Міністерство аграрної політики та продовольства України icon

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Скачати 96.31 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України
Дата24.08.2012
Розмір96.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниПолтавська державна аграрна академія


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


П р о г р а м авступних фахових випробувань

зі спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

галузі знань 1001 «Техніка та енергетика

аграрного виробництва»

для випускників освітньо – кваліфікаційного

рівня «бакалавр»


Полтава 2012

Програму вступних фахових випробувань зі спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» і тестові завдання розробили: кандидат технічних наук Слинько О.П., старший викладач Джура П.Н., старший викладач Кривонос С.М., старший викладач Лавренко В.В., кандидат технічних наук, доцент Лапенко Т.Г., кандидат технічних наук Лоєнко В.В., старший викладач Коломієць А.П.
Програма розглянута і затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол № 6).

Передмова


Програма вступних фахових іспитів і тестові завдання розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.1998 року №285 «Про розробку складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою» і рекомендацій Наукового методичного центру аграрної освіти та Навчально-методичної комісії з галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» і призначена для оцінювання рівня професійної компетенції випускників зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

У програму включені питання із дисциплін професійної підготовки:

 1. Технічний сервіс в АПК.

 2. Експлуатація машин і обладнання.

 3. Машини і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.

 4. Ремонт сільськогосподарської техніки.

 5. Машиновикористання в переробній галузі.

 6. Основи охорони праці.

Перелік питань складено згідно типових програм по кожній із цих дисциплін і охоплює матеріал усього курсу.

На основі посібника «Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти і науки України 02.06.2000 року, а також збірника «Тестових завдань для визначення професійної компетенції випускників аграрних ВНЗ освітньо-професійного рівня «бакалавр» – К.: Аграрна освіта, 2001», розроблено пакет тестових завдань, які охоплюють перелік основних умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою з напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

Кількість контрольних запитань по кожній дисципліні пропорційна кількості годин, що відведені їй у навчальному плані.


Зміст вступних фахових випробувань та критерії його оцінки

Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки і складаються з тестової перевірки знань з дисциплін, які вивчалися на рівні бакалавра. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 відповіді.

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати вірну.

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 100 балів. Кожній вірній відповіді по тестовому завданню присвоюється 2 бали.


Перелік спеціальних дисциплін 1. Технічний сервіс в АПК.

1. Планово – запобіжна система ТО машин в сільському господарстві.

2. Види ТО та ремонтів за автомобілями, тракторами, комбайнами, с.-г. машинами.

3. Поняття про обкатку машини, її режим, обкатка різних видів машин.

4. Основні технологічні операції щозмінного та періодичних ТО машин.

5. Технічна діагностика в системі ТО; його види, періодичність та методи; діагностування механізмів та систем машин.

6.Матеріально – технічна база ТО машин та її обґрунтування.

7. Організація і технологія зберігання машин.

8. Нафтосклади та обладнання для зберігання нафтопродуктів; вибір резервуарного парку та схеми організації нафто господарств.

9. Транспортний процес в аграрному виробництві.

10. Планування та організація використання машин в сільському господарстві.

11. Основні показники використання автотранспорту.

12. Планування та організація використання машин в сільському господарстві.

13. Стан та функції інженерної діяльності в аграрному виробництві.

2. Експлуатація машин і обладнання.

1. Машинно – тракторні агрегати, їх класифікація та експлуатаційні властивості.

2. Динаміка машинно – тракторного агрегату.

3. Поняття про опір машини, опір різних типів машин, його стохастичний та енергетичний характер.

4. Кінематика машинно – тракторного агрегату.

5. Продуктивність і виробіток МПА.

6. Поняття про умовний еталонний гектар і умовний еталонний трактор, облік механізованих тракторних робіт.

7. Показник використання МТП.

8. Вибір та обґрунтування раціонального складу МТА.

9. Передовий досвід комплектування МПА.

10. Закономірності зміни технологічного стану машин.

^ 3. Машиновикористання в переробній галузі.

1. Основні визначення, предмет, тема і завдання дисципліни.

2. Основні передумови ефективного машиновикористання переробної галузі.

2.1. Потужність і місце розташування підприємств переробної галузі.

3. Обґрунтування спеціалізації, науковообґрунтований вибір спеціалізації у переробній галузі.

4. Продуктивність обладнання МПТЛ у переробній галузі. Основні визначення.

5. Баланс часу зміни роботи МТЛ у переробній галузі і ступінь його використання.

6. Вибір технології переробки і видів технологічного обладнання.

7. Підбір і розрахунок технологічного обладнання.

8. Розробка механізованого процесу переробки зернових і круп’яних культур.

9. Розробка механізованого процесу переробки олійних культур.

10. Розробка механізованого процесу переробки продукції тваринництва.

11. Інженерно – організаційна підготовка до монтажних робіт.

12. Пусконалагоджувальні заходи для обладнання переробної галузі.

13. Техніко – економічна оцінка роботи МПТЛ у переробній галузі.

^ 4. Ремонт сільськогосподарської техніки.

1. Виробничий процес ремонту машин і обладнання.

2. Усунення пошкоджень деталей машин.

3. Ремонт деталей та складальних одиниць машин.

4. Проектування технологічних процесів ремонту деталей та складальних одиниць.

5. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в сільському господарстві.

^ 5. Машини та обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.

1. Механізація процесів переробки сировини рослинного походження.

1.1. Механізація переробки зерна на борошно і крупу.

1.2. Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів.

1.3. Машини для виробництва рослинної олії.

1.4. Механізація процесів переробки та зберігання овочевої і плодоягідної продукції.

1.5. Механізація квасильно-засолювальних цехів.

2. Механізація процесів переробки продукції тваринництва.

2.1. Обладнання для приймання та первинної переробки тварин та птиці.

2.2. Механізація виробництва ковбасних виробів.

2.3. Механізація переробки молока і виробництва молокопродуктів.

3. Механізація виробництва консервів.

3.1. Механізація виробництва овочевих консервів.

3.2. Механізація виробництва плодоягідних консервів.

3.3. Обладнання для виробництва м’ясних консервів.

3.4. Механізація виробництва молочних консервів.

3.5.Механізація технологічних процесів фасування, закупорювання і теплової обробки (стерилізації) банок.

^ 6. Основи охорони праці

1. Основи теорії безпеки праці.

2. Правові та організаційні основи охорони праці.

3.Основи виробничої санітарії.

4. Основи безпеки праці.

5. Технічні засоби безпеки виробничих процесів.

6. Умови безпечної експлуатації енергосилового обладнання.

7. Електробезпека.

8. Безпека при експлуатації машинно – тракторного парку в рослинництві.

9. Безпека виробничих процесів у тваринництві.

10. Безпека при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогоспо-

дарської техніки.

11. Безпека при транспортних і навантажувально – розвантажувальних роботах.

12. Безпека при переробці і зберіганні сільськогосподарської продукції.

13. Основи пожежної безпеки.

Критерії оцінки знань вступників

Оцінка “5” (відмінно) виставляється, коли при відповідях на запитання студент показав всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, знання основної і допоміжної літератури на рівні творчого мислення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 90...100 балів.

Оцінка “4”(добре) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав повні знання програмного матеріалу, успішне виконання завдань і засвоєння основної літератури, передбаченої програмою на рівні аналітичного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 70...89 балів.

Оцінка “3” (задовільно) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав повні знання програмного матеріалу у обсязі, який необхідний для майбутньої роботи, здатність виконувати завдання, передбачені програмою на рівні репродуктивного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить 50...69 балів.

Оцінка “2” (незадовільно) виставляється, коли при відповіді на запитання студент показав недостатні знання основного матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні завдання на рівні репродуктивного відтворення.

Повнота вірних відповідей на поставлені запитання тестових завдань становить менше 50 балів.

Рекомендована література

 1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. –К.: Урожай, 1994.

 2. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. –М.: Колос, 1994.

 3. Ільченко В.Ю. та інші. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві. –К.: Урожай, 1993.

 4. Ільченко В.Ю. та інші. Машиновикористання в землеробстві.-К.: Урожай, 1996.

 5. Ільченко В.Ю. та інші. Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку. –К.: Урожай, 1987.

 6. Кончин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. –М.: Высшая школа, 1980.

 7. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. –М.: Колос, 1984.

 8. Скотников В.А., Мищенский А.А., Солонский А.С. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. –М.: Агропромиздат, 1990.

 9. Чудаков Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. –М.: Машиностроение, 1972.

 10. Гуревич А.М., Болотов А.К., Сундицин В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989.

 11. Трактори / Я.Ю.Білоконь, А.І. Окоча, С.П. Коханівський, А.Ф.Антоненко /За ред. Я.Ю. Білоконя –К.: Урожай, 1991.

 12. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни. Навчальний посібник. /М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін.; За ред. проф.. А.Т.Лебедєва –К.: Вища школа, 2000. –ч.1.

 13. Тракторы и автомобили /В.А.Скотников, А.А.Мащенский, И.А.Гончаров /Под ред. В.А.Скотникова. –М.: Агропромиздат, 1985.

 14. Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Двигуни: Навчальний посібник. –К.: Вища освіта, 2000. –ч.1.

 15. Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Електрообладнання: Навчальний посібник. –К.: Вища освіта, 2001. –ч.2.

 16. Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів. –К.: Аграрна освіта, 2000.

 17. Тестові завдання для визначення професійної компетенції випускників аграрних ВЗО освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (спеціальність 6.091902 “Механізація сільського господарства”).К.: Аграрна освіта, 2001.

 18. Камінський В.Д., Бабич М.Б. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник для вузів. –Одеса: Аспект, 2000.

 19. Ремонт машин /Под ред. Н.Ф.Тельнова. –М.:Агропромиздат, 1992.

 20. Ремонт машин / О.І.Сідашенко, О.А.Науменко, А.Я.Поліський та ін.; За ред. О.І.Сідашенка, А.Я.Поліського. –К.: Урожай, 1994.

 21. Практикум з ремонту машин. /За ред. О.І.Сідашенка, О.А. Науменка. –К.: Урожай, 1995.

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національна академія аграрних наук національний науковий центр «інститут аграрної економіки»
В. М. Жука, В. М. Заєць, С. М. Кваші, О.І. Коваліва, С. Г. Корчинської, О. А. Корчинської, О. О. Кравцова, М. Ф. Кропивка, В.І. Ладики,...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України
Програма розглянута І затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України
Програма розглянута І затверджена на засіданні методичної ради інженерно-технологічного факультету 08 лютого 2012 року (протокол...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМетодичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Верба, В. А. Організація консалтингової діяльності [Текст] : навч посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. – К. Кнеу, 2000. – 244 с
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Подільський державний аграрно-технічний університет Інститут механізації І електрифікації сільського господарства Кафедра транспортних технологій
Конструкція та експлуатація обладнання для змащування та заправки машин мастилом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи