О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження icon

О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження
Скачати 108.19 Kb.
НазваО. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження
Дата27.08.2012
Розмір108.19 Kb.
ТипДокументи

Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабільності (№0109U008866 )


Науковий керівник науково-дослідної роботи: к.е.н., доцент О.П.Соболєва

Замовник виконання дослідження: ініціативна

Об’єкт дослідження – фондовий ринок та напрямки його трансформації під впливом глобалізацій них процесів.

Актуальність дослідження наукової теми. Питання про роль фондового ринку як фактора макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації є одним з ключових у розумінні взаємозв’язку грошових та виробничих факторів в розвитку ринкових відносин. Дослідження цього питання представляє собою складний процес, який охоплює питання методології, теорії та практики економічного розвитку як країн з функціонуючою ринковою системою, так і з перехідною економікою.

Фондовий ринок є однією з найважливіших складових сучасної фінансової системи, без ефективного функціонування якої неможливо собі уявити розвиток ринкових відносин в Україні. Економічне зростання в нашій країні безпосередньо залежить від стану фінансового ринку в цілому і ринку цінних паперів зокрема. Фондовий ринок, з точки зору економічної теорії, є похідним від реального сектора. Разом з тим він здатний здійснювати і зворотний вплив як стабілізуючого, так і дестабілізуючого характеру. В розвинутих країнах фондовому ринку надається не менш важлива роль у досягненні макроекономічної стабілізації, ніж державному регулюванню чи банківській системі.

Вивчення цієї проблематики є необхідним для ефективного використання фінансових інструментів у стимулюванні виробництва як на мікро-, так і на макрорівні, залучення інвестицій у реальний сектор економіки, подальшого розвитку ринкових процесів.

Стабільний економічний розвиток будь-якої економіки залежить від адекватної системи регулювання фондового ринку, яка формує економічні, правові та соціальні передумови, необхідні для залучення капіталів у реальний сектор. Необхідним є вивчення специфіки взаємозв’язку реального сектора і фондового ринку в умовах фінансової невизначеності та визначення напрямків впливу фондового ринку на розвиток реального сектора економіки задля побудови власної оптимальної моделі розвитку та регулювання фондового ринку з урахуванням особливостей економічного розвитку України.

^ Ступінь наукової розробки проблеми. Взаємозв’язок фондового ринку з процесами, які відбуваються в реальному секторі економіки, – одна з найактуальніших і найбільш досліджуваних тем у зарубіжній економічній науці. Значний внесок у розвиток економічної теорії цієї проблематики зробили Дж.М.Кейнс (проаналізував систему макроекономічних зв’язків фондового ринку), С.Бредлі, Дж.Тьюлз (найбільш повно описали інститути і принципи функціонування фондового ринку в історичному та сучасному аспекті), Дж.Тобін (лауреат Нобелівської премії 1981 р. за дослідження зв’язку фінансових ринків з процесами споживання, виробництва, зайнятістю і цінами), Фр.Модільяні (лауреат Нобелівської премії 1985 р. за праці з дослідження проблем фінансової політики), Г.Марковіц, М.Міллер, У.Шарп (Нобелівські лауреати 1990 р. за розробку теорії сучасних фінансових ринків, які відіграють вирішальну роль в розподілі ресурсів), Фредерік С.Мишкін (запропонував концепції монетарної теорії, що віддзеркалюють нові явища в сфері грошей і фінансових ринків), М.Скоулз, Р.Мертон (лауреати Нобелівської премії 1997 р. за вклад у розвиток теорії страхування від ризиків на фондовому ринку).

Теоретичні концепції щодо методологічних та організаційних аспектів розвитку фондового ринку в Україні викладено у працях таких українських науковців: М.Бурмаки, М.Гольцберга, О.Іваницької, Ю.Лисенкова, О.Мозгового, В.Суторміної, В.Осокольського, О.Плотнікова, О.Ромашко, В.Степаненка. Проблемам регулювання фондового ринку в Україні та його інтеграції до світових фінансових ринків в умовах інтернаціоналізації присвячено цілу низку ґрунтовних науково-теоретичних досліджень вітчизняних вчених-економістів: О.Барановського, О.Кутиркіна, В.Ляшенка, С.Науменкової, О.Набоки.

У той же час накопичений світовою економічною наукою досвід стосується аналізу взаємодії фінансових і реальних господарських процесів у тому стані, в якому вони знаходяться в США чи Західній Європі, і не може бути використаний без врахування специфіки ринкової трансформації економіки України. Роботи ж вітчизняних вчених у цій галузі економічних знань стосуються в основному проблем становлення та розвитку фондового ринку в конкретних часових умовах, методів економічного аналізу цінних паперів, під час дослідження яких не приділяють відповідної уваги впливу фондових механізмів на процеси залучення коштів інвесторів, у тому числі й зарубіжних, до фінансування реальних виробничих проектів. Але без такого аналізу неможливо вести ефективну стабілізаційну політику, спрямовану на подолання наслідків кризових явищ в українській економіці, що призвели до загального спаду виробництва.

^ Мета науково-дослідної роботи: на основі особливостей перехідної економіки дати теоретичне обґрунтування фондового ринку як фактора макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації і на цій основі обґрунтувати напрямки і шляхи удосконалення державного регулювання фондового ринку в напрямку оптимізації механізму його впливу.

Мета 2 етапу роботи – дати ґрунтовну характеристику проблем фондового ринку в посткризовий період, розглянути показники його діяльності на сучасному етапі, охарактеризувати ключові загрози й ризики його функціонування та шляхи вдосконалення.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань наукового дослідження, які і визначають структуру роботи:

 • розглянути сутність та індикатори кризи на фондовому ринку;

 • дослідити динаміку розвитку міжнародного фондового ринків;

 • розглянути сучасні тенденції розвитку фондового ринку України;

 • визначити шляхи подолання проблем вітчизняного фондового ринку та перспективи розвитку.

 • розробити методику вибору методу прогнозування вартості цінних паперів з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень.

 • виявити вплив поведінкових мотивів домогосподарств на фінансові ринки;

 • дослідити поведінкові мотиви формування заощаджень у домогосподарств, їх вплив на обсяги ощадних ресурсів у домогосподарств, а також на формування попиту домогосподарств на гривневі та валютні кредити;

 • простежити причини недовикористання інвестиційного потенціалу українських домогосподарств та виявити поведінкові мотиви такого становища.

У процесі 2 етапу було отримано низьку результатів, які мають наукову та практичну цінність. Зокрема було:

 • з’ясовано та узагальнено причини та сутність фінансово-економічних криз та визначено, що кризи є невід'ємною складовою розвитку фінансово-економічної системи й становлять перехід до нової фази економічного циклу;

 • доведено, що в умовах формування нової фінансової архітектури (переформовування держав-лідерів, ускладнення світової інституційної структури, формування мегарегулятора, зміна резервної валюти тощо) протягом наступних років десяти буде посилюватися невизначеність, яка характеризуватиметься дискретно-безупинними кризами, що будуть постійно виникати на різних локальних територіях світового господарства, періодично формуючи глобальну кризу. Кризи в певних державах (яка з країн наступною опиниться на порозі дефолту?) чи в певних галузях економіки (банківський сектор, страхування тощо) або на певних ринках (фондовий ринок, іпотечного кредитування) є локально випадковими, але глобально детерміновані.

 • обґрунтовано, що періодичність кризових станів буде залежати від параметрично не прогнозованих факторів, в результаті чого буде формуватися комбінація локальної випадковості та глобального порядку, що є більш стійкою відносно змін навколишнього середовища.

 • розкрито тенденції руху фінансових ресурсів на фондових ринках розвинених країн та країн, що розвиваються та визначено, що найбільш небезпечними ризиками фінансової дестабілізації є невизначеність трендів розвитку світової економіки (уповільнення темпів її відновлення, особливо в розвинених країнах), посилена волатильність ринків внаслідок збереження (а в деяких країнах навіть посилення) спекулятивної спрямованості фінансової системи та продовження нарощування зовнішньої заборгованості більшості країн;

 • визначено, що забезпечення фінансової стабільності в посткризовий період вимагає принципово нового підходу до регулювання глобальної фінансово-економічною системою з метою підтримання її збалансованого розвитку та підвищення стійкості до зовнішніх впливів;

 • виявлено, що на сучасному етапі зберігається низка небезпек та ризиків порушення фінансової стабільності вітчизняного фондового ринку, пов’язаних як з потужними негативними зовнішніми шоками, так й з невирішеними проблемами вітчизняної економіки;

 • виявлено, що економічна наука та моделі фінансових ринків мають погану можливість прогнозування високоволатильних тимчасових рядів, особливо в короткостроковому періоді. В роботі запропоновано методику вибору методу прогнозування вартості цінних паперів з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень. Проведена на фактичному матеріалі перевірка якості запропонованої методики показала задовільне співпадіння фактичних та прогнозованих даних стосовно якості цінних паперів.

 • враховуючи особливості сучасного розвитку фондового ринку, визначено основні загрози та ризики та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи його регулювання.

 • дістали подальшого розвитку уявлення про характер та ступінь впливу поведінкових мотивів домогосподарств на фінансових ринках та простежена їх неекономічна складова, пов‘язана зі ступенем індивідуалізму, ментальністю активності - пасивності, схваленням системою цінностей діяльності, що приносить прибуток, ступенем впливу релігії на економічну діяльність та економічну поведінку, схильністю до заощаджень, до поліпшення матеріальної сторони життя, прагматичністю, традиціями вибору фінансових продуктів.

 • здійснено класифікацію поведінкових мотивів формування заощаджень у домогосподарств та поведінкових причин через які обсяги їх заощаджень залишається незначним: низький рівень добробуту більшості домогосподарств, наявність хронічно незадоволених потреб населення; доступність кредитів у національній та іноземній валюті, низький обрій планування; загальна недовіра до інструментів фінансового ринку.

 • виділено, згруповано та розкрито поведінкові причини, що обумовлюють недовикористання інвестиційного потенціалу домогосподарств в українській економіці: опортунізм суб‘єктів фондового ринку та державних контролюючих установ; слабкість та низька ступінь захищеності «правил гри», що регулюють взаємовідносини контрагентів; низька ступінь інформованості домогосподарств про власні інвестиційні можливості через використання інструментів фондового ринку, а також негативний досвід, отриманий у ході проведення приватизації та участі у діяльності фінансових пірамід; стійка довіра та традиція здійснення заощаджень поза банками, в тому числі у формі іноземних валют.

^ Методи дослідження. Методологічною основою роботи є загальнонаукові методи економічного аналізу. Основним науковим інструментарієм у роботі є системний метод пізнання об’єкту дослідження. Використання системного методу ґрунтується на поєднанні прогресивних здобутків інституціоналізму, неокласики, марксизму і кейнсіанства, що дозволило проаналізувати складові та динаміку фондового ринку міжнародного та вітчизняного ринках у взаємозв’язку з характеристиками умов економічного розвитку інституційних одиниць.

Для опрацювання матеріалу, викладеного у відповідних розділах, споріднено застосовувались також такі методи: спостереження і узагальнення, аналіз і синтез, єдність логічного і історичного підходів, методи експертної оцінки, а також прикладні методи: порівняння і угрупування, екстраполяції, статистичного аналізу, логічного моделювання.

Інформаційну і теоретико-фактологічну базу дослідження склали монографії і статті вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків з проблем перехідної економіки та фондового ринку, а також законодавчі і нормативні акти Верховної Ради України, Президента і уряду, міністерств і відомств, вітчизняні і зарубіжні офіційні статистичні публікації.

Основні результати 1-го етапу роботи над науково-дослідною темою було апробовано на:

І. Міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки, м. Пінск. 5-6 травня 2011 р (І.В.Шкодіна, І.В.Іващенко);

 2. III International Scientific Conference “Knowledge – Economy – Society” / Cracow University of Economics, 1 – 3 June 2011 (І.В.Шкодіна);

 3. VI Міжнародній науково-практичній конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (20-21 жовтня 2001р., Черкаси, ЧІБС УБС НБУ) (І.В.Шкодіна, Г.М.Азаренкова);

 4. Международная конференция «Проблемы и перспективы международных финансовых отношений в условиях реформирования мировой финансовой системы» (24 жовтня 2011, Фінансовий Університет при Уряді Російської Федерації, Москва ) (І.В.Шкодіна);

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції» (24-25 листопада. 2011. ХДТУБА) (І.В.Шкодіна, М.В.Іващенко);

 6. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі» (грудень 2010 р., Харків) (І.В.Шкодіна);

 7. VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Оптимум - 2010» (1-3 грудня 2010 р., Харків НТУ «ХПІ») (І.В.Шкодіна).

ІІ. Підготовлено статті у фахових виданнях:

 1. Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №8 (122). – С. 67 – 73.

 2. Шкодіна І.В. Циклічний розвиток світової економіки в умовах фінансової невизначеності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип.1 (10).- 2011., Ч.ІІ – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.- С.318 - 323.

 3. Шкодіна І.В. Циклічність розвитку світового фондового ринку / І.В.Шкодіна// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПІ».- 2010.-№64.- С.7-10.

 4. Іващенко М.В. Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект /М.В.Іващенко //Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПІ».- 2010.-№64.- С.3-7.

 5. Іващенко М.В. Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств /М.В. Іващенко //Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2011.- №1 (10).- С.17-21

В інших виданнях:

 1. Shkodina I. Up-to-DATE STOCK MARKET TRENDS of UKRAINE / Developmental challenges of contemporary economies: Management – finance – restructuring / Edited by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek/ - Cracow, 2011. – 582 p. – P.77 – 83.

 2. Шкодіна І.В. Інституційна динаміка фондового ринку України / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – 496 с. – С.155 – 160.

 3. Иващенко М.В. Территориальный аспект социальных факторов формирования экономического поведения субъектов хозяйствования //Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск. 5-6 мая 2011 г./ национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.Шебеко [и др.].- Пинск: ПолесГУ. 2011.- С. 33-35

 4. Шкодіна І.В. Исследование закономерностей проявления циклического развития мировой экономики с позиций теории самоорганизации // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 5-6мая 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь; редкол.: К.К.Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 308 с. – С.144 -147. (0,6 др.ар).

 5. Шкодіна І.В. Исследование концепции устойчивого развития с позиций теории самоорганизации / Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.): Сб.науч.ст. / Полесский гос.ун-т; под ред.К.К.шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 156 с. – С.148 – 152.

 6. Шкодіна І.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2001р). –Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 396 с. – С.311 – 313.

 7. Шкодіна І.В. Світовий ринок цінних паперів: циклічність розвитку / Труди VІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції 1-3 грудня 2010 р. – Харків НТУ «ХПІ», 2010. – 547 с. – С.370 - 371

ІІІ. Взято участь у написанні монографії - Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф.. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с.

Схожі:

О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconО. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження
move to 1471-8195
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconРеферат записка: 53 стор., 9 рис., 2 табл., 1 додаток, 17 джерел. Об’єкт дослідження
Об’єкт дослідження — диск з ребрами, як модель реального робочого органа центрових машин
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
...
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconПротокол №9 Загальне мовознавство
...
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconПротокол №19 Загальне мовознавство
...
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconФакультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки початкової освіти
Науковий апарат роботи (мета, об’єкт, предмет дослідження, гіпотеза, методи дослідження )
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconБогдан Муха стр
Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних...
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconБогдан Муха стр
Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних...
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconПраворозуміння як визначальна детермінанта антропології права правова ментальність як об’єкт дослідження І предмет юридичної антропології
Правова ментальність як об’єкт дослідження І предмет юридичної антропології
О. П. Соболєва Замовник виконання дослідження: ініціативна Об’єкт дослідження iconМетодична розробка
Статистичне дослідження повинно починатись з чіткого визначення мети, складання програми дослідження, планування роботи І проводитись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи