Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м icon

Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Скачати 88.57 Kb.
НазваЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Дата27.08.2012
Розмір88.57 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м.КИЇВ) ЗА

2011-2012 Н.Р.


Науково-дослідна лабораторія інституту «Фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці»була створена у вересні 2009 р. для реалізації основних засад Концепції наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку», та формуванняю нових наукових напрямів і шкіл.

Головними напрямками наукових досліджень були теми присвячені розвитку та регулюванню банківського та реального секторів економіки, фондового ринку, покращенню функціонування банківських платіжних інструментів.

На даний час у штаті лабораторії працюють два працівника: завідувач науково-дослідної лабораторії – Дубницький В.Ю. та науковий співробітник науково-дослідної лабораторії – Мірошник О.Ю.

Згідно з Положення про науково-дослідну лабораторію та Посадовими інструкціями вони формують річні , місячні плани та звіти науково-дослідної лабораторії; проводять пошук замовників на виконання науково-дослідних робіт (НДР), формують робочі групи для виконання науково-дослідних робіт; беруть безпосередню участь у проведенні наукових досліджень за тематикою лабораторії; приймають участь у створенні наукових статей з публікацією у фахових журналах, апробації наукових розробок на конференціях різного рівня та координації роботи студентської наукової лабораторії.

З початку свого заснування та по теперішній час науково-дослідна лабораторія забезпечила виконання 22 НДР у тому числі:

 • Науково-дослідні роботи за Єдиним тематичним планом наукових досліджень НБУ – 5;

 • Науково-дослідні роботи на замовлення – 5;

 • Ініціативні науково-дослідні роботи – 8;

 • Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 4.

Як приклад співробітництва с місцевими підрозділами НБУ можна навести ініціативну науково-дослідну роботу «Прогнозування готівкового обігу з використанням елементів математичного моделювання для потреб територіального Управління НБУ», яка виконувалась творчим колективом ХІБС (в т.ч. і науково-дослідної лабораторії) та представниками Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України. За результатами роботи підготовлено науковий звіт та публікація у журналі «Вісник НБУ».

Протягом останнього навчального року співробітниками лабораторії відбувався постійний моніторинг, облік та координування роботи кафедр та творчих груп з виконання науково-дослідних робіт. Так, зокрема, виконувались:

 • Науково-дослідні роботи за Єдиним тематичним планом наукових досліджень НБУ – 3

 • Науково-дослідні роботи на замовлення – 3

 • Ініціативні науково-дослідні роботи – 5

 • Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 4

Взаємодія науково-дослідної лабораторії та кафедр інституту в процесі виконання науково-дослідних робіт протягом останнього року показана на рис.1,2,3. На рис. 1 та 2 показана схема організації виконання НДР, в яких науково-дослідна лабораторія приймає участь у якості координатора та виконавця безпосередньо, на рис.3 показана схема організації виконання НДР (що мають номер державної реєстрації) в яких науково-дослідна лабораторія здійснює тільки координуючі функції. Результатами стали:

^ 1) В рамках Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України, на замовлення:

 • Департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України (Тема: «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології» № 0109U008863). В межах даного дослідження розроблено макро та мікро структуру словника, зокрема, визначено обсяг термінологічних одиниць словника, визначено тип, структуру та зміст словника, принципи побудови словникових статей, спосіб розташування матеріалу, визначено типи словникових визначень, сформовано основний реєстр словника. У процесі дослідження було уточнено низку категорій та понять з урахуванням світового досвіду зі створення перекладних галузевих словників спеціальної лексики та досліджено термінологію фінансово-кредитної системи як у національному, так і міжнародному дискурсі.

 • ^ Департаменту платіжних систем Національного банку України (Тема: «Основні напрями вдосконалення ринку банківських платіжних карток України в умовах трансформаційної економіки» № 0111U010201). В рамках дослідження: розроблено методику дослідження сили та сутності взаємозв’язків між елементами або характеристиками банківських платіжних карток та їх користувачами на основі таблиці спряженості, яка дає змогу розробити подальші напрями залучення певних категорій клієнтів або збільшення маркетингових заходів стосовно неохопленої категорії клієнтів

^ 2) Науково-дослідні роботи на замовлення:

 • ДНВП «Об’єднання Комунар» (Тема: «Удосконалення стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства з використанням методики розв’язання зворотних економічних задач, призначених для виконання зворотних розрахунків в системі завдань перспективного фінансово-економічного аналізу» 0112U001670). В дослідженні узагальнено теоретико-методичні підходи щодо проведення експрес-аналізу кредитоспроможності підприємства та представлено систему експрес-аналізу кредитоспроможності вітчизняних підприємств.

 • ^ Харківського територіального управління НБУ (Тема: «Регіональні аспекти розвитку функціонування банківської системи та її вплив на розвиток економіки Харківського регіону» № 0109U008864 ). В рамках дослідження : визначено вплив макроекономічного середовища на функціонування банківського сектора Харківського регіону, визначено сучасний стан діяльності регіональних банків з використанням методів математичного моделювання та прогнозування для обґрунтування фінансових орієнтирів у процесі антикризового управління

 • ^ ВАТ «Турбогаз (Тема: «Розробка методики оцінки фінансової безпеки підприємства» № 0111U010202). За результатами дослідження: вдосконалено визначення поняття «фінансова безпека підприємства», розроблено класифікацію факторів фінансової безпеки підприємства.

 1. Ініціативні науково-дослідні роботи:

  • Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації № 0109U008866. В рамках теми визначено основні тенденції фондового ринку в посткризовий період; виявлено, що на сучасному етапі зберігається низка небезпек та ризиків порушення фінансової стабільності світового та національних (в тому числі й українського) фондового ринку, пов’язаних з невирішеними проблемами перебудови інституційної структури світової економічної системи, так і з потужними негативними шоками національних економіки, запропоновано використання поняття фрактальної вимірнрності часового ряду до обґрунтування вибору методу його прогнозування, розроблено програмне та математичне забезпечення визначення показника Херста..

  • Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації № 0111U010203. В рамках проведеного дослідження розроблено економіко-математичну модель податкової поведінки економічних суб’єктів дозволяє підвищувати точність прогнозування надходжень податків та зборів у бюджет і завдяки цьому - підвищити ефективність планування бюджетних видатків регіональним органам влади, створює підґрунтя для покращення та підвищення ефективності системи оподаткування.

  • . Міжбанківський ринок інвестиційних проектів: проблеми створення і функціонування № 0111U010200. Запропоновано авторське визначення поняття «міжбанківський ринок інвестиційних проектів», дістало подальшого розвитку концептуальна модель функціонування міжбанківського ринку інвестиційних проектів

  • Гуманізація вищої освіти в Україні у новому вимірі. В рамках дослідження узагальнено та презентовано досвід ХІБС УБС щодо формування компетентністної моделі підготовки фахівців фінансово-економічного профілю, досліджено шляхи формування екологічної культури, діагностики та розвитку когнітивної компетентності фахівців фінансово-економічного профілю.

  • Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку № 0109U008865. В результаті дослідження: проведено аналіз впливу організаційної структури на фінансові результати діяльності банку; процесної структури банку на фінансові результати його діяльності; взаємодії чинників організаційної та процесної структур банку; життєвого циклу бізнес-процесів банку в умовах реінжинірингу; рішень початкових стадій реінжинірингу бізнес-процесів, їх впливу на результати ре інжинірингу; проаналізовано та обґрунтовано вибір підходів до визначення поняття та оцінювання якості рішень; уточнення поняття якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку; вибір критеріїв, методів та процедур оцінювання якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку; досліджено процеси формування якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку; проаналізовано шляхи застосування принципів системи менеджменту якості ISO 9001:2001 до реінжинірингу бізнес-процесів банку; обґрунтовано застосування методів та засобів для забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів.

Продовжено роботу за укладеними договорами про наукову та творчу співпрацю з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та чотирма ВНЗ м. Харкова. Результатом цієї роботи стала публікація наукових статей, тез доповідей на конференціях, підготовка науково-дослідної роботи зі студентами. Підготовлено та оновлено комплекс методичних розробок для проведення занять у навчально-тренувальній фірмі..

Крім того співробітниками лабораторії розроблювалась та затверджувалась необхідна документація, погоджувались всі необхідні питання з приводу відкриття нових тем на замовлення департаментів НБУ, виконання яких планується в 2013-2014 р. (працівники лабораторії також входять до складу робочих груп):

 • Визначення собівартості власного розроблення програмного забезпечення (Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем Національного банку України)

 • Економіко-математичні моделі динаміки показників зовнішнього сектору економіки України (Генеральний економічний департамент Національного банку України)

За період існування лабораторії результати досліджень, виконаних співробітниками лабораторії: участь у виконанні 4 монографій та більше 30 публікацій у вахових виданнях ВАК.У 2010-2011н.р. надруковані у фахових виданнях ВАК-14 наукових статей. 2 статті прийняті до друку.

За термін існування науково-дослідної лабораторії отримані документи, які підтверджують оригінальність наукових розробок лабораторії, а саме:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал, » №29376 від 08.07.2009.

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-Д, » №33427 від 25.05.2010

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал-ОПН, » №35350 від 13.10.2010.

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спеціалізований програмний продукт «Фінансово-аналітичний калькулятор, » №41741від 11.012012

Співробітники лабораторії брали участь у проведенні міжнародного дослідження «Механизмы обеспечения устойчивости бизнеса России и Украины: опыт и перспективы» Дослідження виконано разом з Фінансовим Університетом при Уряді Російської Федерації . Результати дослідження передані до опублікуванню у колективній монографії «Механизмы обеспечения устойчивости бизнеса России и Украины: Опыт и перспективы. ТОМ. 2.

На даний час співробітники лабораторії продовжують роботу над монографіями: «Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності» розділ 2: «Організація і методика оцінки кредитоспроможності підприємств» та «Фінансове забезпечення інвестиційних проектів: проблеми надійності і управління» розділ «Управління надійністю позичальника».

На базі науково-дослідної лабораторії продовжено роботу науково методичного семінару для магістрів, аспірантів та докторантів «Основи математичного моделювання фінансових потоків економічних агентів транзитивної економіки». Усього відбулося 12 засідань, у тому числі у 2011-2012 н.р. відбулося 8 засідань. В роботі семінару беруть участь студенти-магістранти, аспіранти, докторанти та провідні викладачі інституту. Доповідачами на засіданнях виступають не тільки співробітники інституту, а також провідні фахівці банків та викладачі інших навчальних закладів. Кращі доповіді рекомендують до публікації у науковому збірнику інституту.

Працівники лабораторії приймали участь у перереєстрації збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», розпочато підготовчу роботу щодо включення збірнику до міжнародної бази даних Scopus, а саме: включення збірника до реферативної бази даних ВИНИТИ та отримання індексу ISSN.

На базі науково-дослідної лабораторії продовжено роботу Студентської науково-дослідної лабораторії до якої залучено науково обдаровану молодь інституту основними завданнями якої є:•

Підвищення якісного складу студентів-випускників ХІБС УБС НБУ;

•Інформування та залучення студентів до спільної науково-дослідної роботи з професорсько-викладацьким складом ХІБС над виконанням госпдоговірних та грантових програм;

•Використання та впровадження результатів науково-дослідної роботи студентів в подальшій науковій та професійній діяльності;

•Організація участі студентів в конференціях, симпозіумах, круглих столах;

•Організації співробітництва зі студентськими науковими клубами ХІБС УБС НБУ, студентським науковим товариством ХІБС УБС НБУ, студентськими науковими організаціями та клубами інших навчальних закладів

Кращі студенти, СНДЛ рекомендуються до вступу в аспірантуру.

Схожі:

Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
move to 1471-8197
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Харківського інституту...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво...
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи