Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність icon

Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність
Скачати 112.57 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність
Дата24.08.2012
Розмір112.57 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________ В. І. Аранчій

_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 «Менеджмент і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»


на 2012-2013 н.р.


^ ПОЛТАВА – 2012

Програму підготували:


Шишліна О.П.

Савенкова О.О.

Щербаченко О.О.

Герус І.І.

Панкова Т.О.

Вац В.М.

доцент кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов.Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Менеджмент»

«26» січня 2012 р. (протокол № 4)


Голова науково-методичної ради

напряму підготовки

«Менеджмент»,

к. е. н., доц. О.І. Сердюк


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

_____________ доцент Галич О.А.

« 26 » січня 2012 р.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 «Менеджмент і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

^ 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»


на 2012-2013 н.р.


ПОЛТАВА – 2012

Вступ


Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Мета іспиту з іноземної мови полягає у визначенні рівня володіння іноземною мовою.

Головним завданням іспиту є встановлення рівня знань з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми.

Претендент на навчання у магістратурі повинен:

 • виявити відповідні вимовні навички і вміння при читанні;

 • мати лексичний запас не менше 2-3 тис. лексичних одиниць;

 • виявити знання специфіки лексичних засобів вираження змісту текстів, знання багатозначності слу­жбових і загальнонаукових слів, знання механізму словотвору, явища синонімії і антонімії, вжитку фразеологічних сполук, слів і словосполучень, знання і правильне читання скорочень, умовних позначень, формул, символів тощо;

 • виявити практичні навички і вміння з граматики іноземної мови. Він повинен орієнтуватися у явищах, типових для стилю наукового мовлення, таким, як складні синтаксичні конструкції, звороти з безособовими дієслівними формами, пасивні конструкції, багатоелементні означення тощо.


^ Критерії оцінки вступних фахових випробувань


Вступний іспит з іноземної мови полягає у виконанні лексико-граматичного тесту.

Лексико-граматичний тест з іноземної мови використовується як засіб перевірки рівня володіння іноземною мовою, як ефективний спосіб контролю по­вноти і точності розуміння. Для виконання тесту необхідні знання про особливості мови і стилю, теорії і практики граматичних явищ та лексичного складу іноземної мови, що вивчається.

Лексико-граматичний тест містить 50 питань, які спрямовані на те, щоб визначити рівень володіння основними граматичними правилами іноземної мови та достатнім лексичним матеріалом, який передбачений програмою підготовки бакалаврів. По кожному питанню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну правильну. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів – 100.


Зміст вступного фахового випробування у розрізі дисципліни


Тема 1. Нормативна граматика іноземної мови, що вивчається.


матеріал з ГРАМАТИКИ німецької мови


 1. Іменник. Відмінювання іменників. Вживання артиклю. Однина та множина іменників.

 2. Порядок слів у різних типах речень.

 3. Часові форми дієслів. Слабкі та сильні дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування.

 4. Модальні дієслова.

 5. Допоміжні дієслова haben, sein, werden. Partizip II.

 6. Пасивний стан дієслів.

 7. Відмінювання займенників та прикметників.

 8. Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення.

 9. Складнопідрядне речення. Типи підрядних речень.

 10. Займенникові прислівники.

 11. Звороти можливості та повинності. Конструкції haben+zu+ інфінітив та sein+zu+інфінітив.

 12. Конструкція lassen sich + інфінітив.


матеріал з ГРАМАТИКИ Англійської мови


 1. Артикль. Функції та вживання означеного і неозначеного артикля.

 2. Дієслово. Часові форми дієслів: Present Simple. Present Continuous. Present Simple or Present Continuous. Future Tenses. Past Simple. Present Perfect Simple. Past Simple or Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Past Continuous. Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous.Future-in-the-Past.

 3. Узгодження часів.

 4. Пасивний стан дієслова.

 5. Модальні дієслова.

 6. Безособові форми дієслова: Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.

 7. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Об’єктний інфінітивний комплекс.

 8. Дієприкметник.

 9. Present Participle.

 10. Past Participle.

 11. Герундій.

 12. Функції герундія в реченні (дієслівні та іменникові властивості герундія)

 13. Іменник. Утворення множини іменників.

 14. Вживання іменників в функції означення.

 15. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 16. Прислівник.

 17. Числівник. (кількісні та порядкові числівники).

 18. Займенники.

 19. Сполучник. Парні сполучники.


матеріал з ГРАМАТИКИ ФРАНЦУзЬКОЇ мови


 1. Артикль. Загальне використання.

 2. Займенник. Присвійні, особові та вказівні

 3. Прикметник та прислівник. Ступені порівняння.

 4. Числівник.

 5. Дієслово. Час, стан, спосіб.

 6. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник.

 7. Прийменник та сполучник.

 8. Порядок слів у реченні.

 9. Будова питальних речень.

 10. Три основні форми дієслів.

 11. Допоміжні дієслова.

 12. Інфінітивні звороти.

 13. Пасивний стан дієслова. Творення та вживання.

 14. Теперішній час дієслів І-ІІІ груп.

 15. Минулий закінчений час.

 16. Найближчий минулий та майбутній часи.

 17. Минулі часи Індикативу.

 18. Умовний спосіб

 19. Майбутні часи.

 20. Словотворення.


Тема 2. Бізнес та комерційні організації.

Як розпочати бізнес? Форми організації бізнесу. Одноосібна власність. Партнерство. Компанії.


Тема 3. Організація та персонал.

Типи організації. Управління людськими ресурсами. Посади.


Тема 4. Продукт, ринок та ринкові відносини.

Товар та види товарів. Ринок. Види ринків. Ціноутворення.


Тема 5. Банки і банківська діяльність.

Види банків. Відкриття банківського рахунку. Банківський кредит.


Тема 6. Міжнародний бізнес.

Зовнішня економіка. Організація міжнародних виставок та ярмарків. Участь в них. Укладання контракту.


Тема 7. Менеджмент та менеджери.

Поняття «Менеджмент». Основні функції менеджменту. Стилі керівництва. Етика управління. Якості менеджера.


Тема 8. Форми та заклади торгівлі.

Оптова торгівля. Роздрібна торгівля. Універмаг. Супермаркет.


Тема 9. Маркетинг.

Стадії маркетингу. Просування. Розповсюдження. Цільовий ринок.


Тема 10. Фінанси та їх функції.

Роль фінансів. Гроші та їх функції.


Тема 11. Компанія.

Стратегія розвитку. Продукція. Штат. Трудові відносини.


Тема 12. Ділові контакти.

Телефонні розмови. Відрядження. Ведення переговорів. Працевлаштування.


Тема 13. Ділова кореспонденція.


Лексико-граматичний мінімум забезпечення письмового спілкування.

Особливості написання листа-запиту.

Особливості написання листа-пропозиції.


Приклад тестових завдань закритої форми з 4 варіантами відповіді


^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Ich …. an der staatlichen Agrarakademie in Poltawa.

 1. studiere

 2. studieren

 3. studierst

 4. studiert

 1. Der Betrieb … Milchprodukte produzieren.

 1. können

 2. kann

 3. könnt

 4. kannst

 1. Marketing bedeutet… .

 1. Marktanalyse

 2. Produktion

 3. Buchführung

 4. Maschinenbau

 1. Ich habe in der Schule …

 1. gelernt

 2. lernen

 3. lernst

 4. lernte

 1. … bedeutet die Leitung eines Unternehmens (Unternehmensführung).

 1. Management

 2. Markt

 3. Unternehmen

 1. Einzelunternehmen

 1. Ein Personalleiter arbeitet mit …

 1. Mitarbeitern

 2. Maschinen

 3. Bankpapieren

 4. Kunden

 1. … der Betrieb gut arbeitet, so rechnet man mit dem Gewinn.

 1. wenn

 2. als

 3. ob

 4. obwohl

 1. … muss die Produktion erweitern.

 1. des Betriebes

 2. dem Betrieb

с) die Betriebe

d) der Betrieb

 1. Ein Geschäftsführer kann den Betrieb nicht effektiv führen, … fachliche Ausbildung … haben.

 1. ohne … zu

 2. statt … zu

 3. um … zu

 4. anstatt

 1. … ist die Form wirtschaftlicher Beziehungen zwischen verschiedenen

Ländern.

 1. Güter

 2. Außenhandel

 3. Marketing

 4. Offene Handelsgesellschaft (oHG)


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


 1. What’s ______ job? She is a student.

  1. your

  2. my

  3. his

  4. her

 1. I am very proud of my sister. She ______ the guitar and the piano.

  1. can play

  2. can plays

  3. cans play

  4. can to play

 2. I can’t play football. I ______ my arm yesterday.

  1. broke

  2. broked

  3. breaked

  4. broken

 3. People …..cultivating plants many thousand years ago.

  1. began

  2. have begun

  3. begin

  4. beginning 4. Do you think it (rain)?

  1. rained

  2. will be rain

  3. is going to rain

  4. will rained

 5. It ______ be late. Let’s go home.

  1. have to

  2. must

  3. are to

  4. musts

 6. There isn’t a cloud in the sky, but it (be) cloudy in the morning.

  1. is

  2. was

  3. were

  4. has

 7. We generally have lunch at 12.30, but yesterday we (have lunch) later.

  1. had lunch

  2. have lunched

  3. had had lunch

  4. have lunch

 8. The Frasers live in four-room apartment, but last year they (live) in a small house in the country.

  1. were living

  2. did live

  3. lived

  4. is lived 9. When you (write) to your parents last time?

  1. When do you write

  2. When did you write

  3. When did you wrote

  4. When will you write^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. Les comptables travaillent…

a) Dans la ferme

b) Dans le champs

c) Dans la géstion

d) Dans le potager

2. Pour vendre les produits il faut profiter de…

a) La publicité

b) L’école

c) La science fiction

d) L’harmonie

3. Ils …comprendre leur professeur qui…français

a) Veulent,parle

b) Voulons,parlons

c) Savons,écoutons

d) Sait,écoute

4. On traduit les textеs à l’aide du…

a) Dictionnaire

b) Livre de poche

c) Manuel

d) Cahier

5. Pour acheter les legumes il faut aller…

a) Au marché

b) A la bibliothèque

c) A la foret

d) Dans le jardin

6. La France est un grand producteur de…

a) vin

b) Sucre de canne

c) sarrasin

d) riz

7. Les étudiants habitent…

a) La maison de retraite

b) Le vivarium

c) Le parc

d) Le foyer estudiantin

8. Tu …bien aux questions de ton professeur

a) travailles

b) comprends

c) réponds

d) parles

9. Le printemps est…saison de l’année

a) meilleure

b) Le meilleur

c) Les meilleurs

d) La meilleure

10. …sont les livres?

a) qui

b) dans

c) où

d) que


Література для підготовки з німецької мови


 1. Becker, Braunert. Dialog Beruf Starter. – Max Hueber Verlag, 1999. – 168c.

 2. Dreyer, Schmitt. Грамматика немецкого языка с упражнениями. – Verlag für Deutsch, 2000. – 364с.

 3. Griesbach V., Schulz D. Deutsche Spachlehre für Ausländer. – Max Hueber Verlag. – 1998. – 256 S.

 4. Höffgen Adelheid. Deutsch lernen für den Beruf. – Max Hueber Verlag, 2001. – 264c.

 5. Басова Н.В. Немецкий язык для экономистов. – Ростов–на–Дону: Фенікс, 2001. - 384 с.

 6. Богатырева Н.А. Немецкий для менеджеров. – Москва: Астрель АСТ, 2002. – 222с.

 7. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – K., 1996.

 8. Буша А. Ведение деловых переговоров. Бизнес-курс. – Київ: Методика, 2000. - 160с.

 9. Кобжев О.М. Німецько-російсько-український словник (економіка, організація управління). Словник. – Суми.: Довкілля, 2002. - 440 с.

 10. Німецько-український та українсько-німецький словник. – Харків: Єдинорог, 2000. - 448с.

 11. Постникова Е.М. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: «А.С.К.», 2002. – 432с.

 12. Фрайхофф Д. Німецька економічна мова. – Вінниця: Нова книга, 2001. - 168с.

 13. Шишліна О.П., Савенкова О.О., Лебедь Т.М., Сахарова Л.М., Парій А.В. Німецька мова (збірник тем для розвитку усного мовлення). – Полтава, 2008.


Література для підготовки з АНГЛІЙСЬКОЇ мови


 1. Англо-русский сельскохозяйственный словарь. /Под ред. В.Г. ВАСХНИЛ Козловского. – Москва, 1983.

 2. Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – Київ: Лотос, 2001.

 3. Когут С.Г. Англійська мова для банкірів. – Тернопіль: Астон, 2001.

 4. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. / Современная редакция. –

Москва: Юнвес, 2005

 1. Панкова Т. О., Горохова Л.М., Пищенко О. Я., Щербаченко О.О. Усні

розмовні теми. - Полтава, 2009.

 1. Практикум по деловому английскому языку: Учеб.-метод. разработка

/Сост. Е.В. Гринько. – К.: МАУП, 2000. – 264с.

 1. Тернопильський О.Б. Ділові проекти. - Київ: Інкос, 2002.

 2. Ханнікова “Прискоренний курс англійської розмовної мови”.

 3. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування. – Київ: Вища школа, 2000.

 4. Шпак В.К. Англійська мова для економістів і бізнесменів. – Київ:

Вища школа, 2000. – 222с.

Література для підготовки з Французької мови


 1. E.Bérard, Y.Canier,Chr.Lavenne. «Tempo», méthode de français. - Paris, 2004.

 2. J.Bady, I.Greave, A.Petetin. «Grammaire». – Paris, 2003.

 3. Вац В.М. Методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи з усного мовлення та граматики студентам стаціонарної та заочної форм навчання. – Полтава, 2008.

 4. Вац В.М. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання та екстернатури. – Полтава, 2008.

 5. Вац В.М. Посібник з ділової французької мови для студентів стаціонарного, заочного навчання та екстернів економічних спеціальностей. – Полтава, 2004.

 6. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. - Київ: Вища школа, 1999р.

 7. Новий французько-український та українсько-французький словник. - Київ: Вища освіта, 2007.

 8. Пустовіт Т.І. «Здрастуй світе!» - Тернопіль: Астон, 2001.

 9. Хоменко Л.О., Грищенко А.О. ‘’Le français”. - Київ, 2000.

Схожі:

Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва»
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» напрям підготовки «Специфічні категорії» спеціальність
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»; Напрями підготовки: 03060101; 03060101– «Менеджмент»
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconДонецький національний університет програма фахового вступного випробування
Окр "Бакалавр" з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» для осіб, які мають диплом...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність iconДонецький національний університет програма фахового вступного випробування
Окр "Бакалавр" з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» для осіб, які мають диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи