«Прийнято» «Затверджено» icon

«Прийнято» «Затверджено»
Скачати 141.14 Kb.
Назва«Прийнято» «Затверджено»
Дата28.08.2012
Розмір141.14 Kb.
ТипДокументи


«Прийнято»

«Затверджено»

на ХХІI профспілковій конференції

ППО Криворізького технічного університету 29.03.2012р.

Голова профкому _____________ В.П. Щокін

Постановою президії Дніпропетровського

обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

від *.*.2012р. № *

Голова обкому

Профспілки ____________ Г.В. Бєлікована профспілковій конференції

ППО Криворізького державного педагогічного університету

Голова профкому ____________ ^ Л.В. Бурман

на профспілковій конференції

ППО Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Голова профкому _________ ^ А.В. МаксимоваПОЛОЖЕННЯ

про об’єднану профспілкову організацію працівників освіти і науки

ДВНЗ «Криворізький національний університет»


2012 рік

1. Загальні положення

1.1 Об’єднана профспілкова організація працівників освіти і науки ДВНЗ «Криворізький національний університет» (далі об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ») є добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах осіб, які працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет», осіб які звільнились з посад в цієї організації у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють, студентів денної форми навчання, магістрів, аспірантів, докторантів ДВНЗ «КНУ» та які визнають Статут профспілки працівників освіти і науки України.

1.2 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» легалізована 31.05.2001 року на підставі статті 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

1.3 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» набуде статусу юридичної особи на підставі Статуту легалізованої всеукраїнської Профспілки працівників освіти і науки України.

1.4 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» є членом обласної профспілкової організації працівників освіти і науки України (далі обласна організація).

1.5 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинного законодавства України, Статуту профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Дніпропетровську обласну організацію Профспілки працівників освіти і науки, цим Положенням, рішенням обласних та центральних органів Профспілки, Федерації профспілок України.

1.6 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» здійснює свої повноваження і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган – профспілковий комітет.

1.7 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.8 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» будує свої відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та законності.

1.9 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» здійснює свою діяльність з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців.

1.10 Відповідно до Статуту профспілки працівників освіти і науки України в структуру Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» входять профбюро і їх голови, які організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

1.11 Юридична та фактична адреса:

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, буд.11, каб. 312.


2. Керівні виборні органи
^

Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»2.1 Керівними виборними організаціями Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» є:

2.1.1 конференція;

2.1.2 профспілковий комітет;

2.1.3 президія.

2.2 Вищим органам Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» є конференція, яка збирається не рідше одного разу на 5 років.

Конференція скликається профспілковим комітетом. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується в термін встановлений профспілковим комітетом. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється профспілковим комітетом.

2.3 Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

2.4 Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ», яке приймається двома третинами делегатів.

2.5 Позачергова конференція скликається за ініціативою профспілкового комітету або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються Об’єднаною профспілковою організацією ДВНЗ «КНУ», чи на вимогу обласного комітету.

2.6 Конференція:

2.6.1 визначає основні напрями діяльності Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ», виходячи з повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її обласного та центрального комітету;

2.6.2 заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;

2.6.3 заслуховує звіт про діяльність профспілкового комітету, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;

2.6.4 обирає профспілковий комітет, делегатів на конференцію обкому профспілок, делегує представників до складу обласного комітету;

2.6.5 обирає голову профспілкового комітету, визначає його повноваження;

2.6.6 приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно профспілкової організації відповідно до рішення обласного комітету, Центрального комітету Профспілки або Статуту;

2.6.7 формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів;

2.6.8 приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань;

2.6.9 розглядає інші питання діяльності об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»;

2.6.10 має право делегувати профспілковому комітету окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

2.7 У період між конференціями роботу Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» організовує профспілковий комітет.

2.8 Рішення профспілкового комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає профспілковий комітет.

2.9 Профспілковий комітет підзвітний конференції та обласному комітету.

2.10 Профспілковий комітет:

2.10.1 спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та конференції Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»;

2.10.2 визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних положень, рішень конференції Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»;

2.10.3 приймає рішення про скликання конференції;

2.10.4 затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, що вносяться на розгляд конференції;

2.10.5 визначає позицію профспілкової організації при веденні колективних переговорів;

2.10.6 розглядає та затверджує бюджет Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ», щорічно заслуховує звіт про його виконання;

2.10.7 приймає рішення про участь в масових акціях протесту з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до чинного законодавства;

2.10.8 має право делегувати свої повноваження президії для вирішення питань, що належать до компетенції профспілкового комітету;

2.10.9 обирає заступників голови профспілкового комітету;

2.10.10 розглядає письмове подання адміністрації університету на звільненням працівників;

2.10.11 спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференції та профспілкового комітету;

2.10.12 визначає тактику дії Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» відповідно до поточної соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції на розгляд виборного органу, конференції;

2.10.13 розглядає проекти договорів, угод;

2.10.14 приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається виконання висунутих вимог та пропозицій;

2.10.15 скликає засідання профспілкового комітету, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і час його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд профспілкового комітету;

2.10.16 делегує представників до комісії із соціального страхування ДВНЗ «КНУ»;

2.10.17 організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань, затверджує штатний розпис виконавчого апарату профспілкового комітету;

2.10.18 організовує і координує роботу з питань навчання профспілкового активу;

2.10.19 організовує контроль за додержанням адміністрації законодавства про працю;

2.10.20 заслуховує інформацію та звіти керівників підрозділів університету закладів з питань, що стосуються виконання колективного договору;

2.10.21 організовує роботу з питань культурного обслуговування членів Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ», оздоровлення їх дітей в дитячих оздоровчих таборах, з масової культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури та спорту, які утримуються адміністрацією університету;

2.10.22 здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників університету спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту;

2.10.23 організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в Об’єднаній профспілковій організації ДВНЗ «КНУ»;

2.10.24 приймає рішення про порядок преміювання профспілкового активу, профспілкових працівників, надання членам Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» матеріальної допомоги, виділення коштів на потреби організації;

2.10.25 розпоряджається коштами членських внесків, інших власних коштів, пожертвуваннями громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Об’єднаній профспілковій організації ДВНЗ «КНУ» коштами та іншим майном членами профспілкової організації, органами державної влади або органами місцевого самоврядування;

2.10.26 виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції;

2.10.27 може делегувати окремі свої повноваження голові Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ».

2.11 Голова Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»:

2.11.1 є головою профспілкового комітету ДВНЗ «КНУ» за посадою;

2.11.2 організовує виконання цього положення статутних завдань організації, рішень профспілкових органів;

2.11.3 без довіреності представляє Об’єднану профспілкову організацію ДВНЗ «КНУ» її виборні органи в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ», якщо ці дії не суперечать законодавству;

2.11.4 робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»;

2.11.5 скликає засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів;

2.11.6 головує на засіданнях профспілкового комітету;

2.11.7 формує виконавчий апарат профспілкового комітету в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників профспілкового апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

2.11.8 є розпорядником коштів профспілкового комітету в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними коштами;

2.11.9 від імені Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;

2.11.10 організовує надання практичної допомоги головам профспілкових бюро підрозділів;

2.11.11 підписує рішення профспілкового комітету, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву;

2.11.12 виносить пропозиції профспілковому комітету, щодо обрання заступників голови профкому;

2.11.13 розподіл обов’язків між головою і заступниками голови Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» затверджується на засіданні профспілкового комітету у випадку відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник;

2.11.14 приймає на роботу, відповідно до штатного розпису та рішень відповідних профспілкових органів про обрання, заступників голови профкому, інших працівників профспілкового апарату.

Звільнення голови профспілкового комітету за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органа, який його обрав.

Звільнення штатних працівників у зв’язку зі скороченням посади, за власним бажанням та інших підстав проводиться за рішенням профспілкового комітету.


2.12 Президія:

2.12.1 між засіданням профспілкового комітету виконує його функції окрім тих, які належать тільки до компенсації профспілкового комітету;

2.12.2 президія обирається із складу профспілкового комітету на період його повноважень на першому його засіданні. Кількісний склад президії визначається профспілковим комітетом. До її складу за посадою входять голова і заступник (заступники) голови профспілкового комітету Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»;

2.12.3 засідання президії проводяться в міру необхідності. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів президії;

2.12.4 рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.


^ 3. Майно і кошти Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»


3.1 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

3.2 Реалізація статутних завдань Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» забезпечується за рахунок:

3.2.1 членських внесків членів профспілки;

3.2.2 відрахувань коштів роботодавцями членів профспілки на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу;

3.2.3 безповоротної фінансової допомоги;

3.2.4 добровільних пожертвувань;

3.2.5 пасивних доходів.

3.3 Кошти, що надходять від членів Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» та з інших джерел, витрачаються згідно з кошторисом затвердженим профспілковим комітетом. Профспілковий комітет надає членам профспілки грошову допомогу згідно “Положення про надання грошової допомоги Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»” здійснює преміювання профспілкового комітету, інші виплати та відшкодування, звітує при використанні коштів.

3.4 Власністю Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» є кошти від надходжень членських внесків, майно та обладнання що придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств установ організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством і передане у власність Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» кошти та майно членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування, майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених Об’єднаною профспілковою організацією ДВНЗ «КНУ» органами підприємств та організацій сформовані профспілковими органами фонди.

3.5 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ», її виборні органи мають право розміщувати вільні кошти у банках, в створені ними кредитні спілки.

3.6 Профспілкові фонди можуть створюватись на основі профспілкових внесків та інших джерел.

Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.

3.7 Майно Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» є її приватною власністю, воно не підлягає розподілу між членами профспілкової організації і використається для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілкової організації.

Право розпоряджатися коштами і майном Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами профспілкової організації за їх раціональне використання.

Передача у володіння та користування юридичними та фізичними особами, відчуження об’єктів власності Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» може мати місце лише на умовах і в порядку визначених рішенням відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Кошти від реалізації майна Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток власності Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ». Придбання нових об’єктів та виконання статутних завдань.

Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» гарантується законодавством України.

3.8 У випадку виходу члена профспілки із Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» він не має право на майно і кошти організації.

^ 4. Права Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ»


4.1 Право юридичної особи Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» набирає з моменту прийняття об'єднуючою конференцією рішення про:

- утворення Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» шляхом злиття Первинних профспілкових організацій юридичних установ, які реформовані за механізмом визначеним Наказом МОНмолодьспорту №501 від 30.05.11р.;

- належність Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» до Профспілки працівників освіти і науки України.

Право юридичної особи Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» реалізує його через профспілковий комітет, що діє відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Положення про первинну профспілкову організацію та Статуту профспілки.

4.2 Права юридичної особи Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» здійснює через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм Статутом.

4.3 Об’єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

4.4 Ліквідація або реорганізація Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» здійснюється за рішенням конференції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

4.5 У випадку прийняття рішення про ліквідацію Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» конференція призначає ліквідаційну комісію.

4.6 Припинення, заборона діяльності, ліквідація Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

4.7 У випадку припинення діяльності Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «КНУ» майно та кошти, що залишаються після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням конференції або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.Схожі:

«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: кардіоміопатії. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1 від 27 серпня 2013року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: порушення провідності (екг). Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1
Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: хвороби міокарда. Міокардити. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол№1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів -інтернів терапевтів за темою: порушення ритму серця (екг). Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1
Основано та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол№1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: "рак легень." Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: пухлини кишківника. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи лікарів-інтернів з теми: «захворювання перикарду» «Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: методи обстеження при патології нирок. Сечовий синдром. Оновлено та прийнято до вікористання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
Оновлено та прийнято до вікористання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: системний червоний вовчак оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
«Прийнято» «Затверджено» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою: побічна дія ліків. Медикаментозна хвороба. Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри протокол №1
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи