Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань icon

Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Скачати 125.99 Kb.
НазваПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Дата24.08.2012
Розмір125.99 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ПРОГРАМА

Вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Бакалавр

за спеціальністю 6.030509 „Облік і аудит”

напряму підготовки

0305 “Економіка і підприємництво”


Полтава 2012

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Факультет обліку та фінансів


«ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


^ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Бакалавр

за спеціальністю 6.030509 „Облік і аудит”

напряму підготовки ^ 0305 “Економіка і підприємництво”


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік і аудит” (протокол № __ від __________________ р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол № ___ від _________________________)


Полтава 2012

УДК: 378.046: 378.22: 336: 33

ББК: 74.58


Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.050106 „Облік і аудит” напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” - Полтава: ПДАА, 2012. – 28 с.


^ Програму підготували:

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку: д.е.н., професор Плаксієнко В.Я., к.е.н., доцент Єрмолаєва М.В., к.е.н. Канцедал Н.А., к.е.н. Пономаренко О.Г., к.е.н. Остапенко Т.М., асистенти Лега О.В. та Зубченко Н.А.

^ Викладачі кафедри організації обліку та аудиту: д.держ.упр. Пісьмаченко Л.М., к.е.н., доцент Левченко З.М., к.е.н. Дугар Т.Є., асистент Кравець О.М.


Відповідальний за випуск: голова науково-методичної ради за напрямом підготовки “Облік і аудит” Пономаренко О.Г., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік і аудит” (протокол ______________________________)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол ______________________________________________)


Зміст


ВСТУП

5

^ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН професійної підготовки

6

1. Бухгалтерський облік

6

2. Бухгалтерський облік-І

8
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬВступ


Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників ОКР „Молодший спеціаліст” для вступу на ОКР „Бакалавр”, при цьому ефективно перевірити рівень професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю навчальний план за ОКР “Молодший спеціаліст” і отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки фінанси і кредит.

Вступні випробування проводяться на відкритих засіданнях приймальної комісії по дисциплінах професійної підготовки: „Бухгалтерський облік”, „Бухгалтерський облік-І”, „Фінанси підприємств”.

Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та практичних питань. Кожному випускнику ОКР „Молодший спеціаліст” видається індивідуальна комбінація тестових питань по фахових дисциплінах.

Програми дисциплін професійної підготовки

  1. ^

    Бухгалтерський облікТема 1. Господарський облік, його суть і значення

Загальна характеристика та історія розвитку господарського обліку як найважливішого знаряддя управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Вимоги до обліку. Вимірники, які застосовують в обліку, їх особливості і значення. Види обліку, їх характеристика і взаємозв'язок.


^ Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Сфера застосування бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Залежність об'єктів бухгалтерського обліку від форм власності і функцій підприємства.

Господарські засоби підприємств, їх класифікація і структура. Господарські процеси та їх результати.

Джерела утворення (формування) господарських засобів і їх класифікація.

Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку, послідовність застосування їх на практиці, взаємозв'язок між ними.


^ Тема 3. Документація господарських операцій

Документація та її значення. Машинні носії облікової інформації. Класифікація документів. Вимоги до змісту та оформлення документів.

Основні реквізити документів. Шляхи скорочення документації і спрощення документів. Раціональна будова форм документів. Уніфікація і стандартизація документів.

Порядок складання документів та їх оформлення. Відповідальність за складання документів; законність і правильність відображення у документах господарських операцій; виправлення помилкових записів.

Порядок приймання, перевірки та обробки документів залежно від ступеня механізації й автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

Документообіг, його організація. Організація зберігання документів.


^ Тема 4. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс, його будова і зміст. Актив і пасив балансу. Статті балансу. Обумовленість рівності підсумків активу і пасиву балансу. Залежність змісту і будови балансу від форм власності та особливостей галузей народного господарства. Вплив господарських операцій на баланс. Чотири типи балансових змін.


^ Тема 5. Система рахунків і порядок відображення в них господарських операцій

Рахунки бухгалтерського обліку; їх призначення, будова і структура. Характеристика рахунків господарських засобів (активних). Характеристика рахунків джерел утворення господарських засобів (пасивних) і їх цільового призначення. Характеристика активно-пасивних рахунків, їх структура.

Обороти і залишки (сальдо) на рахунках, порядок їх визначення.

Подвійний запис відображення господарських операцій на рахунках, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Рахункові формули, їх види, порядок складання. Хронологічні і систематичні записи господарських операцій на рахунках.

Взаємозв'язок між балансом і рахунками.

Рахунки синтетичного й аналітичного обліку, призначення та їх взаємозв'язок. Поняття про субрахунки, їх роль в обліку.

Перевірка і узагальнення даних бухгалтерського обліку. Оборотні відомості по рахунках синтетичного обліку (прості, шахові), порядок їх складання і контрольне значення. Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку, їх структура, порядок складання і контрольне значення. Сальдові відомості, їх застосування і порядок складання.


^ Тема 6. Принципи обліку основних господарських процесів

Основні економічні показники господарської діяльності промислових підприємств. Принципи оцінки господарських засобів у народному господарстві. Три стадії руху засобів промислових підприємств. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Калькуляція як спосіб групування витрат та обчислення собівартості. Відображення в поточному обліку процесу реалізації продукції підприємства. Визначення фінансових результатів (прибутків, збитків) від реалізації продукції та принципи їх обліку.


^ Тема 7. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її значення. Класифікація рахунків за їх економічним змістом. Рахунки господарських засобів та процесів. Рахунки джерел господарських засобів. План рахунків бухгалтерського обліку, його значення і принцип будови. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Рахунки для відображення і контролю господарських засобів та їх джерел (основні). Рахунки, що регулюють оцінку господарських засобів та їх джерел (регулюючі). Рахунки для відображення і контролю окремих стадій кругообігу господарських засобів (операційні). Рахунки для відображення та контролю фінансових результатів (фінансово-результативні). Забалансові рахунки.


^ Тема 8. Регістри і форми бухгалтерського обліку

Облікові регістри, їх роль у бухгалтерському обліку. Види і форми облікових регістрів. Класифікація облікових регістрів. Способи і техніка записів в облікових регістрах при використанні ручної праці та обчислювальної техніки. Механізація обліку, її значення для вдосконалення обліку.

Помилки у бухгалтерських засобах, способи їх виявлення і виправлення.

Суть і форми бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. Журнально-ордерна форма обліку. Меморіально-ордерна форма обліку. Таблично-автоматизована форма обліку і застосування автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера. Шляхи подальшого вдосконалення форм бухгалтерського обліку.


^ Тема 9. Інвентаризація

Види інвентаризації. Порядок проведення. Відображення в обліку результатів інвентаризації.


Тема 10. Бухгалтерська звітність

Звітність, її суть і значення у народному господарстві. Вимоги до звітності. Види звітності та основні її показники. Стандарт бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до складання фінансової звітності”. Порядок і строки складання, подання, розглядання та затвердження звітності підприємства, організації.

Зведена бухгалтерська звітність, її використання. Механізація й автоматизація складання зведених даних бухгалтерської звітності.  1. ^ Бухгалтерський облік-І


Тема 1. Облік основних засобів

Визнання основних засобів. Класифікація основних засобів. Придбання та первісна оцінка основних засобів.

Амортизація основних засобів. Переоцінка основних засобів. Вибуття основних засобів. Амортизація інших необоротних матеріальних активів. Зміна методу нарахування амортизації. Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів. Зміна строку корисного використання. Зменшення корисності основних засобів.


^ Тема 2. Облік нематеріальних активів

Визнання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.

Вибуття нематеріальних активів. Вибуття нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів у звітності.

Типові помилки відображення в обліку та звітності нематеріальних активів.


^ Тема 3. Облік оренди

Визначення та класифікація оренди. Операційна оренда: відображення в фінансових звітах орендаря. Операційна оренда: відображення в фінансових звітах орендодавця. Фінансова оренда: відображення в фінансових звітах орендаря. Фінансова оренда: відображення в фінансових звітах орендодавця. Класифікація оренди. Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду.


^ Тема 4. Облік фінансових інвестицій

Первісна оцінка фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. Відображення фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Відображення фінансових інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Відображення фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю. Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність.


^ Тема 5. Облік запасів

Визнання запасів. Класифікація запасів. Первісна оцінка запасів та відображення їх в обліку. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку. Вибуття МШП. Документальне оформлення руху запасів. Контроль за використанням запасів у виробництві. Облік переоцінки запасів. Інвентаризація запасів.


^ Тема 6. Облік дебіторської заборгованості

Визнання дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості. Первісна оцінка дебіторської заборгованості та її зарахування на баланс. Довгострокова дебіторська заборгованість. Векселі одержані. Первісна оцінка дебіторської заборгованості та її зарахування на баланс. Векселі одержані. Дебіторська заборгованість за розрахунками. Оцінка поточної дебіторської заборгованості на дату балансу. Списання дебіторської заборгованості.


^ Тема 7. Облік зобов’язань

Визнання зобов’язань. Класифікація зобов’язань. Відображення в бухгалтерському обліку короткострокових кредитів банків. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з векселями виданими. Відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Оцінка зобов’язань. Відображення в бухгалтерському обліку поточних зобов’язань за розрахунками. Відображення в бухгалтерському обліку короткострокових кредитів банків. Складання звітності. Здійснення бухгалтерських записів. Відсоткові векселі. Відображення в бухгалтерському обліку довгострокових зобов’язань.


^ Тема 8. Облік капіталу

Визнання капіталу. Класифікація капіталу. Оцінка капіталу. Бухгалтерські записи по обліку капіталу. Складання звітності.


^ Тема 9. Облік доходів та витрат за будівельними контрактами

Облік операцій в іноземній валюті. Головні терміни та визначення. Оцінка доходів за будівельним контрактом. Відображення будівельних контрактів в обліку. Облік операцій в іноземній валюті. Оцінка доходів за будівельним контрактом. Витрати за будівельним контрактом. Визнання доходів та витрат протягом виконання будівельного контракту. Особливості віднесення операційних витрат до елементів витрат. Облік адміністративних витрат та витрат на збут. Облік інших доходів та витрат.


^ Тема 10. Облік доходів та витрат

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік фінансових доходів та витрат. Визнання та класифікація витрат. Облік адміністративних витрат та витрат на збут. Облік інших доходів та витрат. Облік податку на прибуток Облік поточного податку на прибуток. Облік тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Облік тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню. Визнання доходів та витрат. Облік повернення товарів. Облік реалізації товарів за договорами комісії. Визнання доходу від надання послуг. Облік фінансових доходів та витрат. Вирахування з доходу. Визнання доходу за операціями з цільового фінансування. Визнання доходу за бартерним контрактом. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Наднормативні виробничі витрати.


^ Тема 11. Баланс

Загальні вимоги до складання звіту. Порядок складання звіту.


Тема 12. Звіт про фінансові результати

Загальні вимоги до складання звіту. Порядок складання звіту. Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію.

Перерахунок чистого прибутку (збитку) на просту акцію.


^ Тема 13. Звіт про рух грошових коштів

Загальні вимоги до складання звіту. Операційна діяльність підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність підприємства. Операційна діяльність підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність підприємства.


^ Тема 14. Звіт про власний капітал

Загальні вимоги до складання звіту. Порядок складання звіту.


Тема 15. Примітки до фінансових звітів

Розкриття облікової політики. Розкриття інформації щодо основних засобів. Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій. Розкриття інформації про запаси. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів. Розкриття інформації щодо доходів та витрат. Розкриття інформації про рух грошових коштів. Розкриття інформації щодо основних засобів. Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій. Розкриття інформації про запаси. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів. Розкриття інформації щодо доходів та витрат. Розкриття інформації про рух грошових коштів. Розкриття інформації про нематеріальні активи. Розкриття інформації про оренду. Розкриття інформації щодо зобов’язань. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі.


^ Тема 16. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності. Відображення змін в обліковій політиці. Ускладнені випадки внесення змін в обліку та звітності. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності. Відображення змін в обліковій політиці. Ускладнені випадки внесення змін в обліку та звітності.


^ Критерії оцінювання результатів

складання вступних випробувань


Прийом вступників на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра здійснюється у підсумку конкурсного відбору за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра створюються атестаційні комісії.

Вступні випробування для продовження навчання на ОКР „Бакалавр” проводяться у формі тестування. Кількість завдань залежить від загальної кількості годин з дисципліни, з яких для кожного вступника шляхом випадкового добору спеціальним програмним продуктом пропонується однакова кількість тестів.

Оцінювання проводиться у відсотках за відповідною 100-бальною системою.

Програми вступних випробувань і критерії оцінювання знань із дисциплін розробляються атестаційною та приймальною комісіями.

Усі питання, пов`язані з прийомом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та результатами вступних випробувань вирішуються Приймальною комісією.


Схожі:

Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія інформаційний лист
Полтавський університет економіки І торгівлі запрошує студентів взяти участь у Міжвузівській науково-практичній студентській конференції...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології «Затверджую»
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи