«затверджено» icon

«затверджено»
Назва«затверджено»
Сторінка1/4
Дата28.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Перший заступник Міністра


___________________ Є.М. Суліма


“_____”_________________­­­­­____ 2011 р.


Наказ № __________

від «____» __________________ 2011 р.С Т А Т У ТКРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУПрийнято конференцією трудового

колективу від

«___»___________2011 року


м. Кривий Ріг

2011
^

1. Загальна частина1.1. Даний Статут розроблено відповідно до законодавства України. Він є документом, який регламентує діяльність Криворізького національного університету (далі – Університет), утвореного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №280 від 21 березня 2011 року та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, і надано статусу національного відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2011 року №599 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 576 від 14 червня 2011 року.

Криворізький національний університет є державним вищим навчальним закладом і правонаступником усіх прав і обов’язків Криворізького технічного університету, зареєстрованого 09 січня 2004 року, код ЄДРПОУ 02070720 та Криворізького державного педагогічного університету, зареєстрованого 27 травня 1999 року, код ЄДРПОУ 02125177.

Повна офіційна назва Університету:

українською мовою: КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ;

російською мовою: КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ;

англійською мовою: KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY.

Скорочена назва Університету:

українською мовою – КНУ;

російською мовою – КНУ;

англійською мовою – KNU.

1.2. Місцезнаходження державного вищого навчального закладу:

50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця XXII Партз’їзду, будинок 11.

Телефон приймальної ректора: (056)409-06-06; (056)409-06-29; (056)409-17-17.

Факси: (0564) 74-51-98, (0564) 74-52-57

Е-mail: ktu@alba.dp.ua

1.3. Криворізький національний університет – самоврядний (автономний) багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює різнопрофільну освітньо-наукову та науково-дослідну діяльність для забезпечення потреб суспільства та держави у висококваліфікованих спеціалістах, виконує наукові розробки, дослідження, а також здійснює виготовлення науково-технічної продукції.

Основними напрямами діяльності Університету є:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями (також на умовах кредитування на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003р. № 916 та угод між абітурієнтами-одержувачами кредиту і вищим навчальним закладом) висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, науки, економіки, права, виробництва (гірництва, металургії, будівництва, машинобудування, геології, енергетики, інформатики, комп’ютерних технологій тощо), організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

 • науково-дослідна (в тому числі фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження) і науково-виробнича робота, підготовка та перепідготовка науково-педагогічних кадрів;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська робота;

 • здійснення зовнішніх зв'язків.

1.4. Головними завданнями Університету є:

1) у навчальній діяльності:

 • здійснення освітньої діяльності за визначеними напрямками, що забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

 • виконання державного замовлення й угод на підготовку, перепідготовку й атестацію фахівців із вищою освітою;

 • здійснення доуніверситетської, університетської підготовки, надання післядипломної освіти громадянам України та іноземним громадянам;

 • організація роботи спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів тощо;

 • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їхня атестація;

 • вивчення попиту на окремі напрями та спеціальності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників;

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

 • розроблення й упровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання задля підготовки фахівців (із питань інноваційного розвитку);

 • реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для університетів, наукових установ, наукомістких виробництв;

 • створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками;

 • забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні у практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;

 • підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій;

 • участь у розробленні й упровадженні державної політики у сфері науки й освіти;

 • визначення перспектив і напрямів розвитку освіти і науки;

2) у науковій та інноваційній діяльності:

 • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

 • розроблення на засадах взаємодії науки й освіти конкурентоспроможних інноваційних технологій, інноваційних проектів, технічних пристроїв і систем, їх упровадження у виробництво і реалізація на вітчизняному та світовому ринках;

 • інтеграція освіти та науки з виробництвом через створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр, лабораторій разом з Інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами й організаціями;

 • забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок Університету;

 • здійснення разом із Національною та галузевими академіями наук фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

 • упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок;

 • реалізація разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки;

 • розроблення інноваційних проектів, упровадження та виробництво нової високотехнологічної продукції;

 • випуск дослідних зразків і малих серій наукомісткої продукції, зокрема з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

 • розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;

 • підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету;

 • маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація і метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;

 • організація інформаційно-рекламної діяльності вчених Університету, випуск монографій і журналів, збірників наукових праць, організація виставок, ярмарків, аукціонів тощо;

3) у міжнародній діяльності:

 • провадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти відповідно до законодавства України, інтеграція Університету у світовий освітній і науковий простір;

 • забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;

 • створення спільних з іноземними партнерами наукових, науково-навчальних, науково-освітніх, науково-дослідних центрів, Інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту.

4) забезпечення інших видів освітньої, наукової, науково-технічної, дослідницької, інноваційної, міжнародної, науково-методичної, виробничої, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивно-оздоровчої, фізкультурної, туристичної та видовищно-розважальної діяльності.

1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Університет віднесений до вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації. Університет має право готувати фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями з напрямків та спеціальностей у межах обсягів, визначених у ліцензії. Аспірантура й докторантура готує висококваліфікованих фахівців із присвоєнням в установленому порядку наукових ступенів кандидата, доктора наук.

1.6. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Університет веде самостійний баланс, має розрахунковий поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю повною назвою, власну символіку, може мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші необхідні реквізити й атрибути юридичної особи.

1.8. У своїй діяльності Університет керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, а також актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами, гуманістичними, демократичними традиціями світової та вітчизняної освіти, науки і культури, дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами Болонського процесу.

1.9. Університет може створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об’єднаннями. Учасники комплексу зберігають статус юридичної особи.

1.10. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства з метою виконання головних завдань Університету і функціонують згідно з окремими Положеннями про них, які затверджуються ректором Університету.

В структуру Університету можуть входити профільні навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути (надалі – Інститути), які об’єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші структурні підрозділи інститутського підпорядкування, що забезпечують підготовку фахівців певного профілю (кваліфікації), проводять наукові дослідження з певного напряму та забезпечують життєдіяльність Інститутів.

Інститути в структурі Університету можуть мати окремі права економічної діяльності, визначені законодавством України, цим Статутом та Положеннями про Інститути.

Структурними підрозділами Університету є:

1.10.1. Навчально-науковий інститут Криворізького національного університету - «Криворізький педагогічний інститут».

1.10.2. Факультети загальноуніверситетського підпорядкування:

- Гірничий факультет;

- Геолого-екологічний факультет;

- Факультет інформаційних технологій;

- Механіко-машинобудівний факультет;

- Будівельний факультет;

- Електротехнічний факультет;

- Транспортний факультет;

- Економічний факультет;

- Металургійний факультет.

1.10.3. Науково-дослідна частина.

1.10.4. Санаторій-профілакторій загальноуніверситетського підпорядку­вання на 50 місць та санаторій-профілакторій Криворізького педагогічного інституту на 50 місць.

1.10.5. Наукова бібліотека.

1.10.6. Інші структурні підрозділи, зокрема загальноуніверситетські управління, центри та відділи, що забезпечують життєдіяльність Університету.

1.10.7. До складу Університету як відокремлені структурні підрозділи входять вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі, училища), які діють на підставі відповідних положень, затверджених у встановленому порядку.

1.10.8. Перелік структурних підрозділів Університету затверджується наказом ректора Університету.


^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України є центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

 • згідно з законодавством делегує повноваження ректору Університету для безпосереднього управління діяльністю Університету;

 • розробляє програми розвитку вищої освіти, державні та галузеві стандарти вищої освіти;

 • визначає нормативи та здійснює матеріально-технічне й фінансове забезпечення Університету;

 • затверджує Статут Університету;

 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів вищої освіти, державне інспектування Університету;

 • проводить акредитацію Університету, ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей, видає ліцензії, сертифікати;

 • формує державне замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою в Університеті;

 • сприяє працевлаштуванню випускників Університету;

 • затверджує умови прийому до Університету;

 • оголошує конкурс на заміщення посади ректора Університету;

 • призначає та звільняє з посади ректора Університету;

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

 • виконує інші повноваження, передбачені законодавством України.

^ 3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ


3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.

3.2. Університет для виконання своїх завдань має право:

 • реалізувати статус юридичної особи;

 • мати відокремлене майно;

 • набувати від свого імені майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді;

 • реалізувати в управлінні Університетом принципи автономії та самоврядування, що передбачає відповідні права, указані в пункті 4.2. цього Статуту;

 • приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію у встановленому порядку структурних підрозділів Університету та підприємств, установ, організацій на базі Університету;

 • за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України вносити пропозиції щодо передачі об’єктів Університету до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та щодо передачі об’єктів комунальної власності в державну власність і зарахування їх до майна Університету;

 • виступати балансоутримувачем нерухомого майна та орендодавцем індивідуально визначеного майна, що належить Університету;

 • приймати рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;

 • отримувати у встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку сертифікати про акредитацію спеціальностей, напрямів підготовки та Університету загалом;

 • визначати спеціалізації за спеціальностями;

 • визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих закладів освіти відповідних рівнів акредитації;

 • визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

 • надавати додаткові освітні послуги;

 • готувати фахівців за державним замовленням, міжурядовими угодами і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, в тому числі іноземних, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами (контрактами) з громадянами;

 • формувати і затверджувати штатний розпис;

 • наймати педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

 • розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

 • організовувати і проводити конференції, симпозіуми, олімпіади, зокрема й міжнародні;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб і благодійних фондів;

 • запрошувати провідних викладачів і вчених із закладів, установ та організацій на договірній основі для проведення навчальних занять та наукових консультацій;

 • укладати угоди про спільну діяльність із підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства;

 • створювати власні або використовувати за угодою матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики студентів, а також проведення власної господарської діяльності;

 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

 • користуватися пільгами, установленими законодавством України для вищих закладів освіти;

 • здійснювати благодійні акції для ветеранів війни і праці, пенсіонерів Університету;

 • послуговуватися банківськими кредитами і позиками згідно з законодавством України;

 • провадити самостійну видавничу діяльність, видавати, виготовляти та розповсюджувати видавничу продукцію, розвивати власну поліграфічну базу, засновувати й утримувати друковані засоби масової періодичної інформації у встановленому порядку;

 • звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про зміни, доповнення чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

 • спрямовувати позабюджетні кошти на потреби навчального процесу, спільне будівництво, реконструкції, капітальний і поточний ремонт нових фондів, на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, покращення житлово-побутових умов працівників Університету;

 • проводити фінансово-господарську та виробничо-комерційну діяльність в Україні та за її межами, створювати відповідні підрозділи задля отримання додаткових коштів для реалізації статутних цілей;

 • здійснювати технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

 • розробляти дизайн та елементи інтер’єру житлових та нежитлових приміщень, виготовляти меблі, надавати послуги громадського харчування і постачання готової їжі;

 • у межах фонду заробітної плати та коштів спецфонду визначити форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання науково-педагогічних та інших категорій працівників згідно з колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом Університету, встановлювати іменні стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України;

 • надавати фізичним та юридичним особам платні послуги та роботи відповідно до законодавства ;

 • об’єднувати на підставі відповідних угод свою діяльність із діяльністю інших вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій;

 • здійснювати довузівську підготовку та післядипломну освіту, підвищувати кваліфікацію, перепідготовку, стажування осіб, у тому числі іноземців;

 • здійснювати операції з радіоактивними, хімічними, біологічними, вибухонебезпечними речовинами, об'єктами й матеріалами, генеруючими пристроями в навчальному процесі та для виконання наукових робіт, а також під час утилізації приладів та обладнання згідно з законодавством;

 • здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у навчальному процесі та для виконання науково-дослідних робіт, а також під час утилізації приладів та обладнання згідно з законодавством;

 • здійснювати розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, увезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно з законодавством (списку 2 таблиці IV „Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів");

 • виконувати фундаментальні, прикладні й пошукові дослідження та розроблення сучасних технологій у космічній, біохімічній, фізико-технічній, ядерно-фізичній, радіохімічній, радіобіологічній, радіаційній (включаючи радіаційну безпеку та природоохоронні заходи), інформаційній, гуманітарній та інших галузях із здійсненням авторського та гарантійного нагляду за виготовленням власної продукції, реалізацію безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у практику;

 • здійснювати медичну практику та санаторно-курортну діяльність (для санаторіїв-профілакторіїв), зокрема за спеціальностями: організація й управління охороною здоров’я, терапія, стоматологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, дієтичне харчування, масаж;

 • бути членом і засновником навчальних, наукових, виробничих, громадських об'єднань як вітчизняних, так і міжнародних;

 • розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами;

 • здійснювати за ра
  1   2   3   4

Схожі:

«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи