Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань icon

Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Скачати 116.47 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Дата24.08.2012
Розмір116.47 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________ В. І. Аранчій

_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0901 «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.09010201 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»


на 2012-2013 н.р.


^ ПОЛТАВА – 2012

Програму підготували:


Шишліна О.П.

Савенкова О.О.

Щербаченко О.О.

Герус І.І.

Панкова Т.О.

Вац В.М.

доцент кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов.Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

«15» лютого 2012 р. (протокол № 7)


Голова науково-методичної ради

спеціальності

«Технологія виробництва і переробки

продукції тваринництва», доц. О.О. Васильєва


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет ТВППТ


Затверджую

Декан факультету ТВППТ

_______________ проф. Поліщук А.А.

« 15 » лютого 2012 р.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0901 «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

^ 8.09010201 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»


на 2012-2013 н.р.


ПОЛТАВА – 2012

Вступ


Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Мета іспиту з іноземної мови полягає у визначенні рівня володіння іноземною мовою.

Головним завданням іспиту є встановлення рівня знань з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми.

Претендент на навчання у магістратурі повинен:

 • виявити відповідні вимовні навички і вміння при читанні;

 • мати лексичний запас не менше 2-3 тис. лексичних одиниць;

 • виявити знання специфіки лексичних засобів вираження змісту текстів, знання багатозначності слу­жбових і загальнонаукових слів, знання механізму словотвору, явища синонімії і антонімії, вжитку фразеологічних сполук, слів і словосполучень, знання і правильне читання скорочень, умовних позначень, формул, символів тощо;

 • виявити практичні навички і вміння з граматики іноземної мови. Він повинен орієнтуватися у явищах, типових для стилю наукового мовлення, таким, як складні синтаксичні конструкції, звороти з безособовими дієслівними формами, пасивні конструкції, багатоелементні означення тощо.


^ Критерії оцінки вступних фахових випробувань


Вступний іспит з іноземної мови полягає у виконанні лексико-граматичного тесту.

Лексико-граматичний тест з іноземної мови використовується як засіб перевірки рівня володіння іноземною мовою, як ефективний спосіб контролю по­вноти і точності розуміння. Для виконання тесту необхідні знання про особливості мови і стилю, теорії і практики граматичних явищ та лексичного складу іноземної мови, що вивчається.

Лексико-граматичний тест містить 50 питань, які спрямовані на те, щоб визначити рівень володіння основними граматичними правилами іноземної мови та достатнім лексичним матеріалом, який передбачений програмою підготовки бакалаврів. По кожному питанню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну правильну. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів – 100.


^ Зміст вступного фахового випробування у розрізі дисципліни


Тема 1. Фонетичні норми іноземної мови, що вивчається.

Правила вимови та читання голосних і приголосних. Основні правила постановки наголосу. Інтонація в реченні.


Тема 2. Нормативна граматика іноземної мови, що вивчається.


матеріал з ГРАМАТИКИ німецької мови


 1. Іменник. Відмінювання іменників. Вживання артиклю. Однина та множина іменників.

 2. Порядок слів у різних типах речень.

 3. Часові форми дієслів. Слабкі та сильні дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування.

 4. Модальні дієслова.

 5. Допоміжні дієслова haben, sein, werden. Partizip II.

 6. Пасивний стан дієслів.

 7. Відмінювання займенників та прикметників.

 8. Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення.

 9. Складнопідрядне речення. Типи підрядних речень.

 10. Займенникові прислівники.

 11. Звороти можливості та повинності. Конструкції haben+zu+ інфінітив та sein+zu+інфінітив.

 12. Конструкція lassen sich + інфінітив.


матеріал з ГРАМАТИКИ Англійської мови


 1. Артикль. Функції та вживання означеного і неозначеного артикля.

 2. Дієслово. Часові форми дієслів: Present Simple. Present Continuous. Present Simple or Present Continuous. Future Tenses. Past Simple. Present Perfect Simple. Past Simple or Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Past Continuous. Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous.Future-in-the-Past.

 3. Узгодження часів.

 4. Пасивний стан дієслова.

 5. Модальні дієслова.

 6. Безособові форми дієслова: Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.

 7. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Об’єктний інфінітивний комплекс.

 8. Дієприкметник.

 9. Present Participle.

 10. Past Participle.

 11. Герундій.

 12. Функції герундія в реченні (дієслівні та іменникові властивості герундія)

 13. Іменник. Утворення множини іменників.

 14. Вживання іменників в функції означення.

 15. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 16. Прислівник.

 17. Числівник. (кількісні та порядкові числівники).

 18. Займенники.

 19. Сполучник. Парні сполучники.


матеріал з ГРАМАТИКИ ФРАНЦУзЬКОЇ мови


 1. Артикль. Загальне використання.

 2. Займенник. Присвійні, особові та вказівні

 3. Прикметник та прислівник. Ступені порівняння.

 4. Числівник.

 5. Дієслово. Час, стан, спосіб.

 6. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник.

 7. Прийменник та сполучник.

 8. Порядок слів у реченні.

 9. Будова питальних речень.

 10. Три основні форми дієслів.

 11. Допоміжні дієслова.

 12. Інфінітивні звороти.

 13. Пасивний стан дієслова. Творення та вживання.

 14. Теперішній час дієслів І-ІІІ груп.

 15. Минулий закінчений час.

 16. Найближчий минулий та майбутній часи.

 17. Минулі часи Індикативу.

 18. Умовний спосіб

 19. Майбутні часи.

 20. Словотворення.


Тема 3. Категорії буття.

Автобіографічні дані студента. Робочий день студента. Навчання у ВНЗ.

Аграрна освіта в Україні та в країні, мова якої вивчається. Фахова кваліфікація.


Тема 4. Географічні , демографічні, економічні та політичні дані України та країн, де говорять мовою, що вивчається.


^ МАТЕРІАЛ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Німеччини.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австрії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу та Ліхтенштейну.


^ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Великобританії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані США.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австралії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Нової Зеландії.


^ МАТЕРІАЛ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Франції.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Бельгії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади та провінції Квебек.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу.


Тема 5. Регіональні та соціальні відмінності між Україною та країнами, де говорять мовою, що вивчається.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані Німеччини / Великобританії / Франції.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані України.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані країн, де говорять мовою, що вивчається.


Тема 6. Лексика професійного спілкування.

Професійна діяльність. Майбутня професія.

Тваринництво та його значення. Утримання тварин.

Годування як важливий фактор оточуючого середовища. Кормові засоби. Травлення. Частини тіла тварин. Здоров’я та захист тварин.

Сільське господарство та навколишнє середовище.

Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру.


Тема 7. Лексика ділових контактів.

Ведення розмови по телефону. Переговори. Зустрічі.

Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.


Тема 8. Ділове листування.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення письмового спілкування.

Заповнення анкет. Резюме. Заява.


Тема 9. Професійно-орієнтовані та електронні іншомовні джерела.

Елементи усного та письмового перекладу.


Приклад тестових завдань закритої форми з 4 варіантами відповіді


^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Ich …. an der staatlichen Agrarakademie in Poltawa.

 1. studieren

 2. studiere

 3. studierst

 4. studiert

 1. Der Betrieb … Milchprodukte produzieren.

 1. können

 2. kann

 3. könnt

 4. kannst

 1. Tierhaltung gehört zur …

 1. Schwerindustrie

 2. Leichtindustrie

 3. Maschinenbau

 4. Landwirtschaft

 1. Man kann keine Erfolge in der Produktion erzielen, … die moderne Technik

einzuführen.

a) ohne

b) um

c) statt

d) damit

5. Das gesetzgebende Organ Deutschlands ist … .

a) Bundestag

b) Landtag

c) Bundesliga

d) Bundesgericht

6. Zum … gehören Weidegras, Klee und Luzerne.

a) Mischfutter

b) Grünfutter

c) Rauhfutter

d) Saftfutter

7. Die Schweine … gern Hackfrüchte und Getreide.

a) essen

b) bestimmen

c) anpassen

d) fressen

8. Die … versorgt die Bevölkerung mit Eiern, Fleisch und Federn.

a) Schweinehaltung

b) Geflügelhaltung

c) Rinderhaltung

d) Schafhaltung

9. Die … werden zur Woll- und Fleischproduktion gehalten.

a) Kühe

b) Hühner

c) Schafe

d) Schweine

10. Die Tierproduktion … den Bedarf der Bevölkerung an Nahrungsmitteln.

a) hat

b) versorgt

c) produziert

d) deckt


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


 1. What’s ______ job? She is a student.

  1. your

  2. my

  3. his

  4. her

 1. I am very proud of my sister. She ______ the guitar and the piano.

  1. can play

  2. can plays

  3. cans play

  4. can to play

 2. I can’t play football. I ______ my arm yesterday.

  1. broke

  2. broked

  3. breaked

  4. broken

 3. People …..cultivating plants many thousand years ago.

  1. began

  2. have begun

  3. begin

  4. beginning 4. Do you think it (rain)?

  1. rained

  2. will be rain

  3. is going to rain

  4. will rained

 5. It ______ be late. Let’s go home.

  1. have to

  2. must

  3. are to

  4. musts

 6. There isn’t a cloud in the sky, but it (be) cloudy in the morning.

  1. is

  2. was

  3. were

  4. has

 7. We generally have lunch at 12.30, but yesterday we (have lunch) later.

  1. had lunch

  2. have lunched

  3. had had lunch

  4. have lunch

 8. The Frasers live in four-room apartment, but last year they (live) in a small house in the country.

  1. were living

  2. did live

  3. lived

  4. is lived 9. When you (write) to your parents last time?

  1. When do you write

  2. When did you write

  3. When did you wrote

  4. When will you write^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. A la faculté de technologie de production et de transformation des produits

d’origine animale on étudie…

a) La medecine

b) Les animaux

c) La commerce

d) La litterature francaise

2. Pour étudier le français les étudiants prennent à la bibliothèque…

a) Le manuel de français

b) Le portable

c) Le sac

d) Les arbres

3. On reçoit l’enseignement supérieur à…

a) A l’école maternelle

b) L’Université

c) Au technicum

d) A l’école secondaire

4. La specialisation de l’agriculture ukrainienne dépend…

a) Des rivières

b) De la nature

c) De l’histoire

d) Des zones géographiques

5. L’agriculteur est une personne qui travaille dans…

a) L’école

b) l’agriculture

c) L’université

d) L’industrie

6. La superficie de la France est de …

a) 607 500km carrés

b) 607 700km carrés

c) 405 700 km carrés

d) 551 500km carrés

7. Pour recevoir le diplome de spécialiste en agriculture il faut terminer…

a) L’Université agricole

b) L’Université pédagogique

c) L’Université de commerce

d) L’Université économique

8. On n’étudie pas dans notre académie la langue…

a) française

b) anglaise

c) japonaise

d) allemande

9. A la faculté technologique nous étudions…

a) La construction des batiments

b) les animaux

c) La commerce

d) La medecine

10. Le jour le plus long de l’année est…

a) Le 22 juin

b) Le 30 juin

c) Le 22 décembre

d) Le 31 janvier


Література для підготовки з німецької мови


 1. Griesbach V., Schulz D. Deutsche Spachlehre für Ausländer. Max Hueber Verlag. – 1998. – 256 S.

 2. Dreyer, Schmitt. Грамматика немецкого язика с упражнениями. – Verlag für Deutsch, 2000. – 364с.

 3. Dorothea Levy-Hillerich. Kommunikation in der Landwirtschaft. – Berlin: Cornelsen Verlag, 2005.

 4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – K., 1996.

 5. Германн Б.Г., Дутка Д., Ріхтер Ф., Шаюк О. Deutsch für Landwirte. – Тернопіль, 2004. – 176с.

 6. Кобжев О.М. Deutschkurs "Praktikum und Erholung auf dem Bauernhof". - Суми: Довкілля, 2002. - 254с.

 7. Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных ВУЗов. - Москва, 1996. - 300с.

 8. Немецко-русский сельскохозяйственный словарь/Под ред. И.И. Синягина. – Москва: Русский язык, 1987. – 743с.

 9. Німецько-український та українсько-німецький словник. – Харків: Єдинорог, 2000. - 448с.

 10. Парій А.В., Шишліна О.П., Сахарова Л.М., Савенкова О.О., Лебедь Т.М. Німецька мова: Збірник тем для розвитку усного мовлення. – Полтава, 2008. – 74с.


Література для підготовки з АНГЛІЙСЬКОЇ мови


1. Англо-русский сельскохозяйственный словарь. /Под ред. ВАСХНИЛ В.

Г. Козловского. – Москва, 1983.

2. Бородіна Г.І. Англійська мова. – Київ: «Вища школа», 1994. – 205с.

3. Верба Г.В Граматика сучасної англійської мови. – Київ: Лотос, 2001.

4. Круглова Т.Н. Підручник для зооінженерів. – Київ: «Вища школа»,

1986.

5. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Современная редакция. – Москва:

Юнвес, 2005.

6. Панкова Т.О., Горохова Л.М., Пищенко О.Я., Щербаченко О.О. Усні

розмовні теми. - Полтава, 2009.

7. Практикум по деловому английскому языку: Учеб.-метод. разработка /

Сост. Е.В. Гринько. – К.: МАУП, 2000. – 264с.

8. Тернопильський О.Б. Ділові проекти. – Київ: Інкос, 2002.

9. Ханнікова “Прискоренний курс англійської розмовної мови”.

10. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування, Київ,

Вища школа, 2000.


Література для підготовки з Французької мови


 1. E.Bérard, Y.Canier,Chr.Lavenne. «Tempo», méthode de français. - Paris, 2004.

 2. J.Bady, I.Greave, A.Petetin. «Grammaire». – Paris, 2003.

 3. Вац В.М. Методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи з усного мовлення та граматики студентам стаціонарної та заочної форм навчання. – Полтава, 2008.

 4. Вац В.М. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання та екстернатури. – Полтава, 2008.

 5. Вац В.М. Посібник з ділової французької мови для студентів стаціонарного, заочного навчання та екстернів економічних спеціальностей. – Полтава, 2004.

 6. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. - Київ: Вища школа, 1999р.

 7. Новий французько-український та українсько-французький словник. - Київ: Вища освіта, 2007.

 8. Пустовіт Т.І. «Здрастуй світе!» - Тернопіль: Астон, 2001.

 9. Хоменко Л.О., Грищенко А.О. ‘’Le français”. - Київ, 2000.

Схожі:

Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» напрям підготовки «Специфічні категорії» спеціальність
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань icon2012 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань icon2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи