До уваги авторів журналу «митна справа»! icon

До уваги авторів журналу «митна справа»!
Скачати 194.25 Kb.
НазваДо уваги авторів журналу «митна справа»!
Дата01.09.2012
Розмір194.25 Kb.
ТипДокументи

ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ «МИТНА СПРАВА»!


Згідно з вимогами ВАК України, в наукових статтях, які надсилаються до редакції, мають бути такі необхідні елементи:


- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (початок розгляду цієї частини статті починається словом «Актуальність»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (початок розгляду цієї частини статті починається словами «Аналіз останніх досліджень»);

- формулювання цілей статті (постановка завдання) (початок розгляду цієї частини статті починається словом «Мета»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (початок розгляду цієї частини статті починається словами «Виклад основного матеріалу» або «Основний матеріал»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (початок цієї частини статті починається словом «Висновки»).


Рукописи надаються (і публікуються) російською, українською та англійською мовами.


Кожна стаття має містити анотації та ключові слова трьома мовами – українською, російською, англійською (у суворій зазначеній послідовності), а також обов’язково шифр УДК.


Обсяг статей до 10 машинописних аркушів (до 18000 знаків).


Текст надається у вигляді контрольного роздруку


Комп’ютерний набір здійснюється у редакторі Microsoft Word 97.


Посилання по тексту оформляються порядковим номером у квадратних дужках, через кому зазначається номер сторінки (без літери «с.»).

Список використаної літератури розташовується наприкінці тексту і має містити вихідні дані джерел, на які посилається автор. Звертаємо увагу авторів на зміни у порядку оформлення посилань на літературні джерела (приклади зазначені нижче).


До рукопису додаються:

- лист-відношення за підписом керівника організації, де працює автор.

- зовнішня рецензія.

- інформаційна довідка, в якій зазначаються: (прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); науковий ступінь, звання, почесне звання; місце роботи і посада; поштова адреса, телефони, факс, Е-mail;найменування статті)..

- дискета, диск або флеш-носій з текстом статті.


Публікація матеріалів здійснюється в порядку черговості їх надходження.

Представлені рукописи не повертаються.

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування рукописів, їх скорочення й уточнення найменування. За вірогідність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Адреса редакції: місто Одеса, вул. Піонерська, 2 ауд. 305, телефон: 719-88-12.

^ Відповідальний секретар журналу «Митна справа» - к.ю.н., завідуюча лабораторією кафедри морського та митного права, доцент кафедри Аверочкіна Тетяна Володимирівна, телефон – (096) 361-39-75, e-mail: tetiana_05@mail.ru.


^ Зразки опису літературних посилань


Один автор.


1.  Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2.  Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3.  Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4.  Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

 

Два автори

1.  Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

2.  Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3.  Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. —Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

 

Три автори

1.  Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.

 

Чотири автори

1.  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.  Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

П’ять і більше авторів

1.  Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.]. —X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2.  Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

1.  Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с — (Грані світу).

2.  Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —638, [1]с.

3.  Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4.  Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотомний документ

1.  Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні).

      Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2.  Межгосударственные стандарти : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005.— (Серия «Нормативная база предприятия»).

     Т. 1.—2005.—277 с.

3.  Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн.4).

4.  Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X. : Право, 2002.

      Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5.  Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6.  Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПГ, 2006. — 125 с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

1.  Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2.  Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3.  Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4.  Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

5.  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць /наук. ред. В. І. Моссаковський.—Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999.—215с.

6.  Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

 

Препринти

1.  Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем злектронов / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. — X. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

2.  Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

 

Депоновані наукові праці

1.  Социологическое исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2.  Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

 

Словники

1.  Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

2.  Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

3.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

 

Атласи

1.  Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.

2.  Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир, та доповн. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с.

3.  Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с.

 

Законодавчі та нормативні документи

1.  Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2.  Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3.  Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

Стандарти

1.  Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2.  Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 — ДСТУ ІЗО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3.  Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕІЧ 61010-2-020:1994, ЮТ) : ДСТУ ЕІМ 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

 

Каталоги

1.  Межгосударственные стандарти : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. — (Серия «Нормативная база предприятия»).

    Т. 5. — 2007.— 264 с.

    Т. 6. — 2007. — 277 с.

2.  Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

3.  Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

4.  Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.

 

Бібліографічні показчики

1.  Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2.  Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. 0., Потлань О. С]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 

Дисертації

1.  Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

 

Автореферати дисертацій

1.  Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007.—20 с.

 

Авторські свідоцтва

1.  А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

 

Патенти

1.  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 и 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.).

 

Частина книги, періодичного продовжуваного видання

1.  Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3.  Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //Системні дослідження та інформаційні технології. —2007. — № 1—С. 39—61.

4.  Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5.  Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6.  Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7.  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8.  Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников знергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9.  Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

 

Електронні ресурси

1.  Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

2.  Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Примітки:

1) Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2) Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3) У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.


^ Приклади російською мовою.


Описание книг 1 автора

Резник, Ю. М. Введение в социальную теорию : cоциальная системология / Ю. М. Резник ; РАН. Ин-т человека. - М. : Наука, 2003. - 525 с.


Жилинский, С. Э. Предпринимательское право : (правовая основа предпринимательской деятельности): учеб. для вузов / С. Э. Жилинский. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2002. - 661 с. - Библиогр. в примеч.


Антонов, А. П. Язык описания цифровых устройств AlteraHDL : практ. курс / А. П. Антонов. - 2-е изд., стер. - РадиоСофт, 2002. - 222 с. : ил.


Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие для техн. спец. вузов / Т. И. Трофимова. - 7-е изд., стер. - М. : Высш. школа, 2003. - 542 с. : ил.


Романова, Г. И. Русские писатели ХХ века : cловарь-справочник / Г. И. Романова. - М. : Флинта: Наука, 2003. - 252 с. - Библиогр. в тексте.


Топтыгин, И. Н. Математическое введение в курс общей физики. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов / Топтыгин И. Н. ; СПбГТУ. - СПб., 2000. - URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/010.pdf.


Блинов Л. Н. Химические основы экологии и химии окружающей среды [Электронный ресурс] / Л. Н. Блинов; СПбГПУ. Кафедра общей и неорганической химии. - СПб., 2002. - URL: http://www.unilib.neva.ru/dl/local/229/index.htm.


Вашкелис В. В. Автоматизация процессов высокоразрешающего пофрагментного ввода изображений [Электронный ресурс]: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / В. В. Вашкелис; СПбГТУ. - СПб., 2001. - URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/018.pdf.


2 автора и 3 авторов


Бердичевский, А. Е. Оборудование для электрической контактной сварки / А. Е. Бердичевский, Е. Н. Холмянский. - СПб. : Наука, 2002. - 172 с.: ил. - Библиогр.: с.171.


Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия / Л. Т. Гиляровская, А. А. Вехорева. - СПб. : Питер, 2003. - 249 с.: ил. - (Бухгалтеру и аудитору).


Буглай, В. Б. Международные экономические отношения: учеб. пособие для экон. спец. вузов / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев; под ред. Н. Н. Ливенцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 254-255.


Нейман, Л. Р. Руководство к лаборатории электромагнитного поля / Л. Р. Нейман, К. С. Демирчян, В. М. Юринов; под общ. ред. В. М. Юринова. - 4-е изд., перераб. - СПб. : Наука, 2003. - 237 с.: ил. - Библиогр.: с.234-235.


Бойков А. А. Правовое регулирование вопросов использования в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Бойков, Н. И. Ватин; СПбГТУ.- СПб: Б.и., 1999. - URL :ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/004.pdf .

Волков В. Ю. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по ГСЭ 05 "Физическая культура" / В. Ю. Волков, Л. М. Волкова; СПбГПУ. Кафедра физического воспитания; Межвузовский центр по физической культуре. - СПб : Б.и., 2003. - URL : http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt


^ Описание книг под заглавием

Книга четырех и более авторов

Философия : учеб. для вузов / Г. И. Иконникова [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 516 с. - (Institutiones). - Библиогр. в примеч.


Практикум по эконометрике : учеб. пособие для экон. вузов / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 191 с. : ил.

Психология и этика делового общения : учеб. для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 326 с.: ил. - Библиогр.: с.322-323.

1500 советов тренеру и менеджеру по персоналу : пер. с англ. / под ред. Ф. Рэйса.-СПб.: Питер, 2003. - 313 с. - (Эффективный тренинг). - Доп. тит. л. на англ. яз.

Малая энциклопедия стран / cост. Н. Г. Сиротенко, В. А. Менделев. - 2-е изд., перераб. - М. ; Харьков : АСТ : Торсинг, 2002. - 717 с. : ил. - (Малая энциклопедия). - Библиогр.: с.705


Популярный энциклопедический словарь / гл. ред. А. П. Горкин. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1999. - 1583 с. : ил.


Математические методы обработки экспериментальных данных [Электронный ресурс]: расчетные задания / С. Н. Кункин [и др.]; СПбГПУ. Механико-машиностроительный факультет. - URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/local/241.pdf

Рынок труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / СПбГПУ. Гуманитарный факультет; Под ред. Б.В. Корнейчука. - СПб : Нестор, 2002. - URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/local/261.pdf

Культурное достояние университетских библиотек Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: путеводитель / СПбГУ. Научная библиотека им. М. Горького; сост. Н. М. Комиссарчик, Е. А. Косарева, Е. М. Полникова. - СПб : Изд-во СПбГУ, 2003. - Загл. и текст парал.рус.,англ. - URL:http://www.lib.pu.ru/rus/guide-book/rus.pdf

Методическая разработка по предмету "История экономики" [Электронный ресурс] : краткое метод. пособие для слушателей экстернатуры / СПбГТУ. Кафедра стратегического менеджмента ; сост. Л. А. Карякина ; под ред. М. В. Лопатина. - URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/local/078.pdf


Многотомное издание

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб.пособие для втузов : в 5 кн./ И. В. Савельев. - М. : Астрель : АСТ, 2001-2002. - Кн. 1-5.

Российский энциклопедический словарь : в 2 кн. / гл. ред. А. М. Прохоров. - М. : Большая Рос. энциклопедия, 2001. - Кн. 1-2.


Галузин В. М. Методические указания к практическим занятиям по строительным машинам [Электронный ресурс] : в 5 ч. / В.М. Галузин, В. М. Данилов; СПбГТУ. - СПб : СПбГТУ, 2000.

IXXX неделя науки СПбГТУ: материалы межвузовской научной конференции, 27 ноября - 2 декабря 2000 г. [Электронный ресурс] / СПбГТУ ; Совет СПбГТУ по научно-исследовательской работе студентов; [под общ. ред. В. В. Глухова]. - СПб : СПбГТУ, 2001.


Отдельный том

Российский энциклопедический словарь. В 2 кн. Кн.1. А-Н. / гл. ред. А. М. Прохоров. - М. : Большая Рос. энцикл., 2001. - 1023 с.


Савельев И. В. Курс общей физики : учеб.пособие для втузов. В 5 кн. Кн. 2. Электричество и магнетизм / И. В. Савельев. - М. : Астрель : АСТ, 2001. - 336 с.

или


Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. / И. В. Савельев. – М. : Астрель : АСТ, 2001. - Кн.1 : Электричество и магнетизм. – 2001. – 336 с.


или


Савельев, И. В. Электричество и магнетизм / И. В. Савельев. – М. : Астрель : АСТ, 2001. – 336 с. – (Курс общей физики : учеб. пособие для втузов : в 5 кн. / И. В. Савельев ; кн. 1).


Галузин В. М. Методические указания к практическим занятиям по строительным машинам [Электронный ресурс]: в 5 ч. / В. М. Галузин, В. М. Данилов; СПбГТУ. - СПб : СПбГТУ, 2000.

Работа №3: Расчет тягового баланса при работе бульдозера и определение его эксплуатационной производительности. - URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/009.pdf


XXX неделя науки СПбГТУ : материалы межвузовской научной конференции 26 ноября - 1 декабря 2001 года [Электронный ресурс] / СПбГТУ; Совет СПбГТУ по научно-исследовательской работе студентов; [под общ. ред. В. В. Глухова]. - СПб. : СПбГТУ, 2002.

Ч.6: Факультет технологии и исследования материалов и физико-технический факультет. - 2002. - URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru./dl/276.pd


Статья из газеты

Трубилина, М. Московские легенды : Привидения и призраки стали элементами турбизнеса / М. Трубилина // Российская газ. - 2004. - 26 янв.


Мельников, Г. Защищая свой город [Электронный ресурс] / Г. Мельников // Политехник. — 1969. — №4(2099). — (Великой Победе - четверть века). — URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/politech/1969/6.pdf.


Статья из сборника

Макеева, Т. В. Метод SPM /удар-импульс-измерение/ при виброакустической диагностике металлорежущих станков [Электронный ресурс] / Т. В. Макеева, Т. М. Бундур // XXXI неделя науки СПбГТУ : материалы межвузовской научной конференции, 25-30 ноября 2002 года / Совет СПбГПУ по научно-исследовательской работе студентов; [под ред. В.В. Глухова] . — Ч.3 : Механико-машиностроительный факультет. — (Секция "Гибкие автоматические комплексы"). — URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/003182.pdf.

Белов, В. С. О компонентах качества образования выпускников вуза [Электронный ресурс] / В. С. Белов, О. П. Белова // СПбГПУ. Высокие интеллектуальные технологии образования и науки (10; 2003; Санкт-Петербург); материалы международной научно-методической конференции, 28 февраля - 1 марта 2003 г./ СПбГПУ [и др.]. — СПб. — (Пленарные доклады). — URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/001889.pdf.


Статья из журнала


Шарапов М. Г. Оптимизация газовой защиты при плазменной сварке / М. Г. Шарапов // Сварочное производство. - 2003. - № 6. - С. 3-6.


Кувшинова Е. В. Квантовое рождение вращающейся Вселенной / Е. В. Кувшинова, В. Ф. Панов // Изв. вузов. Физика. - 2003. - №10. - С. 40-47. - (Физика элементарных частиц и теория поля).


Племнек Н. К. Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского политехнического университета [Электронный ресурс] / Н. К. Племнек, И. А. Брюханова, В. Б. Ступак // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2002. - №2. - URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/302.pdf. .


Описание диссертации

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220-230.


Бесстрашнова Я. К. Методы и модели управления надежностью коммерческого кредитования [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Я. К. Бесстрашнова; СПбГПУ. ФЭМ; науч. рук. Б.И. Кузин. - СПб., 2003. - URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/492.pdf.


Описание автореферата диссертации


Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – М., 2002. – 15 с. : ил. – Библиогр.: с. 15.


Бесстрашнова, Я. К. Модели и методы управления надежностью коммерческого кредитования [Электронный ресурс] : автореф. дис. ...канд. экон. наук: 08.00.13 / Я. К. Бесстрашнова; СПбГПУ. — Защищена 30.10.03. — СПб., 2003. — URL :ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/491.pdf.


Стандарты


ГОСТ Р 517721 – 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. : ил.


ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7. 53-86 ; введ. 2002-07.01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).


или


Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования : ГОСТ Р 517721 – 2001. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. : ил.


Pесурсы на CD-ROM или других электронных носителях

Гидроаэромеханика [multimedia resource on CD-ROM]. — Multimedia resources (10 directories; 100 files; 740MB). — М: РХД, 2002.-1электрон. опт. диск ( CD-ROM) + Руководство пользователя. — (Электронная библиотека). — 27 книг в PDF-формате. — Windows 95/98/ ME/NT/ 4,0/2000; Internet Explorer 4,0 или выше; Internet Explorer 5.0 ;Adobe Acrobat 4.0 ; CD-ROM дисковод. — Загл с контейнера.


Жертвы политического террора в СССР [multimedia resource on CD-ROM] / Международное общество "Мемориал"; Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте РФ; Музей и общественный центр им. А. Д. Сахарова; Региональная общественная организация "Открытая Россия" . — 3-е изд., перераб. и доп. — Multimedia resources (615 Mб). — М. : Звенья, 2004. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM); в контейнере + руководство пользователя (16 с.). — Диск 1 : База данных о жертвах политического террора в СССР - более 1 340 000 имен. Библиография "Книги памяти жертв политических репрессий в СССР"; Диск 2 : Сталинские расстрельные списки. Памятники и памятные знаки. ГУЛАГ. НКВД. Принудительные миграции в СССР. Послесталинские репрессии. Реабилитация. Избранная библиография по истории политических репрессий. — Presentations; Text files. — Windows 95; Internet Explorer 5.0., Adobe Acrobat 4.0; 800x600; 80 Мб ОЗУ; CD-ROM дисковод. - Загл с контейнера.


Реферативные журналы ВИНИТИ (ЭлРЖ) [multimedia resource on CD-ROM]: Z-1215: 2 полугодие / Всерос. ин-т науч.и техн. информации. — Multimedia resources (38 directories; 480 files; 740MB). — М. : ВИНИТИ, 2001. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Windows 95; Internet Explorer 5.0 ;CD-ROM дисковод. — Загл с контейнера.

Схожі:

До уваги авторів журналу «митна справа»! iconДо відома авторів шановні колеги! Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»
Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка» запрошує вас до публікації результатів наукових робіт
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconДо відома авторів шановні колеги! Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»
Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка» запрошує вас до публікації результатів наукових робіт
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconЗа березень 200
Берлач, А.І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу / А.І. Берлач // Митна справа. – 2009. – №  – С. 46-50
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconМитна справа – 1 ects мета навчальної дисципліни
України, особ­ливостей митної справи в країнах та економічних угрупованнях, що є основними торговими партнерами України
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconЗвернення до авторів І читачів «журналу нано- та електронної фізики»
Ж. нано- І електрон фіз./Zh nano- I electron fiz. 2009. Т. 1, №1 2009 СумДУ
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconДо уваги авторів! Статті до збірника матеріалів конференції приймаються лише англійською!
Прізвище, Ім’я (перша літера). – прізвище, Ім’я (перша літера): Назва, У: рік, с. …-…
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconДруковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції»
Деякі матеріали будуть надруковані у науково-технічному журналі «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності» (атестований вак україни)....
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconКлінічна задача №
Вимагає до себе підвищеної уваги, в розмові манірна, театральна, легко піддається навіюванню, намагається бути в центрі уваги, часто...
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
До уваги авторів журналу «митна справа»! iconДо відома
Редакційна колегія журналу «Харчова промисловість» запрошує Вас до публікації наукових робіт. Засновник та видавець журналу: Національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи