Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Сторінка3/5
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Васильков В.Г. Організація виробництва: [навчальний посібник] / Володимир Георгійович Васильков – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 524 с.


 • Гринькова В.М. Салун М.М. Організація виробництва: [підручник] / В.М. Гринькова, М.М. Салун -К.: Знання, 2009.- 582 с.

 • Організація виробництва в аграрних підприємствах: [навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації] / [О.О. Ковбаса, О.С. Михайлова, Г.М. Русанова, О.М. Демченко та ін.]; за ред. М.Г. Тютюнника. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2009. – 416 с.

 • Організація сільськогосподарського виробництва: [підручник для студентів економ. спец. вищ. аграрн. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] / [Г.С.Тарасенко, Л.Я. Зрібняк, М.М.Ільчук та ін.]; за ред. Г.С. Тарасенка та ін. – К.: ФАДА,ЛТД, 2000.- 446 с.  ^

  ДИСЦИПЛІНА “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМТВА”  Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

  Еволюція трактування науковою думкою терміна „потенціал” в економіці. Характеристика потенціалу підприємства як економічної категорії, його характерні риси. Чому за певних умов господарювання потенціал ототожнювався з виробничою потужністю підприємства, його розміром? Чому ресурсна концепція потенціалу є найбільш поширеною? Чи можна трактувати потенціал підприємства виключно як систему ресурсів, що має забезпечити досягнення певних цілей? Складові моделі потенціалу підприємства, їх характеристика. Сутність результатної концепції потенціалу підприємства.

  Ознаки за якими класифікуються видові прояви потенціалу підприємства. Чому ринковий потенціал прийнято вважати зовнішнім? Поліструктурність потенціалу підприємства. Блоки, що визначають блочно-модульну структуру потенціалу підприємства. Підходи до визначення складу ресурсного потенціалу. Основні модулі системи управління. Складові діяльності персоналу підприємства, що задіяні у створенні його потенціалу. Об’єктна та суб’єктна складові потенціалу підприємства. Виробничий потенціал і потенціал відтворення; інноваційний та науково-технічний потенціал.


  Тема 2. Структура і графоаналітична модель

  потенціалу підприємства

  Графоаналітична модель потенціалу підприємства. Функціональні блоки діагностики потенціалу підприємства. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства „Квадрат потенціалу”. Особливі теоретичні аспекти, які враховуються при використанні графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”. Зв’язок між формою та розміром квадрата потенціалу підприємства і його життєвим циклом.


  Тема 3. Формування потенціалу підприємства:

  поняття і загальна модель

  Доцільність розгляду потенціалу підприємства як відкритої економічної системи. Характерними рисами розвитку потенціалу підприємства як економічної системи. Властивість цілісності системи стосовно потенціалу підприємства. Дія закон синергії в процесі реалізації потенціалу підприємства. Що означає Паретоефективність потенціалу підприємства? Здатність потенціалу до розвитку із його властивістю взаємодії та взаємозалежності із зовнішнім середовищем.

  Процес формування потенціалу підприємства та його основні наукові підходи. Підхід до формування потенціалу підприємства, що найбільш орієнтований на робітників та прояви їхніх здібностей. Вплив суспільно-політичних факторів на формування потенціалу відкритого акціонерного товариства в енергетичній галузі. Вплив умов конкуренції на ринку обладнання на формування потенціалу невеликого приватного підприємства з виробництва пакувальних матеріалів. Реакція керівництва підприємства на впровадження нових технологічних розробок з боку конкурентів з метою захисту існуючої конкурентної позиції та можливі варіанти. Основні передумови формування та розвитку потенціалу підприємства, ієрархія їхнього визначення.


  Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

  Поняття „виробничий потенціал”. Виробничий потенціал, його склад. Потенціал землі та природнокліматичні умови. Потенціал основних фордів (засоби праці). Потенціал оборотних фондів (предмети праці). Потенціал нематеріальних активів. Потенціал технологічного персоналу.


  Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

  Взаємозв’язок категорій «ринок», «конкуренція», «конкурентоспроможність». Поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства», приклади підприємств, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу. Конкурентні сили, що діють на будь-якому ринку та зумовлюють силу конкуренції в галузі. Конкурентна ситуація в різних галузях вітчизняної економіки за сучасних умов. Типи конкурентних переваг. Чинники утримання конкурентної переваги за М. Портером. Ключові чинники успіху у галузі, основні з них за елементами потенціалу підприємства.

  Етапи процесу оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Індикаторні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: метод різниць, метод рангів. Матричні методи визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Етапи застосування методу балів.

  Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства, його мета та завдання. Основні методи стратегічного аналізу. Етапи застосування SWOT-аналізу, сильні і слабкі сторони, можливості та загрози. Метод стратегічного аналізу, що є найбільш орієнтований на задоволення вимог споживачів. Профіль об’єкта, його характеристика. Матриця «привабливість галузі / конкурентоспроможність підприємства». Рекомендовані стратегії для підприємства, що діє на ринку середньої привабливості та має низький рівень конкурентоспроможності потенціалу.


  Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

  Суть процесу оцінки потенціалу підприємства. Системи вимірювання, що зазвичай для цього застосовують. Властивості й особливості підприємства як товару. Причини, що обумовлюють активізацію оцінної діяльності в Україні. Механізм процесу оцінки, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Обов’язкові випадки проведення вартісної оцінки. Вартість, її види. Ринкова вартість.

  Групи взаємозалежних принципів оцінки у відповідності до Міжнародних і Національних стандартах оцінки. Споживча вартість, інвестиційна вартість. Відмінність вартості відтворення та вартості заміщення. Визначення вартості в користуванні. Принципи, що пов’язані з уявленням власника про об’єкт оцінки. Принципи внеску та граничної продуктивності на визначення вартості об’єкта.


  Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

  Теорія зміни вартості грошей у часі. грошовий потік, його види. Функції складного процента:

  1) майбутня вартість одиниці;

  2) поточна вартість одиниці;

  3) поточна вартість аннуітета;

  4) періодичний внесок на погашення кредиту;

  5) майбутня вартість аннуітета;

  6) періодичний внесок до фонду накопичення.

  Методи та прийоми оцінки. Доходний підхід, його характеристика. Ставка дисконту, методи її визначення. Ставка капіталізації, її відмінність від ставки дисконту і випадки використання. Порівняльний та майновий підходи, їх характеристика. Класифікаційна характеристики інформації, яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємства.


  Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

  Склад нерухомого майна підприємства. Особливості нерухомості, які слід враховувати в процесі її оцінки. Необхідність державного регулювання діяльності, пов’язаної з оцінкою землі. Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок, випадки їх використання. Законодавчі акти які регулюють оцінку землі.

  Методичні підходи експертної грошової оцінки земельної ділянки. Капіталізація чистого операційного або рентного доходу. Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Фактори, що впливають на вартість земельної ділянки. Врахування витрат на земельні поліпшення (метод абстрагування). Метод залишку для землі, алгоритм методу. Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації, алгоритм методу. Метод розбивки земельної діяли, алгоритм методу.

  Підходи для визначення вартості будівель і споруд. Методи доходну підходу. Метод капіталізації доходу, його алгоритм. Метод дисконтованих потоків, його алгоритм. Витратний підхід, його етапи. Вартість відновлення, вартість заміщення, методи їх визначення. Знос, його види. Методи визначення сукупного зносу в оцінній практиці.

  Методи порівняльного підходу. Метод порівняння продажів, алгоритм методу. Елементи порівняння, одиниці порівняння. Поправки. Метод валового рентного мультиплікатора, алгоритм методу.


  Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання

  Відмінні особливості машин і обладнання як об’єктів оцінки. Умови застосування оцінки «розсипом», «групова оцінка» та «системна оцінка» вартості машин і обладнання. Види машин та обладнання за функціональним призначенням. Класифікація машин і обладнання за стадією життєвого циклу. Стандартизоване та нестандартизоване обладнання.

  Доходний підхід, його послідовність. витратний підхід, випадки в яких він застосовується. Вартість відновлення та вартість заміщення. Методи витратного підходу. Алгоритм методу розрахунку за ціною однорідного об’єкта. Алгоритм методу поелементного розрахунку. індексний метод оцінки. Метод розрахунку вартості за укрупненими нормативами.

  Порівняльний підхід оцінки вартості машин і обладнання, його методи. Метод ринкових порівнянь, алгоритм методу. Поправки до цін аналогів. Метод статистичного моделювання ціни. Коректувальні коефіцієнти.


  Тема 10. Нематеріальні активи підприємства

  і методи їх оцінювання

  Нематеріальні активи, їх основні властивості. Класифікація нематеріальних активів за напрямками. Складові інтелектуальної власності. Необхідність урахування гудволу у складі нематеріальних активів підприємства. Відчужувані нематеріальні активи. Випадки необхідності проведення вартісної оцінки нематеріальних активів. Особливості вартісної оцінки нематеріальних активів. Підготовча робота з організації оцінки нематеріальних активів.

  Підходи до оцінки нематеріальних активів та пріоритети їх застосування. Методи доходного підходу, їх класифікація. Метод математичного апарату, його алгоритм. Метод надлишкового прибутку, його алгоритм. Метод „виграшу в собівартості”, його застосуванні. Метод „звільнення від роялті” і метод виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата. витратний підхід, його методи. Алгоритм методу вихідних витрат. Алгоритм методу відновлювальної вартості. Метод вартості заміщення. Метод порівняння продажів, його умови.


  Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

  Кадровий потенціал. Групи, що грають різну роль у процесі досягнення цілей розвитку підприємства для розкриття здібностей і можливостей у кадровому складі підприємства. Основні складові, що формують кадровий потенціал підприємства. Кількісні та якісні показники кадрового потенціалу. Рівні освоєння професійних знань, що впливають на рівень індивідуально-кваліфікаційного потенціалу працівника. Елементи зміни величини кадрового потенціалу підприємства.

  Цілі вартісної оцінки кадрового потенціалу. Підходи до визначення кадрового потенціалу. Кількісні та якісні характеристики кадрового потенціалу, їх оцінка. Профіль особистості. Кваліфікаційне тестування. Критеріальні показники ефективності використання кадрового потенціалу підприємства. Послідовність оцінки соціально-психологічного клімату в колективі підприємства.


  Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу

  Методи доходного підходу оцінки вартості бізнесу. Методи дисконтування грошових потоків і капіталізації прибутку. Метод прямої капіталізації. Етапи застосування методів дисконтування грошових потоків. Механізм коректування фінансових звітів. Методи, засновані на аналізі надприбутку.

  Порядок проведення оцінки бізнесу за допомогою порівняльного підходу. Методи порівняльного підходу, їх характеристика. Ціновий мультиплікатор, їх види. Показники коректувань цінових мультиплікаторів.

  Методи майнового підходу оцінки вартості бізнесу, їх цілі оцінки. Сутність методу. Напрямки коригування статей бухгалтерського балансу з метою оцінки вартості підприємства. Необхідність нормалізації фінансової документації. Ліквідаційна вартість, її оцінка, види. Алгоритм оцінки упорядкованої ліквідаційної вартості. Оцінка примусової ліквідаційної вартості.


  Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

  Необхідність проведення моніторингу поточних можливостей. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Принципи моніторингу. Етапи процесу моніторингу поточних можливостей. Спеціальні випадки застосування оцінки бізнесу. Аспекти, що враховуються в процесі підготовки підприємств до приватизації. Санаційні заходи, що впливають на оцінку підприємства.


  Тема 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції

  та передумови

  Сучасні концепції розвитку підприємства. Стратегія адаптації аграрних підприємств до ринкового середовища. Моделі розвитку підприємств АПК. Реінжирінг господарського розвитку підприємства.


  Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів

  розвитку підприємства та його потенціалу

  Модель сільського господарства розвинутих країн. Шляхи формування моделі сільського господарства в Україні. Етапи, що повинні пройти сільськогосподарські підприємства для подальшого перетворення. Методика та підходи визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу.


  Рекомендована література

  1. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І Олексик. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

  2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

  3. Світлична А.В. Управління розвитком підприємств / А.В. Світлична; за ред. В.І. Перебиніса. – Полтава: ПДАА, 2008. – 62 с.

  4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник]. – 2-ге вид. доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

  5. Економіка підприємства: [підручник] / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»


  Тема 1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна

  Основні складові проектного аналізу, ідея, концепція проекту, постановка завдання на вирішення ідеї, концепція проектного аналізу, життєвий цикл проекту, реалізація проекту, аналіз і оцінка можливостей реалізації завдання, ідеї, розробка проекту, укладення угод, розробка проектно-кошторисної документації, будівництво, навчання експлуатаційного персоналу, введення в експлуатацію, виведення на проектну потужність, розширення реконструкція моніторингу, види проектного аналізу, методи, засоби та інструментарій проектного аналізу, принципова схема змісту проектного аналізу, зовнішні фактори проектного аналізу, внутрішні фактори проектного аналізу, принципи проектного аналізу, основні ознаки проекту, економічна взаємозалежність проектів, середовище проекту. Предмет і метод курсу. Місце і завдання дисципліни в системі підготовки фахівців економічного профілю. Поняття і сутність економічної категорії „Проектний аналіз”. Якісна і кількісна характеристика проектного аналізу. Зміст і характеристика проектного аналізу. Класифікація видів проектного аналізу.


  Тема 2. Концепція проекту

  Концепція проектного аналізу. Головні ознаки проекту. Класифікація проектів: за типом проекту, за видом проекту, за тривалістю здійснення проекту, за масштабом проекту, за складністю, за класом проекту, мультипроект, мегапроект. Принципи проектного аналізу. Принцип альтернативності. Принцип обумовленості. Принцип маржинальності. Принцип «з проектом» та «без проекту». Проектний аналіз як внутрішня складова процесу управління проектом. Принципом проектного аналізу є визначення строку початку і завершення проекту.


  Тема 3. Життєвий цикл проекту

  Розробка та реалізація інвестиційного проекту. Передінвестиційна фаза. Інвестиційна фаза. Експлуатаційна фаза. Стадія підготовки проекту. Технічна і технологічна здійснюваність проекту. Екологічна, соціальна й інституційна допустимість. Фінансова та економічна доцільність. Оцінка альтернатив проекту. Цикл проекту. Цикл інвестиційного проекту і його структура. Фактори зовнішнього оточення проекту. Інвестиційний цикл проекту. Стратегія проекту і його межі. Концепція маркетингу і дослідження ринку. Історія проекту. Стадії реалізації передінвестиційної фази. Стадії інвестиційної фази. Стадії експлуатаційної фази проекту. Реінвестиції. Оцінка ризику і невизначеності зовнішнього середовища. Стадії розробки проекту (детального проектування). Введення в експлуатацію. Заключна оцінка проекту.


  Тема 4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі

  Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигод у проектному аналізі. Поняття затрат у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках. Модель оцінки додаткових затрат Модель оцінки додаткових вигод. Встановлення якісного складу вигод і затрат, які виникають у результаті матеріальних впливів проекту. Вимірювання у грошових одиницях зазначених вигод і затрат. Визначення реальних і майбутніх грошових показників, які характеризують вигоди і затрати проекту. .Порівняння потоків вигод і затрат на основі критеріїв, прийнятих для даного проекту. явні і неявні вигоди і затрати. Концепція альтернативної вартості. Класифікаційні ознаки витрат: можливість відображення у бухгалтерській звітності (бухгалтерські та економічні); ступінь динамічності витрат залежно від збільшення чи зменшення обсягів виробництва (постійні, змінні); період здійснення затрат (довгострокові, короткострокові); спосіб віднесення затрат на одиницю продукції (середні, граничні); походження витрат (експлуатаційні, фінансові); ступінь покриття реальної вартості; можливість розподілу. Постійні та змінні витрати. Короткострокові, середні та довгострокові витрати.


  Тема 5. Цінність грошей у часі

  Цінність грошей у часі. Інвестиційний проект з ординарним грошовим потоком. Інвестиційний проект з неординарним грошовим потоком Елементи грошового потоку. Дисконтування. Процес дисконтування. Процес компаундування. Дійсна вартість вкладених у проект коштів. Сутність часового аспекту вартості грошей. Ануїтет. Урахування впливу інфляції на проценту ставку. Основні параметри інфляції. Темп інфляції. Реальна процентна ставка. Номінальна процентна ставка. Номінальна вартість грошей. Розрахунок грошових потоків з урахуванням інфляції. Розрахунок реальних грошових потоків. Урахування інфляції на проценту ставку. Концепція часового аспекту вартості грошей. Майбутня вартість вкладених у проект коштів. Вартість грошей у часі. Концепція вартості грошей у часі. Процес нарощення та дисконтування. Складні проценти. Теперішнє і майбутнє значення ануїтету. Процес інвестування. Аналіз вигід і затрат. Неявні вигоди (затрати) чиста приведена вартість (NPV). Період окупності.


  Тема 6. Проектний грошовий потік

  Поняття грошового потоку. Поняття грошових потоків в основній діяльності підприємства. Оцінка ефективності участі в проекті. Економічна ефективність проекту. Склад грошових потоків від фінансової діяльності. Потік реальних грошей. Інвестиційна діяльність по проекту. Операційна діяльність. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей. Показники комерційної ефективності. Різниця між припливом і відтоком коштів від інвестиційної й операційної діяльності. Різниця між припливом і відтоком коштів від інвестиційної й операційної і фінансової діяльності. Різниця між припливом і відтоком коштів від інвестиційної й операційної діяльності в кожному періоді здійснення проекту. Негативна величина сальдо накопичених реальних грошей. Мета визначення балансу грошових потоків.


  Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії

  прийняття рішень

  Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Система аналітичних показників. Інтегральні показники. Чисті дисконтовані грошові потоки, чиста теперішня вартість, коефіцієнт вигоди – затрати, внутрішня норма дохідності, період окупності, еквівалентний ануїтет, ефективність витрат. показник чистої теперішньої вартості (net present value — NPV), коефіцієнт вигоди — затрати (benefit cost — В/С), внутрішня норма дохідності (internal rate of return - IRR). Залежність величини NP.V від значення ставки дисконту. Фінансовий профіль проекту без наростаючого підсумку. Фінансовий профіль чистої теперішньої вартості. строку окупності (pay back — РВ). Еквівалентний ануїтет (еquivalent annuity - ЕА) Рентабельність інвестицій (profitability index — РІ). Критерій Бруно. Суспільна значущість проекту: вплив на імідж компанії-інвестора; відповідність меті інвестора; ринковий потенціал продукту, що створюється; відповідність фінансовим та організаційним можливостям інвестора; екологічність та безпечність проекту; рівень ризику; відповідність нормативно-правового середовища реалізації проекту. Експертно-аналітичні методи. Критерії відбору інвестиційних проектів. Вибір формальних критеріїв.


  Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

  Аналіз беззбитковості, показник беззбитковості, змінні витрати, постійні витрати. Точка беззбитковості виробництва. Управління структурою витрат за проектом. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін. Розрахунок для різних обсягів виробництва. Залежність витрат від обсягу виробництва. оцінка структури затрат за проектом та можливість управління цією структурою, визначення раціональності обраного масштабу та можливості скорочення обсягів виробництва, оцінка передбачуваної ціни на проект з тими цінами, які можуть складатися на ринку, визначення запасу фінансової міцності. Операційні грошові потоки та обсяг продажу. Операційний леверидж. Тривалість життєвого циклу проекту. Фінансова точка беззбитковості.


  Тема 9. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності

  Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризику. Аналіз чутливості та аналіз міри ризику. Систематичні і несистематичні ризики. Проектні ризики. Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу проекту. Ризики пов’язані з нестабільністю нормального поля режиму інвестування. Зовнішньоекономічні ризики. Можливість змін природно-кліматичних умов, стихійного лиха. Можливість погіршення політичної ситуації, несприятливі соціально-політичні зміни. Коливання ринкової кон’юнктури ринкового курсу. Неправильна оцінка ринкової ситуації (ємність ринку, рівень конкуренції). Ризик зміни пріоритетів розвитку підприємства і підтримки з боку керівництва. Динамічні ризики непередбачених змін вартості основного капіталу. Причини виникнення ознаки та наслідки різних функціональних ризиків проектів. Технічні ризики. Фінансові ризики. Головний наслідок ризику. Мета аналізу ризику. Процедура експертної оцінки ризику. визначення видів ризику і граничного рівня його припустимої величини; встановлення ймовірності настання ризикової події і небезпечності даного ризику для успішного завершення проекту; визначення інтегрального рівня за кожним видом ризику і вирішення питання про прийнятність даного виду ризику для учасників проекту. Алгоритм проведення аналізу чутливості. Визначення критичних змінних, що впливають на величину чистої теперішньої вартості (NPV); оцінка впливу зміни однієї змінної проекту (при незмінності всіх інших) на величину чистої теперішньої вартості; розрахунок впливу зміни змінної, що досліджується, на величину відхилення одержаної NPV від базової (оцінка еластичності, чутливості до зміни чистої теперішньої вартості від зміни змінної проекту); визначення межового (критичного) значення змінної і можливого допустимого її відхилення від базового сценарію проекту; розрахунок показника чутливості і критичного значення для кожної змінної проекту і ранжування їх за убуванням (чим вища чутливість NPV, тим важливіша перемінна для значення чистої теперішньої вартості, а значить, для проекту). Факторна еластичність показників ефективності проекту. Матриця перевірочних процедур залежно від важливості змінної проекту та можливості її прогнозу.

  Тема 10. Маркетинговий аналіз

  Мета і завдання проектного аналізу, концепції маркетингу, ціль маркетингових досліджень, методи маркетингового аналізу, основні завдання передбачає вибір концепції маркетингу, мета дослідження ринку, структурне дослідження ринку, аналіз ринкових можливостей ринку, прогноз обсягів збуту продукції, організація просування товарів, формування ціни на продукцію, просування продукції, інформація для маркетингових досліджень, план маркетингу, контроль поточних показників у порівнянні з плановими, прогнозування обсягів збуту продукції, цінова політика і канали збуту, реклама, концепція виробництва, концепція товару, концепція збільшення продажів, створення мережі оптової і роздрібної торгівлі, реклама і стимулювання збуту, постановка завдань ціноутворення і визначення меж попиту, аналіз витрат і цін конкурентів.


  Тема 11. Технічний аналіз

  Місце розташування проекту, масштаб проекту, технологія, устаткування, організація його експлуатації і ремонту, інфраструктура, схема підприємства, організація підготовки і реалізації проекту, графік виконання проекту, підготовка й освоєння виробництва, забезпечення якості, розрахунок витрат на реалізацію проекту, матеріально-технічне забезпечення, поточні витрати на виробництво і збут. Приклад вибору оптимального технічного рішення. Етапи технічного аналізу. Мета технічного аналізу. Технологічна інфраструктура. Дослідження місця реалізації проекту. Аналіз вибору технології. Правило вибору технології. Ключові фактори вибору серед альтернативних технологій зводяться до аналізу таких аспектів використання технологій.


  Тема 12. Інституціональний аналіз

  Ціль інституціонального аналізу, зовнішні фактори, аналіз внутрішніх факторів. Складові елементи економічного середовища проекту. Аналіз можливостей виробничого менеджменту. Аналіз трудових ресурсів. Аналіз організаційної структури. Напрями проведення заходів щодо зміцнення можливостей залучених організацій на різних етапах інституціонального аналізу. Завдання інституціонального аналізу. Мета інституціонального аналізу. Етапи аналізу. Характеристика та оцінка політичних і економічних факторів, що впливають на проект, оцінка найважливіших законів і нормативних аспектів пов’язаних з проектом. Внутрішнє середовище, що включає: (узгодження цілей проекту і целей організації, оцінка рівня і діапазону керування, структурний поділ організації, оцінка розподілу видів діяльності по підрозділах, кадрове забезпечення проекту, оцінка сильних і слабких сторін організації проекту. Напрям діяльності. Аналіз і прогноз політичної ситуації, аналіз і прогнозування структури ВВП, рівня інфляції, бюджетного дефіциту, вартості кредитів, податкового оточення, валютного режиму і режиму зовнішньої торгівлі. Оцінка провидиться шляхом перевірки на правильність таких принципів: принцип єдності мети, принцип ефективності, принцип діапазону керування, скалярний принцип, принцип делегування, принцип абсолютної відповідальності, принцип паритету повноважень і відповідальності, принцип єдиноначальності, принцип рівня повноважень, принцип розподілу праці, принцип функціонального визначення, принцип поділу, принцип мети відбору кадрів, принцип визначення меж робіт, принцип оцінки менеджерів, принцип відкритого змагання, принцип навчання менеджерів. Збір даних про оточення проекту і можливостей організації.


  Тема 13. Екологічний аналіз

  Принципи проведення екологічного аналізу, наслідки впливу проекту на навколишнє середовище. При аналізі інвестиційних проектів можна виділити такі механізми комплексної системи забезпечення екологічної безпеки: оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), державна і суспільна екологічна експертиза, державний виробничий і суспільний екологічний контроль, екологічний моніторинг, ліцензування, екологічна сертифікація, екологічне страхування, страхування в сфері надрокористування і водокористування, екологічний аудит у тому числі страховий, аудит надрокористування, аудит водокористування, енергоаудит, економічний і фінансовий механізми охорони навколишнього середовища і природокористування, розробка і впровадження передових сучасних систем екологічного управління на підприємствах галузі, безперервна й попереджувальна екологічна освіта та підвищення кваліфікації кадрів керівників і фахівців). Методи керування природокористуванням на різних етапах інвестиційного процесу. Наближена вартісна оцінка екологічних наслідків реалізації проекту. Наближений перелік робіт з екологічного аналізу на різних стадіях проекту. Оцінка впливу проекту на продуктивність, оцінка наслідків для продуктивності «з проектом» і «без проекту», встановлення причин. Оцінка впливу проекту на продуктивність, оцінка наслідків для продуктивності «з проектом» і «без проекту», встановлення причин, зв’язку і суми витрат, визначення підвищення продуктивності праці працівників чи їхніх заробітків (або зниження захворюваності), визначення економії витрат на медичне обслуговування, оцінка не одержаного доходу від альтернативних способів використання ресурсів. Вплив проекту на навколишнє середовище. Проект має негативний вплив на навколишнє середовище. Втрата доходу від медичних витрат у результаті заподіяної екологічної шкоди. Для реалізації проекту використовуються унікальні природні ресурси. Мета екологічного аналізу. Нормативна база екологічного аналізу. Основні критерії екологічної оцінки. Фактори впливу навколишнього середовища.


  Тема 14. Соціальний аналіз

  Мета соціального аналізу. Основні компоненти соціального аналізу. Елементи соціального аналізу проекту. Соціальне середовище. Визначення регіону, величини території, що перебуватиме в зоні впливу проекту. Відображення реального стану соціальних явищ і процесів. Визначення факторів, що впливають на їх зміну. З’ясування провідних тенденцій розвитку суспільних відносин і знаходження оптимальних шляхів і засобів їх удосконалення. Обґрунтування управлінських рішень і оцінка ефективності їх реалізації. Аналіз узагальнення інформації і прогнозування соціальної ситуації. Вивчення наявних протиріч і вироблення рекомендацій з подолання недоліків, що заважають успішній реалізації проекту. Складові соціального аналізу, пошук відповідності проекту культурі та організації населення в зоні його реалізації, визначення впливу проекту на фактори, які аналізуються, розробка заходів для забезпечення зацікавленості населення в реалізації проекту. Результати соціального аналізу проекту. Особливості соціального аналізу. Завдання соціального аналізу. Проведення соціального аналізу проекту. Аналіз соціальної культури населення. Аналіз впливу соціального середовища.


  Тема 15. Фінансовий аналіз

  Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз основних факторів, які впливають на фінансовий стан і результати. Прогноз основних показників фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Етапи фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства, які виконують проект, за попередні роки. Прогноз об’ємів реалізації продукції проекту. Оцінка інвестиційних витрат за рахунок поточних затрат за проектом. Прогноз прибутку. Прогнозування грошових потоків за проектом. Прогнозування бухгалтерського балансу. Визначення потреби у фінансових ресурсах та їх джерел для реалізації проекту, організація фінансування проекту. Розрахунок показників ефективності проекту з урахування ризиків та невизначеності. Аналіз ліквідності балансу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Коефіцієнт термінової ліквідності. Коефіцієнт поточної ліквідності. Показники рентабельності. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність сукупних активів. Ліквідність підприємства.


  Тема 16. Економічний аналіз

  Мета і цілі економічного аналізу. Економічний аналіз за допомогою альтернативної вартості. Визначення економічної цінності проекту. Основні фактори, що впливають на економічну цінність проекту. Основна ідея економічного аналізу. Показники економічного аналізу. Фактори, що впливають на економічну цінність проекту. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту. Імпортний та експортний паритет цін. Оцінка впливу проекту на економіку країни. Аналіз економічних аспектів. Економічна цінність проекту. Фінансові вигоди і витрати. Трансферти. Визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової та економічної паритетних цін експорту. Формування фінансової та економічної паритетних цін імпорту. Коефіцієнт переведення (або коефіцієнт перерахунку). Оцінка впливу проекту на економіку країни. Економічна привабливість проекту. Економічна цінність проекту. Тіньова ціна. Основні завдання аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів.


  Рекомендована література

  1. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / пер. з англ.. С. Соколік; наук. ред. О. Кілевича; Секретаріат. Ради Скарбниці Канади. – 2-ге вид. – К.: Основи, 1999. – С. 63-75.

  2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.

  3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз / Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, О.В. Олійник – Житомир: ЖІТІ, 2000.

  4. Берсуцький Я.Г., Дугинський Б.Л. Моделі прийняття управлінських рішень / Я.Г. Берсуцький, Б.Л. Дугинський // Вісник ДонУЕП. № 1. – Донецьк: ДонУЕП. 2004. – С. 15-30.

  5. Берсуцький Я.Г., Дугинський Б.Л. Моделі прийняття управлінських рішень / Я.Г. Берсуцький, Б.Л. Дугинський // Вісник ДонУЕП. № 1. – Донецьк: ДонУЕП. 2004. – С. 15-30.

  6. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз / В.А. Верба, [Підручник]. – К.: КНЕУ, 2000.

  7. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз / В.А. Верба, О.М. Гребешкова. [Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] – К.: КНЕУ, 2002. – 297 с.

  8. Воркут Т.А. Проектній аналіз: навч. посіб. / Т.А. Воркут. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2000. – С. 336-357.

  9. Вісящев В.А. Наукові засади передпроектних досліджень і обґрунтувань : монографія / В.А. Вісящев. – Севастополь: Вебер, 2003. – С. 5-12.

  10. Гаркавенко С.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко – К.: Лібра, 2002.

  11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков – М.: Изд. «Финпресс», 2000.

  12. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій / А.Г. Загородній, Ю.І. Стадницький. [Навчальний посібник]. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2000. – 209 с.

  13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз / К.В. Ізмайлова – К.: МАУП, 2001.

  14. Кобиляцький Л.С. Управління проектами / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП. 2002.

  15. Колтынюк Б.А. Инвестыционые проекты: учебник / Б.А. Колтынюк. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 11-25.

  16. Колтынюк Б.А. Инвестыционые проектирование обьектов социальной сферы : ученик / Б.А. Колтынюк. – Спб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 33-48.

  17. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 41-57.

  18. Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалёв – М.: Финансы и статистика. 2003. – 144 с.

  19. Крылов Э.И., Власова В.М., Журакова И.В. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия / под ред. Э.И. Крылова. – М.: Финансы и статистика. 2003. – 608 с.

  20. Козик В.В., Федоровский Ю.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов / В.В. Козик, Ю.И. Федоровский. // Финансы Украины. – 2001. – № 4. – С. 22-25.

  21. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів / Н.Е. Ковшун. [Навчальний посібник рекомендований МОН України]. – К.: Центр учбової літератури. 2008 – 344 с.

  22. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCELL) / П.В. Круш. [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2006 264 с.

  23. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. – М.: Издательство БЕК, 2000. – 102 с.

  24. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність / Т.В. Майорова. [Навчальний посібник]. – К.: «Центр навчальної літератури. 2004. – 376 с.

  25. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком / А.В. Матвійчук [Навчальний посібник рекомендовано МОН України]. – К.: Центр учбової літератури. 2005 220 с.

  26. Митяй О.В. Проектний аналіз: навчальний посіьник. / О.В. Митяй. – К.: Знання, 2011. – 311 с.

  27. Москвіна С.О. Проектний аналіз : навч. посіб. / за ред. С.О. Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – С. 255-266.

  28. Пересада О.А. Моніторинг інвестиційних проектів / О.А. Пересада // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 5-7.

  29. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К.: Лібра. 2002. – 472 с.

  30. Пасічник В.Г. Економічне обґрунтування господарських рішень / В.Г. Пасічник [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури. 2005 – 144 с.

  31. Пашута М.Т. Інновації / М.Т. Пашута [Навчальний посібник рекомендовано МОН України]. – К.: Центр учбової літератури – 2005. – 120 с.

  32. Попов В.М. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов. – К.: Центр учбової літератури. 2003 – 382 с.

  33. Онікієнко С.В. Постаудит інвестиційних проектів / С.В. Онікієнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 85-89.

  34. Растяпин А.В. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / А.В. Растяпин // Финансы Украины. – 2001. – № 2. – С. 27 -35.

  35. Решецкий В. Экономический анализ и расчёты инвестиционных проектов / В. Решецкий – Калининград: Янтарн.сказ, 2001.

  36. Рижиков В.С. Проектний аналіз / В.С. Рижиков. [Навчальний посібник рекомендовано МОН України]. – К.: Центр учбової літератури. 2007 – 384 с.

  37. Решецкий В. Экономический анализ и расчёты инвестиционных проектов / В. Решецкий – Калининград: Янтарн.сказ, 2001.

  38. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2001. – 351 с.

  39. Скот М.К. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлени рычагов создания стоимости. – М.: ЗАО «ОЛИМПИС БИЗНЕС». 2000. – 261 с.

  40. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства / О.О. Удалих. [Навчальний посібник]. – Київ. Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.

  41. Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект / В.А. Федорова. [Навчальний посібник рекомендовано МОН України]. – К.: Центр учбової літератури. 2007 – 280 с.

  42. Цигилик І.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів / І.І. Цигилик [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури. 2005 160 с.

  43. Шапиро В. Д. Управление проектами / В.Д. Шапиро и др.. – СПб. : ДваТри, 1996. – 610 с.


  ДИСЦИПЛІНА «Стратегія підприємства»

 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
  Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
  Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
  Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
  На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
  Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
  Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
  На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 25 серпня 2010 року,...
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національна академія аграрних наук національний науковий центр «інститут аграрної економіки»
  В. М. Жука, В. М. Заєць, С. М. Кваші, О.І. Коваліва, С. Г. Корчинської, О. А. Корчинської, О. О. Кравцова, М. Ф. Кропивка, В.І. Ладики,...
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
  Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
  Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи