„погоджено”  icon

„погоджено” 
Скачати 190.55 Kb.
Назва„погоджено” 
Дата28.08.2012
Розмір190.55 Kb.
ТипДокументи„ПОГОДЖЕНО” Голова профкому


« »___________2012 р.„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУ

      


« »____________2012 р.

Порядок

призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги

та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам

ДВНЗ «КНУ»
1. Загальні питання

1.1.    Цей Порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі, постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (зі змінами) та регулює порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (премій) студентам ДВНЗ «КНУ» (далі – КНУ).

1.2.    В КНУ стипендія призначається:

1.2.1. студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

1.2.2. студентам, які навчаються за угодами, укладеними між КНУ та фізичними або юридичними особами за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

1.2.3. студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

1.2.4. аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва.

1.3.   Студентам, що навчалися за угодами (підпункт 1.2.2) і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з місяця,що настає за датою їх зарахування на навчання за державним замовленням відповідно до наказу ректора університету/директора інституту.

1.4.  Особам, зазначеним у підпункті 1.2.1 цього Порядку, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

^ 1.5.    Академічними стипендіями є:

1.5.1.    стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії Криворізької міської ради та Дніпропетровської обласної ради, порядок призначення яких визначається цим Порядком;

1.5.2.    іменні або персональні стипендії університету;

1.5.3.    ординарні (звичайні) академічні стипендії.

1.6.   Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціального захисту (та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія). 

         Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для окремих категорій громадян, зазначених в п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (із змінами).

1.7.   З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, аспірантів, докторантів, які навчаються за державним замовленням, КНУ використовує 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій студентам, аспірантам, докторантам для надання їм матеріальної допомоги та заохочення (преміювання)

1.8.   Відповідно до пункту 1.7 утворюється Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам КНУ, кошти якого використовуються відповідно до структури використання (Додаток №1 до цього Порядку).

1.9.  Облік надходження та використання коштів Фонду соціальної допомоги здійснюється відділом бухгалтерського обліку університету.

1.10. Стипендії виплачуються раз на місяць. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу КНУ, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

2. Порядок організації роботи та повноваження стипендіальних комісій

2.1. Загальні питання  організації роботи та повноваження

стипендіальних комісій 

2.1.1.    Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності утворюється стипендіальна комісія університету та можуть створюватися стипендіальні комісії факультетів.

2.1.2.   Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов'язки студентів, Статутом КНУ та цим Порядком.

2.1.3.   До складу стипендіальної комісії університету входять: голова комісії – ректор універитету; члени комісії – проректор з науково-педагогічної роботи та навчально-виховної роботи, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, проректор з наукової роботи, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, завідувач навчально-методичного відділу, директори інститутів, заступники директорів інститутів, декани факультетів, голови профспілкових організацій, голови студентських рад, особи відповідальні за роботу зі студентам пільгових категорій та секретар комісії.

2.1.4.  Персональний склад стипендіальної комісії університету затверджується наказом ректора університету, як правило, один раз на календарний рік.

До складу стипендіальних комісій факультетів входять: голова комісії – декан, члени комісії – заступник декана, голова профбюро факультету, голова студради факультету, представники кафедр факультету в кількості не менше 2 осіб, представник бухгалтерської служби, соціальний педагог. З числа членів стипендіальної комісії факультету призначається секретар комісії.

2.1.5. В разі утворення стипендіальних комісій факультетів,  персональний склад стипендіальних комісій факультетів загальноуніверситетського підпорядкування затверджується наказом ректора університету, як правило, один раз на календарний рік. Персональний склад стипендіальних комісій факультетів інститутського підпорядкування затверджується наказом директора інституту, як правило, один раз на календарний рік.

2.1.6.  На засіданні стипендіальних комісій факультетів, університету ведеться протокол засідань, який разом з відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на преміювання та ін.), зберігається в деканатах факультетів, а протокол засідань стипендіальної комісії університету зберігається у секретаря стипендіальної комісії університету. Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її членів (ведеться лист присутності). Протокол підписує голова та секретар комісії.

2.1.7.  Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії присутніх на засіданні.

2.1.8.  Засідання стипендіальної комісії університету проводяться не рідше одного разу на місяць.

2.1.9. На стипендіальній комісії розглядаються пропозиції та клопотання, які надійшли не пізніше першого числа поточного місяця.

2.1.10.  Засідання стипендіальної комісії університету, факультетів по розподілу коштів Фонду соціальної допомоги проводяться протягом п’яти робочих днів з моменту отримання інформації щодо суми Фонду соціальної допомоги.

2.2. Порядок організації роботи та повноваження
стипендіальної комісії університету


2.2.1.  Стипендіальна комісія університету вирішує питання та формує подання (реєстр осіб) на затвердження ректору університету:

2.2.1.1. з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії;

2.2.1.2.  з призначення або позбавлення іменних або персональних академічних, соціальних стипендій, зазначених в п. 6 цього Порядку, та стипендій Вченої ради КНУ;

2.2.1.3. надання матеріальної допомоги студентам факультетів загальноуніверситетського підпорядкування;

2.2.1.4. заохочення (преміювання) кращих студентів факультетів загально університетського підпорядкування за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності;

2.2.1.5. з призначення або позбавлення стипендій аспірантам та докторантам за поданням завідувача аспірантури та докторантури.

2.2.2.    Стипендіальна комісія університету:

2.2.2.1.    розглядає кандидатури претендентів на іменні та персональні стипендії зазначені в п.6 цього Положення та стипендії Вченої ради КНУ на підставі поданих Вченою радою інституту/факультету відповідних документів, а саме: витяг  з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету, завірена адміністрацією інституту/факультету ксерокопія навчальної картки студента, характеристика на студента за підписом директора інституту/декана, голови профспілкового комітету/бюро, голови студентської ради інституту/факультету;

2.2.2.2.   відповідно до контингенту студентів розподіляє між нститутами/факультетами загальноуніверситетського підпорядкування загальноуніверситетський Фонд соціальної допомоги студентам, кошти якого передбачені для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання);

2.2.3.   Студенти або студентські колективи, які вважають що в конкретних питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене законодавство, мають право звернутися до стипендіальної комісії університету з мотивованою заявою, яка розглядається у термін не більше ніж 10 днів з дня отримання апеляції та повідомляє про своє рішення заявнику та стипендіальній комісії факультету.


2.3.  Порядок організації роботи та повноваження стипендіальної
комісії факультету


2.3.1.    Стипендіальна комісія факультету:

2.3.1.1.    вирішує питання та формує подання (реєстр осіб) до стипендіальної комісії університету з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії;

2.3.1.2.    розглядає та визначає кандидатури претендентів на іменні та персональні стипендії, готує пропозиції на кандидатів та відповідні документи подає Вченій раді інституту/факультету;

2.3.1.3.    формує подання щодо надання матеріальної допомоги студентам;

2.3.1.4.    формує подання щодо заохочення (преміювання) кращих студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності.

2.3.2.  Засідання стипендіальної комісії факультету по призначенню стипендії проводяться протягом п'яти днів після закінчення сесії. Про дату та місце проведення засідань стипендіальної комісії факультету студентські колективи сповіщаються не пізніше ніж за тиждень.

2.3.3.    На засідання стипендіальної комісії факультету можуть бути запрошені старости та профорги академічних груп, які надають пропозиції щодо призначення стипендій, премій, матеріальної допомоги студентам групи.

2.3.4.    Стипендіальна комісія факультету розглядає клопотання на заохочення (преміювання) від керівників структурних підрозділів факультету, студентської ради і профбюро факультету.

2.3.5.     Стипендіальна комісія факультету, щодо Фонду соціальної допомоги, формує подання (реєстр осіб), яким надається матеріальна допомога та/або призначається заохочення (премія), для затвердження деканом факультету, який вносить проект наказу на підпис директору інституту – для факультетів інститутського підпорядкування, ректору університету – для факультетів загальноуніверситетського підпорядкування.

2.3.6.    Стипендіальна комісія факультету формує подання (реєстр осіб), яким призначається (позбавляється) академічна або соціальна стипендії для розгляду стипендіальною комісією університету. На підставі протокольного рішення стипендіальної комісії університету директором інституту видається відповідний наказ, для факультетів загальноуніверситетського підпорядкування – ректором університету, що затверджує реєстр осіб, яким призначається стипендія. У наказі про призначення стипендії зазначається середній бал успішності та розмір академічної та/або соціальної стипендії, термін призначення.

^ 2.4.  Секретар стипендіальної комісії (університету, факультету):

2.4.1.  Забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші необхідні документи, повідомляє про дату засідання).

2.4.2.   Приймає, вивчає та подає до засідання голові комісії пропозиції і клопотання, які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії.

2.4.3.  Має право звертатися зі службовими записками та подавати на розгляд керівників факультетів/інститутів, структурних підрозділів факультетів/інститутів, університету пропозиції і клопотання, які надходять для розгляду на засідання стипендіальної комісії, для перевірки наведеної в них інформації та(чи) обставин, що дають підстави для нарахування коштів. У службовій записці визначає термін відповіді на запит, але не менше двох робочих днів.

2.4.4.  Веде протокол засідання стипендіальної комісії.


3.  Призначення та виплата іменних (та персональних) стипендії

Вченої Ради КНУ,
ординарних (звичайних) академічних стипендій


3.1. Академічні стипендії студентам призначаються за результатами навчання та виявленою при цьому успішністю.

3.2.  Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

3.3.  Стипендія у розмірі визначеному п.3.2 призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання та які успішно склали всі підсумкові контрольні заходи у термін встановлений графіком навчального процесу.

3.4.  Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5.0 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір академічної стипендії збільшується на 60 грн. порівняно з мінімальним, що визначається згідно з пунктом 3.3 цього Положення.

3.5.  За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії університету можуть призначатися іменні або персональні стипендії КНУ. Призначення та виплата цих стипендій проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій згідно Положення про призначення і виплату іменних стипендій Вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет».

3.6.  При підрахуванні середнього балу враховуються оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових робіт, проектів, а також згідно з навчальними планами враховуються оцінки, отримані за результатами практики (навчальної, виробничої, технологічної, експлуатаційної, конструкторської, педагогічної, економічної, науково-дослідної, і т.д.). У разі проходження зазначеної практики в літній період, оцінка враховується в середньому балі зимової екзаменаційної сесії.

3.7.  За студентами, які не склали іспити, заліки під час сесії у термін, встановлений навчальним планом, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія до результатів наступного семестрового контролю в індивідуальні терміни, встановлені наказом ректора (директора) за поданням декана факультету, після чого за умови успішного складання усіх контрольних заходів їм призначається стипендія у встановленому порядку.

3.8. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі.

3.9. Академічна стипендія аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:

викладача-стажиста – для аспірантів,

доцента – для докторанта.

Аспірантам, докторантам, що поновили навчання після даної їм в установленому порядку перерви у навчанні та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

4. Призначення і виплата академічних та соціальних

стипендій в окремих випадках

4.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з університету до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

4.2.  У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

4.3.  У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

4.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу ректора університету/директора інституту, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога:

4.4.1. у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

4.4.2. студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які перебувають на повному утриманні держави, у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки.

4.5.  Особам, зазначеним у пункті 4.4, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

4.6. Студентам, які навчалися за державним замовленням та поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу по університету/інституту, академічна стипендія призначається у розмірі, який був встановлений особі згідно з цим Положенням за результатами останнього семестрового контролю до перерви у навчанні.

4.7. У разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу ректора університету/директора інституту.


^ 5. Порядок призначення і виплати соціальних стипендій


5.1. Студентам з числа дітей-сиріт, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі коли середній бал успішності зазначених в абзаці першому цього пункту студентів за результатами семетрового контролю дорівнює п’яти (відповідно за п’ятибальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на 60 гривень – для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.


5.2. Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

5.2.1.    У межах коштів, призначених для виплати стипендії, обов'язково виплачують соціальні стипендії студентам, зазначеним у підпунктах 6 – 6 п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 (зі змінами), які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4.00 за п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти втратили право на призначення їм академічної стипендії.

5.2.2.    Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у підпункті 5.2.1 цього Порядку встановлюється відповідно пп. 29, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 (зі змінами).

5.2.3.    Якщо згідно пункту 5.2.2 цього Порядку передбачається зміна розміру соціальної стипендії по декількох підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.

5.2.4. Особи, зазначені у п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (зі змінами), які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно – правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

 

5.3.  Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

5.3.1.    Особам, зазначеним у підпунктах 3, 4 п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 (зі змінами), яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії) відповідно до п.34 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 (зі змінами).

5.3.2.    Якщо згідно з пунктом 5.3.1 стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

5.3.3.    Особам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 170 гр. за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

6. Призначення і виплата іменних та персональних академічних і соціальних стипендій

6.1.   Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендії загальнодержавного, регіонального (та галузевого ) рівнів із числа студентів КНУ за поданням стипендіальної комісії університету висуваються Вченою радою КНУ.

6.1.1.    Академічна стипендія Президента України призначається студентам-відмінникам та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії Президента України визначається постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1994 №744 (зі змінами).

6.1.2.    Академічна стипендія Верховної Ради України призначається студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися в навчанні та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії Верховної Ради України визначається постановою Верховної Ради України від 05.06.1996 № 226/96 ВР (зі змінами).

6.1.3.    Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які виявили успіхи в навчанні. Порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України визначається постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 №218 –ІV.

6.1.4.    Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам – відмінникам та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України визначається постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 980 (зі змінами).    

6.1.5.    Стипендії Дніпропетровської обласної ради та Криворізької міської ради призначаються студентам у відповідності до критеріїв, визначених офіційними зверненнями даних органів державної влади. Розмір та кількість стипендій визначається згідно з нормативними документами цих органів державної влади та виплачуються за їх рахунок.

6.2.  Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня із числа студентів КНУ подаються для затвердження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6.3.    Призначення і виплата іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня здійснюється наказом по університету на один чи два навчальні семестри, на підставі відповідного наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України чи розпорядженням Кабінету Міністрів України, яким затверджується рішення Вченої ради КНУ за поданням стипендіальної комісії університету.

6.4.   Студенту може бути неодноразово призначена іменна чи персональна стипендія за період навчання при наявності нових здобутків.

 

7. Використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів КНУ

(Фонд соціальної допомоги студентам КНУ)

7.1.  Кошти Фонду соціальної допомоги (пункт 1.7 цього Порядку) використовуються:

7.1.1.    Для заохочення (преміювання) студентів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності. Максимальний розмір премії не повинен перевищувати розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

7.1.2.    Для надання матеріальної допомоги студентам, які її потребують; надається, як правило, не частіше одного разу на календарний рік на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих документів. Розмір матеріальної допомоги становить, як правило, не більше розміру мінімальної академічної стипендії.

7.2.    Розподіл коштів, що виділяються для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання), проводиться між інститутами/факультетами пропорційно кількості студентів, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

7.3.   У разі економії коштів стипендіального фонду протягом бюджетного року їх невитрачений залишок додається до Фонду соціальної допомоги і може бути перерозподілений між факультетськими/інститутськими фондами.

 

^ 8.Позбавлення або призупинення виплат академічної
та/або соціальної стипендії


8.1. Позбавлення або призупинення виплати академічних іменних та/або персональних стипендій може бути здійснено у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від'їзду за кордон на навчання, роботу та з інших причин.

8.2.  За поданням стипендіальної комісії призупиняється виплата  академічної (ординарної) та/або соціальної стипендії студентам при наданні їм у встановленому порядку академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною, повторного курсу навчання;

8.3. За поданням стипендіальної комісії позбавляються   соціальної стипендії студенти, які втратили право на пільги.

8.4. Без розгляду на стипендіальній комісії академічної (ординарної) чи соціальної стипендії позбавляються студенти при їх відрахуванні (виключенні зі списків) з університету.

 

9. Порядок звіту за результати використання коштів, передбачених
на стипендіальне забезпечення студентів


9.1.  Для контролю за використанням коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення студентів, наказом ректора може бути створена ревізійна комісія з представників профспілки та органів студентського самоврядування.

9.2. Під час роботи ревізійної комісії директори інститутів /декани факультетів зобов’язані надати до ревізійної комісії звіт про використання фонду соціальної допомоги інституту/факультету за період, визначений наказом ректора.

9.3. В кінці кожного календарного року на звітній конференції трудового колективу університету слухається звіт про використання коштів, перерахованих до фонду матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) в поточному календарному році. Після затвердження конференцією звіт подається до ректорату університету.

9.4. Відповідальність за призначення, позбавлення, оформлення та використання коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення  відповідно до цього Порядку, покладається на декана факультету/директора інституту та членів стипендіальних комісій – посадових осіб КНУ.

9.5. Персональну відповідальність за достовірність наданих на розгляд стипендіальної комісії даних несе посадова особа КНУ, яка вносить їх на розгляд чи погодила їх.

 


Схожі:

„погоджено”  iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
„погоджено”  iconПогоджено: Погоджено: Затверджую
...
„погоджено”  iconІіі курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІіі-іv курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІіі-iv курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІіі-iv курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІіі курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІі-курс погоджено погоджено

„погоджено”  icon2-3 курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconIv-v курс погоджено погоджено

„погоджено”  iconІі-курс погоджено погоджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи