Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій icon

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Скачати 312.83 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Дата24.08.2012
Розмір312.83 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор академії, професор

_____________ В.І. Аранчій

___” ________________ 2012 р.


ПРОГРАМА В С Т У П Н И Х

Ф А Х О В И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.18010018 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

на 2012-2013 н. р.


Полтава 2012


Програму підготували:


Галич О.А.

декан факультету економіки та менеджменту;

Шульга Л. В.

доцент кафедри маркетингу;

Вакуленко Ю.В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Макаренко П.М.

завідувач, професор кафедри економіки підприємства;

Сердюк О.І.

голова науково-методичної ради напряму підготовки „Менеджмент”;

Писаренко В.В.

завідувач, професор кафедри маркетингу;

Русанова Г.М.

доцент кафедри організації виробництва і дорадництва;

Михайлова О. С.

доцент кафедри організації виробництва і дорадництваСхвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол № 4)


Голова науково-методичної ради

напряму підготовки „Менеджмент”,

к.е.н., доцент ___________ О.І. Сердюк


Схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу 20 лютого 2012 р. (протокол № 8)


Голова Вченої ради

Навчально-наукового інституту

економіки та бізнесу, к.е.н., доцент О.А. Галич


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ


Факультет економіки та менеджменту


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

________________О.А. Галич

«___» ______________ 2012 р.


^ ПРОГРАМА Ф А Х О В И Х

В С Т У П Н И Х В И П Р О Б У В А Н Ь

ступеневої підготовки ОКР «Магістр»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.18010018 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ »

на 2012-2013 н. р.


Полтава - 2012

Вступ


В умовах ринкової економіки менеджер повинен мати фундаментальну гуманітарну, загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати свої знання, вміти на практиці застосовувати сучасні економічні методи управління підприємством.

Головним завданням вступного випробування зі спеціальності “Адміністративний менеджмент” є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу спеціальних навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР „Магістр” зі спеціальності “Адміністративний менеджмент” на базі ОКР “Бакалавр” цей комплекс включає дисципліни:

 • Маркетинг;

 • Менеджмент;

 • Організація та планування діяльності аграрних підприємств

При складанні вступного випробування зі спеціальності студенти повинні відповідно до вимог відповідної кваліфікаційної характеристики бакалавра показати високу фундаментальну та спеціальну економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства в умовах ринку.

^ Менеджер повинен знати:

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо управління, організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства

 • проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх вирішення;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми управління підприємством;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику управління діяльністю підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.^

Критерії оцінки вступних фахових випробувань
Вступні фахові випробування для вступників передбачають виконання завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.

Тестова перевірка знань проводиться з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 4 варіантів відповіді.

Ці тести є складовою частиною вступних фахових випробувань вступників. Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен вибрати одну правильну. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість набраних балів – 100.

^

Зміст вступних фахових випробувань в розрізі дисциплін


Дисципліна «Маркетинг»

Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних знань майбутнього фахівця.

Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Приклади - застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу.

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації).

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів.

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, міжнародний), виду продукту (товарів (споживчих, виробничого призначення), засобів виробництва, послуг). Різновиди та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.

Концепції діяльності підприємства на ринку: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які обумовили їх еволюційний розвиток.

Поняття консумеризму. Вплив громадських рухів на захист прав споживачів, охорону навколишнього середовища, діяльність підприємства.

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління фінансові ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу.

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: еко­номічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках.

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів.

Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових досліджень. Створення листів опитування.

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розроблення рекомендацій).

Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції.

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів та послуг, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікропоказники та макропоказники, їх динаміка.

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Етапи прийняття рішення про придбання продукту :усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення щодо купівлі, реакція на купівлю (варіанти після продажного використання товару).

Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Типи ситуацій при здійсненні закупівель для потреб підприємства. Основні фактори , що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна, політична ситуація в країні, стан кон'юнктури ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру відповідального за закупку. Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Критерії вибору постачальників.

Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю. Цінова та асортиментна політика посередницьких структур.

Закупівлі бюджетних організацій, їх потреби та технологія задоволення.

Сутність та принципи сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, культурно-демографічний, психографічний.

Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства.

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення).

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів реалізації.

Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу.

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару:

види, функції, проблеми, штрихове кодування товару.

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу.

Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості. Показник комплексної оцінки якості товару з урахуванням його специфіки.

Поняття конкурентоспроможності продукту. Позиціювання товару на ринку. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг).

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції.

Види цінових стратегій; стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін;

єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація.

Методи ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з урахуванням якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону реалізації продукції. Залежність цін від відношень між партнерами. Види знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни.

Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження.

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників каналу, мотивування посередників та оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Методи розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у виробничій та невиробничій галузях.

Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження продуктів.

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців.

Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з громадськістю (підтримування контактів із засобами масової інформації, проведення презентацій, ювілейних заходів, організація консультування споживачів і посередників, спонсорство тощо).

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування засобів стимулювання збуту.

Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення.

Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету.

Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та комерційна ефективність).

Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній діяльності згідно з вітчизняним законодавством.

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей.

Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWОТ»-аналізу для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару:

диференціації (високої якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально-оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу.

Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

Рекомендована література

1. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар й др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов. - Зкономика, 1993.-572с.

2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.:КНЕУ, 1998.-268с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998. -384с.

4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посіб. для вузів. - К.: Вища шк., Голов. вид-во, 1994. - 325 с.

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология й практика. - М.: Финпресс, 1998. -416с.

6. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М.:Высш.шк., 1995.-255с.

7. Джоббер Д. Принципи й практика маркетинга: Пер.с англ.:Учеб. пособие. -М.:Изд. дом «Вильямс», 2000. - 688 с.

8. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. — 464 с.

9. Картер Г. Зффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресе, 1991.-280с.

10. Котлер Ф.Основьі маркетинга: Пер. с англ. - Вильямс, 1998. - 1055 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. - Минск.: Питер, 1999. - 888 с.

12. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория й 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. - М./ Под ред. А.Н. Романова. -М.: Банки й биржи: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. -519с.

13. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. для вузов. - М.: - БЕК, 1997. - 368 с.

14. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244 с.

15. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технології. -Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. — 136 с.

16. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие /(ИСИО Украины; Высш. школа предпринимательства Харьк. гос. Акад. технологии й орг. питання). - К., 2000. - 224 с.

17. Скибінський С.В. Маркетинг. 4.1: Підручник. - Л., 2000. -640 с.

18. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. - К.; М.; СПб.: Вид. Дім «Вільямс». - 1998. - 262 с.

19. Зване Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. й науч. ред. А.А.Горячева. - М.: Экономика, 1990. — 350с.


Дисципліна «Менеджмент»


Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій „управління” та „менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції системи; закон еластичності системи; закон безперервного вдосконалення системи.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа „соціальних систем”, нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської науки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 4. Менеджер у соціально-економічній системі

Менеджер в організації. Класифікація груп менеджерів. Особливості управлінської праці. Менеджер як професія. Моделі сучасного менеджера, критерії ефективності діяльності менеджера. Задачі підготовки менеджерів в ринкових умовах господарювання. Менеджери в організації. Основи управлінської діяльності менеджерів: обов’язки, функції і ролі. Вимоги до менеджерів. Умови успішної керівної діяльності.Саморозвиток менеджерів.Світовий досвід і особливості підготовки менеджерів в розвинутих країнах світу.

Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місії та цілей, оцінка сильних та слабких боків організації, розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедура, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Тема 6. Функція менеджменту - організація

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація та децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управління організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття і роль мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії та моделі процесів мотивування: змістовний та процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. Матеріальне стимулювання.Формування суспільно значимих спонукань і мотивів діяльності.

Тема 8. Контролювання як загальна функція менеджменту

Необхідність контролю.Суб,єкти і об,єкти контролю.Поняття контролю та його місце в системі управління. Головні системи контролю.Принципи і цілі функцій контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання.Умови здійснення ефективного контролю. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв’язок при контролі. Види управлінського контролю.

Тема 9. Управлінські рішення

Природа рішень у сфері менеджменту.Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень.Технологія розробки рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.Коригування рішень.

Тема 10. Комунікації в управлінні

Поняття,роль та характеристика комунікацій.Види і форми комунікацій. Різновиди „внутрішніх” та „зовнішніх” комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Тема 11. Інформація та її використання в процесі управління

Природа інформації, її види та роль в менеджменті.Інформаційні системи та їх функції.Система обробки данних. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. Технологія інформаційної діяльності. Електронні засоби інформації. Переваги комп,ятерів перед іншими технічними засобами обробки даних.Покращення інформаційного забезпечення менеджменту.Визначення потреб в інформації.Нормативні законодавчі акти,що регулюють інформаційні процеси в суспільстві.

Тема 12.Групова динаміка й основи формування колективу

Групова динаміка і керівництво колективом групи.Структура , функції й основи формування. Значення груп у процесі управління. Формальні і неформальні групи та їх характеристика. Аспекти підвищення ефективності діяльності групи. Причини утворення неформальних груп і їх вплив на процес управління колективом.

Тема 13.Влада і вплив у діяльності менеджера

Влада і вплив: форми та основні ознаки. Поняття влади. Головні типи влади. Влада і відповідальність. Повноваження. Теорія влади, її сутність і основи. Види влади. Поняття впливу, форми й значення в процесі управління. Авторитет керівника в процесі формування колективу.Встановлення балансу між обов,язками,повноваженнями і відповідальністю.

Тема 14.Управління конфліктами, стресами й змінами в колективі

Конфлікти, стреси і зміни: сутність, види і типи. Причини виникнення. Управління конфліктами, стресами і змінами: методи, стилі і методики. Процес управління змінами в діяльності організації.

Тема 15.Лідерство як соціально-економічне явище

Лідерство як соціально-економічне явище, сутність і визначення в процесі управління групою.Вплив професійно-ділових,організаторських і особистих якостей на стиль лідерства.Еволюція теорій лідерства, їх сучасний розвиток і підходи: автори та основний зміст.Стилі управління. Основні види, їх сутність і особливості застосування. Методи визначення, їх сутність і особливості застосування. Формування ефективного стилю лідерства. Методи визначення та оцінки ефективності використання різних стилів управління.Моральні якості лідера.


Тема 16.Оцінка ефективності управління в діяльності організації

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективність менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.


Рекомендована література

Основна

1. Виханський О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гордарики, 2000. – 296 с.

2. Герчиков И. Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 501 с.

3. Герчиков И. Н. Менеджмент: Практикум. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 335 с.

4. Глущенко В. В. Менеджмент. – М.: Крылья, 1998. – 224 с.

5. Гудзинський О. Д. Менеджмент у системі агро бізнесу. – К.: Урожай, 1994. – 240 с.

6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Львів: Бак, 2001. – 654 с.

7. Завадський Й. С. Менеджмент. Підручник. Т.2. – К.:УФІМБ, 2002. – 543 с.

8. Завадський Й. С. Менеджмент. Підручник. Т.2. – К.: УФІМБ, 2004. – 640с.

9. Завадський Й. С. Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК. Підручник. – К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

10. История менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Д. В. Валового. – М.: Инфра, 1997. – 256 с.

11. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ.. – М.: Дело, 1994. – 702 .

12. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посібник . К.: Кондор, 2005 – 860 с.

13. Справочник менеджера/ Э. А. Уткин, Е. В. Иванова, А. З. Ильин и др./ Под ред. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998. – 448 с.

14. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального): Навч. посібник . – Тернопіль: Астон, 2004. – 318 с.

15. Сухарський В. С. Менеджмент: теорія. – Тернопіль: Астон, 2002. – 416 с.

16. Сухарський В. С. Менеджмент. – Тернопіль: Астон, 2001. – 135 с.

17. Тарнавська Н. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для ВУЗів. – Тернопіль: карт-бланш, 1997. – 456 с.

18. Уткин Э. Курс менеджмента. – Зерцало. 1998. – 448 с.

19. Уткин Э. Практикум по курсу менеджмента. – Зерцало, 1998. – 218 с.

20. Чернявский А. Д. Організація управлення. – К.: МАУП, 1998. – 136 с.

21. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: „Бізнес-школа”, 1997. – 416 с.

22. Шегда А. В. Основы менеджмента. – К.: Знание, 1998. – 512 с.

Додаткова

23.Друкер П.Ф. Рынок, как выйти в лидеры. – М., 1992. – 357 с.

24. Как добиться успеха (практические советы деловым людям). Под общей редакцией Хруцкого В. Е. – М.: Политиздат, 1991. – 178 с.

25. Крамаренко В. І. Менеджмент: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2000. – 248 с.

26. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1999. – 556 с.

27. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

28. Мартынов Е. Д. Профессионалы в управлении. – Лениздат, 1991. – 178 с.

29. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

30. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

31. Третяк В. И., Платонов С. В. Менеджеру о менеджменте. – К.: УФИМБ, 1995. – 189 с.


Дисципліна «Організація та планування
діяльності аграрних підприємств»Тема 1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни “Організація та планування діяльності аграрних підприємств”

Сільськогосподарські підприємства (об’єднання) – основна виробнича ланка агропромислового комплексу. Завдання дисципліни “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” на сучасному етапі. Шляхи збільшення виробництва, підвищення якості та здешевлення сільськогосподарської продукції. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду з організації сільськогосподарського виробництва. Місце “Організація та планування діяльності аграрних підприємств” в системі загальноосвітніх, соціально-політичних, економічних, технічних і технологічних наук. Методи і прийоми дослідження організації сільськогосподарського виробництва. Зміст і порядок вивчення дисципліни.

Тема 2. Система ведення господарства

Поняття системи ведення господарства. Її роль в організації діяльності різних видів сільськогосподарських підприємств. Основні вимоги до раціональної системи ведення господарства. Порядок і методи обґрунтування системи ведення господарства в сільськогосподарських підприємствах. Організація освоєння системи господарства. Показники еколого-економічної ефективності системи господарства.

Тема 3. Роздержавлення і приватизація в сільському господарстві

Загальні положення. Мета роздержавлення і приватизації. Концепція роздержавлення та приватизації матеріальних засобів виробництва, землі, об’єктів, побуту, житла. Закони України з питань роздержавлення і приватизації державного майна, землі і житлового фонду. Форми роздержавлення і приватизації підприємств.

Тема 4. Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-економічні основи

Різноманітність форм господарювання – об’єктивна передумова переходу до ринкової економіки. Закони України з питань розвитку підприємств. Види сільськогосподарських підприємств і об’єднань. Особливості організаційно-економічної діяльності різних видів підприємств і об’єднань.

Тема 5. Організаційно-економічні основи селянських
(фермерських) господарств


Законодавча база селянських (фермерських) господарств в Україні. Поняття селянського (фермерського) господарства. Цілі і завдання фермерського господарства. Місце селянського (фермерського) господарства в системі агропромислового комплексу.

Тема 6. Організація використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах


Особливості землі як засобу виробництва. Склад земель. Основні положення Земельного кодексу України. Передача земель у власність і надання їх у користування. Землеволодіння сільськогосподарських підприємств (державних, приватно - орендних, фермерських). Оренда землі, земельний податок і орендна плата за землю. Вилучення земель. Права і обов’язки землекористувачів. Відшкодування збитків і втрат при вилученні земельних ділянок, погіршення якості земель. Грошова оцінка землі.

Тема 7. Організація і використання засобів виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Поняття, склад і структура засобів виробництва сільськогосподарських підприємств. Джерела утворення та відтворення основних і оборотних засобів виробництва, їх амортизація. Утворення і використання амортизаційного й ремонтного фондів. Показники рівня оснащення підприємств основними та оборотними засобами. Організація і порядок списання основних засобів. Організаційно-економічні умови формування у підприємствах раціонального складу засобів виробництва в умовах ринкових відносин.

Тема 8. Планування виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств. Особливості планування в мовах ринкових відносин. Наукове прогнозування – основа розробки планів. Методи планування : балансовий, нормативний, розрахунково-конструктивний, програмно-цільовий, економіко-математичний. Нормативна база планування. Система внутрішньогосподарського планування колективних, державних, міжгосподарських підприємств. Особливості планування діяльності кооперативів, селянських (фермерських) господарств та інших форм господарювання. Перспективні плани: організаційно-господарського впорядкування, бізнес-план.

Тема 9. Річний план економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства

Зміст і методика розробки. Планування рослинницьких і тваринницьких галузей, засобів виробництва, трудових ресурсів, собівартості продукції, реалізації продукції.

Тема 10. Організація використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Трудові ресурси і робоча сила сільськогосподарських підприємств. Сучасні тенденції у зміні чисельності і складу трудових ресурсів, міжгосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань. Ринок праці. Свобода попиту на робочу силу. Організаційні заходи раціонального використання трудових ресурсів. Основні принципи і прогресивні форми організації праці.

Тема 11. Спеціалізація і поєднання галузей
сільськогосподарських підприємств


Поняття і економічний зміст спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин. Форми спеціалізації в сільському господарстві. Фактори, що визначають спеціалізацію сільськогосподарських підприємств. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Основні тенденції розвитку спеціалізації. Спеціалізація і кооперування виробництва. Поглиблення спеціалізації в умовах міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.

Тема 12. Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів

Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів. Фактори, що впливають на розміри підприємств та їх підрозділів. Оцінка ефективності розмірів підприємств. Організаційно-економічні переваги великого виробництва в сільському господарстві. Необхідність і ефективність поєднання великого, середнього і малого виробництва в умовах ринкових відносин.

Тема 13. Господарський розрахунок у сільськогосподарських підприємствах

Економічний механізм господарювання в АПК. Поняття, принципи госпрозрахунку та його роль у підвищенні ефективності економічного механізму господарювання. Система господарського розрахунку підприємств і об’єднань АПК.

Тема 14. Форми господарювання у підприємствах, об’єднаннях

Суть і основні форми організації підряду. Бригадний (ланковий), сімейний та індивідуальний підряд. Роль підряду в поліпшенні використання засобів виробництва і трудових ресурсів. Особливості організації і виробничої діяльності внутрішньогосподарських кооперативів та інших форм господарювання у підприємствах і об’єднаннях.

Тема 15. Організація матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах

Суть матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств. Самостійність сільськогосподарських підприємств в організації оплати та стимулювання праці. Передовий досвід та основні напрями вдосконалення матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств.

Тема 16. Організація рільництва

Завдання і шляхи збільшення продукції рослинництва. Виробничі і науково-виробничі системи у сільському господарстві. Спеціалізація рільництва. Організаційно-економічна оцінка застосування інтенсивних технологій при виробництві продукції рослинництва.

Тема 17. Організація кормовиробництва

Поняття і принципи організації кормової бази та кормовиробництва, їх роль і місце у сільськогосподарських підприємствах залежно від їх видів, спеціалізації. Джерела надходження кормів і система організації кормозабезпечення сільськогосподарських підприємств різних форм і виробничих типів. Типи кормовиробництва і годівлі.

Тема 18. Організація овочівництва, садівництва і виноградарства

Особливості галузі овочівництва. Виробничі типи спеціалізованих садівницьких і виноградарських підприємств. Міжгосподарська кооперація, агропромислова інтеграція в садівництві та виноградарстві. Державна підтримка садівництва і виноградарства. Перехід галузей на індустріальні методи виробництва й інтенсивні технології.


Тема 19. Організація основних виробничих процесів у рослинництві

Основні принципи раціональної організації виробничих процесів у рослинництві.

Тема 20. Організація скотарства

Виробничі типи спеціалізованих скотарських підприємств і виробничих об’єднань. Поєднання скотарства з іншими галузями в підприємствах виробничих типів. Державна підтримка розвитку молочного та м’ясного скотарства. Особливості планування в скотарстві.

Тема 21. Організація свинарства

Виробничі типи спеціалізованих свинарських підприємств. Поєднання свинарства з іншими галузями в підприємствах різних виробничих типів. Внутрішньогалузева (технологічна) спеціалізація і міжгосподарське кооперування у свинарстві. Спеціалізовані ферми в сільськогосподарських підприємствах. Державні, міжгосподарські комплекси з індустріального виробництва продукції свинарства. Раціональні розміри свинарських підприємств і ферм різних виробничих напрямів. Особливості планування у свинарстві. Способи утримання тварин різних виробничих груп, їх організаційно-економічне обґрунтування. Спеціалізовані засоби виробництва в галузі, організація їх використання.

Тема 22. Організація основних виробничих процесів у тваринництві

Основні принципи раціональної організації виробничих процесів у тваринництві.

^
Рекомендована література

Основна


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 245 с.

 2. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.: Вища шк., 1999. – 164 с.

 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 4. Бакай С.С. Основи теорії організації. Курс лекцій. Полтава: Камелот, 1999 – с.96

 5. Деловое планирование (Методы, Организация. Современная практика): Учеб. пособие / Под ред. Попова В.М., - М.: Финансы и статистика, 1997. – 368 с.

 6. Дем`яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.

 7. Зінь Е.П. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: “Професіонал”, 2004. – 320 с.

 8. Ильин А.И. Планирование. Учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Мисанта», 1998. – 296 с.

 9. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К., 1997. – 205 с.

 10. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. – К.: “КНЕУ”, 2000. – 370 с.

 11. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / За ред. М.М. Ільчука. – К.: “Вища шк.”, 2002. – 398 с.

 12. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – Тернопіль: “Астон”, 2001. – 362 с.

 13. Стратегическое планирование: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: «Тандем», 1998. – 440 с.

 14. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: “Каравела”, 2003. – 432 с.

Додаткова


 1. Горемыкин В.П. Планирование на предприятии. – Учебник. – М.: “Филин”, 1999. – 328 с.

 2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

 3. Калініченко А.В. Використання оптимального програмування при розв’язанні задач сільськогосподарського виробництва: Навч. посібник. – Полтава: “Інтерграфіка”, 2004. – 101 с.

 4. Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: Організація та управління. – К., 1998. – 107 с.

 5. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: – М.: «ИНФРА», 1998. – 318 с.

 6. Міжнародний агро бізнес: Навч. посібник / За ред. І.Ю. Сіваченка. – К.: “ЦУЛ”, 2003. – 208 с.

 7. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Издательский дом «Бизнес-пресса». 1999. – 608 с.

 8. Пашута М.Г. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. посібник. – К.: Вид-во МАУП, 1998. – 192 с.

 9. Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України: Посібник. – К., 2000. – 222 с.

 10. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной экономики и сельского предпринимательства: Учебник. – М.: ЭКМОС, 1999. – 351 с.

 11. Стонер Дж. Вступ у бізнес: Підручник. – К.: Вид-ва ЄУФІСМБ, 2000. – 750 с.

 12. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятий: Учебн. пособие. – К.: МАУП, 1998. – 152 с.

 13. Хан Д. Планирование и контроль: Концепція контролинга. – М.: “Финансы и статистика”, 1997. – 800 с.

 14. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: “ЦУЛ”, 2002. – 656 с.Зміст


Вступ

4

Критерії оцінки вступного випробування

4

Зміст вступного випробування в розрізі дисциплін

6

Дисципліна «Маркетинг»

6

Дисципліна «Менеджмент»

12

Дисципліна «Організація та планування діяльності аграрних підприємств»

16

Дисципліна «Іноземна мова»

21Підписано до друку 28.02.2012. Формат А5.

Гарнітура Таймс. Друк – різографія. Папір газетний.

Ум. друк. арк. 1,6. Обл. вид. арк. 1,5.

Замовлення 8, м. Полтава, ПДАА, вул. Сковороди, 1/3Схожі:

Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Програму підготували викладачі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Затверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи