Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Скачати 485.34 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Сторінка1/3
Дата24.08.2012
Розмір485.34 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Затверджую:

Ректор академії, професор

________________ В.І. Аранчій

«___» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

В С Т У П Н И Х Ф А Х О В И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Спеціаліст»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

на 2012-2013 н. р.


Полтава - 2012

Програму підготували викладачі факультету економіки та менеджменту:


Галич О. А.

декан факультету економіки та менеджменту;

Шульга Л. В.

доцент кафедри маркетингу;

Михайлова О. С.

доцент кафедри організації виробництва і дорадництва;

Миколенко І. Г.

доцент кафедри економіки підприємства;

Демченко О. М.

доцент кафедри організації виробництва і дорадництва;

Самойлик Ю. В.

доцент кафедри економіки підприємства.


Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» _________________ (протокол № ___).


Голова науково-методичної ради ____________ к.е.н. О.Д. Плотник


Схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу 20 лютого 2012 р. (протокол № 8).


Голова вченої ради ННІЕБ ______________ к.е.н., доцент О.А. Галич


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


Затверджую:

Декан факультет економіки

та менеджменту, доцент

________________ О. А. Галич

«___» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

В С Т У П Н И Х Ф А Х О В И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Спеціаліст»


^ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

на 2012-2013 н. р.


Полтава - 2012

ВСТУПГоловним завданням вступних фахових випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР “Спеціаліст” зі спеціальності “Економіка підприємства” цей комплекс включає дисципліни:

 • Стратегія підприємства;

 • Потенціал і розвиток підприємства;

 • Організація виробництва;

 • Проектний аналіз.

При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні показати високу фахову економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства.

^ Економіст повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх вирішення;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику комплексного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬВступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки і складається з тестової перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні бакалавра. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 100 балів. Кожній вірній відповіді по тестовому завданню присвоюється 2 бали.

^

ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН

ДИСЦИПЛІНА “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”Тема 1. Організаційні основи виробництва

Передумови, сутність і суспільне значення виробничої діяльності в сучасних умовах. Сутнісно-змістова характеристика виробництва. Цілі й за­вдання виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва. Виробнича функція. Характеристика ресурсних складових виробництва. Моделі виробничої функції та оцінка продуктивності. Взаємозв’язок виробничої функції з фінансовою, мар­кетинговою та іншими функціями.

Промислова революція. Розподіл праці. Регламентація діяльності. Стандартизація деталей і комплектуючих. Дослідження методів роботи. Система раціоналізації праці. Мікрорухи та моделювання процесів. Планування виробничих операцій. Принципи поточного виробництва. Мотивація праці. Статистичний контроль якості. Графіки руху предметів праці. Мікроелементне нормування праці. Планування виробничих потреб. Точно вчасна філософія виробництва. Всеохоплюючий контроль якості.


Тема 2. Виробничі системи

Поняття, складові елементи та структура. Вхід, процес, вихід як компоненти та пристрої виробничої системи. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої системи. Класифікація виробничих систем. Взаємодія виробничої системи із зовнішнім середовищем.

Закони статики організації виробничих систем (відповідності: цілям, зовнішньому середовищу, елементів між собою, зв’язків; резервів: організаційних, інтенсивно-екстенсивних, ресурсних; усунення адмірності – спрощення). Закони розвитку виробничих систем: інерції, еластичності, безперервності вдосконалення. Загальні відмінні особливості та властивості виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, складність, різноманітність. Властивості, які проектуються: результативність, надійність, гнучкість, керованість, довго строковість.

Цілі й завдання формальної організації. Види продукції. Класифікація підприємств. Техніко-виробнича база та її складові. Ієрархічна структура виробничої системи підприємства. Рівні організованості та особливості створення виробничих систем. Сучасні виробничі стратегії та концепції гнучкості й мобільності виробничих систем.


Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Технологія та виробничий процес. Поняття, цілі й завдання технології виробництва. Сутність, зміст і структура виробничого процесу. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей. Характеристика, правила й порядок розробки технологічних операцій і процесів. Чинники, що впливають на структуру виробничого процесу. Особливості розподілу виробничих процесів за об’єктом виробництва.

Принципи раціональної організації виробничого процесу. Сутність і призначення принципів: диференціації, концентрації, інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності. Об’єкти й результати комплексного застосування принципів організації виробничого процесу.

Організаційні типи виробництва. Поняття типу виробництва. Ознаки одиничного, серійного, масового типів виробництва. Визначення серійності виробів. Порівняльна техніко-економічна характеристика типів виробництва. Організаційно-технічний рівень виробництва: сутність, методи визначення.


Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць

Трудовий і виробничий процеси. Сутнісно-змістова характеристика їх організаційної єдності. Класифікація трудових процесів. Трудовий процес та його структура. Методи аналізу трудового процесу. Раціоналізація та проектування методів і прийомів праці.

Організація праці та її форми. Сутність, цілі й завдання організації праці. Сфери застосування та критерії впливу на виробництво. Поділ і кооперування праці, їх форми та межі. Сумісництво професій. Багатоверстатне обслуговування. Бригадна форма організації праці. Вимоги організації праці до технічних параметрів та експлуатаційних характеристик устаткування й виробничого середовища.

Організація робочих місць. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Складові елементи робочого місця. Зовнішнє та внутрішнє його планування. Умови праці, раціональні режими праці та відпочинку. Техніка безпеки. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Структура проекту організації робочого місця та карта організації праці.


Тема 5. Нормування праці

Міра праці. Сутність і місце нормування в організації праці. Призначення, завдання та організація нормування на підприємстві. Види трудових норм: часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості. Об’єкти нормування праці: робочий час, виробнича операція, технологічна структура операції, трудовий елемент, обсяг робіт, зона обслуговування, чисельність персоналу. Сфера застосування трудових норм.

Аналіз затрат робочого часу. Класифікація затрат робочого часу. Типова структура норми часу на операцію. Методи аналізу затрат робочого часу: безпосередніх вимірів, моментних спостережень. Фотографія робочого часу. Хронометраж. Фотохронометраж.

Визначення норм праці. Призначення та класифікація нормативів праці. Методичні особливості створення трудових нормативів. Система мікроелементного нормування. Класифікація норм затрат праці. Чинники, що впливають на величину норми. Методи нормування праці та способи встановлення норм. Особливості визначення складових частин норм часу. Трудомісткість продукції та її організаційно-економічне значення.


Тема 6. Побудова виробничої структури

Виробнича структура та її чинники. Принципи побудови організації «ідеального» процесу: спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Поняття про загальну та виробничу структури. Вимоги оптимізації взаємозв’язків усередині виробничої системи. Чинники впливу на територіальне розміщення засобів виробниц­тва: характер виробничого процесу, масштаб виробництва, характер та ступінь спеціалізації, охоплення життєвого циклу продукції.

Структура основного виробництва. Робоче місце як первинна ланка організації виробничого процесу. Особливості формування виробничих дільниць, цехів, виробництв. Чинники впливу на побудову структури основного виробництва. Комплексна та спеціалізована виробничі структури. Принципи формування й умови застосування технологічної, предметної та змішаної, цехової та безцехової, корпусної та комбінатської виробничих структур.

Просторове розміщення підприємства. Показники, що характеризують виробничу структуру. Вибір архітектурно-будівельних форм та місця розташування підприємства. Генеральний план територіального розташування підприємства. Вимоги до побудови схеми розміщення будівель, споруд, комунікацій, маршрутів руху та інших сполучень. Шляхи вдосконалення виробничих структур.


Тема 7. Організація виробничого процесу в часі

Виробничий цикл. Сутність, структура та характеристика складових циклу. Тривалість виробничого й технологічного циклів. Визначення чинників тривалості циклу та її техніко-економічне значення. Сфера застосування виробничого циклу.

Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Вплив технологічного процесу на рух предметів праці. Побудова графіків та розрахунок операційного циклу для послідовного, паралельного та паралельно-послідовного способів поєднання операцій. Особливості визначення інших складових виробничого циклу. Умови ефективного застосування способів поєднання операцій у різних типах виробництва.

Визначення виробничого циклу складного процесу. Сутність складного процесу. Взаємозв’язок операцій обробки, процесів виготовлення, складання виробів та умов виробництва. Особливості побудови циклового або сітьового графіка. Чинники, що впливають на тривалість циклу.

Шляхи скорочення виробничого циклу. Зниження трудомісткості операцій за рахунок удосконалення конструкції та технології. Оптимізація партії запуску деталей та серійності продукції. Збалансованість виробництва, раціоналізація процесів транспортування, складування та контролю. Удосконалення нормативної бази, планів-графіків, диспетчерування виробничого процесу.


Тема 8. Організація допоміжних виробництв

Виробнича інфраструктура. Сутність та місце технічного обслуговування в системі основного виробництва. Розвиток та адаптація інфраструктури до внутрішніх і зовнішніх змін виробництва.

Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Передумови та завдання формування системи інструментального обслуговування виробництва. Підрозділи інструментального виробництва. Класифікація, індексація та нормування витрат інструменту. Визначення потреби й регулювання запасів інструменту. Організація зберігання, обліку та забезпечення робочих місць оснащенням. Шляхи скорочення витрат на виробництво технологічного оснащення. Сучасні тенденції організації інструментального забезпечення виробництва.

Ремонтне обслуговування устаткування. Завдання технічного обслуговування та ремонту засобів праці. Системи ремонтного обслуговування устаткування. Нормативна база ремонтного виробництва. Шляхи зниження витрат на утримання, ремонт і експлуатацію устаткування. Організаційно-технічний прогрес у ремонтному виробництві. Зарубіжний досвід комплексного експлуатаційного обслуговування.

Енергетичне забезпечення виробництва. Роль енергії у виробництві. Структура енергетичного господарства та органи управління. Методи визначення потреби в енергоресурсах. Норми й нормативи енергоспоживання. Діагностика устаткування, мереж та контроль за використанням енергоресурсів. Сучасні регулювальні системи енергоспоживання. Організація ремонту енергоустаткування. Основні напрями енергозбереження.


Тема 9. Організація обслуговуючих господарств

Транспортне обслуговування. Завдання та структура транспортного господарства. Системи організації внутрішніх транспортних потоків. Визначення величини вантажопотоків, вантажообігу та системи перевезень. Класифікація транспортних засобів. Вибір транспортної системи й розрахунок потреби в рухомому складі. Показники використання транспортних засобів. Організація транспортного обслуговування робочих систем. Шляхи вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві.

Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх по­токи у виробничій системі. Завдання, функції та структура складського господарства. Класифікація матеріальних ресурсів. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Класифікація складських приміщень. Розрахунок корисних площ складських приміщень і устаткування складів. Порядок прийому, збереження й видачі матеріалів зі складів. Логістичні системи матеріального обслуговування. Показники роботи складського господарства. Напрями вдосконалення матеріального обслуговування виробництва.


Тема 10. Одиничний і партіонний методи організації виробництва

Методи організації. Сутність методу організації виробництва у просторі та часі. Характеристика перервного, напів­перервного й безперервного методів. Чинники, що визначають вибір методів.

Організація одиничного (непотокового) виробництва. Характеристика ознак методу. Форми спеціалізації непотокового виробництва: технологічна, предметно-групова та змішана. Обчислення кількості устаткування та його розміщення. Сфера застосування непотокового методу.

Партіонний метод обробки. Сутність групової технології. Визначення економічно оптимального розміру партії. Розрахунок ритму. Величина виробничих випереджень. Взаємозв’язки часових параметрів партіонної обробки. Особливості застосування партіонного методу в сучасних умовах. Характеристика предметно-замкненої форми організації виробництва. Цілі, основні блоки та принципи функціонування системи «точно вчасно» або «точно в зазначений час» (JIT). Інтеграційні особливості «витягувальної» системи JIT за обмежених ресурсних запасів.


Тема 11. Організація потокового й автоматизованого виробництва

Потокове виробництво. Сутнісно-змістова характеристика потокового методу. Основні його ознаки й умови організації. Техніко-економічна характеристика потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. Особливості та основні техніко-економічні показники видів потокових ліній. Методика розрахунку параметрів потокових ліній. Особливості визначення виробничих заділів. Способи синхронізації потокових ліній. Транспортні засоби й технологічне планування потокових ліній.

Автоматизоване виробництво. Загальна характеристика та види автоматичних ліній. Продуктивність і компонування автоматичних ліній. Гнучкі автоматизовані виробництва (ГАВ) та гнучкі виробничі системи (ГВС). Сутність гнучкості та принципи її розрахунку. Функціонально-вартісний аналіз оцінки й оптимізації гнучкості ГВС. Організаційно-виробничі параметри ГАВ, їх розрахунок. Поняття, складові дрібного гнучкого автоматизованого виробництва та перспективи розвитку.


Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

Якість продукції (послуг). Еволюція технології та поняття якості. Основні вимоги до якості продукції. Класифікація показників якості. Стандартизація процесів, продукції та послуг. Засоби вимірювання та методи оцінки якості. Система забезпечення якості та її елементи.

Управління якістю продукції. Системне управління якістю на основі ДСТУ ISO 9000–2001. Моделі системи якості. Елементи системи якості. Документація системи якості. Особливості системи якості у сфері послуг. Зарубіжний досвід управління якістю продукції. Сутнісно-змістова характеристика конкурентоспроможності продукції та методів розрахунку.

Контроль якості та випробування продукції. Види й методи технічного контролю якості: попереджувальний, статистичний. Розрахунки параметрів якості. Статистичне регулювання технологічних процесів і приймальний контроль. Неруйнівний контроль.

Системи сертифікації. Сутність і завдання сертифікації продукції. Атестація виробництв. Сертифікація систем якості. Оцінка якості проектів, технологій.


Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

Система створення та освоєння нової продукції. Життєвий цикл продукції (процесів) та характеристика етапів. Сучасні концептуальні підходи до зміни продукту. Сутність комплексної підготовки виробництва та її складові. Особливості створення та освоєння продукту: етапи, процедури. Організаційні форми й методи досліджень, проектування та освоєння виробів.

Організація науково-технічних досліджень і проектно-конструкторської підготовки. Сутнісно-змістова характеристика досліджень. Поняття, цілі й завдання проектно-конструк­торської підготовки. Види дослідних робіт. Основні етапи проек­тування виробів. Організація проведення робіт. Особливості проектування виробів для різних типів виробництва з урахуванням умов ринкових потреб. Уніфікація, стандартизація, технологічність конструкцій. Організація взаємодії проектувальників і виробників. Сучасні інформаційно-технічні засоби для дослід­жень і проектування.

Технологічна та екологічна підготовка. Цілі, зміст та логіка технологічної підготовки. Системи технологічної підготовки виробництва. Види технологічних процесів. Технологічна документація. Методи оцінки та вибір технологічного процесу. Проектування інструменту й оснащення. Необхідність екологічної експертизи виробів (процесів) на проектних стадіях. Екологічні стандарти. Моніторинг впливу технології виробництва на довкілля. Планування та реалізація заходів для зменшення забруднення середовища від виробництва та експлуатації виробів (процесів).

Організаційно-економічна підготовка виробництва та освоєння нового продукту. Зміст і завдання організаційно-еконо­мічної підготовки. Проектування та впровадження нових форм і методів організації виробничих і трудових процесів. Розробка систем комплексного забезпечення та обслуговування виробництва. Удосконалення матеріальної, трудової та статусної мотивації. Формування нормативної бази та проведення вартісної оцінки нового виробу (технології). Організація освоєння продукту в серійному та масовому виробництвах. Методи прискорення освоєння нової продукції.


Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем

Загальні положення організаційного проектування виробництва. Передумови та сутність організаційного проектування. Цілі, завдання та зміст організаційного проектування. Етапи оргпроектування. Методи та принципи організації проектних робіт. Установлення еталонів проекту організації виробничої системи. Методологія оцінки ефективності оргпроектування.

Діагностика стану виробничої системи. Оцінка рівня організаційної, функціональної, елементної побудови виробничої системи на рівні цеху (дільниці). Аналіз економічних показників та оцінка організаційно-технічного рівня діючого виробництва. Розробка заходів щодо вдосконалення організації виробництва.

Процес оргпроектування та раціоналізації виробничих систем. Структура організаційного проекту. Передпроектні роботи. Зовнішнє проектування. Вибір організаційного типу виробництва. Визначення складу підрозділів за їх спеціалізацією та формою організації. Побудова організаційної структури виробництва. Організація основного та обслуговуючого виробництва. Оперативне управління виробництвом. Організація праці персоналу. Організаційна підготовка впровадження, освоєння, оцінка та вдосконалення проекту.


Рекомендована література

 1. Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація виробництва в аграних формуваннях: [навчальний посібник] /За ред. П.С. Березівського - К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 560 с.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 25 серпня 2010 року,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національна академія аграрних наук національний науковий центр «інститут аграрної економіки»
В. М. Жука, В. М. Заєць, С. М. Кваші, О.І. Коваліва, С. Г. Корчинської, О. А. Корчинської, О. О. Кравцова, М. Ф. Кропивка, В.І. Ладики,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи