Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань icon

Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Скачати 171.06 Kb.
НазваПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Дата24.08.2012
Розмір171.06 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ПРОГРАМА

Вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит”

напряму підготовки

0305 “Економіка і підприємництво”


Полтава 2012

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Факультет обліку та фінансів


«ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


^ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит”

напряму підготовки ^ 0305 “Економіка і підприємництво”


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік і аудит” (протокол № 6 від 8 лютого 2012 р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол № 8 від 20 лютого 2012 р.)


Полтава 2012

УДК: 378.046: 378.22: 336: 33

ББК: 74.58


Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на ОКР „Спеціаліст” за спеціальністю 7.050106 „Облік і аудит” напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” - Полтава: ПДАА, 2011. – 28 с.


^ Програму підготували:

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку: д.е.н., професор Плаксієнко В.Я., к.е.н., доцент Єрмолаєва М.В., к.е.н. Канцедал Н.А., к.е.н. Пономаренко О.Г., к.е.н. Остапенко Т.М., асистенти Лега О.В. та Зубченко Н.А.

^ Викладачі кафедри організації обліку та аудиту: д.держ.упр. Пісьмаченко Л.М., к.е.н., доцент Левченко З.М., к.е.н. Дугар Т.Є., асистент Кравець О.М.


Відповідальний за випуск: голова науково-методичної ради за напрямом підготовки “Облік і аудит” Пономаренко О.Г., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку


Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік і аудит” (протокол № 6 від 8 лютого 2012 р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол № 8 від 20 лютого 2012 р.)

Зміст


ВСТУП

5

^ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН професійної підготовки

6

1. Фінансовий облік -І

6

2. Фінансовий облік-ІІ

8

3. управлінський облік

10

4. аудит


11

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


18Вступ


Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників ОКР „Бакалавр” для вступу на ОКР „Спеціаліст”, при цьому ефективно перевірити рівень професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю навчальний план за ОКР “Бакалавр” і отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки облік і аудит.

Вступні випробування проводяться на відкритих засіданнях приймальної комісії по дисциплінах професійної підготовки: „Фінансовий облік-1”, „Фінансовий облік-ІІ”, „Управлінський облік”, „Аудит”.

Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та практичних питань. Кожному випускнику ОКР „Бакалавр” видається індивідуальна комбінація тестових питань по фахових дисциплінах.

Програми дисциплін професійної підготовки

  1. ^

    Фінансовий облік ІТема 1.Основи побудови фінансового обліку

Облік: сутність, призначення, види та принципи. Правове регулювання обліку в Україні. Загальні засади відображення господарських операцій у фінансовому обліку. Організація обліку на підприємстві.


^ Тема 2. Облік грошових коштів

Економічна сутність грошового обігу та розрахунків. Касові операції: загальний порядок ведення, документування, відображення на рахунках обліку. Засоби обмеження готівкового обігу в Україні. Грошові кошти на рахунках підприємства у банках: загальні засади організації безготівкового обігу, документування, відображення на рахунках обліку. Характеристика рахунків з обліку інших грошових коштів. Розкриття інформації про готівкові грошові кошти у фінансовій звітності. Автоматизація обліку готівкових операцій


^ Тема 3. Облік поточних фінансових інвестицій

Визнання, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій. Відображення господарських операцій з поточними фінансовими інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Автоматизація обліку поточних фінансових інвестицій.


^ Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Визнання, класифікація та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Відображення господарських операцій з довгостроковими фінансовими інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про довгострокові інвестиції у фінансовій звітності. Автоматизація обліку довгострокових фінансових інвестицій.


^ Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської заборгованості за товарними операціями. Облік поточної дебіторської заборгованості за нетоварними операціями. Облік резерву сумнівних боргів. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості.


^ Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Економічна сутність, визнання і оцінка необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облікове відображення операцій з руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік зносу, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Розкриття інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності. Автоматизація обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.


^ Тема 7. Облік нематеріальних активів

Визнання, класифікація і оцінка нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів. Характеристика рахунків обліку нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення) нематеріальних активів. Облік операцій з руху нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності. Автоматизація обліку нематеріальних активів.


^ Тема 8. Облік виробничих запасів

Сутність, класифікаційні групи, визнання та оцінка виробничих запасів. Організація аналітичного (складського) обліку виробничих запасів. Документування операцій з руху виробничих запасів. Синтетичний облік виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності. Автоматизація обліку виробничих запасів.


^ Тема 9. Облік сировини і матеріалів

Визнання, оцінка, класифікаційні групи сировини й матеріалів. Документування операцій з руху сировини й матеріалів. Синтетичний облік сировини й матеріалів. Облік будівельних матеріалів, матеріалів переданих в переробку, матеріалів сільськогосподарського призначення. Розкриття інформації про сировину і матеріали у фінансовій звітності. Автоматизація обліку сировини і матеріалів.


^ Тема 10. Облік палива і готової продукції

Поняття, оцінка та класифікаційні групи палива та готової продукції. Документування операцій з обліку палива і готової продукції. Порядок формування первісної вартості та облік операцій з надходження і руху готової продукції. Облік браку на виробництві. Облік напівфабрикатів. Облік товарів і тари. Розкриття інформації про паливо, готову продукцію, товари у фінансовій звітності. Автоматизація обліку палива і готової продукції.


^ Тема 11. Облік витрат виробництва

Економічний зміст, класифікація, визнання витрат. Облік витрат виробництва та загальновиробничих витрат. Групування витрат за економічними елементами. Розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності. Автоматизація обліку витрат.


^ Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів

Економічний зміст та особливості визнання витрат майбутніх періодів. Документування та відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у фінансовій звітності. Автоматизація обліку витрат майбутніх періодів.
^ 2. Фінансовий облік ІІ


Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань

Визнання, класифікація та оцінка короткострокових зобов’язань. Документування короткострокових зобов’язань. Облік короткострокових кредитів та поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік відсотків за кредитами банку. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік короткострокових векселів. Документування фактів виникнення й погашення короткострокових зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків з іншими кредиторами. Розкриття інформації про короткострокові зобов’язання у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань

Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань. Документування довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів. Облік заборгованості за облігаціями, фінансовою орендою. Облік відстрочених податкових зобов’язань. Облік інших довгострокових зобов’язань. Облік фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі. Розкриття інформації про довгострокові зобов’язання у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 3. Облік праці та її оплати

Економічний зміст оплати праці, її форми і системи. Облік спискового складу працівників та робочого часу. Складові фонду оплати праці. Документування праці та розрахунку її оплати. Облік нарахування оплати праці. Облік утримань з оплати праці та депонентів. Розкриття інформації про заборгованість з оплати праці у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

Економічний зміст податків та обов’язкових платежів до фондів соціального страхування. Документування розрахунків за податками та платежами до фондів соціального страхування та забезпечення. Облік розрахунків за прямими податками. Облік розрахунків за непрямими податками. Облік розрахунків за іншими податками, зборами та платежами. Облік розрахунків з Пенсійним фондом. Облік розрахунків з фондами соціального страхування. Розкриття інформації про розрахунки з бюджетом за податками та внесками до фондів у фінансовій звітності.


^ Тема 5. Облік доходів і витрат

Визнання, класифікація та оцінка витрат за видами діяльності. Визнання, класифікація та оцінка доходів за видами діяльності. Документування фактів здійснення витрат та отримання доходів. Облік витрат виробництва, методи калькулювання собівартості продукції. Облік витрат за видами діяльності. Облік доходів за видами діяльності. Розкриття інформації про доходи і витрати у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Визнання та оцінка доходів майбутніх періодів. Документування фактів отримання доходів майбутніх періодів. Синтетичний та аналітичний облік доходів майбутніх періодів. Розкриття інформації про доходи майбутніх періодів у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 7.Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Порядок закриття операційних та результативних рахунків та визначення фінансових результатів за видами діяльності. Облік фінансових результатів у розрізі видів діяльності. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та його використання. Розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 8. Облік власного капіталу

Економічний зміст та класифікація власного капіталу підприємств. Процедура формування статутного та пайового капіталу підприємств. Документування операцій з власним капіталом. Облік статутного та пайового капіталу та розрахунків з учасниками. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік забезпечень зобов’язань. Облік цільового фінансування. Облік страхових резервів. Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 9. Облік неоплаченого капіталу

Економічний зміст неоплаченого капіталу. Документування операцій з неоплаченим капіталом. Синтетичний облік неоплаченого капіталу. Розкриття інформації про неоплачений капітал у фінансовій звітності підприємства.


^ Тема 10. Фінансова звітність підприємства

Поняття про систему звітності підприємства та її користувачів. Підготовчі роботи до складання фінансової звітності підприємства. Склад статей та формування Балансу. Склад статей та формування Звіту про фінансові результати. Склад статей та формування Звіту про рух грошових коштів. Склад статей та формування Звіту про власний капіталу. Склад статей та формування приміток до фінансової звітності з додатками до них. Взаємоув’язка показників звітності.


^ 3. Управлінський облік


Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Роль управлінського обліку в системі менеджменту. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції. Організація управлінського обліку. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку.


^ Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Мета і напрямки класифікації витрат. Моделі поведінки витрат. Визначення функції витрат.


Тема 3. Методи обліку і калькулювання витрат

Мета і сутність калькулювання витрат. Облік і розподіл непрямих витрат. Калькулювання за замовленнями та процесами. Калькулювання повних і змінних витрат.


Тема 4. Склад витрат виробництва

Зміст витрат виробництва, класифікація. Загальна схема обліку витрат виробництва.


^ Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами

Особливості обліку витрат і калькуляція собівартості продукції в сільському господарстві. Облік витрат і калькуляція собівартості допоміжних виробництв. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції рослинництва. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції тваринництва. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції промислових виробництв. Облік витрат і калькуляція собівартості обслуговуючих виробництв.


^ Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами

Суть системи калькулювання за змінними витратами. Маржинальний дохід. Моделі калькулювання змінних витрат.


Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

Суть системи нормативного методу калькулювання. Встановлення і зміна стандартів.


^ Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Мета і методи аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”. Аналіз чутливості прибутку. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” за умов асортименту. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”.


^ Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. Рішення стосовно запасів. Рішення стосовно ціноутворення. Модель прийняття рішення за умов невизначеності.


^ Тема 10. Бюджетування і контроль

Сутність бюджетування та його організація. Складання та взаємоузгодження бюджетів. Контроль за виконання бюджетів і аналіз відхилень.


^ Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності

Концепція центрів та обліку відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Організація обліку відповідальності за методом „тариф – година – машина”. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Трансфертне ціноутворення.


Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку

Склад системи бухгалтерського обліку. Внутрішня та зовнішня звітність: використання.


4. Аудит


Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Виникнення та розвиток аудиту в світі. Аудит у національній системі фінансово-економічного контролю. Суть аудиту, його функції. Класифікація організаційних форм аудиту. Предмет аудиту. Об’єкти аудиту.


^ Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Державне регулювання. Професійне регулювання. Нормативне регулювання. Стандарти аудиту. Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності. Мета й завдання внутрішнього та зовнішнього аудиту. Етичні професійні вимоги до аудиторської діяльності. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм.


^ Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Методи проведення аудиту. Методи організації аудиту. Вибіркові прийоми в аудиті.


^ Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Поняття аудиторського ризику. Види аудиторських ризиків. Внутрішній ризик та ризик контролю. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Основні підходи до оцінки аудиторського ризику. Поняття про суттєвість та її оцінка.


^ Тема 5. Планування аудиту

Організаційні етапи аудиту. Загальні принципи планування аудиторської перевірки. Види планових документів. Складання листа-зобов’язання аудиторської організації про згоду на проведення аудиту. Договірні відносини в аудиті. Організаційно-розпорядчі документи аудиту.


^ Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Інформаційне забезпечення аудиту та вимоги до нього. Поняття про аудиторські докази. Джерела аудиторських доказів. Помилки та їх класифікація (помилки вибіркового методу). Поняття „шахрайство”. Визначення і оцінка суттєвості порушень. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. Вимоги до складання робочих документів. Організація аудиторського архіву та аудиторського досьє.


^ Тема 7. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Поняття аудиторської діяльності. Аудиторські послуги. Організація праці в аудиторській фірмі. Статус аудитора (сертифікація).


Тема 8. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Суть внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту.


Тема 9. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Методичні прийоми внутрішнього операційного аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту на відповідність (погодженого аудиту).


Тема 10. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Аналіз та оцінка матеріалів внутрішнього аудиту. Форми реалізації матеріалів внутрішнього аудиту.


^ Тема 11. Аудит фінансової звітності

Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів. Аудит руху необоротних активів. Аудит амортизації необоротних активів. Аудит орендованих на поліпшення необоротних активів. Аудит витрат на поліпшення необоротних активів

Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки. Аудит збереження запасів. Аудит надходження запасів. Аудит вибуття запасів. Оцінка методу списання запасів. Аудит відпуску запасів у виробництво. Аудит поточних біологічних активів. Аудит товарів. Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Аудит витрат і виходу продукції і рослинництва. Аудит промислових виробництв сільськогосподарських підприємств. Аудит допоміжних виробництв і обслуговуючих галузей АПК. Аудит обслуговуючих підприємств АПК. Аудит загальновиробничих витрат. Аудит касових операцій. Аудит операцій за розрахунками в банках. Методика аудиту грошових документів і грошових коштів у дорозі. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами. Методика та послідовність проведення аудиту короткострокових фінансових вкладень. Аудит установчих документів. Перевірка формування і змін власного капіталу. Аудит розрахунків з акціонерами.

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. Аудит розрахунків з підзвітними особами за претензіями та відшкодування матеріальних збитків з різними дебіторами й кредиторами. Аудит кредитних операцій.

Аудит фіксованого сільськогосподарського податку. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників. Аудит акцизного збору. Аудит податку з доходів фізичних осіб. Аудит платежів за ресурси. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою.

Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Аудит збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Аудит фінансових інвестицій. Аудит капітальних інвестицій.

Аудит реалізації сільськогосподарської продукції. Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційних витрат. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності. Аудит доходів і витрат іншої діяльності. Аудит надзвичайних доходів і витрат. Аудит формування фінансових результатів.

Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Аудит балансу підприємства. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит звіту про рух грошових коштів. Аудит звіту про власний капітал. Аудит приміток до фінансової звітності.

Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку і заповнення форми розрахунку. Аудит звітності з податку з доходів фізичних осіб. Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників. Аудит звітності з податку на прибуток. Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.


^ Тема 12. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

Поняття про аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків та їх зміст.


Тема 13. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль в аудиті. Події після дати балансу та їх вплив на результати аудиторського дослідження.


^ Тема 14. Реалізація матеріалів аудиту

Аналіз та оцінка матеріалів аудиту. Форми реалізації матеріалів аудиту. Контроль виконання рекомендацій і пропозицій аудитора.


^ Критерії оцінювання результатів

складання вступних випробувань


Прийом вступників на освітньо-професійну програму підготовки спеціаліста здійснюється у підсумку конкурсного відбору за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста створюються атестаційні комісії.

Вступні випробування для продовження навчання на ОКР „Спеціаліст” проводяться у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки, для якого пропонується пакет тестових завдань (не менше 50). Їх кількість відповідає загальній кількості годин з дисципліни, з яких для кожного вступника шляхом випадкового добору спеціальним програмним продукетом пропонується однакова кількість тестів.

Оцінювання проводиться у відсотках за відповідною 100-бальною системою.

Програми вступних випробувань і критерії оцінювання знань із дисциплін розробляються атестаційною та приймальною комісіями.

Усі питання, пов`язані з прийомом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та результатами вступних випробувань вирішуються Приймальною комісією.


Схожі:

Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол № від р.)
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія інформаційний лист
Полтавський університет економіки І торгівлі запрошує студентів взяти участь у Міжвузівській науково-практичній студентській конференції...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології «Затверджую»
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи