Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс icon

Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс
НазваР в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс
р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховно
Дата11.09.2012
Розмір72.5 Kb.
ТипЗакон

VI. РЕКОМЕНДОВНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

4. Декларація про державний суверенитет України. Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.90 г. // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31.-Ст. 429.

5. Про державне мито: Декрет КМУ від 21.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13.-Ст. 113.

6. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27.- Ст. 180.

7. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

8. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8.- Ст. 56.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

10. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

12. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

13. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Роз’яснення Президії ВГСУ від 22.05.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 95-98.

14. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

15. Про практику Верховного Суду України щодо сплати державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3. – С. 100-110.

16. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 21.07.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 41-57.

17. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Рекомендації президії ВГСУ від 29.03.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 19-23.

18. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій. Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // Юридичний вісник України. – 2002. - № 30. – С. 26-30.

19. Про затвердження форм подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм: Наказ Міністерства економіки України від 20.07.2006 р. № 247 // Офіційний вісник України від 23.08.2006 р. – 2006. - № 32. – стор. 268.

20. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.

21. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

22. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

23. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

24. Балобанов А., Бианко Р. Очерки по гражданскому процессуальному праву и арбитражу. – Одесса, 2001.

25. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

26. Баранець М. Актуальні проблеми розгляду справ про банкрутство // ЗРАПВАС України. – 1997. - № 1. – С. 176-180.

27. Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 7. – С. 102 - 106.

28. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 4. – С. 143.

29. Беляневич В. Деякі особливості розгляду арбітражними судами справ про визнання недійсними актів податкових органів // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 4. – С. 30-40.

30. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

31. Бородін М.М., Ситнік О.М. Узагальнення судової практики з питань визначення критеріїв відмежування цивільних, адміністративних та господарських справ // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. - № 4-5 (5-6). – С. 52 – 74.

32. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

33. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

34. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 368 с.

35. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

36. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

37. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

38. Джунь В. Провадження у справах про банкрутство як частина Арбітражного процесуального кодексу України // ЗРАПВАС України. – 1995. - № 1. – С. 164-165.

39. Дехтярев С.Л. Развитие конфликтной ситуации при реализации судебной власти // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. - № 1.

40. Жуковский А.Г. Закон «О судоустройстве Украины»: Комментарий / Под ред. д.ю.н., проф. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО „Одиссей”, 2003. – 232 с.

41. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. - № 6. – С. 34-36.

42. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

43. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

44. Мельниченко О.І. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 9. – С. 38-52.

45. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 17-21.

45-1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / за ред.. О.І. Харитонової. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.

46. Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства: Навч.-практ. посібник. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005. – 134 с.

47. Пєршиков Є.В. Деякі питання захисту прав господарюючих суб’єктів при розгляді арбітражними судами справ щодо виконання вимог конкурентного права // ВВАС України. – 1998. - № 3. – С. 124-129.

48. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

49. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № №. – С. 201-205.

49-1. Побирченко И.Г. Разрешение хозяйственных споров и защита хозяйственных прав // Хозяйственное процессуальное законодательство. – К., 1976. – С. 3-45.

50. Подцерковный О.П. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №. 4. – С. 10-14.

51. Подцерковний О. Правомірність задоволення банківських зобов'язань за рахунок коштів клієнтів // Право України. - 2001. -№ 3 – С. 97-100

51-1. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70

51-2. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

52. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

53. Притика Д.М. Арбітражні суди України: завдання по удосконаленню організаційної роботи // Право України. – 2000. - № 5 . – С. 14-17.

54. Притика Д.М. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України. – 2001. – № 1. – С. 8-14.

55. Притика Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 7-15.

56. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

57. Радзивилюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація) проблеми вдосконалення // Підприємництво. господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 7-9.

58. Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. – 2000. - № 2. – С. 58-60.

59. Рязановский В.А. Единство процесса. – М., 2005. – 80 с.

60. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник. – К., 1999.

61. Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку) // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 206-209.

62. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

63. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.

64. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.

65. Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. – 2001. - № 10. – С. 92-93.

66. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

67. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.

68. Шутенко О. Правосуддя як засіб реалізації права на судовий захист // Підприємство, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 96-99.

69. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.

70. Ющик О.І. Господарський кодекс у правовій системі України // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 1. – С. 135-140.

Схожі:

Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconТема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. –...
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23. 02. 2006 №3480-iv із змінами від 15. 08. 2012 // ввру. 2006. N 31. Ст. 268
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconРекомендована література
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року n 435-iv // Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 18, n 19-20, n 21-22,...
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconРекомендована література
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. №30. – Ст. 141
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи