Полтавська державна аграрна академія icon

Полтавська державна аграрна академія
НазваПолтавська державна аграрна академія
Сторінка1/9
Дата24.08.2012
Розмір1.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА І ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки


ОКР «МАГІСТР»


за напрямом підготовки 8.11010101
«Ветеринарна медицина (за видами)»

Галузь знань 1101 «Ветеринарія»


ПОЛТАВА 2012

Програму підготували:


Передера С.Б. – декан факультету ветеринарної медицини,
зав. кафедри інфекційної патології, канд. ветеринарних наук, доцент

Скрипка М.В. – зав. кафедри пат анатомії та патофізіології,
доктор ветеринарних наук, професор

Бердник В.П. – зав. кафедри анатомії та фізіології тварин,
доктор ветеринарних наук, професор

^ Локес П.І. – зав. кафедри терапії, кандидат ветеринарних наук,
доцент

Передера Ж.О. – зав. кафедри паразитології та ВСЕ,
кандидат ветеринарних наук, доцент

Киричко Б.П. – зав. кафедри хірургії та акушерства,
доктор ветеринарних наук, професор

^ Міланко О.О. – голова методичної ради спеціальності
”Ветеринарна медицина”, канд. вет. наук,
доцент кафедри інфекційної патології

Парій А.В. – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат
філологічних наук, доцент

^ Шишліна О.П. - кандидат філологічних наук , доцент

Панкова Т.О. - старший викладач

Щербаченко О.О. - старший викладач

Савенкова О.О. - старший викладач

Герус І.І. - викладач


Програма розглянута та затверджена
методичною радою спеціальності ”Ветеринарна медицина”
16 лютого 2012 року, протокол № 6.Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О.О.

1. Загальні положення


На програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають повну вищу освіту за напрямом підготовки 7.11010101 – ОКР "Спеціаліст", або за напрямом підготовки 6.110101– ОКР "Бакалавр" галузі знань 1101 «Ветеринарія».

Зарахування студентів на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" відбувається на конкурсній основі, за результатами вступних випробувань, середньому балу атестату та відповідних пільг.

Вступні випробування проводяться з іноземної мови, комплексу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін за обсягами програм підготовки фахівців за ОКР "Бакалавр" ОКР або "Спеціаліст" у формі тестування.

Перелік напрямків за якими здійснюється фахово-професійна підготовка:

 • заразні хвороби тварин (епізоотологія, паразитологія);

 • незаразні хвороби тварин (терапія, хірургія);

 • лабораторна діагностика у ветеринарній медицині;

 • ветеринарно-санітарна експертиза, патологічна анатомія та судова ветеринарія;

 • біотехнологія у ветеринарній медицині, ветеринарна фармація.^ Магістерські програми базуються на передовому досвіді та програмах наукових досліджень кафедр і дозволяють поряд з отриманням ґрунтовної теоретичної підготовки провести фундаментальні наукові дослідження в різних галузях ветеринарної медицини.

Безпосереднє керівництво студентами після їх зарахування до магістратури здійснюється на кафедрах факультету керівником відповідної програми, який консультує студента при складанні індивідуального навчального плану магістра, розробці та виконанні програми наукових досліджень, програми магістерської практики, підготовці наукових статей, підготовці та захисту магістерської роботи.

Виконавець магістерської програми обов'язково залучається до участі у відповідній науково-дослідній тематиці кафедр факультету.

Термін навчання в магістратурі фахівців ОКР "Спеціаліст" – 1 рік, а ОКР "Бакалавр" 2 роки.

Структура вступного випробування з іноземної мови.

Тема 1. Фонетичні норми іноземної мови, що вивчається.

Правила вимови та читання голосних і приголосних. Основні правила постановки наголосу. Інтонація в реченні.


Тема 2. Нормативна граматика іноземної мови, що вивчається.


матеріал з ГРАМАТИКИ німецької мови


 1. Іменник. Відмінювання іменників. Вживання артиклю. Однина та множина іменників.

 2. Порядок слів у різних типах речень.

 3. Часові форми дієслів. Слабкі та сильні дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування.

 4. Модальні дієслова.

 5. Допоміжні дієслова haben, sein, werden. Partizip II.

 6. Пасивний стан дієслів.

 7. Відмінювання займенників та прикметників.

 8. Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення.

 9. Складнопідрядне речення. Типи підрядних речень.

 10. Займенникові прислівники.

 11. Звороти можливості та повинності. Конструкції haben+zu+ інфінітив та sein+zu+інфінітив.

 12. Конструкція lassen sich + інфінітив.


матеріал з ГРАМАТИКИ Англійської мови


 1. Артикль. Функції та вживання означеного і неозначеного артикля.

 2. Дієслово. Часові форми дієслів: Present Simple. Present Continuous. Present Simple or Present Continuous. Future Tenses. Past Simple. Present Perfect Simple. Past Simple or Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Past Continuous. Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous.Future-in-the-Past.

 3. Узгодження часів.

 4. Пасивний стан дієслова.

 5. Модальні дієслова.

 6. Безособові форми дієслова: Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.

 7. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Об’єктний інфінітивний комплекс.

 8. Дієприкметник.

 9. Present Participle.

 10. Past Participle.

 11. Герундій.

 12. Функції герундія в реченні (дієслівні та іменникові властивості герундія)

 13. Іменник. Утворення множини іменників.

 14. Вживання іменників в функції означення.

 15. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 16. Прислівник.

 17. Числівник. (кількісні та порядкові числівники).

 18. Займенники.

 19. Сполучник. Парні сполучники.


матеріал з ГРАМАТИКИ ФРАНЦУзЬКОЇ мови


 1. Артикль. Загальне використання.

 2. Займенник. Присвійні, особові та вказівні

 3. Прикметник та прислівник. Ступені порівняння.

 4. Числівник.

 5. Дієслово. Час, стан, спосіб.

 6. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник.

 7. Прийменник та сполучник.

 8. Порядок слів у реченні.

 9. Будова питальних речень.

 10. Три основні форми дієслів.

 11. Допоміжні дієслова.

 12. Інфінітивні звороти.

 13. Пасивний стан дієслова. Творення та вживання.

 14. Теперішній час дієслів І-ІІІ груп.

 15. Минулий закінчений час.

 16. Найближчий минулий та майбутній часи.

 17. Минулі часи Індикативу.

 18. Умовний спосіб

 19. Майбутні часи.

 20. Словотворення.


Тема 3. Категорії буття.

Автобіографічні дані студента. Робочий день студента. Навчання у ВНЗ.

Аграрна освіта в Україні та в країні, мова якої вивчається. Фахова кваліфікація.


Тема 4. Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України та країн, де говорять мовою, що вивчається.


^ МАТЕРІАЛ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Німеччини.

Сільське господарство Німеччини.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австрії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу та Ліхтенштейну.

^ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Великобританії.

Сільське господарство Великобританії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані США.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австралії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Нової Зеландії.


^ МАТЕРІАЛ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Франції.

Сільське господарство Франції.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Бельгії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади та провінції Квебек.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу.


Тема 5. Регіональні та соціальні відмінності між Україною та країнами, де говорять мовою, що вивчається.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані Німеччини / Великобританії / Франції.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані України.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані країн, де говорять мовою, що вивчається.


Тема 6. Лексика професійного спілкування.

Професійна діяльність. Майбутня професія.

Утримання худоби та тваринництво.

Годування як важливий фактор оточуючого середовища. Кормові засоби.

Частини тіла тварин. Здоров’я та захист тварин.

Ветеринарні служби в Україні. Ветеринарні служби в Німеччині.

Лексичний мінімум комп’ютерних технологій.

Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру.


Тема 7. Лексика ділових контактів.

Ведення розмови по телефону. Переговори. Зустрічі.

Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження.

Мовно-культурологічний аспект проведення переговорів, міжнародних виставок.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.

Тема 8. Ділове листування.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення письмового спілкування.

Заповнення анкет. Резюме. Супроводжувальний лист.


Тема 9. Професійно-орієнтовані та електронні іншомовні джерела.

Елементи усного та письмового перекладу.


Приклад тестових завдань закритої форми з 4 варіантами відповіді


^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Ich …. an der staatlichen Agrarakademie in Poltawa.

 1. studieren

 2. studiere

 3. studierst

 4. studiert

 1. Der Betrieb … Milchprodukte produzieren.

 1. können

 2. kann

 3. könnt

 4. kannst

 1. ist Deutschland? – Deutschland nimmt 360 000 km2 ein.

 1. wie gross

 2. wie hoch

 3. wie

 4. wie lange

 1. Tierhaltung gehört zur …

 1. Schwerindustrie

 2. Leichtindustrie

 3. Maschinenbau

 4. Landwirtschaft

 1. In der Ukraine … die Kühe und die Schweine … .

 1. wird halten

 2. ist gehalten

 3. werden gehalten

 4. haben gehalten

6. … pflegt und heilt die Tiere und kennt viel über die Tierkrankheiten.

a) Ingenieur-Mechaniker

b) Manager

c) Agronom

d) Tierarzt

^ 7. Im Mund und Magen wird der … ausgeschieden.

a) Speichel

b) Bauch

c) Darm

d) Vormagen

8. Die Bakterien … die Nahrung im Dickdarm.

a) kauen

b) zersetzen

c) enthalten

d) resorbieren

^ 9. Der Magen der Wiederkäuer besteht aus … Vormägen.

a) zwei

b) fünf

c) drei

d) vier

10. Die Verdauung erfolgt unter der Wirkung des … .

a) Apfelsaftes

b) Hustensaftes

c) Orangensaftes

d) Magensaftes


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


 1. What’s ______ job? She is a student.

  1. your

  2. my

  3. his

  4. her

 1. I am very proud of my sister. She ______ the guitar and the piano.

  1. can play

  2. can plays

  3. cans play

  4. can to play

 2. I can’t play football. I ______ my arm yesterday.

  1. broke

  2. broked

  3. breaked

  4. broken

 3. People …..cultivating plants many thousand years ago.

  1. began

  2. have begun

  3. begin

  4. beginning

 4. Do you think it (rain)?

  1. rained

  2. will be rain

  3. is going to rain

  4. will rained

 5. It ______ be late. Let’s go home.

  1. have to

  2. must

  3. are to

  4. musts

 6. There isn’t a cloud in the sky, but it (be) cloudy in the morning.

  1. is

  2. was

  3. were

  4. has

 7. We generally have lunch at 12.30, but yesterday we (have lunch) later.

  1. had lunch

  2. have lunched

  3. had had lunch

  4. have lunch

 8. The Frasers live in four-room apartment, but last year they (live) in a small house in the country.

  1. were living

  2. did live

  3. lived

  4. is lived

 9. When you (write) to your parents last time?

  1. When do you write

  2. When did you write

  3. When did you wrote

  4. When will you write^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


1. Nous ….beaucoup de cours chaque jour

a) avez

b) travaillons

c) allons

d) avons

2. Vous …professeur de notre académie

a) sont

b) suis

c) etes

d) savez

^ 3. Au printemps le soleil est …chaud qu’en été

a) moins

b) plus

c) le moins

d) le plus

4. Vous me …longtemps de votre vie

a) parlez

b) parlons

c) parlent

d) parlant

^ 5. L’élevage est une branche de…

a) La chimie

b) L’industrie

c) l’agriculture

d) La medecine

6. L’animal domestique est…

a) La vache

b) Le loup

c) Le lièvre

d) Le tigre

^ 7. La plante fourragère est…

a) L’avoine

b) Le cassis

c) Le tournesol

d) Le pommier

8. Les animaux de la ferme sont…

a) Des zèbres et des cerpents

b) Des autruches et des loups

c) Des lapins et des cochons

d) Des lievres et des tigres

^ 9. Le lait sert à faire…

a) les saucisses

b) les saucissons

c) le fromage

d) le jambon

10. La chèvre est…

a) Un animal dangeureux

b) Un animal domestique

c) Un animal des montagnes

d) Un animal sauvage


Питання на вступне тестування магістрів
за рівнем підготовки
ОКР "Бакалавр"
:1

Які цестоди мають неозброєний сколекс?

1. Таеnia solium; 2. Моnіеzіа eхраnzа; 3. Таenia saginata; 4. Таеnіа granulosus.


2

Які з перерахованих антигельмінтиків використовують під час лікування аноплоцефалідозів коней?

1. Дектомакс; 2. Еквалан-паста; З. Вальбазен; 4. Ніклозамід.


3

Через який час після потрапляння в організм тварини трихінели стають статевозрілими?

1. Два місяці; 2. Два-три тижні; 3. Два-п’ять днів; 4. Один місяць.


4

Які із збудників цестодозів мають у гермафродитному членику подвійний статевий апарат?

1. Аноплоцефалідозів коней; 2. Ехінококозу м'ясоїдних;

3. Тизанієзіозу жуйних; 4. Дипілідіозу м'ясоїдних.


5

За яких гельмінтозів дощовий черв'як є проміжним хазяїном збудників захворювань?

 1. Ехінококозу; 2.Трихінельозу; 3. Метастронгільозу; 4. Макраканторинхозу.


6

В який період року проводять ранню хіміопрофілактику гіподермозу ВРХ?

 1. Лютий-квітень; 2.Травень-липень; 3.Грудень-листопад; 4. Вересень-листопад.

7

Які зоофільні мухи викликають міази у тварин?

1. Вольфартова муха; 2. Кімнатна муха; 3. Мала коров'яча жигалка;
4. Сибірська польова муха.


8

Ураження кінцівок у тварин викликають збудники роду акариформних кліщів:

 1. Сhorioptes; 2. Otodectes; 3. Sarcoptes; 4. Notoedres


9

Кліщі з тілом світло-сірого кольору сигароподібної форми та

коротенькими 3-членистими кінцівками є представниками роду:

1. Otodectes; 2. Psoroptes; 3. Demodex; 4. Сhorioptes.

10

Укажіть тимчасових ектопаразитів свійських тварин і птиці?

1. Волосоїди; 2. Кровососки; 3. Блохи; 4. Воші.


11

Які кліщі можуть викликати ураження вух у кролів?

1. Psoroptes; 2. Сhorioptes; 3. Demodex; 4. Knemidocohtes.


12

Форма "мальтійського хреста" в еритроциті е характерною для збудника бабезіозу тварин:

1. Babesia caballi; 2. Babesia bigemina; 3. Babesia equi; 4. Babesia ovis.
Укажіть основне місце локалізації Еimeria tenella у випадку еймеріозу птиці:

 1. Під кутикулою м'язового шлуночка 3. Сліпі кишки

 2. Залозистий шлуночок 4. Жовчні протоки


14

Укажіть основних перено0сників бабезіозу собак у зонах Полісся і Лісостепу:

 1. Dermacentor 2. Аеdes sрр pictus 3. Culex spp. 4. Мusca domestica.


15

Зараження тварин еймеріозом відбувається у разі заковтування еймерій на стадії:

 1. Меронтів 3-ї генерації; 2. Гамонтів; 3. Спорозоїдів; 4. Спорульованих ооцист.

16

Яка з перерахованих еймерій локалізується в жовчних ходах печінки кроликів?

1. Eimeria maxima; 2. Eimeria magna; 3. Eimeria tenella; 4. Eimeria stiedae.


17

Укажіть препарати, що використовуються для лікування еймеріозу тварин?

 1. Береніл; 2. Вальбазен; 3. Кокцидіовіт; 4. Хімкокцид.


18

Термін "дистрофія" означає:

 1. Набуте зменшення об'єму клітин, тканин та органів із послабленням їх функцій внаслідок зниження інтенсивності обміну речовин і недостатнього живлення.

 2. Якісні зміни хімічного складу, фізико-хімічних властивостей і морфології клітин і тканин, пов'язані із порушенням обміну речовин.

 3. Змертвіння і загибель окремих клітин чи тканин.

 4. Збільшення об'єму та кількості клітин, тканин і посилення їх функції.


19

Термін "рогова дистрофія" означає:

1. Дистрофія, що характеризується появою в цитоплазмі прозорих оксифільних білкових крапель.

 1. Порушення колоїдних властивостей цитоплазми із виявленням білка у вигляді зерен.

 1. Дистрофія, що характеризується вивільненням всередину клітин води.

 2. Надлишкове чи порушене утворення кератину.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Полтавська державна аграрна академія iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол № від р.)
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи