Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Сторінка2/7
Дата24.08.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств


Розрахункові й касові операції. Сутність грошових розрахунків підприємств. Безготівкові й готівкові розрахунки. Проведення касових операцій. Види банківських рахунках і порядок їх відкриття. Форми безготівкових розрахунків. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
^

Тема 3. Грошові надходження підприємств


Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. Доходи ( виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового і чистого доходу.
^

Тема 4. Формування і розподіл прибутку


Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку.
^

Тема 5. Оподаткування підприємств


Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Сутність податків і їх функції. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Оподаткування прибутку підприємств. Становлення оподаткування прибутку. Чинний порядок оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Плата за землю. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок із власників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Непрямі податки, які сплачують підприємства. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки і збори. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
^

Тема 6. Обігові кошти


Сутність і основи організації обігових коштів. Склад і структура обігових коштів. Класифікація і принципи організації обігових коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування обігових коштів для створення виробничих запасів. Нормування обігових коштів у незавершеному виробництві і витрат майбутніх періодів. Нормування обігових коштів для створення запасів готової продукції. Розрахунок нормативу обігових коштів економічним методом. Джерела формування обігових коштів. Власні джерела формування обігових коштів. Використання банківських кредитів для формування обігових коштів. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання. Показники стану і використання обігових коштів. Показники стану власних обігових коштів. Показники використання обігових коштів і шляхи прискорення їх обертання. Вплив розміщення обігових коштів на фінансовий стан підприємства.
^

Тема 7. Кредитування підприємств


Необхідність та сутність кредитування підприємств. Кругообіг коштів підприємства та необхідність залучення кредитів. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Банківське кредитування підприємств. Види банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. Небанківське кредитування підприємств. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Державне кредитування підприємств. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
^

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Фінансування ремонту основних засобів.
^

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств


Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
^

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах


Фінансова стратегія підприємств. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану.
^

Тема 11. Фінансова санація підприємств


Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. Економічна сутність санації підприємств. Менеджмент фінансової санації підприємства. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств. Класична модель фінансової санації. Санаційний аудит. План санації. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі. Аудит фінансової сфери підприємства. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві. Акт аудиторської перевірки. Фінансові джерела санації підприємств. Форми фінансової санації. Внутрішні джерела фінансової санації. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства. Санація із залученням коштів власників підприємства. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансова участь персоналу в санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Економіко-правові аспекти санації та банкрутство підприємств. Досудове врегулювання господарських спорів. Судове врегулювання господарських спорів. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Задоволення претензій кредиторів. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. Мирова угода. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

^

Рекомендована літератури


1. Закон України „Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.97 із змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 33-34. – С. 267.

2. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” № 509-ХІІ від 04.12.1990 в редакції Закону № 3813-ХІІ від 24.12.1993 із змінами, внесеними Законом України № 906-ІУ від 05.06.2003// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 30, - С. 222.

3. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181-111 від 21.12.2000 із змінами, внесеними Законом України № 1127-ІУ від 11.07.2003// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 30. - С. 127.

4. Закон України „Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997 із змінами, внесеними Законом України N 1028-ІУ від 09.07.2003// Відомості Верховної Ради України. - 2003 - № 36.-С. 281.

5. Закон України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” № 329/95-ВР від 15.09.1995 із змінами, внесеними Законом України № 849-ІУ від 22.05.2003// Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 33-34, - С. 267.

6. Закон України „Про Єдиний митний тариф” № 2097-ХП від 05.02.1992 із змінами, внесеними Законом України № 745-IV від 15.05.2003// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 29. -С. 235.

7. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесе­ними Законом України № 1096-ІУ від 10.07.2003// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - С. 280.

8. Закон України „Про податок на доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889 – 1У (зі змінами і доповненнями) // Вісник податкової служби України”, 2003. № 52. - С. 41-65.

9. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 16/98-ВР від 04.011998р. // Бухгалтерія. – 2002. - №34/1-2. – С. 8-14.

10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили до втрати працездатності" від 23 вересня 1999 року №1105-ХІV із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року №2180-ІІІ, від 22 лютого 2001 року №2272-ІІІ, від 10 січня 2002 року №2021-ІІІ, від 17 січня 2002 року №2980-ІІІ // Українська Інвестиційна Газета. Нормативна база. – 08. 04. 2003 р. – С. 49-56.

11. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” № 2213-ІІІ від 02.03.2000р // Бухгалтерія. – 2002. - №34/1-2. – С. 82-96.

12. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 16 . – С. 12-28.

13. Закон України "Про розмір внесків на деякі види обов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-ІІІ. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 р. №2980-ІІІ, від 7 березня 2002 р. №3084-ІІІ, від 6 лютого 2003 року №492-ІV // Українська інвестиційна Газета. Нормативна база. – 2003 – № 2. – С. 23-24.

14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ (з змінами та доповненнями) // Бухгалтерія. – 2002. - №34/1-2. – С. 29-46.

15. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 660-ІV від 03.04.2003р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 14. – С. 10 - 24;

16. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 09.07.2003 р.// Урядовий кур’єр – 2003. - № 15. – С. 3 -42.

17. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 №18-92 із змінами та доповненнями.

18. Закон України „Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” № 2659-ІІІ від 12.07.2001 із змінами, внесеними згідно із Законом № 387-ІУ від 26.12.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 7. - С. 68.

19. Закон України "Про плату за землю" від 03 липня 1992 року №2535-ХІІ із змінами та доповненнями.

20 Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" у редакції від 18 лютого 1997 року №75/97-ВР із змінами та доповненнями.

21. Інструкція про застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування. Затверджена Міністерством фінансів України № 04-115/10-1018 від 22.03.94.

22. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків: Наказ ДПАУ № 247 від 27.05.2003.

23. Порядок передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення платниками податків розрахункових документів у випадку сплати платежів до бюджету ( із змінами і доповненнями): Наказ ДПАУ № 114 від 13.03.2003.

24. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби: Наказ ДПАУ № 290 від 11.06.2003.

25. Порядок списання та розстрочення податкового боргу, пов'язаного з виплатою заробітної плати не грошовою формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості по позиках та/або товарному кредиту: Наказ ДПАУ № 425 від 05.09.2003.

26. Постанова Кабінету Міністрів України „Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом” № 1270 від 26.09.2001 із змінами, внесеними Постановою КМУ № 1223 від 06.08.2003.

27. Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” № 18-92 від 26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 3111-ІЙ від 07.03.2002//Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 10.-С. 82.

28. Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів” № 926 від 20.06.2003.

29. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” № 836 від 18.05.1999 із змінами, внесеними Постановою КМУ № 1421 від 13.09.2000.

30. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” № 231/539/118/219 від 01.10.1999 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 47/20/37/28 від 23.01.2002.

31. Наказ ДПАУ „Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 404 від 03.08.1999.

32. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон” № 1569 від 24.10.2002.

33. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 1170 від 29.06.1999 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 2152 від 25.11.1999.

34. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку справляння податку на промисел з фізичних осіб, які здійснюють продаж власних автотранспортних засобів” № 73 від 22.08.1995.

35. Наказ Мінекобезпеки та ДПАУ „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища” № 162/379 від 19.07.1999 із змінами, внесеними наказом Мінекоресурсів № 6/8 від 09.01.2002.

36. Наказ Держкомгеології та ДПАУ „Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету” № 105/309 від 23.06.1999 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів № 7/7 від 09.01.2002.

37. Наказ Мінекобезпеки „Про затвердження Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища” № 157 від 29.12.1996.

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 5). - К.: ІАЕ УААН, 2002. – 642 с.

 2. Алексенко Л.М. Актуальні проблеми мобілізації фінансового капіталу // Фінанси України. – 2004. - №5. – С.30-37.

 3. Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації. – 2002. - №7. – с.30-39.

 4. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

 5. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Черненко Л.В. Фінанси підприємств. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 6. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посіб. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 240 с.

 7. Араренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко А.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.

 8. Артеменко О. Місце і роль державної податкової служби в системі управління // Право України. – 2003. №2. – с.117-120.

 9. Афанасьєв М.В., Телишевська Л.І., Рудика В.І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів: Навчальний посібник. – Харків: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. – 288 с.

 10. Бабич Л.М. Формування оптимальної структури оборотних коштів підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - №9/10. – С.12-23.

 11. Баженова В. Принципи функціонування розрахунково-платіжних систем // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. – 2002. - №1. – с.26-33.

 12. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 2002. –384 с.

 13. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Семенюк О.Б. Фінанси підприємств. Завдання для практичних занять з методичними вказівками. Навчальний посібник. – К.: Центр “Методика-інфом”, 2003. – 201 с.

 14. Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №1. – С.95-99.

 15. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника- Центр, Эльга, 2000. – 715 с.

 16. Бланк И.А. Управление использованием капитала. –К.: Эльга, 2000. – 650 с.

 17. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: “Ольга”, 1998.-537с.

 18. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Эльга, 2000.- 508 с.

 19. Бобкова А.Г., Танькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навчальний посібник. – К.: . Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

 20. Богданів І. Фінансові санкції в якості засобів „виховання” порушників фінансової дисципліни // Фінансовий контроль. – 2003. - №2. – С.41-44.

 21. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 336 с.

 22. Брегін М.Г. та ін. Основи податкового законодавства. – Львів: Світ, 2000. – 88 с.

 23. Ватюля І.Д., Вату ля М.І., Рибалко Л.В. Податки, збори, платежі. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 24. Винокуров Д. Вексельний обіг: правовий аспект // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – 16 вересня. – С.21-24; 33-36.

 25. Внукова Н.М., Кузьменчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

 26. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – К.: Алеута, 2005. – 199 с.

 27. Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 184 с.

 28. Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник національного банку України. – 2001. - №9. – с.54-57.

 29. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2001. – 215 с.

 30. Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 252 с.

 31. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 436 с.

 32. Гринькова В.М., Корда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навчальний посіб. – Х.: „ІНЖЕК”, 2003. – 282 с.

 33. Дмитрієв В. Як стягти борг у примусовому порядку // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. - №24. - С. 46-49.

 34. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контроль. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

 35. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: АСК2, 2001. - 639 с.

 36. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. – 192 с.

 37. Звітність підприємств: Навчальний посібник. За ред. професора Вериги Ю.А. – Полтава: ТОВ “Видавництво “Інтер Графіка”, 2003. – 544 с.

 38. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.

 39. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ-Торнадо, 2003. – 517 с.

 40. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 146 с.

 41. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.

 42. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія. – Харків: “ІНЖЕК”, 2003. – 144 с.

 43. Кіт П.О. “Пластикові гроші” // Політика і культура. - 2000. - №36. – 18 с.

 44. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. й доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.

 45. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 416 с.

 46. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Відлий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 272 с.

 47. Колотуха С.М. Мельник К.М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. – 2002. - №12. – с.74-80.

 48. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 49. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2000. - №1. – С.49-52.

 50. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. – 295с.

 51. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

 52. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 53. Кучерявенко М. Податковий обов'язок: зміст, структура, засоби забезпечення // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №3. – С.122-134.

 54. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 365 с.

 55. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 160 с.

 56. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник – К.: Вищ. шк., 2003. – 278 с.

 57. Митна справа в Україні: Митний кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с.

 58. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002. – № 11. – С.49-53.

 59. Оподаткування підприємств: Навчальний посібник. / За ред. С.В. Климчик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с.

 60. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: Науково - методичне видання. / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. - Суми: Видавництво “Довкілля”, 2001. – 404 с.

 61. Партин Г.О., Завгородній А.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

 62. Петренко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекції. – К.: Кондор, 2003. – 282 с.

 63. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 64. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2001. – 454 с.

 65. Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб’єктів господарювання // Фінанси України. – 2001. - №7. – с.33-36.

 66. Прокопенко І.Ф. та ін. Курс економічного аналізу: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 384 с.

 67. Пятаченко Д. Податковий кодекс: слабкі місця нової податкової системи // Нова політика. – 2002. - № 2. – С.14-17.

 68. Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: проблеми визначення та термінології // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №2. – С. 197-203.

 69. Реверчук Н.Й. Вплив кредитування на економічну безпеку підприємств // Фінанси України. – 2002. - № 7. – С.66-70.

 70. Ремньова Л.М. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства як складова його фінансового менеджменту // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №2. – С. 87-95.

 71. Рибіна Л.О. Безготівкові розрахунки. – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2002. – 236 с.

 72. Семенов Г.А., Бугай В.З., Семенов А.Г., Бугай А.В. Фінансове планування і управління на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

 73. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2004. – 460 с.

 74. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.

 75. Сухова Л.Ф. Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

 76. Тарасюк Г.М., Шваб Л.Г. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 77. Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

 78. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 79. Тимощук І. Перелік контролюючих органів, уповноважених накладати фінансові санкції за порушення законодавства // Юридичний вісник України. – 2001. – 19-25 квітня (№16). – с.18-24.

 80. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник. – К.: Алеута, 2004. – 554 с.

 81. Томчук О.Ф. Методика аналізу фінансового стану селянського (фермерського) господарства //Економіка АПК. – 2001. - №3. – С. 61-66.

 82. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: Навч. посібник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288 с.

 83. Уолт Кяран. Ключові фінансові показники: Аналіз та управління розвитком підприємства / Пер. З англ.. – К.: Всеувито: Наукова думка, 2001. – 368 с.

 84. Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний посібник. / За ред. С.Я. Салила, О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. Серебряков. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

 85. Федоров С. Финансово-правовые санкции: проблемы применения // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4. – С.36-38.

 86. Финансовый бизнес – план: Учебное пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 480 с.

 87. Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 378 с.

 88. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2002. – 360 с.

 89. Фінанси підприємств. Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 90. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва. / За ред. М.Я. Дем’яненка, - К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.

 91. Фінанси підприємств. Підручник / Під ред. А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. - 546 с.

 92. Фінанси сільськогосподарських підприємств / За ред. М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕ, 2000. – 604 с.

 93. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. С.І. Юрія. – Тернопіль: Карт-бланки, 2002. – 357 с.

 94. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. –К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 95. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / А.М. Поддєрьогін та ін. - К: КНЕУ, 2001. - 294 с.

 96. Фінансовий словник-довідник / За ред. М.Я.Дем'яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

 97. Фінансові санкції за законодавством України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №3. – С.3-403.

 98. Хілінський Ю. Неустойка: відображення в договорі та стягнення // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - №27(815). – с. 25-26.

 99. Хлістунова Н.В. Фінансові ризики і платоспроможність підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №7. – с.63-68.

 100. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 101. Цвєтков А. Визначення поняття “видатки бюджету” в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №12. – С.82-84.

 102. Чумак Т. Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС – невід'ємна частина європейської інтеграції. // Налоговый, банковский, таможенный консультант. – 2003. – 24 февраля (№8). – С. 2,7.

 103. Шило В.П., Ільїна С.Б., Боровська С.С., Барабанові В.В. Фінанси підприємств (за модульною системою): теоретично-практичний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 288 с.

 104. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: А. С. К., 2003. – 230 с.

 105. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.


Дисципліна «Підприємницьке право»

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи