Україна міністерство освіти І науки україни icon

Україна міністерство освіти І науки україни
НазваУкраїна міністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата26.09.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

телефон (0642) 41-22-25 факс (0642) 41-31-60 uni@snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua

_____ № _________________ Міністерство освіти і науки України

01135, м.Київ, пр.Перемоги, 10.

На № ____________________


З А Я В А


Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю 7.010104 «Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні» з ліцензованим обсягом 15 осіб денної форми навчання та 15 осіб заочної форми навчання.


Заявник – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.


Керівник – Голубенко Олександр Леонідович.


Посада – ректор.


Ідентифікаційний код (номер) заявника – 02070714.

Організаційно-правова форма – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.


Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) АОО №485844, видане

Луганським Управлінням статистики 25.04.2007 р.


Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів

№13-Д-32 від 13.12.2007 р.

Форма власності – загальнодержавна.


Орган управління – Міністерство освіти і науки України.


Місцезнаходження (місце проживання) заявника: 91034, м.Луганськ,

кв.Молодіжний, 20-а.


Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг: 91034, м.Луганськ,

кв.Молодіжний, 20-а.

Тел: (0642) 41-61-10 Факс: (0642) 41-3-1-60 e-mail: uni@snu.edu.ua


Орган державної податкової служби – Податкова інспекція Жовтневого району

міста Луганська; м. Луганськ, кв. Волкова, 14-а.


Орган державної статистики – Головне управління статистики у Луганській

області; 91055, м. Луганськ, вул.. Луначарського, 91.


Розрахунковий рахунок № 35228005000734 МФО 804013 Держказначейство у

Луганській області код 02070714

Валютний рахунок №253083990386 в обласні філії ОКБ Укрсоцбанка для

рахування на реєстраційний рахунок СНУ 220116000197/1, МФО

34018


З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.


Ректор __________________ О.Л. Голубенко


М П


До заяви додаються:

 • Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію;

 • Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги;

 • Інформація про кадрове забезпечення;

 • Інформація про матеріально-технічне забезпечення;

 • Копії документів про відповідність матеріально-технічної бази санітарно-гігієнічним, протипожежним, будівельним нормам і нормам з охорони праці;

 • Інформація про навчально-методичне забезпечення;

 • Копії ОПП, ОКХ, навчального плану;

 • Інформація про інформаційне забезпечення;

 • Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у вищій освіті;

 • Копії документів докторів наук, які беруть участь у підготовці фахівців.
Дата і номер реєстрації заяви

Наявність документів, що вказані в переліку, перевірено

від_________ № _________

______________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)

3.2. Інформація про кадрове забезпечення

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання.

Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні"


3.2.1. Інформація про якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що забезпечуватимуть навчальний процес згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні"


Кадрове забезпечення передбачених навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні" навчальних дисциплін відповідає вимогам, оскільки передбачене закріплення 100% лекційних годин за викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів відповідних наук. Зокрема, лекції з дисципліни «Педагогічне спілкування» (18 годин) читатимуться д.пед.н. В.В.Борисовим, «Проектування інформаційних управляючих систем» (36 годин) – д.е.н. В.В.Дядичевим, «Охорона праці в галузі» (18 годин) – д.т.н. М.А.Касьяновим, «Духовна та професійна культура педагога» (18 годин) – д.пед.н. Г.П.Шевченко тощо.

Загальний обсяг лекційних годин дисциплін, які віднесені до блоку фундаментальної підготовки, складає 90 годин, 36 години з них (40%) закріплені за викладачами з науковими ступенями докторів відповідних наук.

Загальний обсяг лекційних годин дисциплін, віднесених до блоку професійно-орієнтованої підготовки, складає 108 годин, 72 години з них (66,7%) закріплені за викладачами з науковими ступенями докторів відповідних наук та науковими званнями професорів.

Із 11 викладачів, за якими планується закріпити читання лекційних курсів, 9 працюють у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на постійній основі.

100% викладачів мають освіту й науково-педагогічну кваліфікацію, відповідну до профілю дисциплін, що вони викладають. 100% викладачів протягом останніх п’яти років взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації.

Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників, що забезпечуватимуть навчальний процес згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні", наведена в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1

Загальна характеристика науково-педагогічного (педагогічного) персоналу,

який забезпечуватиме підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні"
з/п

Назва дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

^ 1. Цикл фундаментальних дисциплін

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботиГосподар-ське право

(18)

Шаповалова

Ольга Вікторівна

завідувач кафедри господар-ського права

кандидат юридичних

наук,

12.00.02 (12.00.07) –адміністратив-не право, фінансове право, теорія управління,

КН №008034

31.03.1995;


доцент кафедри правознавства,

ДЦ АЕ №001635

24.06.1999


Харківський юридичний інститут ім.. Ф.Е.Дзержин-ського,

1985,

правознавство

СНУ ім. В.Даля

Корпоративне право – 36 год.;

Економічне право – 36 год.;

Господарське право – 18 год.;

Інформаційне право – 18 год.
СНУ ім. В.Даля,

2006,

Курси підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ,

«Проблеми господарського законодавства»,

СПК №326692

Інтелекту-альна власність

(18)

Калюжний

Валерій

Вілінович

доцент кафедри управління проектами та економічної статистики

кандидат технічних наук,

0504 –технології і обладнання зварюваль-ного виробництва,

КД №053468

9.12.1991;


доцент кафедри управління проектами та економічної статистики,

ДЦ №006163,

23.12.2002


Ворошилов-градський машинобудів-ний інститут,

1982,

обладнання та технологія зварювального виробництва,

інженер-механік

СНУ ім. В.Даля

Вступ до спеціальності – 18 год.;

Інтелектуальна власність – 10 год.;

Управління інтелектуальним капіталом – 36 год.;

Міжнародне співробітництво

в галузі інтелектуальної власності – 36 год.
Київ, Укрпатент, 2003 р.,

Курси підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ,

«Проблеми міжнародної співпраці в галузі захисту прав інтелектуальної власності»,

свідоцтво №1908Охорона праці в галузі

(18)

Касьянов

Микола Анатолійович

завідувач кафедри

безпеки життє-діяльності

доктор

технічних

наук,

Пожежна безпека,

ДД №003999

15.12.2004;


професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності,

02Пр №003378,

21.04.2005


Ворошилов-градський машинобудів-ний інститут,

1973,

технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти,

інженер-механік

СНУ ім. В.Даля

Охорона праці в галузі – 18 год.;

Основи охорони праці – 18 год.;

Безпека життєдіяльності – 18 год.
Захист докторської дисертації,

2004,

«Розвиток теорії та вдосконалення способів і засобів імпульсного пожежегасіння об’єктів промислового транспорту»,

диплом доктора наук

ДД №003999

Цивільна оборона

(18)

Медяник

Віктор Олександрович

доцент

кафедри

безпеки життє-діяльності


кандидат

технічних

наук

05.02.08 –

технологія машинобуду-вання,

ТН №115119

1988;


доцент кафедри безпеки життєдіяль-ності

ДЦ №124356

28.08.2000

Ворошилов-градський машино-будівельний інститут,

1977,

інженер-механік

СНУ ім. В.Даля

Безпека життєдіяльності – 18 год.;

Основи охорони праці – 18 год.;

Охорона праці в галузі – 18 год.

ДП «Головний навчально-методичний центр Держпромгірнагляду України», м. Київ,

2007,

Курси підвищення кваліфікації,

«Законодавчі акти з охорони праці»,

СПК №690710Фізичне виховання

Колчіна

Олена

Юріївна

доцент

кафедри фізичного виховання

кандидат біологічних наук,

03.00.13 –

фізіологія людини та тварини,

ДК №020573

8.10.2003Луганський державний педагогічний інститут ім.. Т.Г.Шевченка,

1998,

фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи

СНУ ім. В.Даля

Фізичне виховання – 748 год. (загальне річне навантаження)Захист кандидатської дисертації,

2003,

диплом кандидата наук

ДК №020573


1.2. Особи, які працюють за сумісництвом

(зовнішнє сумісництво)Педаго-гічне спілкуван-ня

(18)

Борисов В’ячеслав Вікторович

професор кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.07 –

теорія та методика виховання,

ДД 045001

08.06.2006;


доцент кафедри психології та педагогіки,

ДЦ 00.35.66

21.12.2001

Cлов’янський державний педагогічний інститут,

1991,

викладач загально- технічних дисциплін, учитель трудового навчання

Cлов’ян-ський держав-ний педаго-гічний інститутІсторія педагогіки – 18 год.;

Філософія освіти – 18 год.


Методологічні засади щодо визначення структури національної самосвідомості. / Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. Вип. 25.– Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – С. 137-144;


Виховання у студентів гуманістичних цінностей в процесі спілкування та виховної діяльності. / Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. Вип. 24. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2005. – С. 29-44.;


Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості: Монографія. – К.: АОЗТ „Полиграфическое предприятие АПП”, 2004. – 518 с.


Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Захист докторської дисертації,

2006,

«Теоретико-методичні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді»,

диплом

доктора наук ДД 045001


СНУ ім. В.Даля
^ 2. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботиАкмеоло-гічні -засади професій-ної діяльності педагога

(18)

Бєлих

Олександр Сергійович

доцент

кафедри педагогіки

кандидат

педагогічних

наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

КД №034104

27.11.1990;


доцент

кафедри педагогіки ДЦ АР

№002281,

29.09.1995


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка 1978,

історія і педагогіка

СНУ ім. В.Даля

Історія педагогіки –36 год.;

Основи педагогіки вищої школи – 10 год.;

Педагогіка – 18 год.Світоглядна культура студентської молоді // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 38-56.

Взаємозв’язок духовно-світоглядного і естетичного розвитку // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: СНУ, 2004. – Випуск 2.– С. 14-19.

Гуманізація педагогічного процесу як складова його сучасної парадигми // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: СНУ, 2004. –Випуск 4, частина II.– С. 10-18.

Конструирование системы общепедагогических понятий на материале Словаря В.И.Даля // Владимир Даль в социокультурном пространстве ХХ1 столетия: Восьмые Международные Далевские чтения (23-24 ноября 2004 года). –Луганськ: СНУ, 2004. – С. 26-30.

СНУ ім. В.Даля,

2007-2008,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД (на інтерактивному рівні) «Педагогіка вищої школи»,

сертифікат 12 СПК №495048Проекту-вання інформа-ційних управля-ючих систем

(36)

Даніч

Віталій Миколайович

декан факультету менеджменту

доктор економічних

наук

26.006.01,

ДД №005109

25.02.2006;


професор

кафедри інформатики

ЕК №135200

26.12.2006

Харківський державний університет ім. М.О.Горького,

1970 р.,

обчислювальна техніка

СНУ ім. В.Даля

Проектування інформаційних управляючих систем – 36 год.; Інформатика – 36 год.;

Теорія систем – 18 год.;

Моделювання соціально-економічних процесів – 36 год.
СНУ ім. В.Даля,

2005,

наукове стажування,

«Економічна безпека підприємства»,

СПК 128714


10.

Духовна та професійна культура педагога

(18)


Шевченко Галина Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки


доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ПД №000441 1.08.1988;

професор кафедри педагогіки,

ПР №003668

04.11.1989;


член-кореспондент АПН України,

посвідчення №44,

17.11.1992


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1962,

вчитель української мови, літератури, музики та співів

СНУ ім. В.Даля

Педагогічна антропологія –18 год.;

Духовний розвиток особистості – 36 год.;

Педагогіка вищої освіти – 26 год.


.

Взаимодействие духовности, образования и культуры как основных категорий педагогики // Język wspőłzensnej pedagogiki. – Sīedlce, 2008. – С. 227-233;


Естетична освіта // Енциклопедія освіти / Відповід. ред.. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 264-265.


Удосконалення людини - завдання освіти XXІ століття //

Sīedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej: Збірник наукових праць конференції «Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku», 2007. – Część 2;


Професійна освіта студентської молоді в контексті культурологічного та аксіологічного підходів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.. В.Даля, 2007. – Вип.3 (22). – С. 135-144;


Актуальные проблемы эстетического воспитания учащейся молодежи // Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности – основа социальной технологи развития современной России. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 269-272.


Духовність та духовна культура особистості // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 7-37;


Динамика развития духовно-культурных ценностей страны в условиях глобализации: синергетический анализ (в соавторстве) // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.. В.Даля, 2005. – Вип. 4 (10). – С. 125-142.


Голова спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


АПН України ЦІППО,

2003,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

«Проблеми вдосконалення духовної культури викладачів вищої школи»,

СПК №166271


Akademia Podlaska Wydzial Humanistyczny Instytut Pedagogiki (Польща),

2008 (червень),

стажування,

«Взаємодія духовності, освіти і культури як основних категорій педагогіки»11.

Нелінійний аналіз економіч-них систем

(18)


Деордіца

Юрій

Семенович

професор

кафедри математичного аналізу

кандидат

технічних

наук,

МТН №081722

27.12.72;


професор кафедри інформатики і обчислюваль-ної техніки

ПР АР №001217

05.05.1987

Український заочний політехнічний інститут,

1965,

автоматика та телемеханіка

СНУ ім. В.Даля

Нелінійний аналіз економічних систем – 18 год.;

Управління в економічних процесах – 18 год.

ЛНПУ

ім. Т.Шевченка,

2005,

наукове стажування,

«Практикум з рішення вправ математичного програмування»,

СТК 266441

12.

Управління в економіч-них процесах

(18)

Деордіца

Юрій

Семенович

професор

кафедри математичного аналізу

кандидат

технічних

наук,

МТН №081722

27.12.72;


професор кафедри інформатики і обчислюваль-ної техніки

ПР АР №001217

05.05.1987

Український заочний політехнічний інститут,

1965,

автоматика та телемеханіка

СНУ ім. В.Даля

Нелінійний аналіз економічних систем – 18 год.;

Управління в економічних процесах – 18 год.

ЛНПУ

ім. Т.Шевченка,

2005,

наукове стажування,

«Практикум з рішення вправ математичного програмування»,

СТК 266441

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

13.

Методика виховної роботи в системі професійної освіти

(18)


Чиж

Олександр Никифорович

професор

кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДД №001620,

17.01.2001;


професор кафедри дошкільного виховання та початкового навчання,

ПР №001539,

20.06.2002


Карагандин-ський педагогічний інститут,

1972,

учитель фізичного виховання

ЛНУ

імені Тараса Шевчен-ка


Педагогіка – 24 год.;

Історія педагогіки – 30 год.;

Порівняльна педагогіка – 16 год.;

Зарубіжна педагогіка –16 год.

Народность и жизнь, воспитание и труд человека в педагогической системе К.Д. Ушинского //

Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – 2008. – №7 (146). – С. 320-327;


Влияние внеучебной деятельности на подготовку будущих специалистов: историко-педагогический аспект // Педагогическое образование и наука: М., МАНПО. – 2007. – №5. – С. 18-22.;


Механизмы процесса становления и развития самостоятельной работы студентов // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – №18 (113). – С. 268-275;


Образование через развитие духовной культуры личности //

Педагогическое образование и наука: М., МАНПО. – 2005. – №2. – С. 12-14;


Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2007,

стажування на кафедрі педагогіки,

«Духовний розвиток особистості у класичному університеті»,

довідка №112-14/07

СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботами

14..

Менедж-мент освітньої діяльності

(18)


Ваховський

Леонід

Цезаревич

професор

кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДД №002872,

21.05.2003;


професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

02ПР №003376,

21.04.2005


Ворошилов-градський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка,

1978,

учитель історії, суспільство-знавства і методист з виховної роботи середньої школи

ЛНУ

імені Тараса Шевчен-ка


Історія педагогіки – 30 год.

Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти // Вісник Харківського націон. ун-ту внутр. справ. – 2006. – Вип. 35.– С. 246-250;


Конструювання методології регіонального історико-педагогічного дослідження // Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 1.– С. 12-19;


Методологія дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми // Шлях освіти. – 2005. - №2. – С. 7.-11;


Проблема физического развития человека в философии воспитания епохи Просвещения //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків-Донецьк, 2004. – №1. – С. 104-111.


Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Присвоєння

вченого звання

професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

02ПР №003376,

21.04.2005


СНУ ім. В.Даля


Начальник

відділу кадрів О.В. Вялих


Ректор О.Л. Голубенко

  1   2   3   4   5

Схожі:

Україна міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. 2008. №76. 7 жовтня. С. Україна. Міністерство освіти і науки
Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 року №857 / Україна. Президент...
Україна міністерство освіти І науки україни iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Україна міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
Україна міністерство освіти І науки україни iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Міністерства освіти і науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010....
Україна міністерство освіти І науки україни iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: +38(057) 707-66-00, факс: +38(057) 707-66-01
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи