Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” icon

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит”
Скачати 289.8 Kb.
НазваОкр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит”
Дата24.08.2012
Розмір289.8 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ПРОГРАМА

Вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР „Бакалавр”

за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”


Полтава 2012


Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Факультет обліку та фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


^ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для продовження навчання на ОКР „Бакалавр”

за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”


Голова науково-методичної ради

“Фінанси і кредит” _______________________ Безкровний О.В.


Полтава 2012


Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на ОКР Бакалавр за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” - Полтава: ПДАА, 2012. – 24 с.


^ Програму підготували:

Викладачі кафедри фінансів і кредиту: к.е.н., професор Аранчій В.І., к.е.н., доцент Капаєва Л.М., к.е.н., доцент Чумак В.Д, к.е.н., доцент Черненко Л.В., к.е.н., доцент Безкровний О.В., викладач Радочіна Ю.І., асистент Лихопій В.І.


Програма розглянута і затверджена науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” (протокол №7 від 16 лютого 2012 р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол № 8 від 20 лютого 2012 р.)


Зміст


ВСТУП

6

фінанси

7
^

фінанси підприємств


18

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ21

Вступ

Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників технікумів та коледжів для продовження навчання на ОКР „Бакалавр”, при цьому ефективно перевірити рівень професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю навчальний план і отримали диплом молодшого спеціаліста з фінансів і кредиту.

Вступні випробування проводяться на відкритих засіданнях приймальної комісії по білетах, в які тестові завдання з дисциплін: „Фінанси”, „Фінанси підприємств”.


^ Фінанси

Мета: формування у студентів теоретичних знань про фінансову науку та роль фінансів у реформуванні економіки на основі ринкових відносин.

Завдання: вивчення студентами системи фінансово-кредитних відносин, фінансово-економічних категорій, порядок визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємств, джерела формування і напрямки використання фінансових результатів, вивчення фінансової та податкової системи; фінансової політики України на сучасному етапі та фінансового механізму; бюджету як основного фінансового плану держави, структури доходів і видатків державного бюджету, фінансового ринку, державного кредиту та ін.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
^

1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

2. Генезис і еволюція фінансів

3. Становлення та розвиток фінансової науки


4. Фінансове право і фінансова політика
^

5. Податки. Податкова система

6. Бюджет. Бюджетна система

7. Бюджетний дефіцит

8. Державний кредит

9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

10. Соціальні позабюджетні фонди

11. Фінанси суб`єктів господарювання


12. Фінанси домогосподарств

13. Страхування. Страховий ринок

14. Фінансовий ринок

15. Фінансовий менеджмент

16. Міжнародні фінанси

17. Фінансова безпека держави

18. Фінанси країн з розвиненою економікою

19. Фінанси європейського союзу


Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Предмет фінансової науки. Мета фінансової науки. Методи пізнання фінансового життя. Розділи фінансової науки.

Предмет курсу „Фінанси”. Мета курсу „Фінанси”.

Сутність фінансів. Причина появи фінансів. Фінанси як економічна та історична категорія. Фінанси і гроші. Фінанси та інші економічні категорії. Суб’єкти фінансових відносин. Об’єкт розподілу фінансів – ВВП. Ознаки фінансів як економічної категорії.

Призначення фінансів. Розподільча і контрольна функції фінансів. Об’єкти та суб’єкти розподілу у фінансах. Стадії розподілу. Форми фінансового контролю.

Сутність категорії „фінансова система”. Фінансова система за внутрішньою будовою та організаційною структурою. Сфери та ланки фінансової системи. Принципи побудови фінансової системи. Органи управління та фінансові інститути фінансової системи України.


^ Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Точки зору на походження терміну „фінанси”. Передумови виникнення фінансів. Еволюції обміну. Основні ознаки держави. Причини появи фінансів.

Обставини виникнення фінансів як історичної категорії. Фінанси у докапіталістичних цивілізаціях. Фінанси в державах стародавнього Сходу. Фінанси в Єгипті, Римі.

Еволюція розуміння фінансів. Виникнення основних понять фінансів. Зміна сутності та змісту фінансів у ХІХ-ХХ столітті.

Особливості історичного розвитку Київської Русі. Фінансова система та фінансові відносини Русі. Особливості князівського фінансового управління. Основні складові доходів та видатків князівської казни. Історія розвитку грошей в Київській Русі, виникнення гривні.

Особливості фінансів в Руській державі. Характеристика доходів та видатків, кредитних відносин, оподаткування. Перший російський бюджет. Поява паперових грошей: причини, особливості випуску та подальший розвиток. Міністерство фінансів та Комітет фінансів: виникнення, повноваження. Фінанси в умовах війни та подальші фінансові чинники соціально-економічних перетворень.

Особливості фінансів України в складі СРСР: органи управління, особливості фінансового механізму. Система оподаткування. Грошова система. Плановий госпрозрахунок. Банківська система. Особливості фінансів в СРСР під час Другої світової війни.


^ Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Значення фінансової науки. Обставини та період її виникнення.

Характеристика окремих наукових досліджень в стародавньому світі, Середньовіччі. Розквіт фінансової науки та її представники: Ж.Боден, В.Петті, Ф.Юсті. Італійські, англійські, німецькі та французькі вчені. Фізіократи у фінансовій науці.

Представники класичної політекономії та виділення фінансів у самостійну науку. А.Сміт та його значення. Д. Рікардо – послідовник вчень А.Сміта. К.Рау – автор першого підручника з фінансів.

Ж.Сісмонді. Марксисти.

Особливості, загальні та специфічні тенденції української фінансової науки. Геополітично-цивілізовані цикли розвитку фінансової думки в Україні.

М.А. Балудянський, Т.Ф. Степанов, М.Х. Бунге. І.Я. Франко, М.І. Туган-Барановський, М.М. Алексєєнко, І.І. Патлаєвський, В.А. Незабитовський, М.М. Титович, М. Добриловський, М.І. Мітіліно, М.П. Ясно польський.

Основні риси сучасної фінансової науки в світі. Теорія суспільного добробуту В. Парето. Питання про співвідношення демократії та фінансів (Дж. Бюкенен). М. Фрідмен.

^ Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

Поняття фінансового права. Предмет фінансового права та його ознаки. Метод правового регулювання в фінансовому праві.

Система фінансового права. Зміст загальної та особливої частин фінансового права. Галузь фінансового права. Основні галузі фінансового права та їх особливості: бюджетне право, податкове право, банківське право, страхове фінансове право та інші.

Джерела фінансового права та фінансове законодавство. Фінансово-правові акти та їх класифікація.

Фінансово-правова норма: сутність, загальні ознаки та особливості. Компоненти норми фінансового права. Класифікація фінансово-правових норм.

Фінансові правовідносини: сутність та особливості. Матеріальний та юридичний зміст фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансових правовідносин: їх класифікація та юридична властивість. Об’єкт фінансових правовідносин. Зміст фінансових правовідносин: суб’єктивне право та суб’єктивний обов’язок. Основні типи зв'язку між суб'єктивними юридичними правами та обов'язками. Класифікація фінансових правовідносин. Юридичний факт як основа виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. Види юридичних фактів за суб’єктністю та правомірністю.

Фінансова політика: сутність та завдання. Взаємозв’язок та відмінності між категоріями „фінанси” та „фінансова політика”.

Історичний розвиток теоретичних положень щодо фінансової політики. Основні положення наукових концепцій: класичної політекономії, кейнсіанської теоретичної концепції, неокласичного напрямку економічної теорії, марксистсько-ленінської теорії.

Основні складові та напрямки фінансової політики.

Фінансовий механізм: сутність, призначення, характеристики та складові елементи. Фінансове планування та його методи. Фінансове регулювання.

^

Тема 5. Податки. Податкова система


Економічна сутність податків і зборів. Податки як економічна та історична категорія, як правовий феномен. Суспільний зміст і матеріальна основа податків.

Історія виникнення та сучасний стан оподаткування. Історичні періоди розвитку теорії податків та оподаткування. Подвійне походження податків. Податки в стародавньому світі. Податки в Середньовіччі. Новітня податкова наука. Періоди розвитку податкової системи.

Класифікація податків та зборів. Класифікація за економічним змістом об’єкта оподаткування: податки на доходи, на майно, на споживання. Податки залежно від рівня державних структур, що їх встановлюють: загальнодержавні і місцеві. Класифікація податків за формою оподаткування: прямі (особисті і реальні) і непрямі (універсальні і специфічні акцизи) податки. Класифікація податків за способом стягнення; за співвідношенням між ставкою податку та величиною об'єкта оподаткування; за суб’єктами оподаткування; за напрямком використання.

Функції податків та їх характеристика. Фіскальна функція податків. Регулююча функція податків. Інші функції податків.

Податкова система України: сутність, нормативне регулювання. Принципи побудови системи оподаткування. Система органів податкової служби. Елементи системи оподаткування: суб’єкт (платник) податку, об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, податкова ставка і інші.

Досвід зарубіжних країн в побудові податкової системи. Структура податкових систем. Фіскальна політика. Досвід США, Німеччини.

Податкова політика України. Основні завдання податкової політики. Типи податкової політики. Принципи податкової політики. Стратегічні напрямки податкової політики. Етапи розвитку податкової політики України. Сучасні проблеми реалізації податкової політики.

Шляхи реформування системи оподаткування в Україні. Сучасні недоліки системи оподаткування. Заходи удосконалення оподаткування.

Непряме оподаткування підприємств. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито.

Прямі податки та їх характеристика. Податок на прибуток. Податок з доходів фізичних осіб. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин.

Платежі за ресурси та інші платежі і збори. Плата за землю. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Місцеві податки і збори. Комунальний податок. Податок з реклами.

^

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система


Характеристики поняття „бюджет”. Особливості бюджету як економічної категорії. Суспільне призначення бюджету. Функції бюджету: розподільча і контрольна. Правова характеристика бюджету. Бюджет як фінансовий план. Бюджет за матеріальним змістом. Бюджетний механізм.

Сутність бюджетної системи. Особливості її побудови. Бюджетний устрій. Складові бюджетної системи України. Нормативне регулювання бюджетної системи в Україні. Поняття зведеного бюджету. Принципи бюджетної системи України.

Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу в Україні. Стадії бюджетного процесу. Бюджетне планування, його завдання та процедура. Касове виконання бюджету. Казначейська система виконання бюджету.

Державні доходи і доходи бюджету. Державні видатки і видатки бюджету. Форми прояву та матеріальне втілення доходів бюджету. Джерела доходів бюджету. Класифікація доходів бюджету.

Якісна та кількісна характеристика видатків бюджету. Класифікація видатків.


^ Тема 7. Бюджетний дефіцит

Дефіцит бюджету, профіцит та збалансованість. Причини виникнення дефіциту бюджету. Класифікація бюджетного дефіциту. Наукові погляди на бюджетний дефіцит. Розміри бюджетного дефіцит.

Інфляційні та не інфляційні джерела бюджетного дефіциту.

^

Тема 8. Державний кредит


Сутність державного кредиту та причини його необхідності. Особливості державного кредиту. Обставини ефективності державного кредиту. Джерела погашення державних позик. Функції державного кредиту: розподільча і контролююча.

Форми державного кредиту. Класифікація державної позики.

Зміст та сутність державного боргу. Класифікація державного боргу. Боргова безпека держави. Основні показники державного боргу в зарубіжних країнах.

Управління державним кредитом. Основні елементи та методи управління державним боргом.

^

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання


Сутність місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси та його генезис. Правове забезпечення функціонування місцевих фінансів. Передумови виникнення місцевих фінансів. Риси місцевих фінансів. Характеристика фінансових відносин, що виникають у сфері місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Теорії місцевих фінансів.

Система складових місцевих фінансів: видатки, доходи, способи формування доходів, місцеві фінансові інститути, суб’єкти, об’єкти, взаємовідносини між суб’єктами. Сфери місцевих фінансів.

Роль місцевих фінансів у забезпеченні розвитку регіону. Основні форми впливу місцевих фінансів на економіку і соціальну сферу держави. Проблеми сучасного етапу розвитку місцевих фінансів в Україні.

Місцевий бюджет як фінансовий план. Види місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджет та їх джерела. Видатки місцевих бюджетів та їх класифікація згідно принципу субсидіарності.

Зміст та призначення бюджетних повноважень. Сутність та інструменти реалізації бюджетного федералізму. Міжбюджетні відносини та їх види. Мета та механізм регулювання між бюджетних відносин. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Види між бюджетних трансфертів.

Вертикальні фіскальні дисбаланси та способи їх усунення. Горизонтальний фіскальний дисбаланс. Фінансове вирівнювання. Причини запровадження в Україні фінансового вирівнювання. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання. Напрямки удосконалення збалансованості місцевих бюджетів.


^ Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

Призначення та сутність соціального страхування. Основні аспекти функціонування соціального страхування. Види та групи соціального страхування, запровадженого в Україні. Позабюджетні соціальні фонди, їх сутність та призначення.

Пенсійний фонд: його призначення, правове регулювання. Проблеми пенсійного страхування.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: призначення, принципи діяльності, правове регулювання, організаційні ознаки.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві: завдання, зміст діяльності, правове регламентування.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття: призначення, напрямки діяльності.

Генезис соціального страхування. Система Бісмарка. Принципи соціального забезпечення В. Беверіджа. Еволюція соціального страхування в Україні в складі СРСР та в незалежній Україні. Принципи функціонування соціального страхування в Україні.

Світовий досвід організації діяльності фондів соціального спрямування. Моделі організації соціального страхування в світі. Система соціального страхування Нідерландів. Система соціального страхування Швеції. Соціальне страхування США.

Формування коштів соціальних позабюджетних фондів. Нормативно-правове регламентування відносин з соціальними позабюджетними фондами. Джерела фінансування соціальних позабюджетних фондів. Платники внесків. До соціальних фондів.

Особливості наповнення бюджету Пенсійного фонду.

Розміри страхових тарифів. Процедура сплати внесків.

Звітність до соціальних фондів та контроль сплати.

Напрямки використання коштів соціальних позабюджетних фондів

Система державних гарантій. Страхові випадки, за яких застраховані отримують право на соціальну допомогу. Перелік страхових випадків та видів виплат по соціальному страхуванню.

Напрямки використання коштів Пенсійного фонду. Пенсія. Види пенсій. Пенсія за віком.

Допомога з тимчасової непрацездатності: обставини, порядок та розміри виплати.

Механізм виплати допомоги при вагітності та пологах.

Допомога з безробіття, соціальні послуги та види матеріального забезпечення.

Перспективи реформування системи соціального захисту населення в Україні. Проблеми системи соціального забезпечення. Медичне страхування.

^

Тема 11. Фінанси суб`єктів господарювання


Значення фінансів господарюючих суб’єктів. Сутність фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у виробництві. Основне призначення фінансів підприємств. Фінансові відносини підприємств: групи та сфери. Функції фінансів підприємств.

Фінансові ресурси підприємств. Взаємозв’язок фінансових ресурсів з активами та зобов’язаннями. Складові фінансових ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів підприємств за джерелами формування, етапами формування, використанням та формою реалізації. Власні та залучені джерела формування фінансових ресурсів. Фінансові фонди підприємства.

Сутність фінансової діяльності підприємства та її завдання. Взаємозв’язок понять „фінансування” та „фінансова діяльність”.

Зміст фінансової діяльності підприємств. Механізм фінансової діяльності. Фінансові ресурси та їх залежність від особливостей господарюючого суб’єкта. Початкові фінансові ресурси. Основні та оборотні засоби. Оборотні та обігові кошти. Витрати підприємства. Грошові витрати. Вхідні та вихідні грошові потоки. Доходи підприємств та фактори, які впливають на їх розмір. Валовий та чистий доход. Прибуток та чистий прибуток підприємства. Розподіл прибутку.

Фінансова робота та її основні завдання. Складові фінансової роботи: фінансове планування, оперативна фінансова робота, аналіз та контроль фінансової діяльності.

Фінансовий механізм підприємства як умова ефективності фінансової роботи.

Фінансова служба підприємства. Її особливості в залежності від розмірів підприємства. Завдання та функції фінансової служби.

Правове регламентування фінансів підприємств. Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності. Форми власності суб’єктів господарювання. Фінансові особливості приватного підприємства, комерційного підприємства, неприбуткової організації, бюджетної установи, громадського об’єднання, благодійної організації, селянського (фермерського) господарства.

Суб'єкти господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

^

Тема 12. Фінанси домогосподарств


Сутність домогосподарства, взаємозв’язок з поняттям „сім`я”. Функції домогосподарства. Заощадження домогосподарств, їх класифікація. Чинники, які впливають на розмір заощаджень. Фінансові ресурси домогосподарства. Фактори, що впливають на розмір фінансових ресурсів домогосподарств.

Доходи домогосподарства, їх складові та фактори. Види доходів домогосподарств: грошові, загальні і сукупні.

Заробітна плата як основна складова доходів домогосподарства. Фактори, які визначають розмір заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Функції заробітної плати. Прожитковий мінімум.

Доходи від власності. Трансфертні платежі. Підприємницький дохід. Доходи від індивідуальної трудової власності.

Витрати домогосподарств та їх складові. Класифікація споживчих видатків домогосподарств.

Бюджет домогосподарства.

Диференціація доходів населення. Крива Лоренца. Бідність. Абсолютна та відносна бідність. Лінія бідності.

Особливості фінансів домогосподарств в США, Японії, Німеччині.

^

Тема 13. Страхування. Страховий ринок


Сутність страхування. Виникнення страхування. Необхідність страхування. Страхування як економічна категорія. Ознаки страхування.

Особливості економічних відносин страхування. Функції страхування: формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів; відшкодування збитку і особисте матеріальне забезпечення громадян; попередження страхового випадку і мінімізація збитку.

Економічний зміст та особливості майнового страхування. Сутність особистого страхування.

Страховий ринок. Об’єктивна основа розвитку страхового ринку. Первинна ланка страхового ринку. Функції страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Учасники страхового ринку. Страхова послуга. Асортимент страхового ринку.

Внутрішня система та зовнішнє оточення страхового ринку. Страхова система. Види страхових компаній.

Страховий внесок з економічної, юридичної та математичної точок зору.

Майно сільськогосподарських підприємств, яке може бути застраховане. Події страхування в сільському господарстві.

Майнове страхування та його особливості.

Особисте страхування, його особливості та види.

Страхування відповідальності: поняття, особливості. Види відповідальності.

Медичне страхування: особливості, механізм, інституційна структура. Обов’язкове та добровільне медичне страхування.

^

Тема 14. Фінансовий ринок


Фінансовий ринок та його сутність. Його призначення. Роль фінансового ринку в забезпеченні кругообороту ресурсів, продуктів і доходів.

Призначення фінансових ринків. Головна функція фінансового ринку. Попит на фінансовому ринку. Пропозиція на фінансовому ринку. Ефект заміщення. Ефект доходу.

Складові фінансового ринку. Канал прямого фінансування. Посередницькі канали. Інституціональна структура фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Особливості інструментів власності, інструментів позики та похідних інструментів. Дохідність фінансових інструментів. Інструменти з фіксованим та плаваючим доходом. Функціональна структура фінансових ринків. Інституціональна структура фінансових ринків.

Функції фінансового ринку.

Грошовий ринок: сутність, особливості, об’єкт, суб’єкти та механізм. Інструменти грошового ринку. Основні суб’єкти грошового ринку. Механізм регулювання грошового ринку. Попит та пропозиція на гроші. Модель ринку грошей.

Складові грошового ринку, їх функції.

Особливості облікового ринку. Величина облікової ставки.

Валютний ринок. Валюта. Класифікація валютного ринку за територіальним розміщенням. Функції валютного ринку. Класифікація суб’єктів валютного ринку. Характерні риси та функції суб’єктів валютного ринку. Конвертованість та її види. Види валют за конвертованістю. Валютні обмеження. Валютний курс. Котирування валюти. Крос-курс. Валютний арбітраж. Основні інструменти валютного ринку. Класифікація міжнародних розрахунків. Поділ валютного ринку за суб’єктами. Значення валютного ринку.

Економічна сутність ринку капіталу. Значення ринку капіталу. Склад ринку капіталу з точки зору джерел залучення коштів. Первинний та вторинний ринок. Біржовий та позабіржовий ринок. Учасники ринку капіталу.

Фондовий ринок. Узгодження понять „фінансовий ринок”, „ринок цінних паперів”, ”грошовий ринок”, ”ринок капіталів”, ”фондовий ринок”. Функції фондового ринку. Інструменти фондового ринку. Цінні папери. Види цінних паперів. Облігації. Акції. Індикатори фондового ринку: індекси та рейтинги.

Кредитний ринок. Його функції. Кредитні важелі. Об’єкти кредитування. Банки як основні учасники кредитного ринку.

^

Тема 15. Фінансовий менеджмент


Сутність фінансового менеджменту. Мета фінансового менеджменту. Система основних задач, спрямованих на реалізацію головної мети фінансового менеджменту.

Функції фінансового менеджменту: як управлінської системи та як спеціальної області управління підприємством. Стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий менеджмент.

Інформаційна база управлінський рішень. Методологія прийняття управлінських фінансових рішень.

Інструменти фінансового менеджменту. Поняття „ліверідж”. Зміст дії ліверіджу. Механізм дії операційного ліверіджу. Розрахунок планового прибутку з використанням цінового операційного ліверіджу. Натуральний операційний ліверідж. Значення використання механізму операційного ліверіджу для планування фінансового результату від продажу.

Закономірності руху капіталу фірми. Роль запозиченого капіталу в діяльності фірми. Вартість капіталу. Середньозважена вартість капіталу.

Структура капіталу. Оптимальна структура капіталу. Економічна рентабельність сукупного капіталу. Ціна позикових ресурсів. Розрахунок ефекту фінансового ліверіджу.

Виробничо-фінансовий ліверідж.

^

Тема 16. Міжнародні фінанси


Сутність міжнародних фінансів як економічної категорії, сфери фінансової системи. Зміст світової фінансової системи. Суб’єкти та об’єкти міжнародних фінансів. Система грошових потоків на рівні міжнародних фінансових відносин. Призначення фінансового механізму міжнародних фінансів. Основні канали руху міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси як інституційна категорія.

Міжнародні організації та їх фінансові фонди. ООН та Європейський союз: основні функції та фінансовий механізм.

Міжнародні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд: фінансова характеристика та основні напрямки фінансової діяльності. Група Світового банку: структура та характеристика фінансового механізму.

Міжнародний фінансовий ринок: його об’єктивна основа та призначення. Складові міжнародного фінансового ринку.

Валютний ринок як економічна категорія. Його характеристика. Суб’єкти валютного ринку. Складові валютного ринку. Інструменти угод на валютному ринку. Валютне регулювання. Валютні операції. Валютний курс та його види. Валютне котирування та його методи. Характеристика зарубіжного та вітчизняного валютних ринків.

^

Тема 17. Фінансова безпека держави


Місце фінансової безпеки в системі національної безпеки та її значення в сучасних умовах. Структура національної безпеки. Поняття фінансової безпеки. Ознаки стійкості фінансової системи. Рівень фінансової безпеки та його характеристики.

Концепція фінансової безпеки та її складові. Мета фінансової безпеки. Принципи організації фінансової безпеки. Методи підтримування фінансової безпеки. Пріоритетні національні інтереси. Загрози фінансовій безпеці: внутрішні та зовнішні. Основні функції системи забезпечення фінансової безпеки. Організаційна структура системи підтримування.

Система показників фінансової безпеки: бюджетний сектор, грошово-кредитний сектор, інвестиційна сфера, валютний ринок, зовнішньоторговельний оборот, фондовий ринок, страховий сектор.

^

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою економікою


Основні риси фінансових систем країн з розвинутою економікою. Критерії належності країн до індустріально розвинутих. Система фінансів розвинутих країн.

Бюджетні системи країн з розвинутою економікою. Пропорції перерозподілу через бюджет. Податкові надходження до бюджету. Види видатків державного бюджету.

Роль місцевих бюджетів у виконанні державних завдань та розв`язанні регіональних проблем.

Позабюджетні спеціальні фонди країн з розвинутою економікою. Основні види та функції позабюджетних фондів. Історія розвитку позабюджетних фондів.

Особливості фінансових систем за критерієм місця і ролі банківських установ.

^

Тема 19. Фінанси європейського союзу


Етапи європейської інтеграції. Створення та основні можливості Європейського економічного співтовариства. Європейський інвестиційний банк: створення, основні завдання та напрямки діяльності. Ознаки зони вільної торгівлі.

Сутність європейської інтеграції. Основні причини розвитку інтеграційних процесів. Основна мета та завдання Європейського союзу. Перспективи розвитку взаємовідносин України та ЄС. Значення для України європейської інтеграції.

Організаційна будова Європейського союзу, керівні органи та комітети.

Податкова система Європейського союзу. Особливості фінансування Європейського союзу. Структура системи власних фінансових ресурсів Союзу. Основні напрямки податкової політики Європейського союзу.

Зовнішньоекономічна завдання ЄС. Основні економічні критерії вступу до Європейського Союзу.


^ Фінанси підприємств

Мета: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Завдання: вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Предмет: система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
^

1. Основи фінансів підприємств

2. Організація грошових розрахунків підприємств

3. Грошові надходження підприємств

4. Формування і розподіл прибутку

5. Оподаткування підприємств

6. Обігові кошти

7. Кредитування підприємств

^

8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

9. Оцінювання фінансового стану підприємств

10. Фінансове планування на підприємствах

11. Фінансова санація підприємств

Тема 1. Основи фінансів підприємств


Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди та фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств.

^

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств


Розрахункові й касові операції. Сутність грошових розрахунків підприємств. Безготівкові й готівкові розрахунки. Проведення касових операцій. Види банківських рахунках і порядок їх відкриття. Форми безготівкових розрахунків. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

^

Тема 3. Грошові надходження підприємств


Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового і чистого доходу.

^

Тема 4. Формування і розподіл прибутку


Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку.

^

Тема 5. Оподаткування підприємств


Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Сутність податків і їх функції. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Оподаткування прибутку підприємств. Становлення оподаткування прибутку. Чинний порядок оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Плата за землю. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок із власників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Непрямі податки, які сплачують підприємства. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки і збори. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

^

Тема 6. Обігові кошти


Сутність і основи організації обігових коштів. Склад і структура обігових коштів. Класифікація і принципи організації обігових коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування обігових коштів для створення виробничих запасів. Нормування обігових коштів у незавершеному виробництві і витрат майбутніх періодів. Нормування обігових коштів для створення запасів готової продукції. Розрахунок нормативу обігових коштів економічним методом. Джерела формування обігових коштів. Власні джерела формування обігових коштів. Використання банківських кредитів для формування обігових коштів. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання. Показники стану і використання обігових коштів. Показники стану власних обігових коштів. Показники використання обігових коштів і шляхи прискорення їх обертання. Вплив розміщення обігових коштів на фінансовий стан підприємства.

^

Тема 7. Кредитування підприємств


Необхідність та сутність кредитування підприємств. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Банківське кредитування підприємств. Види банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. Небанківське кредитування підприємств. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Державне кредитування підприємств. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
^

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування ремонту основних засобів.

^

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств


Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

^

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах


Фінансова стратегія підприємств. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану.

^

Тема 11. Фінансова санація підприємств


Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. Економічна сутність санації підприємств. Менеджмент фінансової санації підприємства. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств. Класична модель фінансової санації. Санаційний аудит. План санації. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі. Аудит фінансової сфери підприємства. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві. Акт аудиторської перевірки. Фінансові джерела санації підприємств. Форми фінансової санації. Внутрішні джерела фінансової санації. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства. Санація із залученням коштів власників підприємства. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансова участь персоналу в санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Економіко-правові аспекти санації та банкрутство підприємств. Досудове врегулювання господарських спорів. Судове врегулювання господарських спорів. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Задоволення претензій кредиторів. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. Мирова угода. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.


^ Критерії оцінювання результатів складання вступних випробувань

Прийом вступників на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра здійснюється у підсумку конкурсного відбору за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра створюються атестаційні комісії.

Вступні випробування для продовження навчання на ОКР „Бакалавр” проводяться у формі тестування, для якого пропонується пакет тестових завдань (не менше 200). Їх кількість відповідає загальній кількості годин з дисциплін, з яких для кожного вступника шляхом випадкового добору пропонується однакова кількість тестів.

Оцінювання проводиться за відповідною 100-бальною системою.

Програми вступних випробувань і критерії оцінювання знань із дисциплін розробляються атестаційною та приймальною комісіями.

Усі питання, пов`язані з прийомом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та результатами вступних випробувань вирішуються Приймальною комісією.


Схожі:

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconНа заочну форму навчання напряму підготовки 030508 «фінанси І кредит» окр «бакалавр»

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconСписки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму навчання напряму підготовки 030508 «фінанси І кредит» окр «бакалавр»

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconСписки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на заочну форму навчання напряму підготовки 030508 «фінанси І кредит» окр «бакалавр»

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconСписки рекомендованих до зарахування на факультет Права та підприємництва Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Права та підприємництва Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»

Окр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит” iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи