Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології icon

Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Скачати 68.68 Kb.
НазваПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Дата24.08.2012
Розмір68.68 Kb.
ТипДокументи


Полтавська державна аграрна академія

Факультет агротехнологій та екології


«ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


Програма


вступного випробування

для абітурієнтів факультету агротехнологій та екології

за скороченим терміном навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Полтава – 2012

Програму підготували:

 • ^

  Маренич М.М. – декан факультету агротехнологій та екології, доцент;

 • Писаренко П.В. – завідувач кафедри землеробства і агрохімії, професор;

 • Писаренко В.М. – завідувач кафедри екології і ботаніки, професор;

 • Піщаленко М.А. – заступник декана факультету агротехнологій та екології з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», доцент.
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» січня 2012 року, протокол № 1.


Відповідальний за випуск – декан факультету агротехнологій та екології, доцент Маренич М.М.


В С Т У П


Сучасний розвиток освіти вимагає гнучкості в сфері підготовки фахівців для різних галузей господарства і зокрема в галузі сільського господарства. Одним з важливих напрямів досягнення цього є дотримання інтегрованих курсів навчання на ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» на базі ОКР молодший спеціаліст.

Головним завданням вступних випробувань є визначення професійних знань та вмінь з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.

Програма вступних випробувань включає в себе основні дисципліни професійної підготовки бакалавра: загальна екологія, екологічна безпека, загальна біологія, ботаніка та інші.

Вступні випробування проводяться у вигляді письмової співбесіди на поставленні запитання.


^ Критерії оцінки вступного випробування


Оцінка «Відмінно» виставляється, якщо студент відповів на 95 % питань.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який дав відповідь на 85 % питань.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, якщо завдання виконане на 75%.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, якщо завдання виконане на 65% і менше.


Питання для співбесіди за скороченим терміном навчання:


 1. Роль гумусу в продуктивності біогеоценозу.

 2. Розвиток екології як науки.

 3. Популяція – елементарна структурна одиниця еволюції. Структура популяції.

 4. Бактеріальні добрива.

 5. Ерозія ґрунту, види ерозії, причини розвитку. Способи боротьби.

 6. Поняття про лімітуючі фактори.

 7. Вчення В.І.Вернадського про біосферу.

 8. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. Передумови виникнення ноосфери.

 9. Типи речовин за В.І.Вернадським.

 10. Планетарні функції живої речовини.

 11. Біогеоценоз. Стуктура біогеоценозу.

 12. Екосистема. Типи організмів в екосистемі.

 13. Види забруднення навколишнього середовища, які спричиняють тваринницькі комплекси.

 14. Озонова дірка. Причини виникнення та наслідки.

 15. Антропогенні екологічні фактори.

 16. Невідновлювані мінеральні природні ресурси України.

 17. Лімітуючі фактори. Поняття зони песимуму та оптимуму. Екологічна валентність. Організми еврибіонти та стенобіонти.

 18. Екологічне значення грунтів

 19. Основні екологічні закони. Сформулювати та пояснити один з них

 20. Поняття агроекосистеми. Назвіть осоновні відмінності між екосистемою та агроекосистемою.

 21. Типи агроекосистем.

 22. Демографічна ситуація у світі і на Україні. Причини і наслідки “демографічного вибуху”.

 23. Стан атмосферного повітря в Україні.

 24. Поняття зооценозу. Особливості функціонування. Порівняти зооценоз з екосистемою

 25. Абіотичні фактори. Навести приклади впливу абіотичних факторів на живі організми.

 26. Проблеми сміття і твердих відходів на Україні.

 27. Еколого-санітарні вимоги до обробки і використання стічних вод тваринницьких комплексів.

 28. Поняття про природні ресурси Землі. Невідновлювані природні ресурси України

 29. Основні положення клітинної теорії. Клітина - структурна одиниця живого організму. Особливості будови клітин прокаріот і еукаріот.

 30. Обмін речовин і енергії в клітині. Пластичний обмін речовин, фотосинтез. Біосинтез білків. Реакції матричного синтезу в клітині.

 31. Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у формуванні генотипу. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Варіаційний ряд.

 32. Спадкова мінливість. Мутації їх види та значення.

 33. Селекція. Методи селекції рослин, тварин та мікроорганізмів

 34. Розвиток органічного світу. Розвиток органічного світу. Біологічний прогрес і регрес. Ароморфоз. Ідіоадаптація

 35. Природний добір, його форми та значення.

 36. Особливості будови рослинних тканин

 37. Будова пагонів. Видозміни пагонів. Вегетативне розмноження.

 38. Листок. Видозміни листків. Листопад. Транспірація.

 39. Господарське значення, ботанічна характеристика, біологічні особливості представників родини злакових

 40. Квітка - орган генеративного розмноження. Суцвіття та їх види.

 41. Запилення. Запліднення. Плоди. Умови проростання насіння.

 42. Царство Гриби. особливості процесів життєдіяльності грибів

 43. Лишайники як індикатори навколишнього природного середовища.

 44. Царство Бактерії. Особливості живлення бактерій

 45. Водорості. значення водоростей в природі і житті людей

 46. Голонасінні. Загальна характеристика типових представників відділу.

 47. Покритонасінні. Загальна характеристика типових представників основних родин.

 48. Мохи. Значення мохів в біогеоценозах.

 49. Папороті, хвощі, плауни

 50. Тип Найпростіші. Значення найпростіших в природі і житті людей.

 51. Тип Кишковопорожнинні. Значення кишковопорожнинних в природі і житті людей.

 52. Тип Плоскі черви. Значення плоских червів в природі і житті людей

 53. Тип Кільчасті черви. Значення кільчастих червів в процесах грунтотворення.

 54. Тип Молюски. Значення молюсків в природі і житті людей.

 55. Тип Членистоногі. Клас ракоподібні. Значення ракоподібних в природі і житті людей.

 56. Клас павукоподібні. Значення павукоподібних в природі і житті людей.

 57. Клас комахи. Основні ряди комах. Значення комах в природі і житті людей.

 58. Тип Хордові. Клас ланцетних.

 59. Надклас риби. Різноманітність риб.

 60. Клас Плазуни. Значення плазунів в природі і житті людей.

Список використаної літератури

 1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. Та наук.-практ.посібник К.: Знання – Прес, 2002 – 332 с.

 2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”// законодавство України про охорону навколишнього природного середовища.- К.: Парлм. вид-во, 2000, с.3-34.

 3. Основи національної екологічної політики: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 26.

 4. Основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1998.- № 38, 39.

 5. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995. – 380 с.

 6. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України,: навчально-практичний посібник. – Харків: ТОВ «Одісей», 2003. – 448 с.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник.-К.ЄУФІМБ, 2002. –Т.2. – 625с.

 8. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.:Лібра, 1998. -248 с.

 9. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000.- 500с.

 10. Комарницький В.М., ШевченкоВ.І. Екологічне право: Навчальний посібник.-3-е вид.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-224с.

 11. Черевко Г.В., Яцків М.І. Економіка природокористування, Навч. посібник, Львів, „Світ”, 1995. 208 с.

 12. Літвак С.М. та інші Екологічний менеджмент і аудит: Навч. посібник – К.:ВД „професіонал”, 2005. -112с.

 13. Семенов В.Ф., Михайлик О.Л. та ін. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407с.

 14. Санаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього природного середовища: Підручник – К.: Вища школа, 1995, - 272 с.

 15. Колотило Д.М. Екологія і економіка. Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 16. Боков В.К., Лущик А.В. Основы экологической безопасности, Учебное пособие. – Сімферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 17. Писаренко В.М та ін. Агроекологія: теорія і практикум. Навч. посібник. Полтава - „ІнтерГрафіка”., 2003. – 318с.

 18. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини., Навч. посібник.К.: Лібра.- 1999.- 270 с.

 19. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – Навч. посібник К.: „Лібра”, 2002. 351с.

 20. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ - К.: Вища школа, 2003.- 358 с.

 21. Літвак С.М. та інші Екологічний менеджмент і аудит: Навчальний посібник/ - К.: ВД „Професіонал”, 2005 . – 112 с.

Схожі:

Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології «Затверджую»
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи