7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” icon

7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Скачати 367.61 Kb.
Назва7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Дата24.08.2012
Розмір367.61 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ПРОГРАМА

Вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.03050801„Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)”

напряму підготовки 0305 “Економіка та підприємництво”


Полтава 2012


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

^ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


^ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.03050801„Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)”

напряму підготовки 0305 “Економіка та підприємництво”


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”


Голова науково-методичної ради

“Фінанси і кредит” _______________________ Безкровний О.В.


Полтава 2012

УДК: 378.046: 378.22: 336: 33

ББК: 74.58


Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)” напряму підготовки 0305 “Економіка та підприємництво” - Полтава: ПДАА, 2012. – 24 с.


^ Програму підготували:

Викладачі кафедри фінансів і кредиту: к.е.н., професор Аранчій В.І., к.е.н., доцент Капаєва Л.М., к.е.н., доцент Лелюк Ю.М., к.е.н., доцент Чумак В.Д., к.е.н., доцент Черненко Л.В., к.е.н. доцент Безкровний О.В., ст. викл. Собчишин В.М, асистент Антонюк О.О., асистент Лелюк М.В.

^ Викладачі кафедри економічної теорії та економічних досліджень: к.е.н., доцент Дорогань Л.О., к.е.н., доцент Тютюнник Ю.М., к.е.н., доцент Дорошенко А.П.


Програма розглянута і затверджена науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” (протокол №7 від 16 лютого 2012 р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол № 8 від 20 лютого 2012 р.)

Зміст


ВСТУП

6

^ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН професійної підготовки

7

1. страхові послуги

7

2. Фінансовий аналіз

12

3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва


14
^

4. податкова система


17

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


26Вступ


Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників ОКР „Бакалавр” для вступу на ОКР „Спеціаліст”, при цьому ефективно перевірити рівень професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю навчальний план за ОКР “Бакалавр” і отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки фінанси і кредит.

Вступні випробування проводяться на відкритих засіданнях приймальної комісії по дисциплінах професійної підготовки: „Страхові послуги”, „Фінансовий аналіз”, „Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, „Податкова система”.

Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та практичних питань. Кожному випускнику ОКР „Бакалавр” видається індивідуальна комбінація тестових питань по фахових дисциплінах.

Програми дисциплін професійної підготовки


^ 1. Страхові послуги

Мета: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Завдання: з'ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

Предмет: організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Страхова послуга та особливості її реалізації.

 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди.

 3. Страхування життя і пенсій.

 4. Страхування від нещасних випадків.

 5. Медичне страхування.

 6. Страхування майна та відповідальності підприємств.

 7. Сільськогосподарське страхування.

 8. Страхування технічних ризиків.

 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

 1. Автотранспортне страхування.

 2. Морське страхування.

 3. Авіаційне страхування.

 4. Страхування майна і відповідальності громадян.


Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність надання страхових послуг фізичним і юридичним особам і розширення їх асортименту. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на страхові послуги. Система продажу страхових послуг. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги і недоліки. Права і обов'язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами і вимоги до неї. Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.


^ Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об'єкта на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії. Укладання договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страхове свідоцтво і страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування. Система страхового забезпечення. Франшиза. Виключення.


^ Тема 3. Страхування життя і пенсій

Необхідність і значення страхового захисту життя і пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування. Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяги страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.


^ Тема 4. Страхування від нещасних випадків

Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми й види страхування. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми. Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ. Державне особисте страхування працівників митних органів. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Інші види обов'язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків і умови їх проведення. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей (школярів) від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.


^ Тема 5. Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб'єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Обов'язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Права й обов'язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку. Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення. Відмова у виплаті. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.


^ Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування. Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності; об'єкти страхування, їх оцінка; виключення; строк дії договору. Страхова сума, страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Страхування відповідальності товаровиробників: за якість продукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; забруднення навколишнього середовища; страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.


^ Тема 7. Сільськогосподарське страхування

Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування майна сільськогосподарських підприємств. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Страхове забезпечення. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.


^ Тема 8. Страхування технічних ризиків

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування машин від поломок. Умови страхування. Страхування електронної техніки. Умови страхування. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань. Умови страхування.


^ Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів. Характеристика окремих видів страхування кредитних ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення збитків. Страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови страхування.


^ Тема 10. Автотранспортне страхування

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування. Страхування автомобілів. Характеристика об'єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Страхова премія. Строк страхування. Франшиза. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строки страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов'язки членів МТСБ.. Міжнародна система Зелена картка, її розвиток. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення й порядок відшкодування збитків. Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності.. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових сум.


^ Тема 11. Морське страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб'єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання. Страхування морських суден. Об'єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами; за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових премій. Перспективи розвитку морського страхування в Україні.


^ Тема 12. Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда. Страхування повітряних суден. Форми страхування. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Варшавська Конвенція 1929р. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Суб'єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових сум.


^ Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна. Суб'єкти страхування. Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Страхове забезпечення. Страхова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страхувальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна. Інші види страхування майна громадян від інших ризиків. Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування. Страхування особистої відповідальності власників будівель. Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин. Страхування професійної та іншої відповідальності.


^ 2. Фінансовий аналіз

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних засад і методології фінансового аналізу підприємств; набуття вмінь і навичок аналізу майна та оборотних активів, формування капіталу підприємств, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та рентабельності підприємств; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

Предмет: методи і способи аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу.

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

3. Аналіз майна підприємства.

4. Аналіз оборотних активів.

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств.

6. Аналіз грошових потоків.

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.

8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.

9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.

10. Аналіз ділової активності підприємств.

11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств.

12. Аналіз інвестиційної активності підприємств.

13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.


Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Становлення й розвиток фінансового аналізу, його роль у сучасних умовах господарювання. Предмет і завдання фінансового аналізу. Сутність і напрями аналізу фінансового стану підприємства. Види фінансового аналізу та його користувачі. Метод фінансового аналізу. Основні прийоми аналізу інформації фінансової звітності.


^ Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Класифікація економічної інформації й вимоги до неї. Система інформа-

ційного забезпечення фінансового аналізу. Використання інформації фінансової звітності у фінансовому аналізі. Статистична звітність у фінансовому аналізі. Комп’ютерні технології фінансового аналізу.


^ Тема 3. Аналіз майна підприємства

Загальна характеристика активів балансу. Актив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз. Класифікація видів активів. Аналіз необоротних активів. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу майна підприємства.


^ Тема 4. Аналіз оборотних активів

Загальна характеристика й класифікація оборотних активів. Аналіз запасів підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз оборотності оборотних активів.


^ Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Загальна характеристика пасивів балансу. Пасив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз. Класифікація видів пасивів. Аналіз співвідношення власного й позикового капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу джерел формування капіталу.


^ Тема 6. Аналіз грошових потоків

Економічний зміст і класифікація грошових потоків. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Напрями аналізу й система показників оцінки грошових потоків. Удосконалення системи управління грошовими потоками.


^ Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств

Поняття ліквідності й платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Система відносних показників оцінки ліквідності й платоспроможності підприємства. Оперативний аналіз платоспроможності. Визначення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності. Оцінка задовільності структури балансу та перспектив втрати (відновлення) платоспроможності.


^ Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Сутність фінансової стійкості та напрями її аналізу. Система відносних показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Методика визначення типу фінансової стійкості. Методика розрахунку та факторний аналіз порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості. Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу. Економічний зміст і факторний аналіз ефекту фінансового важеля.


^ Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Сутність кредитоспроможності, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення її оцінки. Загальна характеристика позичальника. Бальна (рейтингова) оцінка фінансового стану позичальника. Класифікація кредитних операцій за рівнем кредитного ризику. Аналіз ефективності проекту, що кредитується, та оцінка ризиків, які пов’язані з ним.


^ Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Сутність і напрями аналізу ділової активності підприємства. Комплексна оцінка ділової активності підприємства за системою показників оборотності. Аналіз стійкості економічного зростання. Аналіз ринкової активності підприємства.


^ Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів і рентабельності. Аналіз формування доходів, витрат і фінансових результатів за даними форми №2 „Звіт про фінансові результати”. Факторний аналіз фінансових результатів. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг - прибуток”. Аналіз рентабельності підприємства за системою показників. Факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз розподілу та використання прибутку.


^ Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів. Завдання, інформаційне забезпечення та напрями аналізу інвестиційної діяльності. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств. Методи оцінювання ефективності капітальних інвестицій. Аналіз фінансових інвестицій.


^ Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Сутність, завдання та етапи комплексного фінансового аналізу. Математичні методи комплексного оцінювання об’єктів аналізу. Алгоритм комплексного (рейтингового) оцінювання фінансового стану підприємств. Багатофакторні моделі діагностики ймовірності банкрутства.


^ 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

Завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб'єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, фінансового контролінгу.

Предмет: система фінансово-економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

 2. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

 3. Формування власного капіталу підприємства.

 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства.

 5. Дивідендна політика підприємства.

 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів.

 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства.

 8. Фінансове інвестування підприємства.

 9. Оцінювання вартості підприємства.

 1. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 2. Фінансовий контролінг на підприємстві.


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств. Форми фінансування підприємств. Критерії прийняття фінансових рішень. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств: класична теорія фінансування; теорема іррелевантності; теорія оптимізації портфеля інвестицій; модель оцінки дохідності капітальних активів; неоінституційна теорія фінансування; концепція максимізації вартості капіталу власників.


^ Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств. Фінансова діяльність кооперативів. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації.


^ Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

Власний капітал, його функції та складові. Статутний капітал і корпоративні права підприємства: номінальний капітал підприємства; привілейовані акції; балансовий та ринковий курси акцій. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю. Методи та джерела збільшення статутного капіталу акціонерних товариств. Переважне право власників на придбання акцій (часток). Курс емісії корпоративних прав підприємства. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств. Зменшення статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю. Способи зменшення статутного капіталу акціонерних товариств. Санація балансу підприємства. Порядок оформлення звіту про власний капітал.


^ Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства. Самофінансування суб’єктів підприємництва: приховане самофінансування; тезаврація прибутку. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік (Cash-flow). Показники Cash-flow, їх характеристика. Порядок оформлення звіту про рух грошових коштів.


^ Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Теорії в галузі дивідендної політики, їх характеристика. Фактори дивідендної політики. Порядок нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів. Інструменти дивідендної політики. Методи нарахування дивідендів. Оподаткування дивідендів. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Визначення ефективності дивідендної політики.


^ Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити, їх характеристика. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Практична робота із залучення банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Кредитне забезпечення господарюючих суб’єктів. Кредит в іноземній валюті. Облігації підприємств, їх види та параметри. Емісія облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном (Zerobond). Конвертовані облігації. Варанти, їх види та характеристика. Комерційні кредити. Факторинг.


^ Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства. Загальні передумови реорганізації. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства. Злиття та приєднання під час реорганізації. Поглинання (аквізиція). Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.


^ Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Довгостроко

ві фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права. Відображення вартості фінансових інвестицій у фінансовій звітності.


^ Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства. Вартість капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Майновий (витратний) підхід в оцінці вартості підприємства. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу. Практична робота з оцінки вартості підприємства.

^ Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Розрахунки при здійсненні зовнішньоеконо-мічних операцій. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоеконо-мічних договорів (контрактів). Форфейтинг. Митне оформлення та оподаткування зовнішньо-торгівельних операцій.


^ Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. Координація як центральна функція контролінгу. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу. Зміст, призначення та організація системи раннього попередження і реагування (СРПР). Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Система бюджетів на підприємстві. Визначення потреби підприємства в капіталі. Правила фінансування підприємств: золоте правило фінансування; золоте правило балансу; правило вертикальної структури капіталу; ефект фінансового лівериджу. Планування прибутків і збитків на підприємстві. Планування ліквідності та платоспроможності. Планування показників балансу. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Бюджетний контроль та аналіз відхилень. Методи контролінгу: аналіз точки беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; ABC-аналіз; аналіз сильних і слабких місць на підприємстві. Методи фінансового прогнозування: експертне (суб’єктивне) прогнозування; каузальне прогнозування; методи екстраполяції.


^ 4. Податкова система

Мета: надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики.

Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування,

методики розрахунків і порядку сплати податків і обов'язкових платежів юридичних і фізичних осіб.

Предмет: відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості створеного в суспільстві ВВП.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність і види податків.

2. Організація податкової системи.

3. Державна податкова служба України

4. Облік платників і надходжень податків до бюджету

5. Податок на додану вартість.

6. Акцизний податок.

7. Мито.

8. Податок на прибуток підприємств.

9. Фіксований сільськогосподарський податок.

10. Податок на доходи фізичних осіб.

11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

12. Плата за ресурси та послуги

13. Інші податки

14. Ухилення від податків і перекладання податків

15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

16. Неподаткові платежі в бюджет


Тема 1. Сутність і види податків

Сутність податків. Зародження держави і податків. Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків як економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету - плата, відрахування, неподаткові доходи.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери.

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб'єкт (платник) і носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота. Методи побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді та процентні ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні, регресивні.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування - податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки.

Види прямих податків. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.


^ Тема 2. Організація податкової системи

Податки в системі державних доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки.

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового внутрішнього про­дукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати подат­ків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями.

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах.


^ Тема 3. Державна податкова служба України

Податкова служба держави. Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні завдання. Функції Державної податкової адміністрації України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби та її завдання.

Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.


^ Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету

Теоретичні й організаційні основи податкового менеджменту. Поняття податкового менеджменту.

Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Реєстр юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб - платників податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам - платникам податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяль­ності. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та отримують доходи не за місцем основної роботи.

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Види перевірок податкових органів. Контроль над вірністю нарахування та своєчасністю сплати податків і зборів.


^ Тема 5. Податок на додану вартість

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульо­вої ставки по податку на додану вартість. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Об'єкт оподаткування. Операції, що включаються в об'єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об'єкта оподаткування.

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів.

Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об'єкта оподаткування. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту.

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Реєстр податкових накладних.

Порядок відшкодування податку на додану вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою, і для інших видів операцій.

Строки сплати ПДВ. Умови та порядок надання платником податкового векселя. Порядок включення сум податкового векселя до суми податкових зобов’язань і суми податкового кредиту платника.


^ Тема 6. Акцизний податок

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих податків, його недоліки та переваги.

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Види ставок по акцизному податку: тверді (фіксовані) та процентні (пропорційні).

Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки.

Порядок визначення сум акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки.

Пільги по акцизному податку. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів.


Тема 7. Мито

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти.

Платники мита. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок. Пільги для юри­дичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита.

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.


^ Тема 8. Податок на прибуток підприємств

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Поняття доходу при справлянні податку на прибуток. Перелік надходжень, які включаються і які не включаються до доходу. Порядок визнання доходів.

Поняття операційних та інших витрат. Перелік витрат, які включаються і які не включаються до складу операційних витрат. Перелік витрат, які включаються і які не включаються до складу інших витрат. Порядок визнання витрат.

Податкові періоди. Порядок визначення доходу для різних видів операцій. Порядок визначення витрат для різних видів операцій. Поняття безнадійної заборгованості та порядок її врегулювання. Порядок зарахування суми від'ємного значення об'єкта оподаткування в наступних податкових періодах.

Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів платників. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом. Поняття неприбуткової організації та види їх доходів, які звільняються від оподаткування. Оподаткування нерезидентів. Оподаткування дивідендів та спільної діяльності на території України. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями.

Амортизація основних засобів при нарахуванні податку на прибуток. Методи нарахування амортизації. Мінімально допустимі строки нарахування амортизації.

Пільги по податку на прибуток. Порядок нарахування податку на прибуток та строки сплати. Відповідальність платників податку.


^ Тема 9. Фіксований сільськогосподарський податок

Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок. Платники фіксованого сільськогосподарського податку.

Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських територіях.

Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарсь-кого податку.


^ Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб. Бюджетне і соціальне значення податку з доходів фізичних осіб. Переваги і недоліки податку з доходів фізичних .

Платники податку на доходи фізичних осіб. Ставки оподаткування. Об’єкт оподаткування. Порядок формування загально місячного оподатковуваного доходу. Перелік певних видів доходів, що звільняються від оподаткування. Зменшення сукупного оподатковуваного доходу для окремих категорій громадян.

Податкові соціальні пільги, їх види та розміри. Порядок застосування податкових соціальних пільг.

Порядок оподаткування доходів громадян отримуваних не від податкового агента.

Декларування громадянами, які отримували доходи не за місцем основної роботи, доходів у податкових органах.

Обов’язки та відповідальність громадян щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.

Порядок формування та подачі Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб.


^ Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.

Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету.

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету.

Порядок переходу платників на спрощену систему оподаткування.


^ Тема 12. Плата за ресурси та послуги

Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси та послуги.

Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки. Платники та об'єкт оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик. Плата за землю із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок. Особливості встанов­лення ставок для різних платників та видів діяльності. Звільнення від сплати земельного податку. Порядок формування та подачі звітності. Строки сплати.

Орендна плата за землю: платники ,порядок нарахування, порядок сплати.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт обкладання, ставки. Порядок нарахування збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Пільги в справляння збору. Порядок формування та подачі звітності.

Плата за користування надрами: платники, об’єкт обкладання, ставки. Порядок нарахування та перерахування плати за користування надрами. Пільги щодо окремих суб’єктів. Порядок формування та подачі звітності.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України: платники, об’єкт обкладання, ставки. Порядок нарахування та сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України. Пільги щодо окремих суб’єктів. Порядок формування та подачі звітності.

Збір за спеціальне використання води його платники і об’єкт оподаткування. Порядок визначення нормативів плати. Дозвіл і ліміт на спеціальне використання води. Порядок обчислення суми плати за воду в межах ліміту і за понадлімітне використання. Порядок формування та подачі звітності. Строки сплати збору за спеціальне використання води.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його платники і об’єкт оподаткування. Порядок визначення нормативів плати. Порядок обчислення суми збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок формування та подачі звітності. Строки сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів.


^ Тема 13. Інші податки

Екологічний податок, суб’єкти, об’єкти та ставки. Особливості нарахування. Порядок та терміни сплати екологічного податку. Порядок складання та подачі звітності. Пільги в оподаткування екологічним податком.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства6 платники, об’єкт обкладання, ставки. Порядок нарахування, застосування пільг. Особливості формування звітності та терміни сплати збору.

Рентна плата за транспортування нафти і нафти нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: платники, об’єкт для оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування.


Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні: платники, об’єкт для оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування.

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії виробленої кваліфікованими когенераційними установками: платники, об’єкт для оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування.

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності: платники, об’єкт для оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування.


Місцеві податки і збори. Види місцевих податків і зборів. Роль таких платежів. Особливості нарахування та сплати. Пільги та звільнення від сплати місцевих податків і зборів. Склад місцевих податків і зборів: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької,- збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.


^ Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків

Теоретичні та практичні заходи боротьби з ухиленням від сплати податків і зборів. Застосування певних видів штрафних санкцій за приховання об’єкта оподаткування та відмови від сплати визначеного податкового зобов’язання.

Податкові перевірки фактів заниження податкових платежів: камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні), фактичні. Оформлення результатів податкових перевірок. Нарахування пені за несвоєчасне погашення податкового боргу.

Сутність поняття перекладання податків. Процес перекладання податків шляхом включення їх розміру до складу вартості одиниці спожаваємих: продукції (товарів, робіт, послуг). Заходи уникнення фактів перекладання податкових платежів


^ Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Теоретичні підходи до податкової політики. Складові поняття податкова політика.

Принципи організації і здійснення податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Складові принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, уникнення проявів перекладання податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями.
^
Роль податкової політики в системі державного регулювання економіки. Напрями розвитку податкової політики України в сучасних умовах

Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет

Економічна сутність та склад неподаткових платежів. Економіко-правова природа неподаткових доходів (платежів).

Місце і роль державного мита в складі неподаткових доходів. Види державного мита. Особливості нарахування державного мита. Платники державного мита. Пільги при справлянні державного мита.


^ Критерії оцінювання результатів

складання вступних випробувань

Прийом вступників на освітньо-професійну програму підготовки магістра здійснюється у підсумку конкурсного відбору за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра створюються атестаційні комісії.

Вступні випробування для продовження навчання на ОКР „Магістр” проводяться у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки, для якого пропонується пакет тестових завдань (не менше 50). Їх кількість відповідає загальній кількості годин з дисципліни, з яких для кожного вступника шляхом випадкового добору спеціальним програмним продуктом пропонується однакова кількість тестів.

За підсумками проведеного тестування програма автоматично визначає кількість набраних балів та співвідношення у відсотках вірних відповідей до загальної максимальної кількості балів. Оцінювання проводиться відповідно за 100-бальною системою.

Програми вступних випробувань і критерії оцінювання знань із дисциплін розробляються атестаційною та приймальною комісіями.

Усі питання, пов`язані з прийомом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та результатами вступних випробувань вирішуються Приймальною комісією.


Схожі:

7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)” iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи