника і 9 посібників під Грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Васюренко О.В., Сидоренко О.М. Банківський нагляд: підручник. - К.: Знання, 2011.-502с.

 2. Жихор О.Б. Фінанси: курс для фінансистів: підручник. / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю.– К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528 с.

 3. Шкодіна І.В., Соболєва О.П. Курс Економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. проф. С.І.Архієреєва, доц. Н.Б.Решетняк, доц. І.Є.Тимченко.- 2-е вид., випр.- Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2009.- 384 с. (Шкодіна І.В. – гл.3,4 с.37-67; Соболєва О.П. – гл.18, с.291-306).

 4. Тридід О.М., Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів: навч. посібник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011.– 258 с.

 5. Сословський В.Г. Проектне фінансування в схемах: навч. посібник для самост. вивчення дисципліни. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011.– 251 с.

 6. Пічугіна Т.С., Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000» - 2011. – 326 с.

 7. Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник . - Львів: Новий світ. – 2000, 2011. – 287 с.

 8. Воінова Т.С. Аудит: навчальний посібник. - Харків: вид. ХНЕУ, 2010.- 336с.

 9. Мірошник Л.В. Basic economic concepts (Англійська мова: Основні економічні поняття): Навчальний посібник. - Львів: Новий світ. – 2000, 2011. – 180 с.

 10. Торяник Ж.І., Тридід С.О. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: Новий світ. - 2000, 2011. – 286 с.


Здійснено 7-е перевидання 1 посібника з грифом МОН України:

 1. Світлична В.В.Історія України: Навчальний посібник. – 7-ме вид. – К.: Каравела, 2010. – 400 с.


Знаходиться на 2-му перевиданні у видавництві 1 посібник:

 1. Васюренко О.В., Волохата К.О., Волохата В.Є. Економічний аналіз діяльності банків. - 12 др.арк.


Отримано гриф МОНМС України на 3 посібника і 1 підручник:

 1. Фінанси: підручник. За загальною редакцією Кузнецової А.Я.. Азаренкової Г.М.

 2. Тридід О.М., Вядрова І.М., Сердюк Л.В., Федосік І.М. Комплексний збірник рольових та ділових ігор зі спеціальності «Банківська справа»: Навчальний посібник. (N 1/11-5625 від 05.07.11), Видавництво ПП «Новий Світ – 2000».

 3. Азаренкова Г.М., Антоненко О.І., Піскунов Р.О. (сумісно з ЧІБС). Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи. (N 1/11-5631 від 05.07.11), Видавництво ПП «Новий Світ – 2000».

 4. Ізюмцева Н.В. (сумісно з ЛІБС, ЧІБС, ІМПО). Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. (N 1/11-2517 від 30.03.11), УБС НБУ.


6 посібників знаходяться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифа МОНМС України)

 1. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Орєхова К.В., Біломістний О.М. Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: Навчально-методичний посібник. - 18 др.арк.;

 2. Каднічанська В.М., Подчесова В.Ю. (сумісно з ЛІБС, ЧІБС, ІМПО). Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. - 4 др.арк.

 3. Васюренко О.В., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – 20 др.арк.;

 4. Кобилін А. М. Системи обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – 5 др.арк.

 5. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Фінансовий аналіз: Практикум. – 7,0 др.арк.

 6. Чистіліна Т.О. Етика та естетика: Навчальний посібник. – 7,0 др.арк.


Підготовлено рукописи 2 навчальних посібників і 1 підручника:

 1. Фінанси: курс для банкірів. Підрпучник. / За ред. де.н., проф. Тридіда О.М., д.е.н., доц.. Жихор О.Б. -30,0 др.арк.

 2. Погореленко Н.П. Сидоренко О.М. Сердюк Л.В.Фінансове планування в банку: Навчальний посібник. – 18 др. арк..

 3. ^ Журавель Т.М. Страхування у схемах: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 15 др.арк.


Наукові праці викладачів опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Актуальні проблеми економіки», «Бізнес-інформ», «Економіка та держава», «Економіка розвитку» «Новий Колегіум», «Системи обробки інформації», «Наука й економіка», «Вісник Університету банківської справи Національного банку України», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», «Світова література на перехресті культур і цивілізацій», «Коммунальное хозяйство городов», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Протягом 2011 року викладачі підготували ^ 186 наукових статей загальним обсягом 93,4 др. арк., у т.ч.:

 1. Тридід О.М. Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць № 1. – Луганськ: СНУ ім. Даля, 2011. - С.92-99.

 2. Вядрова І.М., Добровольська І.О. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках // Віснику Національного банку України. – 2011. – № 5. – С.35-37

 3. Азаренкова Г. М. Шамов С. О., Лобігер Н. С. Оцінка результативності реінжинірингу бізнес-процесів кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання / Г. М. Азаренкова, С. О. Шамов, Н. С. Лобігер // Вісник НБУ. – 2011. – № 3. – С. 16-21.

 4. Подчесова В.Ю. Васюренко О.В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2011. - №1(115). – с. 170 - 177.

 5. Світлична В.В. Активізація людського капіталу у процесі професійної підготовки в ХІБС УБС НБУ // Новий колегіум. Науковий інформаційний журнал. – Харків, 2011. -№2. – С.56-61.

 6. Дубницький В.Ю., Петренко О.Е. Оценивание параметров распределений Брэдфорда, Бара и дагу методом максимума правдоподобия // Журнал «Системи обробки інформації», Випуск 4(94), Харків - 2011, с.126-129.

 7. Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації // Актуальні проблеми економіки.-2011.- №8.- С.67-73.

 8. Москаленко О. В. Інформаційне забезпечення моніторингу портфеля реальних інвестицій банку // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - Хмельницький, 2011. – № 4 (7). – С. 186 -192.

 9. Гнип Н.О. Формування фінансового потенціалу підприємства за джерелами фінансування // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – Тернопіль: Тернопільський інститут агропромислового виробництва. - 2011. – №5. - С. 270 – 274.

 10. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 1(10). Ч. ІІ / 2011. - Харків: ХІБС УБС НБУ. – С. 61-68.

 11. Самородов Б.В. Використання інструменту ІРО для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів // Збірник наукових праць «Фінанси, облік і аудит», випуск 18, КНЕУ, 2011. - С. 118-129.

У 2011 році ^ 102 викладача взяли участь у 53 науково-практичних конференціях, 2 форумах, 1 симпозіумі, 1 конгресі 22 семінарах. За результатами участі опубліковано 90 тези в наукових збірниках загальним обсягом 17,9 др.арк., у т.ч.:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», Севастополь: Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ;

 • Міжнародна науково - практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і нові технології викладання», Санкт-Петербург: Міжнародний банківський інститут;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Правова система: вітчизняні та світові виміри», Київ: Центр правових наукових досліджень;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий простір», Львів: Львівський інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ;

 • Міжнародна конференція «Знання – економіка – суспільство», Польща, Краків: Краківський економічний університет;

 • Всеукраїнська міжвузівська конференція «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв: Миколаївський політехнічний інститут;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», Суми: Українська академія банківської справи НБУ;

 • Міжнародний симпозіум «Мови і літератури східних слов’ян в аспекті історичного розвитку», Республіка Польща, Зелена Гура, Зеленогурський університет;

 • ^ Форум фінансових директорів України, Київ, ТОВ «Фінансовий аналітик – Сервіс».


У 2011 році молодий вчений інституту (Орехова К.В.) отримала обласну стипендію імені Михайла Івановича Туган-Барановського в номінації «Економіка»; 1 науковець (Юрченко Л.І.) був учасником конкурсу на здобуття стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. В.Н. Каразіна у номінації «Гуманітарні науки» в номінації видатний науковець. Один науковець (Головко О.Г.) приймав участь у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена». Викладач Інституту (Шамов С.О.) став лауреатом конкурсу «Кращій викладач - науковець Університету банківської справи Національного банку України».

У 2011 році 4 науковці брали участь у роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських студентських конкурсів та 2 викладача в якості членів журі всеукраїнських олімпіад.

Надруковано збірники наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» №1(10)/2011 (в 2-х частинах) обсягом 45 др. арк. і №2(11)/2011 обсягом 38,4 др. арк. в яких було надруковано 36 статей викладачів інституту.


Однією з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів. Керівництво науковою роботою 288 студентів здійснювали 54 викладача. За результатами цієї роботи студентами підготовлено: наукових статей – 30, тез наукових конференцій – 208, загальний обсяг публікацій становив 68,6 др. арк.

У 2011 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа», студент інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОНУ. Науковці інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових робіт.

У квітні 2011 р. в інституті проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 328 студентів з 57 вищих навчальних закладів України та 6 іноземних вищих навчальних закладів - партнерів.

За результатами конференції видано: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2011.  — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — Облік.-вид. арк. 52,4.

Протягом 2011 року студенти взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених: «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.», Тернопіль Тернопільськийнаціональний економічний університет;

 • Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», Львів, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ;

 • Міжнародна молодіжна конференція «Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі», Пінськ, РБ, Поліський державний університет;

 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», Севастополь, Севастопольський інститут УАБС НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: мікр- та макроекономічні аспекти», Полтава, Полтавська державна аграрна академія;

 • Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес», Харків, Національний технічний університет «ХПІ»;

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України», Харків, Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ;

 • Всеукраїнська студентська конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», Харків, Національна юридична академія ім. Я. Мудрого;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи», Львів, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ ;

 • ^ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» Львів, Національний університет «Львівська політехніка».

Студенти інституту взяли також участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах таких як:

  • ^ Олімпіаді Міжнародної студентської конференції «Студенческая научная зима в Бресте – 2010» з бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту» (сертифікат учасника);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови (економічна секція) (4 місце);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови (економічна секція) (3 і 11 місця);

  • Всеукраїнській олімпіаді з екології (2 командне місце);

  • Всеукраїнській олімпіаді з інформатики (9 місце, грамота за найкращі результати у виконанні конкурсних завдань);

  • Всеукраїнській олімпіаді з математики (3 місце, Грамота за ІІІ місце серед фінансових та торгово-економічних ВНЗ, 7 місце, 8 місце);

  • Всеукраїнській олімпіаді з фінансів (14 місце);

  • Всеукраїнській олімпіаді з української мови (7 місце у рейтингу ВНЗ економічного профілю; 10 місце в загальному рейтингу, диплом за найкращий твір, Грамота за активну участь)

Та у наступних конкурсах:

 • Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів та молодих вчених, присвяченого 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелевської премії з економіки Саймона Кузнеця (2 подяки за участь, 25 і 65 місця.);

 • Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт “University of the 21st century: the education i dream of” (диплом ІІ ступеня, диплом ІІІ ступеня, грамота за участь);

 • Міжнародному конкурсі ім. професора Веніамінова В.Н. на найкращу студентську наукову роботу по економіці, управлінню і інформатики в економічній сфері (11 учасників, результат – травень 2011 року);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» (диплом І ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність» (диплом ІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (диплом ІІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Кількісні методи в економіці» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформатика і кібернетика» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціологічні науки» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським» (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (1 фіналіст конкурсу, ІІ місце на регіональному рівні, 8 сертифікатів учасника );

 • Всеукраїнському конкурсі студентських проектів економічних реформ ( 2 сертифікати учасника ІІ етапу);

 • Всеукраїнському конкурсі - Студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту-Global Management Challenge Junior! (За результатами участі у І турі команда посіла 3 місце в групі);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів (за результатами участи у конкурсі були отримані (19 місце з 50);

 • Всеукраїнському конкуріс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (обласний етап), що організовано Харківським обласним центром молоді (сертифікат учасника);

 • Всеукраїнському конкурсі присвяченому 20-річчю Незалежності України «Україна: 20 років державотворення» (5 учасників отримали подяку від Президентського фонду Леоніда Кучми);

 • Національних змаганнях Ernst&Young SIFE Україна – 2011 (сертифікат учасників національних змаганнях);

 • Всеукраїнському конкурсі в рамках реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (5 учасників, результати конкурсу – травень 2012 р.);

 • Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних наук (диплом ІІ ступеня – 3, диплом ІІІ ступеня – 2, 10 учасників отримали подяки за участь від Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації);

 • Університетському етапі Всеукраїнського конкурсу (33 наукові роботи, серед яких 6 робіт отримали диплом І ступеня, 10 робіт - ІІ ступеня, 8 робіт – ІІІ ступеня, 9 робіт – грамоти);

 • інститутському конкурсі науково-дослідних робіт студентів з економіки, фінансів та банківської справи (19 учасників серед яких 5 робіт рекомендовано до участі у Харківському міському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком: економіка та підприємництво, 7 робіт рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за відповідними напрямами.


Зведена статистична інформація про виконання основних видів наукової роботи за 2011 рік додається (додаток 1).


^ Звіт по міжнародній діяльності за 2011 рік.


Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення зарубіжних учених до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації та участь викладачів і студентів ХІБС УБС НБУ у міжнародних конференціях і семінарах.

Протягом 2011 року підтримувались ділові, наукові та культурні зв’язки з наступними ВНЗ - партнерами:

 • Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь);

 • Фінансовим Університетом при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація);

 • Швейцарським Корпусом Експертів (м. Цюріх, Швейцарія);

 • Вищою школою Банківського інституту (м. Прага, Чехія);

 • Брестським Державним Технічним  Університетом (м. Брест, Республіка Білорусь);

 • Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія);

 • Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща);

 • Краківським економічним університетом (м. Краків, Республіка Польща);

 • Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина);

 • Міжнародним банківським інститутом (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація);

 • Курським філіалом ВЗФЕІ (м. Курськ, Російська Федерація);

 • Бєлгородським державним національним дослідним університетом (м. Бєлгород, РФ).


В рамках співпраці з іноземними партнерами відбулися такі заходи:


1. ^ Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь):

- підготовлено та узгоджено пропозиції щодо співпраці з Поліським державним університетом на 2011 р. (січень, 2011 р.);

- ведуться 4 сумісні наукові дослідження за участю 10 науково-педагогічних працівників інституту на теми:

 • «Макроекономічна політика та взаємодія реального та фінансового секторів економіки Білорусі в умовах циклічності розвитку»,

 • «Дослідження методик фінансового, управлінського обліку та економічного аналізу організацій Поліського регіону з використанням автоматизованих систем обробки інформації»,

 • «Дослідження ефективності фінансових потоків у Республіці Білорусь»

 • «Гуманізація вищої освіти в новому вимірі»;


- 4 студенти 5 курсу взяли участь у V Міжнародній молодіжній конференції «Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі», де студенти мали змогу виступити з доповідями. Всі студенти отримали сертифікати про участь, 1 студент отримав диплом І ступеню та 2 студенти отримали дипломи ІІ ступеню. За результатами участі опубліковано 4 тези доповіді в збірнику праць конференції (березень, 2011);

- підготовлено та опубліковано 10 наукових статей науково-педагогічних працівників у збірнику наукових праць Поліського державного університету "Передумови виникнення та розвиток кризових явищ в економіках України та Білорусії" (березень, 2011);

- зав. кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Світлична В.В. протягом 06-10 квітня 2011 року взяла участь у роботі міжнародного круглого столу «Гуманізація вищої освіти у новому вимірі», де були обговорені питання щодо спільного написання колективної монографії «Гуманізація вищої освіти у новому вимірі». За результатами круглого столу було розроблено план-проспект монографії;

- заступник директора з навчально-методичної роботи Вядрова І.М. протягом 06-10 квітня 2011 року взяла участь в урочистому заході, присвяченому 5-ти річчю Поліського державного університету;

- у травні з метою участі у II Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки «Банківська система: стійкість та перспективи розвитку» 2 викладача кафедри економічної теорії надіслали тези доповіді, які були опубліковані в збірнику наукових праць конференції (травень, 2011 р.);

- 14 жовтня 2011 р. проведено гостьові лекції 3 представниками Пінського державного університету для студентів 1 та 2 курсу.


2. ^ Швейцарський Корпус Експертів (м. Цюріх, Швейцарія):


- протягом 2011 року для студентів та викладачів були прочитані лекції двома експертами на теми:

 • «Кредитування малого та середнього бізнесу» (пан Ламорт, травень 2011 р.);

 • «Проектний менеджмент» (пан Гроб, червень 2011 р.)
 • окремо для банківських робітників паном Гробом було проведено семінар на тему «Проектний менеджмент» (червень 2011р.).

Всі учасники семінарів та лекцій отримали сертифікати;


24 червня 2011 р. відбувся круглий стіл за результатами спільного українсько-швейцарського проекту «Міжнародний досвід та навчання фахівців для банківської сфери в Україні», на якому були присутні 30 учасників, серед них - 6 іноземців. За результатами спільного проекту найактивніші учасники проекту отримали сертифікати, серед них 10 студентів та 10 викладачів.

1 студент 5 курсу мав змогу відвідати швейцарський банк Credit Suisse. Під час поїздки студент ознайомився з культурою банківництва Швейцарії, відвідав банки та фінансові установи м. Цюріха.


3. ^ Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвійська Республіка):


- у квітні 2011 р. проведено зустріч сенатора Балтійської Міжнародної Академії Буки С.А. та відповідальної за навчання іноземних студентів в Академії Буки І. зі студентами з метою проведення лекції про можливість навчання за програмою «Подвійний диплом». Участь в презентації взяли 30 студентів 3-4 курсів;

- доцент кафедри менеджменту Ізюмцева Н.В. та 5 студентів взяли участь у роботі Міжнародній літній фінансовій школі. В ході літньої школи доцентом інституту для всіх учасників було проведено діловий тренінг «Організаційні аспекти управління банківським персоналом: мотивація в активізації трудової діяльності». За підсумками участі у літній школі студенти та доцент отримали сертифікати (4 – 10 липня, 2011р.).

- протягом вересня організовано навчання 2 студентів 5 курсу за магістерською програмою БМА за фахом «Управління і адміністрування підприємницької діяльності» в рамках програми «Два дипломи» на 2011-2013 навчальні роки;

- з 17 по 29 листопада 2011 р. в Інституті перебувала доктор економіки з Балтійської Міжнародної Академії пані Веровська з метою читання лекцій для студентів та викладачів. Були прочитані лекції з наступної тематики: «Становлення та розвиток аудиту в Латвії» та «Міжнародні стандарти аудиту». Також протягом перебування пані Веровська презентувала нову магістерську програму БМА «Міжнародні фінанси» з можливістю отримання подвійного диплому.


^ 4. Міжнародний банківський інститут (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація):


- участь заступника директора з виховної роботи Пасічник І.В. у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки і нові технології викладання (Смирновські читання)». За результатами участі опубліковано статтю в збірнику праць конференції (31 березня – 2 квітня, 2011 р.);

- участь зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Світличної В.В. та зав. кафедри вищої математики Гадецької С.В. у круглому столі «Підвищення ефективності та якості професіональної підготовки у ВНЗ: можливості та перспективи» (28 жовтня 2011 р.). За результатами участі опубліковано 2 тези доповіді у збірнику праць;

- протягом жовтня 2011 р. було опубліковано 2 тези доповіді за результати участі у Міжнародній конференції «Управління якістю у сучасному вузі»;

- 4 листопада 2011 р. організовано прийом представників з Міжнародного банківського інституту: доцента кафедри інформаційних технологій, к.т.н. Ямпольського В.Л. та доцента кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін, к.філософ.н. Шикіна Ю.М. з метою участі у круглому столі «Досвід формування соціальної відповідальності в системі професійної підготовки в Інституті»;

- ^ 19 – 21 грудня 2011 р. заступник директора з навчально-методичної роботи Вядрова І.М. та зав. кафедри іноземних мов Черняк Л.І. взяли участь у круглому столі з питань дистанційного навчання, де ознайомились з досвідом організації дистанційного навчання в МБІ, складовими дистанційного курсу, технологіями організації та управління навчальним процесом у режимі он-лайн тощо;

- участь 11 студентів інституту у Міжнародному конкурсі ім. професора Веніамінова В.Н. на найкращу студентську наукову роботу по економіці, управлінню і інформатики в економічній сфері (грудень 2011 р.)


5^ . Вища школа – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина):


- 1 студентка та доцент кафедри менеджменту Антоненко О.І. протягом 3-15 жовтня 2011 р. взяли участь у міжнародному семінарі «Діяльність центральних банків». За результатами отримано сертифікати про участь.


6. ^ Краківський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща):

 • участь доцента кафедри економічної теорії Шкодіної І.В. у Міжнародній науковій конференції «Знання – економіка – суспільство», до друку надана 1 стаття (1-3 червня, 2011 р.).

 • протягом жовтня 2011 р. підготовлено 3 наукові статті для публікації у збірнику праць університету.


^ 7. Фінансовий Університет при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація)

 • участь начальника наукового відділу Біломістного О.М. у круглому столі «Проблеми розвитку мікрофінансування в Росії», виступ з доповіддю «Особливості мікрокредитування малого бізнесу в Україні» (1-2 червня, 2011 р.);

 • участь науково-педагогічних працівників Інституту у проведенні міжнародного дослідження сумісно з Фінансовим Університетом при Уряді Російської Федерації «Механізми забезпечення стійкості бізнесу Росії та України: досвід та перспективи». Опубліковано ТОМ. 1.Сучасний стан і тенденції розвитку національних економік» (протягом 2010 – 2011 року). Передані матеріали до опублікування у ІІ ТОМІ;

 • протягом року в Фінансовому Університеті вийшла сумісна монографія: «Проблеми та перспективи міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин» (за участю 2 науково-педагогічних працівників Інституту);

 • участь доцента кафедри економічної теорії Шкодіної І.В. у Міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи міжнародних фінансових відносин в умовах реформування світової фінансової системи» (24 жовтня 2011 р.). За результатами участі до друку у сумісній монографії надано 2 статті;

 • 22 листопада 2011 р. взято участь доцента кафедри фінансів Головко О.Г. та викладача кафедри обліку та аудиту Москаленко О.В. у міжвузівському круглому столі «Модернізація регіонального економічного простору в посткризовий період: зарубіжний та вітчизняний досвід». До друку у збірнику надано 2 статті;

 • участь 11 науково-педагогічних працівників ХІБС у засіданні круглого столу на базі Університету банківської справи НБУ «Механізми забезпечення стійкості бізнесу Росії та України: досвід та перспективи» з представниками Фінансового університету при Уряді РФ і Інституту економіки і антикризового управління. В ході засідання обговорено результати наукових досліджень, які увійшли до 1 тому колективної монографії;

 • участь доцента кафедри банківської справи Костюченко О.Є. у Міжнародному молодіжному форумі фінансистів (9-10 грудня 2011 р.). За результатами участі до друку надано тезу доповіді.


^ 8. Бєлгородський державний національний дослідний університет (м. Бєлгород, РФ)

 • участь 5 представників з БєлДУ у круглому столі «20 років банківництва незалежної України: питання історії, теорії та практики», який відбувся 6 жовтня 2011 р. за участю 6 учасників від Інституту;

 • 20 жовтня 2011 р. проведено круглий стіл за участю 5 представників кафедри фінансів та кредиту Бєлгородського державного університету «Історія, теорія та практика розвитку банківської справи»;

 • протягом ^ 21 – 22 грудня 2011 р. начальник науково відділу Біломістний О.М. взяв участь у міжнародному семінарі «Сучасні проблеми інноваційного розвитку фінансово-кредитної системи», де була представлена доповідь «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України». Підготовлено та узгоджено договір про співпрацю між Бєлгородським державним університетом та ХІБС УБС НБУ.


Окрім цього відбувались наступні заходи:


24 -29 травня 2011 р. професор кафедри соціально-гуманітарних наук Юрченко Л.І. взяла участь у Міжнародному симпозіумі «Мови та літератури східних слов’ян в аспекті історичного розвитку» на базі Зеленогурського університету (м. Зелена Гура, Республіка Польща), де мав змогу виступити з доповіддю. За результатами участі до друку надана стаття.

7-9 вересня 2011 р. професор кафедри соціально-гуманітарних наук Юрченко Л.І. взяла участь у круглому столі «ХХІ Оломоуцькі дні» на базі Університета ім. Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка), де професор виступила з доповіддю, яка була надана до друку у збірник праць.

^ 14 - 17 вересня 2011 р. директор інституту взяв участь у церемонії річниці підписання Великої Хартії Університетів, яка відбулась на базі Болонського Університету (м. Болонья, Італія).

^ 5-12 листопада 2011 р. докторант Інституту взяв участь у практичному навчанні з метою ознайомлення з роботою Національного банку Польщі (м. Варшава, Республіка Польща);

^ 12-13 грудня 2011 р. директор інституту відвідав Університет Одлар Юрду (м.  Баку, Азербайджан) з метою узгодження договору про співпрацю та обговорення питань профорієнтаційної роботи.

Протягом 2011 року науково-педагогічні працівники банківської кафедри (Новікова Т.В. та Костюченко О.Є.) брали участь у розробці курсу « Фінансова грамотність» у рамках проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP. Були підготовлені розділи підручника на теми: «Фінансові документи» (Новікова Т.В.) та «Кредитні договори», «Відповідальність позичальника», «Права та обов’язки споживача фінансових послуг» (Костюченко О.Є.).

В квітні 2011 р. в.о. декана економічного факультету Подчесова В.Ю. брала участь в етапі та підготовці локальних інструкторів Університету банківської справи НБУ (м. Київ) в реалізації Програми з Ризику Сертифікації в Україні.

8 студентів готують документи для участі у Міжнародних грантових програмах.


Протягом 2011 року також були проведені наступні заходи:


 • проведено VІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції» за участю 27 іноземних студентів з Поліського державного університету (м. Пінськ), Мозирського державного педагогічного університету ім. І.П. Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь), Санкт-Петербурзького державного університету (м. Санкт-Петербург, РФ), Фінансового Університету при Уряді Російської Федерації (м. Москва, РФ), Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Курського філіалу ВЗФЕІ. Прийнято 6 іноземних студентів і 1 супроводжуючого викладача (квітень, 2011р.);

 • участь фахівця наукового відділу Строєвої В.Л. у презентації провідних вищих навчальних закладів Чеської Республіки на базі ХНУ ім. Каразіна. Отримано презентаційні матеріали чеських навчальних закладів (квітень, 2011р.);

 • в Інституті проведено круглий стіл «Міжнародна освітянська діяльність», де виступили зав. кафедри Інституту з доповідями про міжнародну діяльність. Участь брали 9 зав. кафедр та представники «Міжнародного клубу» (квітень, 2011 р.);

 • у квітні відбулась презентація навчального посібника викладача кафедри іноземних мов Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Ділова німецька мова» та «Професійна німецька мова» за наданими матеріалами лектора Швейцарського Корпусу Експертів «Swisscontact» пана Леманна;

 • протягом вересня була розроблена та надіслана проектна заявка по програмі академічних обмінів ім. Фулбрайта з метою запрошення науковця з Америки для читання лекцій для студентів Інституту;

 • 12 жовтня 2011 р. в Палаці студентів Національної Юридичної Академії ім. Я. Мудрого взято участь в українсько-словенському бізнес-форумі за участю Президента Республіки Словенія доктора Данила Тюрка (Пасічник І.В., Біломістний О.М.);

 • участь студентів 2-3 курсу у презентації молодіжного центру Європейської співпраці «Планета ХХІ» про можливості участі в студентських програмах США «Camp America» та міжнародних волонтерських проектах (27 жовтня, 2011 р.);

 • протягом жовтня 2011 р. 8 студентів підготували реферати на вікторину з історії, географії, культури та економіки Республіки Польщі;

 • ^ 7-11 листопада 2011 р. фахівець наукового відділу Строєва В.Л. взяла участь у семінарі-тренінгу «Підготовка проектів міжнародної співпраці університетів та пошук фінансування для вузівських проектів і програм», який відбувся у Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта). За результатом участі отримано сертифікат;

 • 7 грудня 2011 р. фахівець наукового відділу Строєва В.Л. взяла участь у семінарі «Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій», де прослухано та отримано інформацію щодо можливості участі в 7 рамковій програмі ЄС.


Протягом 2011 року загалом було опубліковано 12 статей та 8 тез доповідей науково-педагогічних працівників та надано до друку 9 статей та 2 тези доповіді, а також опубліковано 4 студентських тез доповідей та підготовлено 11 наукових робіт. Видано 1 монографію та 1 ТОМ спільної монографії. Продовжується спільна робота над колективними монографіями та 4 спільними науковими темами.


Заступник директора

інституту з наукової роботи

та міжнародних зв’язків Г.М. Азаренкова


Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
move to 1471-8197
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи