Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Скачати 114.24 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Дата24.08.2012
Розмір114.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________ В. І. Аранчій

_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1101 «ВЕТЕРИНАРІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.11010101 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»


на 2012-2013 н.р.


ПОЛТАВА – 2012

Програму підготували:


Шишліна О.П.

Савенкова О.О.

Щербаченко О.О.

Герус І.І.

Панкова Т.О.

Вац В.М.

доцент кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов;

старший викладач кафедри іноземних мов.Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Ветеринарна медицина»

«16» лютого 2012 р. (протокол № 6)


Голова науково-методичної ради

спеціальності

«Ветеринарна медицина»,

к. вет. н., доц. О.О. Міланко


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет ветеринарної медицини


Затверджую

Декан факультету

ветеринарної медицини

________________ доцент Передера С.Б.

« 16 » лютого 2012 р.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни

«ІНОЗЕМНА МОВА»

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1101 «ВЕТЕРИНАРІЯ»

^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.11010101 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»


на 2012-2013 н.р.


ПОЛТАВА – 2012

Вступ


Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Мета іспиту з іноземної мови полягає у визначенні рівня володіння іноземною мовою.

Головним завданням іспиту є встановлення рівня знань з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми.

Претендент на навчання у магістратурі повинен:

 • виявити відповідні вимовні навички і вміння при читанні;

 • мати лексичний запас не менше 2-3 тис. лексичних одиниць;

 • виявити знання специфіки лексичних засобів вираження змісту текстів, знання багатозначності слу­жбових і загальнонаукових слів, знання механізму словотвору, явища синонімії і антонімії, вжитку фразеологічних сполук, слів і словосполучень, знання і правильне читання скорочень, умовних позначень, формул, символів тощо;

 • виявити практичні навички і вміння з граматики іноземної мови. Він повинен орієнтуватися у явищах, типових для стилю наукового мовлення, таким, як складні синтаксичні конструкції, звороти з безособовими дієслівними формами, пасивні конструкції, багатоелементні означення тощо.


^ Критерії оцінки вступних фахових випробувань


Вступний іспит з іноземної мови полягає у виконанні лексико-граматичного тесту.

Лексико-граматичний тест з іноземної мови використовується як засіб перевірки рівня володіння іноземною мовою, як ефективний спосіб контролю по­вноти і точності розуміння. Для виконання тесту необхідні знання про особливості мови і стилю, теорії і практики граматичних явищ та лексичного складу іноземної мови, що вивчається.

Лексико-граматичний тест містить 50 питань, які спрямовані на те, щоб визначити рівень володіння основними граматичними правилами іноземної мови та достатнім лексичним матеріалом, який передбачений програмою підготовки бакалаврів. По кожному питанню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну правильну. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів – 100.


^ Зміст вступного фахового випробування у розрізі дисципліни


Тема 1. Фонетичні норми іноземної мови, що вивчається.

Правила вимови та читання голосних і приголосних. Основні правила постановки наголосу. Інтонація в реченні.


Тема 2. Нормативна граматика іноземної мови, що вивчається.


матеріал з ГРАМАТИКИ німецької мови


 1. Іменник. Відмінювання іменників. Вживання артиклю. Однина та множина іменників.

 2. Порядок слів у різних типах речень.

 3. Часові форми дієслів. Слабкі та сильні дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування.

 4. Модальні дієслова.

 5. Допоміжні дієслова haben, sein, werden. Partizip II.

 6. Пасивний стан дієслів.

 7. Відмінювання займенників та прикметників.

 8. Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення.

 9. Складнопідрядне речення. Типи підрядних речень.

 10. Займенникові прислівники.

 11. Звороти можливості та повинності. Конструкції haben+zu+ інфінітив та sein+zu+інфінітив.

 12. Конструкція lassen sich + інфінітив.


матеріал з ГРАМАТИКИ Англійської мови


 1. Артикль. Функції та вживання означеного і неозначеного артикля.

 2. Дієслово. Часові форми дієслів: Present Simple. Present Continuous. Present Simple or Present Continuous. Future Tenses. Past Simple. Present Perfect Simple. Past Simple or Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Past Continuous. Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous.Future-in-the-Past.

 3. Узгодження часів.

 4. Пасивний стан дієслова.

 5. Модальні дієслова.

 6. Безособові форми дієслова: Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.

 7. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Об’єктний інфінітивний комплекс.

 8. Дієприкметник.

 9. Present Participle.

 10. Past Participle.

 11. Герундій.

 12. Функції герундія в реченні (дієслівні та іменникові властивості герундія)

 13. Іменник. Утворення множини іменників.

 14. Вживання іменників в функції означення.

 15. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 16. Прислівник.

 17. Числівник. (кількісні та порядкові числівники).

 18. Займенники.

 19. Сполучник. Парні сполучники.


матеріал з ГРАМАТИКИ ФРАНЦУзЬКОЇ мови


 1. Артикль. Загальне використання.

 2. Займенник. Присвійні, особові та вказівні

 3. Прикметник та прислівник. Ступені порівняння.

 4. Числівник.

 5. Дієслово. Час, стан, спосіб.

 6. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник.

 7. Прийменник та сполучник.

 8. Порядок слів у реченні.

 9. Будова питальних речень.

 10. Три основні форми дієслів.

 11. Допоміжні дієслова.

 12. Інфінітивні звороти.

 13. Пасивний стан дієслова. Творення та вживання.

 14. Теперішній час дієслів І-ІІІ груп.

 15. Минулий закінчений час.

 16. Найближчий минулий та майбутній часи.

 17. Минулі часи Індикативу.

 18. Умовний спосіб

 19. Майбутні часи.

 20. Словотворення.


Тема 3. Категорії буття.

Автобіографічні дані студента. Робочий день студента. Навчання у ВНЗ.

Аграрна освіта в Україні та в країні, мова якої вивчається. Фахова кваліфікація.


Тема 4. Географічні , демографічні, економічні та політичні дані України та країн, де говорять мовою, що вивчається.


^ МАТЕРІАЛ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Німеччини.

Сільське господарство Німеччини.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австрії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу та Ліхтенштейну.


^ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Великобританії.

Сільське господарство Великобританії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані США.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Австралії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Нової Зеландії.


^ МАТЕРІАЛ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ


Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Франції.

Сільське господарство Франції.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані України.

Сільське господарство України.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Швейцарії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Бельгії.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Канади та провінції Квебек.

Географічні, демографічні, економічні та політичні дані Люксембургу.


Тема 5. Регіональні та соціальні відмінності між Україною та країнами, де говорять мовою, що вивчається.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані Німеччини / Великобританії / Франції.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані України.

Регіональні, адміністративні та соціальні дані країн, де говорять мовою, що вивчається.


Тема 6. Лексика професійного спілкування.

Професійна діяльність. Майбутня професія.

Утримання худоби та тваринництво.

Годування як важливий фактор оточуючого середовища. Кормові засоби.

Частини тіла тварин. Здоров’я та захист тварин.

Ветеринарні служби в Україні. Ветеринарні служби в Німеччині.

Лексичний мінімум комп’ютерних технологій.

Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру.


Тема 7. Лексика ділових контактів.

Ведення розмови по телефону. Переговори. Зустрічі.

Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження.

Мовно-культурологічний аспект проведення переговорів, міжнародних виставок.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.


Тема 8. Ділове листування.

Лексико-граматичний мінімум забезпечення письмового спілкування.

Заповнення анкет. Резюме. Супроводжувальний лист.


Тема 9. Професійно-орієнтовані та електронні іншомовні джерела.

Елементи усного та письмового перекладу.


Приклад тестових завдань закритої форми з 4 варіантами відповіді


^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Ich …. an der staatlichen Agrarakademie in Poltawa.

 1. studieren

 2. studiere

 3. studierst

 4. studiert

 1. Der Betrieb … Milchprodukte produzieren.

 1. können

 2. kann

 3. könnt

 4. kannst

 1. … ist Deutschland? – Deutschland nimmt 360 000 km2 ein.

 1. wie gross

 2. wie hoch

 3. wie

 4. wie lange

 1. Tierhaltung gehört zur …

 1. Schwerindustrie

 2. Leichtindustrie

 3. Maschinenbau

 4. Landwirtschaft

 1. In der Ukraine … die Kühe und die Schweine … .

 1. wird halten

 2. ist gehalten

 3. werden gehalten

 4. haben gehalten

6. … pflegt und heilt die Tiere und kennt viel über die Tierkrankheiten.

a) Ingenieur-Mechaniker

b) Manager

c) Agronom

d) Tierarzt

7. Im Mund und Magen wird der … ausgeschieden.

a) Speichel

b) Bauch

c) Darm

d) Vormagen

8. Die Bakterien … die Nahrung im Dickdarm.

a) kauen

b) zersetzen

c) enthalten

d) resorbieren

9. Der Magen der Wiederkäuer besteht aus … Vormägen.

a) zwei

b) fünf

c) drei

d) vier

10. Die Verdauung erfolgt unter der Wirkung des … .

a) Apfelsaftes

b) Hustensaftes

c) Orangensaftes

d) Magensaftes


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


 1. What’s ______ job? She is a student.

  1. your

  2. my

  3. his

  4. her

 1. I am very proud of my sister. She ______ the guitar and the piano.

  1. can play

  2. can plays

  3. cans play

  4. can to play

 2. I can’t play football. I ______ my arm yesterday.

  1. broke

  2. broked

  3. breaked

  4. broken

 3. People …..cultivating plants many thousand years ago.

  1. began

  2. have begun

  3. begin

  4. beginning 4. Do you think it (rain)?

  1. rained

  2. will be rain

  3. is going to rain

  4. will rained

 5. It ______ be late. Let’s go home.

  1. have to

  2. must

  3. are to

  4. musts

 6. There isn’t a cloud in the sky, but it (be) cloudy in the morning.

  1. is

  2. was

  3. were

  4. has

 7. We generally have lunch at 12.30, but yesterday we (have lunch) later.

  1. had lunch

  2. have lunched

  3. had had lunch

  4. have lunch

 8. The Frasers live in four-room apartment, but last year they (live) in a small house in the country.

  1. were living

  2. did live

  3. lived

  4. is lived 9. When you (write) to your parents last time?

  1. When do you write

  2. When did you write

  3. When did you wrote

  4. When will you write^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. Nous ….beaucoup de cours chaque jour

a) avez

b) travaillons

c) allons

d) avons

2. Vous …professeur de notre académie

a) sont

b) suis

c) etes

d) savez

3. Au printemps le soleil est …chaud qu’en été

a) moins

b) plus

c) le moins

d) le plus

4. Vous me …longtemps de votre vie

a) parlez

b) parlons

c) parlent

d) parlant

5. L’élevage est une branche de…

a) La chimie

b) L’industrie

c) l’agriculture

d) La medecine

6. L’animal domestique est…

a) La vache

b) Le loup

c) Le lièvre

d) Le tigre

7. La plante fourragère est…

a) L’avoine

b) Le cassis

c) Le tournesol

d) Le pommier

8. Les animaux de la ferme sont…

a) Des zèbres et des cerpents

b) Des autruches et des loups

c) Des lapins et des cochons

d) Des lievres et des tigres

9. Le lait sert à faire…

a) les saucisses

b) les saucissons

c) le fromage

d) le jambon

10. La chèvre est…

a) Un animal dangeureux

b) Un animal domestique

c) Un animal des montagnes

d) Un animal sauvage


Література для підготовки з німецької мови


 1. Griesbach V., Schulz D. Deutsche Spachlehre für Ausländer. Max Hueber Verlag. – 1998. – 256 S.

 2. Dreyer, Schmitt. Грамматика немецкого язика с упражнениями. – Verlag für Deutsch, 2000. – 364с.

 3. Dorothea Levy-Hillerich. Kommunikation in der Landwirtschaft. – Berlin: Cornelsen Verlag, 2005.

 4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – K., 1996.

 5. Германн Б.Г., Дутка Д., Ріхтер Ф., Шаюк О. Deutsch für Landwirte. – Тернопіль, 2004. – 176с.

 6. Кобжев О.М. Deutschkurs "Praktikum und Erholung auf dem Bauernhof". - Суми: Довкілля, 2002. - 254с.

 7. Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных ВУЗов. - Москва, 1996. - 300с.

 8. Немецко-русский сельскохозяйственный словарь/Под ред. И.И. Синягина. – Москва: Русский язык, 1987. – 743с.

 9. Німецько-український та українсько-німецький словник. – Харків: Єдинорог, 2000. - 448с.

 10. Парій А.В., Шишліна О.П., Сахарова Л.М., Савенкова О.О., Лебедь Т.М. Німецька мова: Збірник тем для розвитку усного мовлення. – Полтава, 2008. – 74с.


Література для підготовки з АНГЛІЙСЬКОЇ мови


1. Англо-русский сельскохозяйственный словарь. /Под ред. ВАСХНИЛ В.

Г. Козловского. – Москва, 1983.

2. Бородіна Г.І. Англійська мова. – Київ: «Вища школа», 1994. – 205с.

3. Верба Г.В Граматика сучасної англійської мови. – Київ: Лотос, 2001.

4. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Современная редакция. – Москва:

Юнвес, 2005.

5. Панкова Т.О., Горохова Л.М., Пищенко О.Я., Щербаченко О.О. Усні

розмовні теми. - Полтава, 2009.

6. Панкова Т.О., Горохова Л.М., Пищенко О.Я., Щербаченко О.О. Veterinary Medicine. – Полтава: TERRA, 2005. – 106с.

7. Практикум по деловому английскому языку: Учеб.-метод. разработка /

Сост. Е.В. Гринько. – К.: МАУП, 2000. – 264с.

8. Тернопильський О.Б. Ділові проекти. – Київ: Інкос, 2002.

9. Ханнікова “Прискоренний курс англійської розмовної мови”.

10. Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування, Київ,

Вища школа, 2000.


Література для підготовки з Французької мови


 1. E.Bérard, Y.Canier,Chr.Lavenne. «Tempo», méthode de français. - Paris, 2004.

 2. J.Bady, I.Greave, A.Petetin. «Grammaire». – Paris, 2003.

 3. Вац В.М. Методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи з усного мовлення та граматики студентам стаціонарної та заочної форм навчання. – Полтава, 2008.

 4. Вац В.М. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання та екстернатури. – Полтава, 2008.

 5. Вац В.М. Посібник з ділової французької мови для студентів стаціонарного, заочного навчання та екстернів економічних спеціальностей. – Полтава, 2004.

 6. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. - Київ: Вища школа, 1999р.

 7. Новий французько-український та українсько-французький словник. - Київ: Вища освіта, 2007.

 8. Пустовіт Т.І. «Здрастуй світе!» - Тернопіль: Астон, 2001.

 9. Хоменко Л.О., Грищенко А.О. ‘’Le français”. - Київ, 2000.

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 25 серпня 2010 року,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національна академія аграрних наук національний науковий центр «інститут аграрної економіки»
В. М. Жука, В. М. Заєць, С. М. Кваші, О.І. Коваліва, С. Г. Корчинської, О. А. Корчинської, О. О. Кравцова, М. Ф. Кропивка, В.І. Ладики,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи