Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Сторінка1/7
Дата24.08.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор академії, професор

_____________ В.І. Аранчій

___” ________________ 2012 р.


ПРОГРАМА В С Т У П Н И Х

Ф А Х О В И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Спеціаліст»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

на 2012-2013 н. р.


Полтава 2012


Програму підготували:


Галич О.А.

декан факультету економіки та менеджменту;

Шульга Л. В.

доцент кафедри маркетингу;

Вакуленко Ю.В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій;

Сердюк О.І.

голова науково-методичної ради напряму підготовки „Менеджмент”;

Сосновська О.О.

заступник завідувача кафедри економіки підприємства;

Дядик Т.В.

доцент кафедри економіки підприємства;

Хурдей В.Д.

доцент кафедри маркетингу;

Шульженко І.В.

доцент кафедри менеджменту;

Солтис В.В.

доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень;

Русанова Г.М.

доцент кафедри організації виробництва і дорадництва;

Єгорова О.В.

доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень;

Черненко Л.В.

доцент кафедри фінансів і кредиту;

Писаренко В.П.

доцент кафедри менеджменту;

Даниленко В.І.

доцент кафедри економіки підприємства;

Щетініна Т.О.

старший викладач кафедри менеджменту;

Помаз О.М.

старший викладач кафедри менеджменту;

Мирна О.В.

старший викладач кафедри менеджменту;

Грубіч Н.К.

старший викладач кафедри маркетингу;

Костенко О.М.

доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол № 4)


Голова науково-методичної ради

напряму підготовки „Менеджмент”,

к.е.н., доцент ___________ О.І. Сердюк


Схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу 20 лютого 2012 р. (протокол № 8)


Голова Вченої ради

Навчально-наукового інституту

економіки та бізнесу, к.е.н., доцент О.А. Галич


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

________________О. А. Галич

«___» ______________ 2012 р.


^ ПРОГРАМА В С Т У П Н И Х

Ф А Х О В И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Спеціаліст»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

на 2012-2013 н. р.


Полтава - 2012

Вступ


В умовах ринкової економіки менеджер-економіст повинен мати фундаментальну гуманітарну, загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати свої знання, вміти на практиці застосовувати сучасні економічні методи управління підприємством.

Головним завданням вступного випробування зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу спеціальних навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР „Спеціаліст” зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” на базі ОКР “Бакалавр” цей комплекс включає дисципліни:

 • Економіка підприємства;

 • Фінанси підприємства;

 • Підприємницьке право;

 • Маркетинг;

 • Основи менеджменту;

 • Операційний менеджмент;

 • Управління персоналом;

 • Організація праці менеджера;

 • Основи зовнішньо економічної діяльності;

 • Внутрішній економічний механізм аграрного підприємства;

 • Економіка праці;

 • Орагнізація та планування діяльності аграрних підприємств.

При складанні вступних фахових випробувань зі спеціальності студенти повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з менеджменту показати високу фундаментальну та спеціальну економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства в умовах ринку.

^ Менеджер повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо управління, організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства

 • проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх вирішення;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми управління підприємством;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику управління діяльністю підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.^

Критерії оцінки вступних фахових випробувань
Вступні фахові випробування для вступників передбачають виконання завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань проводиться з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 варіантів відповіді.

Ці тести є складовою частиною вступних фахових випробувань вступників. Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну правильну. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів – 100.
^

Зміст вступних фахових випробування у розрізі дисциплін

Дисципліна “Економіка підприємства”
Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу “Економіка підприємства”

Сільське господарство як галузь народного господарства. Його місце в економіці країни, роль в розвитку ринкових відносин, значення для нарощування експортного потенціалу країни.

Особливості сільського господарства. окремих галузей. Відносна іммобільність ресурсів галузі та її вплив на стан розвитку економіки аграрних підприємств.

Сучасний стан розвитку сільського господарства. Сезонність виробництва. Взаємозалежність та взаємодоповнюваність. Динаміка виробництва основних видів продукції, її тенденції. Кризові явища в галузі у 90-роках, форми їх прояву, причини і наслідки. Основні напрями виходу сільського господарства із кризи.

Предмет науки. Зв’язок з іншими науками. Об’єкт дослідження в “Економіці аграрних підприємств”, її місце у вивченні продуктивних сил галузі. Завдання науки.

Методологія науки “Економіка підприємств”. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження та їх роль в економічних дослідженнях. Загальна характеристика конкретних методів дослідження економіки підприємств.

Тема 2. Попит і пропозиція на сільськогосподарську
продукцію в умовах ринку


Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію. Їх зміна та її наслідки. Взаємозв’язок між попитом, пропозицією та ціною на сільськогосподарську продукцію. Фактори, які впливають на їх зміну. Ціна рівноваги, її формування. Цінова еластичність попиту на продукцію сільського господарства. Його вплив на економічний стан аграрних підприємств.

Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду, причини, що її породжують та передумови формування. Аналіз сучасного стану продовольчого ринку України.

Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду в умовах насичення ринку сільськогосподарськими товарами. Зміна попиту і пропозиції під впливом досягнень науково-технічного прогресу. Нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію стосовно доходів споживачів. Необхідність державної економічної підтримки аграрних товаровиробників.

Тема 3. Підприємство як основна ланка ринкової економіки

Підприємство як статутний суб’єкт господарювання. Закони України, що регулюють діяльність підприємств: “ Про підприємства”, “Про селянське (фермерське) господарство”, “Про господарські товариства”, “Про кооперацію”.

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Умови ефективної роботи підприємства в ринковій економіці. Економічна і соціальна роль підприємств.

Комплексність організаційного складу підприємства як умова забезпечення його конкурентоспроможності. Структурні ланки підприємства. Їх характеристика. Взаємозв’язок між ними.

Тема 4. Основні види підприємств та їх об’єднань

Класифікація підприємств в Україні. Загальна характеристика видів підприємств, що діють у сільському господарстві. Види аграрних підприємств у країнах з розвиненим сільським господарством. Економічні особливості різних видів підприємств. “Малі” підприємства .Значення малого бізнесу для ефективного функціонування і розвитку ринкової економіки.

Об’єднання як організаційна форма діяльності підприємств. Види об’єднань та їх характеристика.

Основні підсумки реформування аграрних підприємств. Економічні засади функціонування приватно-орендних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, командитних та акціонерних товариств.

Поняття селянського (фермерського) господарства, економічні засади його функціонування. Раціональні розміри фермерських господарств і проблеми їх розвитку на сучасному етапі.

Сільськогосподарські кооперативи: поняття, види та особливості функціонування.

Тема 5. Зовнішнє середовище діяльності аграрних підприємств у ринковій економіці

Взаємодія підприємства з довкіллям. Зовнішнє середовище як сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституціональних структур.

Поняття мікросередовища. Його суб’єкти: споживачі, конкуренти, посередники, державні органи, фінансово-кредитні установи, їх агенти та контрагенти. Ділові угоди як форма налагодження відносин підприємства із суб’єктами мікросередовища. Взаємозаінтересованість партнерів в ефективній роботі кожного з них.

Поняття макросередовища. Його основні складові: економічне, природно-екологічне, науково-технічне, інформаційне, політико-правове, і соціально-культурне середовище. Необхідність урахування аграрними підприємствами впливу цих ланок та змін, що відбуваються в кожній із них.

Тема 6 . Планування діяльності підприємства

Планування як процес. Його необхідність та доцільність у ринкових умовах. Принципи планування та їх характеристика. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх характеристика та умови раціонального застосування.

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства.

Організаційно-економічні передумови обґрунтування стратегії підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та їх пріоритетності.

Розробка варіантів стратегії. Критерії оцінки їх якості на основі наявного ресурсного забезпечення, глибини обґрунтування, ступеня важливості потенційного результату, ймовірності його досягнення.

Діагностика поточної реалізації обраної стратегії: визначення ступеня реалізації стратегії; розробка варіантів її адаптації до діючих умов конкурентного середовища.

Оперативно-виробниче планування, його завдання, види. Бізнес-план.

Тема 7. Земельні ресурси та ефективність їх використання

Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві, її особливості. Родючість землі. Вплив родючості та місцерозташування земельних ділянок відносно ринків збуту та ринків придбання ресурсів на доходність аграрних підприємств.

Земельні ресурси України та їх характеристика. Сільськогосподарські угіддя, їх структура і значення. Якість землі. Трансформація земельного фонду. Землезабезпеченість та її динаміка. Розподіл сільськогосподарських угідь за землекористувачами.

Основи Земельного кодексу України. Розподіл земель за цільовим призначенням. Права та обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів. Державний контроль за використанням земель, їх моніторинг. Охорона земельних ресурсів. Основні напрямки її здійснення.

Система показників економічної ефективності використання землі. Якість землі. Досягнутий рівень ефективності використання землі та основні напрямки його подальшого підвищення.

Оренда землі як форма виробничих відносин на селі. Закон України “Про оренду землі”. Значення оренди для подальшого підвищення ефективності її використання. Методика визначення орендної плати за землю.

Земельний кадастр, його призначення, порядок ведення. Економічна оцінка землі. Грошова оцінка землі, методика її визначення в Україні. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”. Його значення. Методика визначення ставки фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га окремих видів сільськогосподарських угідь.
^

Тема 8. Персонал аграрних підприємств


Поняття персоналу аграрних підприємств. Його характеристика за кваліфікаційними ознаками, в залежності від терміну найняття на роботу. Обліковий склад працівників підприємства. Поняття середньооблікової чисельності штатних працівників, облікового складу і середньооблікової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості. Середньоявочна чисельність.

Принципи формування персоналу підприємств в умовах ринкової економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.

Динаміка показників працезабезпеченості сільського господарства. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Вплив працезабезпеченості виробництва і якісного складу працівників на ефективність господарської діяльності. Календарний графік робіт підприємства і методика визначення потреби у найманих працівниках. Сезонність виробництва, показники її вимірювання, негативні наслідки і шляхи пом’якшення. Комплексна оцінка різних категорій персоналу та її методика.

Тема 9. Продуктивність, мотивація та оплата праці

Зміст категорії “продуктивність праці”. Поняття живої, уречевленої та сукупної праці. Економія робочого часу - джерело зростання продуктивності праці і підвищення доходності підприємств. Умови реального зростання продуктивності праці. Методика оцінки продуктивності праці. Показники повні та неповні, натуральні та вартісні. Взаємозв’язок між річною та годинною продуктивністю праці.

Коефіцієнт випередження: економічний зміст і методика визначення. Співвідношення темпів зростання продуктивності і оплати праці та його економічні наслідки.

Досягнутий рівень продуктивності праці в сільському господарстві, оцінка тенденції його зміни. Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрями підвищення продуктивності праці, пріоритетність вибору. Заміна живої праці капіталом: економічна постановка проблеми і механізм її розв’язання.

Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови використання. Сутність контрактної форми оплати праці. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування. Форми та системи преміювання.

Тема 10. Основні фонди та виробничі потужності аграрних

підприємств

Поняття виробничих фондів, критерії їх поділу на основні та оборотні. Економічна сутність застосовуваних і спожитих виробничих фондів. Місце основних і оборотних фондів у формуванні собівартості продукції аграрних підприємств.

Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Поняття структури основних фондів та її характерні відмінності в аграрних підприємствах різного виробничого напряму.

Грошова оцінка основних фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів. Причини морального зносу та їх характеристика. Поняття амортизації та необхідність її нарахування. Характеристика методів нарахування амортизації.

Показники використання основних фондів: забезпеченості підприємства основними фондами, руху та якісного стану їх, ефективності використання.

Кількісний взаємозв’язок між темпами зростання валової продукції, фондооснащеності виробництва, фондоозброєності праці, річної продуктивності праці та фондовіддачі основних виробничих фондів. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів та шляхи її підвищення.

Поняття виробничої потужності підприємства. Методика визначення виробничої потужності багатогалузевих сільськогосподарських підприємств, спеціалізованих ското-, і свиновідгодівельних підприємств; молочних комплексів і птахофабрик, бройлерних фабрик, тепличних комбінатів. Коефіцієнт використання потужності і фактори його підвищення.

Тема 11. Матеріально-речові елементи основних виробничих

фондів та ефективність їх використання

Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів, їх значення в економіці підприємств та формуванні енергоресурсів. Енергооснащеність виробництва та енергоозброєність праці. Енергомісткість сільськогосподарського виробництва і фактори її зниження. Електрооснащеність виробництва і електроозброєність. Енергозберігаючі технології.

Витрати на утримання техніки. фактори, що впливають на їх розмір. Методика визначення обсягу робіт, за якого досягається економічна доцільність від використання власної техніки порівняно з її підрядом.

Лізинг сільськогосподарської техніки, його сутність, умови здійснення і значення для зміцнення матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Тракторний парк, його значення та ефективність використання в аграрних підприємствах. Оцінка забезпеченості ним підприємств. Методика визначення потреби в тракторах. Показники використання тракторного парку, методика їх визначення і оцінка. Економічність роботи машинно-тракторного парку та шляхи поліпшення його використання.

Значення комбайнового парку. Фактична та нормативна забезпеченість підприємств окремими видами комбайнів. Показники інтенсивності та продуктивності використання комбайнів, методика їх визначення і оцінка досягнутого рівня. Економічність роботи комбайнового парку, необхідність і напрями удосконалення його якісного складу. Напрями підвищення ефективності використання комбайнового парку.

Значення і види транспорту, який використовується в аграрних підприємствах. Раціональне співвідношення між окремими видами транспорту. Характеристика вантажів та видів перевезень. Методика визначення потреби в окремих видах транспорту. Техніко-економічні показники використання транспортних засобів і методика їх визначення. Шляхи поліпшення використання транспорту в сільському господарстві.

Виробничі будівлі і споруди в аграрних підприємствах, їх значення, загальна характеристика і методика визначення показників ефективності використання.

Купівля нової чи потриманої техніки. Переваги і втрати в обох варіантах. Критерії прийняття рішень. Придбання техніки чи її короткострокова оренда. Економічні підходи до розв’язання даної проблеми.

Тема 12. Оборотний капітал аграрних підприємств

Оборотний капітал, його поділ на оборотні фонди та фонди обігу. Склад і структура оборотного капіталу. Джерела формування оборотних фондів. Співвідношення між оборотними фондами сільськогосподарського і промислового походження.

Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом, показники її вимірювання. Кругообіг оборотного капіталу. Технологічні та економічні фактори, що впливають на тривалість кругообігу.

Ефективність використання оборотного капіталу, методика її визначення, економічна оцінка. Матеріаломісткість продукції. Кількісний аналіз факторів, які впливають на неї.

Основні напрями поліпшення використання оборотного капіталу в аграрних підприємствах. Нормування оборотного капіталу та економічні підходи до нього.

Ефективність використання сукупних (основних та оборотних) виробничих фондів та організаційно-економічні заходи щодо її підвищення.

Тема 13. Нематеріальні активи (ресурси) підприємства

Сутність нематеріальних ресурсів та важливість їх використання для зміцнення економіки підприємств в умовах ринкових відносин. Нематеріальні ресурси як об’єкт власності. Їх спільні риси. Види нематеріальних ресурсів та їх характеристика.

Способи та джерела придбання нематеріальних активів, їх грошова оцінка. Документальне забезпечення при їх придбанні. Амортизація нематеріальних активів, верхня межа амортизації: світовий досвід і практика підприємств України. Нематеріальні ресурси, на які не нараховується амортизація. Випадки скорочення терміну експлуатації нематеріальних ресурсів та їх економічні наслідки.

Ефективність використання нематеріальних ресурсів. Поняття роялті.

Тема 14. Авансований і власний капітал аграрних підприємств

Економічна сутність авансованого капіталу і необхідність його об’єктивного виміру та раціонального формування. Структура авансованого капіталу за критерієм сфер застосування його складових. Джерела формування авансованого капіталу в умовах ринкової економіки. Позичковий капітал і обґрунтування критерію доцільності його залучення для розширення масштабів виробництва. Поняття коефіцієнта фінансового лівериджу і диференціала фінансового лівериджу. Методика визначення ефективності залучення позичкового капіталу й економічний ризик.

Власний капітал підприємства, його економічна сутність та методика визначення. Платоспроможність аграрних підприємств і методи її визначення.

Ефективність використання авансованого капіталу, методика її визначення. Норма прибутку на власний капітал підприємства. Співвідношення ефективності використання застосовуваних і спожитих ресурсів та визначення його впливу на динаміку зміни загальної ефективності виробництва. Фактори підвищення економічної ефективності використання авансованого капіталу.

Тема 15. Інвестиції та їх ефективність

Інвестиції: сутність та основні напрямки їх здійснення аграрними підприємствами. Джерела інвестицій. Капітальні вкладення як один із напрямів інвестицій, їх класифікація та структура. Методика визначення економічної ефективності інвестицій з використанням недисконтованих показників. Інвестиційний прибуток. Термін окупності проекту. Норма беззбитковості. Визначення ступеня ризику здійснення проекту.

Методи зіставлення інвестицій у часі та їх використання для оцінки майбутньої та поточної вартості грошових ресурсів. Методика визначення економічної ефективності інвестицій методом чистої поточної вартості (ЧПВ).ЧПВ і дисконтна ставка. Коефіцієнти дисконтування. Внутрішня норма окупності (рентабельності) проекту. Графічний спосіб її визначення.

Тема 16. Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність аграрних підприємств

Науково-технічний прогрес: поняття, основні напрями, їх характеристика та взаємозв’язок. Сутність інноваційної діяльності аграрних підприємств, її складові і необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринку. Новини та нововведення, їх класифікація. Організаційно-економічний напрям НТП, його зміст та посилення ролі в період становлення ринкових відносин.

Хімізація в системі основних напрямів НТП, її головні складові. Мінеральні добрива, рівень їх застосування, напрями покращення якісного складу, фактори поліпшення використання та забезпечення екологічності їх застосування. Методика розрахунку економічної ефективності використання мінеральних добрив.

Хімічні засоби захисту рослин і тварин. Економічний поріг їх шкідливості, методичні підходи до його визначення. Ефективність їх застосування та основні напрями її підвищення. Пестициди і екологія. Інтегрована система захисту сільськогосподарських тварин і рослин та необхідність її запровадження.

Біологічний напрям НТП. Економічна ефективність застосування ентомофагів і ентомопатогенів. Ефективність застосування нових сортів, порід, гібридів. Ефективність біотехнологій у ветеринарії, регуляторів росту і розвитку живих організмів, нових штамів мікроорганізмів та застосування вермикультури.

Технологічний напрям НТП. Методичні підходи до визначення економічної ефективності запровадження технологій.

Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві: нових способів обробітку ґрунту і протиерозійних заходів, запровадження засобів механізації і автоматизації виробництва, різних типів годівлі та заходів поліпшення племінної справи.

Тема 17. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств

Інтенсивність як економічна категорія та її трактування відповідно до сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва. Економічна характеристика інтенсивного, екстенсивного, інтенсивно-екстенсивного, екстенсивно-інтенсивного та зрівноваженого типів розвитку та їх модифікацій.

Інтенсифікація як сукупність напрямів формування інтенсивного типу розвитку сільськогосподарського виробництва. Її основні напрями на сучасному етапі. Екологічно допустимі граничні межі використання її окремих напрямів. Основні ознаки екологічності інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств.

Прискорення сукупних авансованих ресурсів і його вплив на інтенсивність виробництва. Методика визначення швидкості обороту сукупних авансованих ресурсів і маси валового продукту з урахуванням величини даного показника.

Розподіл валового продукту як знаряддя впливу на процес виробництва в його наступних циклах і формування інтенсивного типу розвитку. Механізм розподілу валового продукту аграрних підприємств. Фонд відшкодування. Фонд споживання. Фонд нагромадження. Резервний фонд. Фактори, що визначають їх співвідношення. Показники, що характеризують пропорції розподілу валового продукту підприємства і темпи відтворення.

Тема 18. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт та послуг) аграрних підприємств

Вартість і собівартість продукції. Економічна сутність собівартості продукції. Собівартість та конкурентоспроможність продукції.

Характеристика витрат виробництва та обігу. Групування витрат за елементами відповідно до їх економічного змісту. Поняття і склад валових витрат. Витрати, які не відносяться на собівартість продукції, а покриваються за рахунок прибутку підприємства.

Класифікаційні ознаки витрат. Витрати прямі та непрямі, поточних та минулих років, готівкові та безготівкові. Механізм розподілу витрат за об’єктами планування і обігу. Грошова оцінка витрат. Постійні та змінні витрати, їх склад та значення для аналізу ефективності виробництва.

Послідовність визначення собівартості продукції. Методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Методичні підходи до визначення нормативної собівартості побічної продукції рослинництва і тваринництва Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Об’єкти визначення собівартості продукції рослинництва і тваринництва.

Досягнутий рівень собівартості сільськогосподарської продукції та його динаміка. Причини зростання собівартості. Структура собівартості та методика її розрахунку. Аналіз собівартості індексним методом. Фактори зниження собівартості.

Тема 19. Ціни на сільськогосподарську продукцію

Ціна в ринковій економіці: сутність, функції та значення для характеристики кон’юнктури ринку. Аналіз ціноутворюючих факторів. Види ринкових цін. Конкурентна ціна та умови її формування.

Рентний принцип ціноутворення в сільському господарстві. Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Ціна як інтегрований показник якості. Цінова конкуренція між виробниками і характер її прояву. Цінова конкурентоспроможність товарів і методика її визначення. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Механізм формування цін на сільськогосподарську продукцію на сучасному етапі. Договірні та вільні ціни. Біржова ціна. Індикативні ціни. Внутрішньогосподарські і середньореалізаційні ціни.

Паритетність цін: поняття, методика визначення паритетних цін в умовах ринку. Функція паритетних цін.

Тема 20. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Кінцеві результати виробничої діяльності аграрних підприємств. Валова продукція як первісний результат виробництва. Методика її визначення в натуральній і вартісній формі. Взаємодоповнюючі, конкуруючі і не конкуруючі види продукції та необхідність їх раціональної комбінації в процесі прийняття рішення “ продукт-продукт “.

Товарна продукція. Канали реалізації продукції в умовах ринку. Значення збільшення обсягу виробництва товарної продукції для економіки підприємств. Товарність і методика її визначення. Фактори, що впливають на обсяг товарної продукції.

Кінцева продукція аграрних підприємств та агропромислових формувань: сутність та методика визначення. Оцінка вкладу окремих галузей АПК у створення продукції кінцевого споживання.

Чиста продукція як основна складова валового продукту. Методика її обчислення. Фактори, які впливають на її величину. Економічне значення чистої продукції для здійснення підприємствами розширеного відтворення.

Прибуток як найважливіший кінцевий результат діяльності підприємств. Методика визначення валового доходу та прибутку, що підлягає оподаткуванню. Види прибутку та методика їх розрахунку. Розподіл прибутку.

Тема 21. Ефективність діяльності аграрних підприємств та

оцінка їх ринкової позиції

Економічна ефективність та її критерії. Рентабельність виробництва. Традиційні показники рентабельності та методика їх визначення. Фактори, що впливають на рентабельність виробництва та їх кількісний аналіз.

Беззбитковість виробництва. Графічний та аналітичний методи визначення. Фактори, що впливають на норму беззбитковості, їх аналіз. Механізм визначення обсягу продажу для одержання заданої суми прибутку.

Поняття і необхідність оцінки ринкової позиції підприємства як партнера. Оцінка ринкової позиції за даними балансу. Методика визначення чистих поточних активів, чистих швидколіквідних активів, ступеня залучення підприємством позичкового капіталу, коефіцієнта довгострового фінансового ризику і коефіцієнта кратності процентів.

Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості. Оцінка позиції підприємства на ринку капіталів.

Тема 22. Якість продукції

Сутність якості продукції. Значення якості продукції для підвищення ефективності виробництва. Розмежування сільськогосподарської продукції на кінцеву, проміжну і сировинні ресурси.

Показники якості. Методи визначення якості продукції. Характеристика якості основних видів сільськогосподарської продукції. Вплив якості продукції на кінцеві результати виробництва аграрних підприємств. Необхідність досягнення конкурентоспроможності товарів за якістю і ціною. Витрати на якість продукції і характеристика сучасних тенденцій до зміни їх величини у світовій практиці. Економічна межа збільшення витрат на підвищення якості. Графічний метод визначення критичної точки додаткових витрат на підвищення якості продукції.

Напрями забезпечення конкурентоспроможності товарів за якістю. Резерви підвищення якості продукції рослинництва і тваринництва. Стандартизація продукції, її суть і значення для підвищення якості. Види стандартів. Поняття сертифікації продукції. Її значення для виходу продукції на світовий ринок.

Тема 23. Спеціалізація і галузева структура аграрних

підприємств

Спеціалізація виробництва: сутність, фактори впливу. Форми спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Сутність територіальної, галузевої, внутрішньогалузевої, міжгосподарської та внутрішньогосподарської спеціалізації. Методика визначення виробничого напряму аграрних підприємств. Коефіцієнт зосередженості галузей. Сучасні тенденції в розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва в Україні.

Галузева структура сільськогосподарських підприємств. Поняття галузей і галузевої структури. Головні, додаткові і підсобні галузі. Показники галузевої структури. Економічна ефективність галузевої структури.

Процедура вибору галузей і оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підприємств. Методика відбору конкуруючих культур. Методика визначення рівнів ціни і урожайності для одержання однакового прибутку від конкуруючих виробництв. Врахування додаткових факторів при формуванні галузевої структури підприємств.

Тема 24. Агропромислова інтеграція

Сутність агропромислової інтеграції і закономірності її розвитку. Розширення і поглиблення міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків. Переваги агропромислового виробництва. Синергічний ефект. Соціально-економічне значення агропромислової інтеграції.

Організаційні форми агропромислової інтеграції на рівні підприємств. Переваги і недоліки розвитку переробних виробництв в аграрних підприємствах.

Агроконсорціуми як особлива організаційна форма агропромислової інтеграції. Економічні взаємовідносини між засновниками агроконсорціуму. Фактори підвищення ефективності виробництва в них

^ Тема 25. Концентрація виробництва та диверсифікація аграрних підприємств

Концентрація сільськогосподарського виробництва: сутність, показники, абсолютний та відносний рівні, шляхи здійснення. Деконцентрація виробництва та її зв’язок з процесом реформування аграрних підприємств.

Ресурсна концентрація. Економічна концентрація. Шляхи їх здійснення. Закон України “Про захист економічної конкуренції” (січень 2001 р.). Концентрація товарних ринків. Світова практика визначення рівня концентрації виробництва.

Основні напрямки здійснення диверсифікації виробництва: фінансова, виробнича, маркетингова. Види виробничої диверсифікації. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Показники впливу диверсифікації на результативність виробництва та їх економічний зміст.

Тема 26. Державне регулювання і підтримка доходів сільськогосподарського виробництва

Сутність понять “державне регулювання” та “економічна підтримка” сільськогосподарського виробництва. Заходи держави регулюючі, підтримуючі та комплексної дії. Основні важелі державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах планово-централізованої економіки та в умовах встановлення ринкових відносин.

Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” (від 16.01.1998 р.), Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників” (від 11.06.1998 р.), Указ Президента “Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників”(від 2.12.1998 р.), Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (від 17.06.1999 р.) як основні важелі державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах.

Досвід державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах Заходу і можливість його використання в Україні.

Основні напрями подальшого удосконалення механізму державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва.


Рекомендована література

 1. Конституція України. — К.: Видання інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. —249 с.

 2. Закон України «Про підприємства в Україні» (27.03, 1991 р., із змінами і доповненнями). — В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. - С. 205-224

 3. Закон України «Про господарські товариства» (19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями). — В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. - С. 224 -244.

 4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про се­лянське (фермерське) господарство)"» // Урядовий кур'єр. - 1993. - 29 липня.-№103-104.

 5. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 14 серпня. — № 148—149.

 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 12 червня. — №105—106.

 7. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» // Урядо­вий кур'єр. — 1999. — 30 березня. — № 18.

 8. Закон України «Про інвестиції» // Голос України. — 1992. - 21 листопада.-№226.

 9. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Урядовий кур'єр. — 1996. — 25 квітня. — № 77—78.

 10. Закон України «Про пестициди і отрутохімікати» // Голос України. — 1995. 11 квітня.—№67.

 11. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 17 липня. — № 130.

 12. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"» // Урядовий кур'єр. - 1998. — 22 липня. — № 135—136.

 13. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цук­ру» // Урядовий кур'єр. — 1999. — 22 липня. — № 135—136.

 14. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. — 2001. — 15 листопада. — №211—212.

 15. Закон України «Про оренду землі» // Урядовий кур'єр. — 1998. — 22 жов­тня.—№ 203—204.

 16. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом» // Урядовий кур'єр. —1999. —15 вересня. — № 172.

 17. Закон України «Про підтвердження відповідності» // Урядовий кур'єр. -2001. — 20 червня. — № 108.

 18. Закон України «Про стандартизацію» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 20 червня.—№108.

 19. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Урядовий кур'єр. - 2001. — 21 березня. — № 50.

 20. Закон України «Про підтримку малого підприємництва» // Урядовий кур'єр. — 2000. — 22 листопада. — № 217.

 21. Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колекти­вну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» (8.08.1995). — В кн.: Посібник па реформуванню сільськогосподарських та переробних підпри­ємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — С. 283—285.

 22. Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки цін і доходів сіль­ськогосподарських товаровиробників!»// Урядовий кур'єр. — 1998. — 11 чер­вня.—№128.

 23. Указ Президента України «Про підтримку сільськогосподарських товаро­виробників» // Урядовий кур'єр. — 1998. — 3 грудня. — № 231—232.

 24. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення ре­формування аграрного сектора економіки» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 8 гру­дня.-№230.

 25. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення формування та функ­ціонування аграрного ринку» // Урядовий кур'єр. — 2000. — 8 червня. — № 103.

 26. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна» // Урядовий кур'єр. — 2000. — 1 липня. -№117.

 27. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту майно­вих прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки» // Уря­довий кур'єр. — 2001. — 1 лютого. — № 19.

 28. Указ Президента України «Про Концепцію амортизаційної політики» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 28 березня. — № 55.

 29. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробницт­ва» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 14 листопада. — № 210.

 30. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вирішення соціаль­них проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки» // Сільський час. — 2002. — 27 лютого. — № 16.

 31. Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 1995 р. №231 «Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та на­селених пунктів»// Урядовий кур'єр. — 1995. — 4 квітня. — № 50.

 32. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи роз­витку. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 481 с.

 33. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. — К.: ІЗМН, 1996. —510 с.

 34. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. — К.: КНЕУ. 1998.—314с.

 35. Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 355 с.

 36. Андрійчук В. Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. — 2001. — № 5. — С 61-65

 37. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навчальний посібник. – Львів: “Полом”. – 1998. – 212 с.

 38. Верст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. -М.: Высшая школа, 1994. — 270 с.

 39. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут аграрної економіки УААН. Монографія. – К., 2001. – 506 с.

 40. Дем 'яненко М. Я. Основи податкових відносин.—К.: ІАЕ УААН, 1998. — 263 с.

 41. Дем 'яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат. — К.: КНЕУ, 1998. —264 с.

 42. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

 43. Касл Э., Бекнер М. Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйство:. Пер. с англ. — М.: ВО Агропромиздат, 1992. — 495 с.

 44. Кемпбэлл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю. Экономикс: В 2-х т. — М.; Рес-публика, 1992. — Т. 2. — С. 238—249.

 45. Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середо­вищі. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 200 с.

 46. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К., 1999. – 797 с.

 47. Малыш М.Н., Смекалов П.В., Трофимов А.Г. и др. Аграрная экономика. Учебник. – Санкт-Петербург, 1999. – 574 с.

 48. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено на­казом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132.

 49. Методичні рекомендації з нормування оборотних засобів підприємствами аграрного сектора (М. Я. Дем'яненко та ін.). — К.: ІАЕ УААН, 1998. —37с.

 50. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. — К.: КНЕУ, 2000. — 370с.

 51. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К., 2000. – 526 с.

 52. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник. – К., 2000. – 328 с.

 53. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. — К.: Агентство США з міжнародного розвитку «Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України», 2000. — 301 с.

 54. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підпри­ємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 633 с.

 55. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Вікар. – 2001. – 179 с.

 56. Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск «Реструк­туризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи». — К.: КНЕУ, 2000. — 420 с

 57. Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств. Навчальний посібник. – К., 2002. – 198 с.

 58. Руснак П.П., Жебка В.В., Рудий М.М., Чалий А.А. Економіка сільського господарства. Підручник. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

 59. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. —К.: ІАЕ УААН, 2001. — Т. 1. 430 с.; — Т.2. 481 с.; Т.3.485 с.

 60. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. За ред. М.Й. Маліка. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 163 с.

 61. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин. —К.: ІАЕ УААН, 1998.—293с.

 62. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г. М. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — 428 с.

 63. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції.— К.: ІАЕ УААН, 2000. — 556 с.

 64. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. — К.: КНЕУ, 2001.—340с.

 65. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. За ред. акад. Шпичака О. М. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — 585 с.

 66. Юрчишин В.В Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему.—К.: ІАЕ УААН, 1999.—65 с.Дисципліна «Фінанси підприємства»

^

Тема 1. Основи фінансів підприємств


Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди та фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи