Міністерство аграрної політики та продовольства України icon

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Скачати 119.53 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України
Дата24.08.2012
Розмір119.53 Kb.
ТипДокументи

Міністерство аграрної політики та продовольства України


Полтавська державна аграрна академія


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


П р о г р а м авступних фахових випробувань з напряму підготовки

6.100102 «Процеси, машини та обладнання

агропромислового виробництва»

галузі знань 1001 «Техніка та енергетика

аграрного виробництва»

для випускників ВНЗ I-II рівнів акредитації


Полтава 2012

Програму вступних фахових випробувань з напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» і тестові завдання розробили: кандидат технічних наук, доцент Лапенко Т.Г., старший викладач Дрожчана О.У., старший викладач Овсієнко Ю.І., кандидат технічних наук, доцент Ландар А.А., кандидат технічних наук, доцент Мізін І.А., кандидат технічних наук, доцент Іванкова О.В., кандидат технічних наук Горбенко О.В., старший викладач Петровський О.М., старший викладач Рижкова Т.Ю., старший викладач Коломієць А.П.
Програма розглянута і затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол № 6).


ВСТУП

Програма вступних випробувань розроблена для абітурієнтів, які вступають на інженерно-технологічний факультет Полтавської державної аграрної академії за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» після закінчення Хорольського агропромислового коледжу, Березоворудського технікума, Лохвицького технічного технікуму, інших ВНЗ I-II рівнів акредитації.

В програму включені питання з тих предметів, які вивчалися в ВНЗ I-II рівнів акредитації, а саме:

1. Математика

2. Фізика

3. Технічна механіка

4. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

5. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

6. Загальна електроніка

7. Деталі машин

8. Ремонт машин

9. Безпека життєдіяльності

10. Основи охорони праці

Перелік питань складено згідно типових програм по кожній із дисципліни, а саме: взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірювань, тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин, деталей машин і основ конструювання, машин та обладнання для тваринництва, ремонту сільськогосподарської техніки, експлуатація машинно-тракторного парку, паливо-мастильних матеріалів, охорони праці.


1. Математика

 1. Натуральні, раціональні, дійсні числа та дії над ними.

 2. Зображення чисел на прямій: модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

 3. Числові вирази. вирази із змінними, формули скороченого множення.

 4. Степінь з натуральним та раціональним показником. арифметичний корінь.

 5. Логарифми та їх властивості.

 6. Одночлен, многочлен, многочлен з однією змінною, корінь многочлена на прикладі квадратного тричлена.

 7. Поняття функції, способи завдання функції, область визначення, множина значень функції.

 8. Графік функції, зростання і спадання функції, періодичність, парність, непарність, екстремуми функції, найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 9. Рівняння, нерівності, системи рівнянь та їх розв'язування.

 10. Арифметична та геометрична прогресії, формули п-го члена та суми перших п членів арифметичної та геометричної прогресії.

 11. Формули тотожних перетворень тригонометричних виразів.

 12. Означення похідної, її фізичний та геометричний зміст, похідні елементарних функцій, теореми про похідні суми, добутку, частки.

 13. Означення первісної, поняття інтегралу, формула Ньютона-Лейбниця, площа криволінійної трапеції.

 14. Пряма, відрізок, довжина відрізка, кут, величина кута, коло, круг, паралельні прямі.

 15. Многокутники, їх види, властивості, формули площ.

 16. Коло, круг, центр, хорда, діаметр, радіус, дотична до кола, дуга кола, сектор, центральні та вписані кути.

 17. Паралельність прямої і площини.

 18. Кут між прямою і площиною, перпендикуляр і похила.

 19. Двогранні кути, перпендикулярність площин.

 20. Многогранники: види, елементи, формули площі поверхні і об'єму.

 21. Тіла обертання, формули для обчислення площі поверхні та об'єму.

 22. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики.

2. Фізика


1. Механіка

1.1. Кінематика механічного руху.

1.2. Закони динаміки.

1.3. Сили в природі.

1.4. Закони збереження в механіці.

1.5. Механічні гармонічні коливання.


2. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1. Ідеальний газ.

2.2. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона).

2.3. Ізопроцеси.

2.4. Перший закон термодинаміки.

3. Основи електродинаміки

3.1.1. Електростатика.

3.1.2. Закон Кулона.

3.1.3. Закон збереження електричного заряду.

3.1.4. Електричне поле.

3.1.5. Потенціал, напруга.

3.2.1. Електричний струм.

3.2.2. Електрорушійна сила джерела струму.

3.2.3. Сила струму.

3.2.4. Закони Ома.

3.2.5. Опір провідників.

3.3.1. Магнітне поле.

3.3.2. Закон Ампера.

3.3.3. Сила Лоренца.

3.3.4. Електромагнітна індукція.

3.3.5. Магнітний потік.

3.3.6. Закон електромагнітної індукції.

4. Хвильова та квантова оптика

4.1.1. Дифракція світла.

4.1.2. Дифракційна решітка.

4.2.1. Фотоефект.

4.2.2. Рівняння А.Ейнштейна для фотоефекту.

4.2.3. Стала Планка.

4.2.4. Енергія та імпульс фотона.

3. Технічна механіка

1. Що вивчає статика?

2. Основні аксіоми статики.

3. Визначення сили. Вказати на одиницю виміру сили в системі СІ.

4. Момент пари сил. Одиниця виміру.

5. Визначення рівнодійної декількох сил.

6. Аналітична умова рівноваги збіжної систем сил.

7. Аналітична умова рівноваги довільної плоскої систем сил.

8. Геометрична умова рівноваги збіжної систем сил.

9. Геометрична умова рівноваги довільної плоскої систем сил.

10. Види деформацій стержня.

11. Закон Гука при розтягу-стиску.

12. Умова міцності при розтягу-стиску.

13. Вказати деталі машин, що працюють на розтяг-стиск.

14. Що таке зріз стержня?

15. Умова міцності при зсуві.

16. Вказати деталі машин, що працюють на зріз.

17. Що таке поперечний згин стержня?

18. Визначення опорних реакцій у навантаженій балці.

19. Умова міцності при чистому згині.

20. Визначення опорних реакцій у навантаженій балці.

21. Вказати деталі машин, що працюють при поперечному згині.

^ 4. Матеріалознавство і ТКМ

1. Класифікація металів і застосування у виробництві.

2. Поняття про механічні, фізичні, хімічні та технологічні властивості металів та сплавів.

3. Твердість.

3.1. Методи визначення твердості металів.

3.2. Позначення на кресленнях.

4. Залізо і його взаємодія з вуглецем.

4.1. Сплави заліза з вуглецем.

5. Вуглецеві сталі, їх склад, структура і властивості залежно від вмісту постійних домішок.

6. Класифікація вуглецевих сталей і їх використання в машинобудуванні.

7. Маркування вуглецевих сталей.

8. Машинобудівні чавуни.

8.1. Вплив стану вуглецю та форми графітових включень на структуру і властивості чавуну.

9. Класифікація і застосування чавунів.

10. Маркування чавунів.

^ 5. Загальна електротехніка

1. Електричні кола постійного струму

2. Електричні кола змінного синусоїдального струму

3. Магнітні кола

4. Перетворення енергії. Трансформатори

5. Електричні машини постійного струму

6. Електричні машини змінного струму

^ 6. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

 1. Взаємозамінність.

  1. 1.1. Основні поняття про допуски і посадки.

1.2. Точність геометричних параметрів при виготовленні та відновленні деталей машин.

  1. 1.3. Взаємозамінність гладких циліндричних з’єднань.

  2. 1.4. Допуски і посадки підшипників кочення.

  3. 1.5. Допуски на кутові розміри і конічні з’єднання.

  4. 1.6. Розмірні ланцюги.

  5. 1.7. Селективне складання.

  6. 1.8. Взаємозамінність шпонкових і шліцьових з’єднань.

  7. 1.9. Взаємозамінність різьбових з’єднань.

  8. 1.10. Взаємозамінність зубчастих і черв’ячних передач.

 1. Стандартизація.

  1. 2.1. Сутність і державна система стандартизації, її методичні основи.

  2. 2.2. Контроль рівня якості продукції.

  3. 2.3. Ефективність стандартизації.

 2. Технічні вимірювання.

  1. 3.1. Основи технічних вимірювань. Класифікація методів і засобів вимірювання. Класифікація методів і засобів вимірювань. Похибки. Метрологічні показники засобів вимірювання. Оцінка точності вимірювань.

  2. 3.2. Універсальні засоби вимірювання: мікрометричні, індикаторні прилади, штангенінструменту, важільно-механічні, важільно-зубчасті, пружинні прилади, пневматичні прилади, засоби активного контролю.

  3. 3.3. Калібри.

7. Деталі машин

1. Визначення граничних напружень.

2. Умови міцності деталей по напруженням:

2.1. Стиску (розтягу);

2.2. Згину;

2.3. Зсуву.

3. Типи різьб та їх геометричні характеристики.

4. Типи зварних з’єднань та основи їх розрахунку на міцність.

5. Типи шпонкових та шліцевих з’єднань, область їх застосування.

6.Заклепкові з’єднання, область використання та співвідношення елементів заклепкових з’єднань.

7.Призначення механічних передач. Область застосування пасових, зубчастих, черв’ячних, ланцюгових передач.

8. Геометричні параметри передач:

8.1. Зубчастих;

8.2. Пасових;

8.3. Ланцюгових.

9. Передаточне число привода.

10. Як визначити потужність привода Рпр, якщо задано:

10.1. Крутний момент на вихідному валу (Тв);

10.2. Кутова швидкість вихідного вала (Wвих).

11. Що є вал і вісь.

12. Деформація і напруження що виникають в валах і осях.

13. Проектний розрахунок валів.

14. Класифікація підшипників кочення. Їх маркування.

15. Підбір підшипників кочення по діаметру цапфи валу та довговічності.

16. Муфти привода, призначення, типи муфт, підбір.

17. Редуктори. Геометричні параметри.

8. Ремонт машин

1. Загальний виробничий процес ремонту машин.

2. Структура технологічного процесу ремонту машин.

3. Заходи по попередженню зношування деталей.

4. Матеріали та обладнання для відновлення деталей ручним зварюванням та наплавленням.

5. Механізоване наплавлення під шаром флюсу та у середовищі захисних газів.

6. Спеціальні види зварювання та наплавлення.

7. Зміцнення поверхонь деталей термічною та хімічною обробкою.

8. Поверхневе зміцнення деталей пластичним деформуванням.

9. Відновлення деталей електролітичним нарощуванням. (Процес залізнення).

10. Застосування полімерних матеріалів при ремонті машин.

^ 9. Безпека життєдіяльності

1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек.

1.2. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

3.1. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах

4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.

4.1. Соціальні та психологічні чинники ризику.

4.2. Поведінкові реакції населення у НС

5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС

7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.

^ 10. Основи охорони праці

1. Основи теорії безпеки праці.

2. Правові та організаційні основи охорони праці.

3.Основи виробничої санітарії.

4. Основи безпеки праці.

5. Технічні засоби безпеки виробничих процесів.

6. Умови безпечної експлуатації енергосилового обладнання.

7. Електробезпека.

8. Безпека при експлуатації машинно – тракторного парку в рослинництві.

9. Безпека виробничих процесів у тваринництві.

10. Безпека при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогоспо-

дарської техніки.

11. Безпека при транспортних і навантажувально – розвантажувальних роботах.

12. Безпека при переробці і зберіганні сільськогосподарської продукції.

13. Основи пожежної безпеки.


Критерії оцінки знань вступників

Оцінка «5» (відмінно) виставляється, коли при відповідях на запитання студент показав всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, знання основної і допоміжної літератури на рівні творчого мислення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 90...100 балів.

Оцінка «4»(добре) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав повні знання програмного матеріалу, успішне виконання завдань і засвоєння основної літератури, передбаченою програмою на рівні аналітичного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 70...89 балів.

Оцінка «3» (задовільно) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав повні знання програмного матеріалу у обсязі, який необхідний для майбутньої роботи, здатність виконувати завдання, передбачені програмою на рівні репродуктивного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 50...69 балів.

Оцінка «2» (незадовільно) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав недостатні знання основного матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні завдання на рівні репродуктивного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить менше 50 балів.

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національна академія аграрних наук національний науковий центр «інститут аграрної економіки»
В. М. Жука, В. М. Заєць, С. М. Кваші, О.І. Коваліва, С. Г. Корчинської, О. А. Корчинської, О. О. Кравцова, М. Ф. Кропивка, В.І. Ладики,...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України
Програма розглянута І затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України
Програма розглянута І затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМетодичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Верба, В. А. Організація консалтингової діяльності [Текст] : навч посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. – К. Кнеу, 2000. – 244 с
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Подільський державний аграрно-технічний університет Інститут механізації І електрифікації сільського господарства Кафедра транспортних технологій
Конструкція та експлуатація обладнання для змащування та заправки машин мастилом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи