Україна міністерство освіти І науки україни icon

Україна міністерство освіти І науки україни
НазваУкраїна міністерство освіти І науки україни
Сторінка2/5
Дата26.09.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипДовідка
1   2   3   4   5
3.2.2. Характеристика випускової кафедри педагогіки

Випусковою кафедрою за спеціальністю 7.010104 «Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні» є кафедра педагогіки.

На кафедрі педагогіки працюють 22 викладачі (11 (50%) штатних співробітників, 3 (13,6%) – на засадах внутрішнього сумісництва, 8 (36,4%) – на засадах зовнішнього сумісництва), з них: 7 (31,8%) доктори педагогічних наук (з них 6 – за сумісництвом): завідувач кафедри і 6 – на посаді професорів; 9 (40,1%) кандидатів наук (з них 3 – за сумісництвом) на посадах доцентів; 4 (18,2%) старших викладачі (Рашидова С.С. захистила кандидатську дисертацію в листопаді 2007 року, захист дисертації Булах І.П. планується в жовтні 2008 року, захист дисертації Пастухової Ю.А. планується в грудні 2008 року, захист дисертації Шайкіної О.О. планується в 2009 році).

Доцентами Бєлих О.С. та Зеленовим Є.А. підготовлені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, захист дисертацій планується в 2008-2009 навчальному році.

Із загального складу 22 (100%) викладачів мають освіту й науково-педагогічну кваліфікацію, відповідну до профілю дисциплін, що викладають. 100% викладачів протягом останніх п’яти років взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації.

Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку для того, щоб 100% лекційних годин педагогічних дисциплін читалися викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів педагогічних наук, а також для забезпечення кваліфікованого керівництва переддипломною практикою та кваліфікаційними роботами.

Для забезпечення кваліфікованого викладання навчальних дисциплін, керівництва дипломними роботами спеціалістів, практикою з 2009-2010 навчального року на кафедру педагогіки планується запросити для роботи на засадах внутрішнього сумісництва викладачів кафедри комп’ютерних наук (Колесников Андрій Валерійович, к.т.н., доцент – 0,25 ставки, Погорєлов Олег Олексійович, к.т.н., доцент – 0,25 ставки), щодо цього отримана згода названих вище викладачів, завідувача кафедри комп’ютерних наук В.В.Дядічева та керівництва університету.

На кафедрі педагогіки також працює достатня для забезпечення якісної організації навчального процесу кількість навчально-допоміжного персоналу.

Інформація про якісний склад кафедри педагогіки, яка є випусковою за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні", наведена в таблиці 2.2.


Наявне кадрове забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні" та перспективи його вдосконалення відповідають державним вимогам.


Таблиця 2.2

Загальна характеристика науково-педагогічного (педагогічного) персоналу,

кафедри педагогіки, яка є випусковою

за спеціальністю 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні"
з/п

Назва дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

1. Особи, які працюють за основним місцем роботиПедагогічна антропологія

(18) Духовний розвиток особистості

(36)

Педагогіка вищої освіти

(26)

Духовна та професійна культура педагога

(18)


Шевченко Галина Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки


доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ПД №000441 1.08.1988;

професор кафедри педагогіки,

ПР №003668

04.11.1989;


член-кореспондент АПН України,

посвідчення №44,

17.11.1992


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1962,

вчитель української мови, літератури, музики та співів

СНУ ім. В.Даля

Педагогічна антропологія – 18 год.;

Духовний розвиток особистості – 36 год.;

Педагогіка вищої освіти – 26 год.


Взаимодействие духовности, образования и культуры как основных категорий педагогики // Język wspőłzensnej pedagogiki. – Sīedlce, 2008. – С. 227-233;

Естетична освіта // Енциклопедія освіти / Відповід. ред.. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 264-265.

Удосконалення людини - завдання освіти XXІ століття //

Sīedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej: Збірник наукових праць конференції «Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku», 2007. – Część 2;

Професійна освіта студентської молоді в контексті культурологічного та аксіологічного підходів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.. В.Даля, 2007. – Вип.3 (22). – С. 135-144;

Актуальные проблемы эстетического воспитания учащейся молодежи // Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности – основа социальной технологи развития современной России. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 269-272.

Духовність та духовна культура особистості // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 7-37;

Динамика развития духовно-культурных ценностей страны в условиях глобализации: синергетический анализ (в соавторстве) // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.. В.Даля, 2005. – Вип. 4 (10). – С. 125-142.


Голова спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


АПН України ЦІППО,

2003,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

«Проблеми вдосконалення духовної культури викладачів вищої школи»,

СПК №166271


Akademia Podlaska Wydzial Humanistyczny Instytut Pedagogiki (Польща),

2008 (червень),

стажування,

«Взаємодія духовності, освіти і культури як основних категорій педагогіки»

Історія педагогіки

(36),

Основи педагогіки вищої школи

(10),

Педагогіка

(18), Акмеологічні засади професійної діяльності педагога

(18)Бєлих

Олександр Сергійович

доцент

кафедри педагогіки

кандидат

педагогічних

наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

КД №034104

27.11.1990;


доцент

кафедри педагогіки ДЦ АР

№002281,

29.09.1995


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка 1978,

учитель історії, суспільство-знавства і методист з виховної роботи середньої школи

СНУ ім. В.Даля

Історія педагогіки –36 год.;

Основи педагогіки вищої школи – 10 год.;

Педагогіка – 18 год.Світоглядна культура студентської молоді // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 38-56.

Взаємозв’язок духовно-світоглядного і естетичного розвитку // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: СНУ, 2004. – Випуск 2.– С. 14-19.

Гуманізація педагогічного процесу як складова його сучасної парадигми // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: СНУ, 2004. –Випуск 4, частина II.– С. 10-18.

Конструирование системы общепедагогических понятий на материале Словаря В.И.Даля // Владимир Даль в социокультурном пространстве ХХ1 столетия: Восьмые Международные Далевские чтения (23-24 ноября 2004 года). – Луганськ: СНУ, 2004. – С. 26-30.


СНУ ім. В.Даля,

2007-2008,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД «Педагогіка вищої школи»,

сертифікат

12 СПК №495048Сучасні технології навчання та виховання

(36),

Основи педагогічної майстерності

(36),

Основи педагогіки вищої школи

(10)Зеленов

Євген

Анатолійович

доцент

кафедри педагогіки


кандидат педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

КН №000588

01.12.92;


доцент кафедри педагогіки,

ДЦ №000457

22.06.2000

Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1977,

учитель історії, суспільство-знавства і методист з виховної роботи середньої школи

СНУ ім. В.Даля

Сучасні технології навчання та виховання – 36 год.;

Основи педагогічної майстерності – 36 год.;

Основи педагогіки вищої школи – 10 год.Философия русского космизма как основа планетарного воспитания сиуденческой молодежи // Збірник наукових праць конференції «Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku».Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,2007. – С.263-279.

Планетарная педагогика как путь выхода из глобального кризисна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2007. – Вип. 4 (10). – С.97-104.

Планетарне виховання у сучасних гуманітарних науках // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – С.115-119.

Мистецтво і політична культура учнівської молоді // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 38-56.


СНУ ім. В.Даля,

2007-2008,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД (на інтерактивному рівні) «Інноваційні педагогічні технології організації навчально-виховного процесу»,

сертифікат

12 СПК №499062Методологія й методи науково-педагогічних досліджень

(18),

Вища освіта і Болонський процес

(10), Педагогічна етика

(18),

Теорія і практика педагогічних досліджень

(18)Фунтікова Надія Валентинівна

доцент

кафедри педагогіки


кандидат

педагогічних

наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДК №008956

13.12.2000;


доцент кафедри педагогіки,

02ДЦ №015190

19.10.2005

Київський державний університет

ім. Т.Г.Шевченка, 1992,

філолог, викладач російської мови та літератури, російської мови як іноземної;


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка

Східноукраїн-ського державного університету,

1996,

учитель української мови і літератури

СНУ ім. В.Даля

Методологія й методи науково-педагогічних досліджень – 18 год.;

Вища освіта і Болонський процес – 10 год.;

Педагогічна етика – 18 год.;

Теорія і практика педагогічних досліджень – 18 год.Виховання інтелігентної людини у вищій школі України: історичний аспект // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2007. – Випуск 1 (20). – С.213-219.

Розвиток образного мислення у старшокласників засобами мистецтва // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Монографія – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля., 2006. – С.114-142.

Культурологічні засади виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2006. – Випуск 3 (16). – С.112-124.

Виховання інтелігентності як складова процесу виховання особистості майбутніх фахівців у галузі масової комунікації у класичному університеті // Курсив – «Луганск» – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 76-82.

Проблема формування образного мислення в історико-генетичному аспекті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – Київ,2005. – Вип. 29. – С.206-209.


Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


АПН України ЦІППО,

2003 (грудень),

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

«Вдоско-налення духовної культури викладачів вищої школи на прикладах творів мистецтва»,

СПК №166274


СНУ ім. В.Даля,

2007-2008,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД (на інтерактивному рівні) «Вища освіта і Болонський процес»,

сертифікат 12 СПК 499052

Загальні основи педагогіки

(18),

Основи педагогічної майстерності

(36),

Педагогіка

(56)Шаргородська Серафіма Борисівна

доцент кафедри педагогіки

кандидат педагогічних наук,

13.00.01 –

теорія і історія педагогіки,

КН №009281,

20.09.1995;


доцент кафедри педагогіки,

ДЦ №003280,

18.10.2001

Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1970,

вчитель фізики, математики та астрономії

СНУ ім. В.Даля

Загальні основи педагогіки – 18 год.;

Основи педагогічної майстерності – 36 год.;

Педагогіка – 56 год.К вопросу о разработке дидактического сопровождения курса дисциплин, изучаемых в вузе // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –Луганськ, 2006. – С. 147-149.

Формирование гуманитарного мировоззрения у студентов естественно-научных факультетов на занятиях по педагогическим дисциплинам // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –

Луганськ: СНУ ім.

В.Даля, 2005. – Вип. 3 (9).– С. 219-229.

Шляхи формування духовної культури майбутнього вчителя // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004. – Вип. 1. – С. 201-206.


Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,

2007,

кафедра педагогіки,

стажування,

«Теорія і практика створення тестових завдань»,

довідка №342-3с/07Професійна педагогіка

(18),

Історія професійної педагогіки

(18),

Методика професійного навчання

(36)


Чеботарьова Ірина Володимирів-на

доцент кафедри педагогіки

кандидат

педагогічних

наук,

13.00.07 –

теорія та методика виховання,

ДК №036270

12.10.2006Ворошилов-градський державний педагогічний інститут ім.

Т.Г. Шевченка,

1990,

учитель загально-технічних дисциплін та праці

СНУ ім. В.Даля

Професійна педагогіка –18 год.;

Історія професійної педагогіки – 18 год.;

Методика професійного навчання – 36 год.Родина як фактор формування якостей господині у дівчат-підлітків // Вісник Черкаського університету –Черкаси, 2007. – Вип. 98. – С.235-240.

Генезис уявлень про трудове виховання жіноцтва у вітчизняній педагогіці // Віснік ЛНПУ ім. Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – Луганськ, 2007. – №9. – С. 156-163.

Сучасний стан трудового виховання дівчат-підлітків // Збірник наукових праць СНУ ім. В.Даля. Луганськ, 2006. – С.143-145.

.Педагогічна спадщина з питання формування якостей господині у дівчат-підлітків // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. –Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 199-203.


Захист кандидатської дисертації,

СНУ ім. В.Даля,

2006,

«Формування якостей господині у дівчат-підлітків у позакласній роботі»,

диплом кандидата наук

ДК №036270
Педагогіка (14),

Загальна педагогіка та історія педагогіки

(42)


Рашидов

Сейфулла

Фейзулла-йович

доцент кафедри педагогіки

кандидат філософських наук,

діалектичний і історичний матеріалізм,

ФС №011961,

16.04.1992


доцент

кафедри політології,

ДЦ АР №004822

29.11.1996

Ворошилов-градський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка,

1981,

учитель російської мови і літератури;


Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2008,

«Право»,

спеціаліст


СНУ ім. В.Даля

Педагогіка – 14 год.;

Загальна педагогіка та історія педагогіки – 42 год.


Якість вищої освіти в контексті Болонського процесу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2008. – Вип. 1 (25). –

С. 145-158;

Виховний потенціал студентського самоврядування // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2008. – Вип. 2 (26). –

С. 172-183;

Культурно-художні традиції Донбасу та патріотичне виховання // Развитие образовательных процессов и становление гражданина в контексте Европейской интеграции: Сборник статей. – Луганськ, 2004. – С. 283-289 (у співавторстві).


СНУ ім. В.Даля,

2004,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД (на інтерактивному рівні) «Основи конституційного права України»,

сертифікат

ЮР № 51204
Педагогіка

(18),

Основи педагогіки вищої школи (4),

Вища освіта і Болонський процес

(4)


Рашидова Світлана Станіславівна

старший викладач

кафедри педагогікиЛуганський державний педагогічний інститут

ім. Т.Шевченка, 1992,

учитель російської мови та літератури


СНУ ім. В.Даля

Педагогіка – 18 год.;

Основи педагогіки вищої школи – 4 год.;

Вища освіта і Болонський процес – 4 год.Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді // Актуальні проблеми соціогуманітарних і фундаментальних технологій: Матеріали методологічного семінару №2 (Міністерство праці та соціальної політики України. ДЗ «Луганський інститут праці та соціальних технологій»). – Луганськ, 2007. – С.106-111 ;

Вплив патріотичного виховання на духовний розвиток молоді // Історія науки і техніки: Матеріали методичного семінару. – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2007. – С.141-145.;

Античні філософи про виховання громадянських чеснот та патріотизму // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2005. – Вип. 1(7). – С. 112-119;

Особливості патріотичного виховання старшокласників у регіональних умовах // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2005. – Вип. 3 (9). –

С.127-136


СНУ ім. В.Даля,

2006,

аспірантура за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


Захист кандидатської дисертації,

СНУ ім. В.Даля,

2007,

«Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу»
Універси-тетська освіта

(18),

Педагогіка

(18)


Булах

Ірина

Петрівна

старший викладач

кафедри педагогікиЛуганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,

1983,

учитель географії та біології;


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,

1992,

практичний психолог в закладах освітиСНУ ім. В.ДаляУніверситетська освіта – 18 год.;

Педагогіка – 18 год.

Типология «входа» в учебную деятельность младших школьников в условиях развивающего обучения // Психологічний супровід навчально-виховного процесу: Навчально-методичний посібник – Луганськ: Знание, 2007. – С. 46-57;

Методология мониторинга учебной деятельности // Психологічний супровід навчально-виховного процесу: Навчально-методичний посібник – Луганськ: Знание, 2007. – С. 14-22;

Коллективный субъект учебной деятельности // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип.6. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – С. 27-34.


Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,

2006,

курси підвищення кваліфікації,

«Особливості учбової діяльності в практиці вищої школи»,

КПК №34-17-06Педагогіка (14),

Основи педагогічної майстерності (14)


Пастухова Юлія Анатоліївна

старший викладач

кафедри педагогікиЛуганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,

2001,

вчитель біології та хімії;


Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,

2002,

викладач вищого навчального закладу


СНУ ім. В.Даля

Педагогіка – 14 год.;

Основи педагогічної майстерності – 14 год.


Искусство как средство формирования мировоззрения студенческой молодежи // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць.

– Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2005. – Вип. 1 (7). –

С.105-112;

Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва у цілісному педагогічному процесі вищого навчального закладу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2005. – Вип. 2 (8). –

С.140-148;

Еколого-естетичне виховання студентської молоді у класичному університеті // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Горлівка, 2004. – Випуск 2. – С.90-95.СНУ ім. В.Даля,

2006,

аспірантура за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика вихованняГеоцентов

Андрій

Вікторович

асистент кафедри педагогікиСхідноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2003,

«Метрологія та вимірювальна техніка»,

спеціаліст;


Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2008,

викладач університетів та вищих навчальних закладів


СНУ ім. В.Даля

Педагогіка – семінарські заняття,

Основи педагогічної майстерності – семінарські заняття

Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2008. – Вип. 1 (25). –

С. 31-40.

СНУ ім. В.Даля,

2008,

магістратура

за спеціальністю

8.000005

«Педагогіка вищої школи»,

диплом з відзнакою

АН №35101092


1.2. Особи, які працюють за сумісництвом
Педагогічне спілкування

(18),

Педагогічне проектування

(20)


Борисов Вячеслав Вікторович

професор кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.07 –

теорія та методика виховання,

ДД 045001

08.06.2006;


доцент кафедри психології та педагогіки,

ДЦ 00.35.66

21.12.2001

Cлов’янський державний педагогічний інститут,

1991,

викладач загально- технічних дисциплін, учитель трудового навчання

Cлов’ян-ський держав-ний педаго-гічний інститутІсторія педагогіки – 18 год.;

Філософія освіти – 18 год.


Методологічні засади щодо визначення структури національної самосвідомості. / Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. Вип. 25.– Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – С. 137-144;

Виховання у студентів гуманістичних цінностей в процесі спілкування та виховної діяльності. / Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. Вип. 24. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2005. – С. 29-44.;

Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості: Монографія. – К.: АОЗТ „Полиграфическое предприятие АПП”, 2004. – 518 с.

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Захист докторської дисертації,

2006,

«Теоретико-методичні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді»,

диплом

доктора наук ДД 045001

СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиМенеджмент освітньої діяльності

(18)


Ваховський

Леонід

Цезаревич

професор

кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДД №002872,

21.05.2003;


професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

02ПР №003376,

21.04.2005


Ворошилов-градський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка,

1978,

учитель історії, суспільство-знавства і методист з виховної роботи середньої школи

ЛНУ

імені Тараса Шевчен-ка


Історія педагогіки – 30 год.

Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти // Вісник Харківського націон. ун-ту внутр. справ. – 2006. – Вип. 35.– С. 246-250;

Конструювання методології регіонального історико-педагогічного дослідження // Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 1.– С. 12-19;

Методологія дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми // Шлях освіти. – 2005. - №2. – С. 7.-11;

Проблема физического развития человека в философии воспитания епохи Просвещения //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків-Донецьк, 2004. – №1. – С. 104-111.

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Присвоєння

вченого звання

професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

02ПР №003376,

21.04.2005


СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиНаукове консульту-вання докторантів, керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботами

Євтух

Микола Борисович

професор кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

теорія та історія педагогіки,

ДН №002445,

29.04.96;


професор кафедри педагогіки і психології,

ПР №010408,

23.10.1991

Львівський державний університет ім. Ів.Франка,

1962,

філолог, учитель української мови та літератури

АПН України

академік-секретар Відділення педагогіки і психології вищої школи

Виховне середовище для сільських обдарованих і талановитих школярів: Навчальний посібник.

– Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 224 с.;

Динамика развития духовно-культурных ценностей страны в условиях глобализации: синергетический анализ // Духовність особистості: методологія, теорія і практика.
Зб. наук. праць. Випуск 4 (10).
Луганськ, 2005. – C. 93-97;

Словник-хрестоматія педагогічних понять: Навчальний посібник для студ., аспір., викладачів (у співавторстві). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 272 с.;

Гуманізація виховання в контексті розвитку польської педагогіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. 176 с.

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Краківський університет (Польща),

стажування,

2004

СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиКерівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботами

Миропольська Наталія Євгенівна

професор кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДД №003047,

2.07.2003;


професор

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання,

ПР №003275,

16.12.2004Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,

1969,

філолог, викладач англійської мови та літератури

Інститут проблем вихо-вання АПН України

Головний науковий співробітник Лабораторії естетичного виховання

Полікультурне виховання // Енциклопедія освіти / Відповід ред.. В.Г Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 691.

Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: Посібник для школи. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 240 с.

Мистецька освіта в школі: концептуальні підходи // Зб. наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, ХДУ, 2006. – 124-128.

Естетичне виховання старшокласників: шкільний театр // Мистецтво та освіта. – 2005. - № 1. – 47-52.

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Присвоєння

вченого звання

професора

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання,

ПР №003275,

16.12.2004


СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиКерівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботами

Танько

Тетяна Петрівна

професор

кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.04 –

теорія і методика професійної освіти,

ДД №003875,

13.10.2004;


професор кафедри естетичного виховання,

ПР №003269,

16.12.2004


Харківський інститут мистецтв,

1979,

викладач-музикознавець

Харків-ський націо-нальний педагог-гічний

універси-тет імені Г.С. Ско-вороди,

професор кафедри естетич-ного ви-ховання

Історія педагогіки – 22 год.;

Основи музичного виховання – 16 год.;

Історія української музики – 16 год.

Форми і методи загальної музичної підготовки педагогічних кадрів у Полтавському інституті народної освіти (20-30 рр. ХХ ст.) // Витоки педагогічної майстерності: Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – 2008. – Випуск 4. – С. 176-182;

Формування особистості вчителя-вихователя у процесі професійної підготовки //

Духовність особистості: методологія, теорія і практика:
Зб. наук. праць. Випуск 3 (22). –
Луганськ, 2007. – C. 231-240;

Музично-педагогічний компонент вихователя дошкільного навчального закладу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика:
Зб. наук. праць. – Випуск 2 (21). –
Луганськ, 2007. – C. 188-205.

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Захист докторської дисертації,

2004,

«Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічних вищих навчальних закладах України»,

диплом

доктора наук

ДД №003875;


присвоєння

вченого звання

професора

кафедри естетичного виховання,

ПР №003269,

16.12.2004


СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиМетодика виховної роботи в системі професійної освіти

(18)


Чиж

Олександр Никифорович

професор

кафедри педагогіки

доктор педагогічних наук,

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки,

ДД №001620,

17.01.2001;


професор кафедри дошкільного виховання та початкового навчання,

ПР №001539,

20.06.2002


Карагандин-ський педагогічний інститут,

1972,

учитель фізичного виховання

ЛНУ

імені Тараса Шевчен-ка


Педагогіка – 24 год.;

Історія педагогіки – 30 год.;

Порівняльна педагогіка – 16 год.;

Зарубіжна педагогіка –16 год.

Народность и жизнь, воспитание и труд человека в педагогической системе К.Д. Ушинского //

Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – 2008. – №7 (146). – С. 320-327;

Влияние внеучебной деятельности на подготовку будущих специалистов: историко-педагогический аспект // Педагогическое образование и наука: М., МАНПО. – 2007. – №5. – С. 18-22.;

Механизмы процесса становления и развития самостоятельной работы студентов // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – №18 (113). – С. 268-275;

Образование через развитие духовной культуры личности //

Педагогическое образование и наука: М., МАНПО. – 2005. – №2. – С. 12-14;

Член спеціалізованої вченої ради

Д 29.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

член спеціалізованої вченої ради

Д 29.051.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2007,

стажування на кафедрі педагогіки,

«Духовний розвиток особистості у класичному університеті»,

довідка №112-14/07

СНУ ім. В.Даля

Керівництво аспірантами, керівництво здобувачами, керівництво магістерськими роботамиПедагогічна психологія вищої школи

(18),

Духовна, професійно-педагогічна культура та етика викладача вищої школи

(18)


Антоненко Тетяна Леонардівна

доцент кафедри педагогіки

кандидат педагогічних наук,

13.00.01– теорія і історія педагогіки,

КН №004480,

4.02.1994;


доцент кафедри психології,

ДЦ №001255,

21.12.2000

Ворошилов-градський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,

1986,

учитель історії і суспільство-знавства

Націо-нальний педаго-гічний універси-тет ім. М.Драго-манова

докторант,

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,

тема дисертаційного дослідження «Психологічні основи розвитку ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця»,

затверджена

30.12.2005 року, протокол №4 Вченої ради СНУ ім. В.Даля

Ідеал і реальність: наявність конфлікту // Від конфлікту до порозуміння: Теорія і практика громадянського суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 87-100;

Гуманистический принцип в развитии ценностно-смысловой сферы студенческой молодежи // Демократизація и гуманизация университетского образования: Материалы Международной научно-практической конференции. – София, 2007. – С. 65-77;

Проблеми ціннісно-смислової сфери особистості в сучасній психологічній науці // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне, 2007. – С. 126-138;

Ценности и смыслы в контексте психолого-педагогического знания о человеке // Język wspőłzensnej pedagogiki. – Sīedlce, 2008. – С. 9-17.


Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова,

докторантура

СНУ ім. В.Даля

Педагогічна психологія вищої школи – 18 год.;

Духовна, професійно-педагогічна культура та етика викладача вищої школи – 18 год.

Технічні засоби навчання

(18),

Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності

(18)


Морозова Тетяна Юріївна

доцент кафедри педагогіки

кандидат технічних наук,

05.13.12 – системи автоматизо-ваного проектування,

ТН №101562,

12.08.1987;


доцент кафедри інформатики та прикладної математики,

ДЦ №003372,

4.12.1992

Харківський інститут радіо-електроніки,

1981,

прикладна математика

СНУ ім. В.Даля,

докто-рантура

докторант,

другий рік навчання,

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,

тема дисертаційного дослідження: «Системне проектування освітніх стандартів щодо сфери інформатизації», затверджена

30.12.2005 року, протокол №4 Вченої ради СНУ ім. В.Даля

Гармонізація освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі (з досвіду США) // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: Збірник наукових праць ХПІ. – 2007. – №3. – С. 35-42;

Про необхідність вивчення комп’ютерної етики майбутніми ІТ-фахівцями // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». – 2006. – №2 (17). – С. 128-132;

Характеристики ІТ-професій, орієнтованих на роботу з базами даних // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». – 2005. – №1. – С. 134-141.


Компанія «Serve-Soft»,

2005,

стажування за програмою «Організація процесу розробки програмного забезпечення»,

сертифікат

№12-24

СНУ ім. В.Даля,

кафедра педаго-гіки

Технічні засоби навчання – 18 год.;

Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності – 18 год.

Педагогіка вищої освіти

(18),

Основи педагогіки вищої школи

(10)


Омельченко Олексій Петрович

доцент кафедри педагогіки

кандидат педагогічних наук,

13.00.07 – теорія та методика виховання,

ДК №035177,

8.06.2006

Комунарський гірничо-металургійний інститут,

1977,

інженер промислового та цивільного будівництва;


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,

2000,

магістр педагогіки вищої школи;


Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля,

2007,

магістр права

Луган-ський технікум

транс-портного будів-ництва

директор

Використання історії навчального закладу як духовної спадщини у вихованні майбутніх спеціалістів // Духовність особистості: методологія, теорія, практика. Збірник наукових праць. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля. – 2007. – Випуск 3. – С. 142-149;

Виховання моралі і духовності у учасників навчально – виховного процесу на основі трудових і героїчних надбань минулих поколінь // Духовність особистості: методологія, теорія, практика. Збірник наукових праць. Луганськ: Вид. СНУ ім. В. Даля – 2007. – Випуск 2. – С. 114-123;

Aktual problem of theory and practice of social work in the eastern region of Ukraine // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи. Досвід міжнародного співробітництва. Аспекти роботи волонтерів з юзерами». – 2006. – Випуск 3. – С. 72-83.


Захист кандидатської дисертації,

2006,

«Формування духовної культури учнівської молоді в регіональному культурно-освітньому просторі»,

диплом кандидата наук

№035177

СНУ ім. В.Даля

Педагогіка вищої освіти – 18 год.;

Основи педагогіки вищої школи – 10 год.
Шайкіна

Олена Олександрівна

старший викладач

кафедри педагогікиЛуганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка

Східноукраїн-ського державного університету,

1994,

учитель російської мови та літератури;


Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка

Східноукраїн-ського державного університету,

1995,

практичний психолог в закладах освіти;


Луганський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка,

2004,

психолог, викладач психології

СНУ ім. В.Даля, Науково-дослід-ний інститут духовно-го розвитку людини

Науковий співробітник

Аспекти впливу кіберпростору на розвиток особистості школяра підліткового віку // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Т.У, частина 6. – К., 2003. – С. 192- 198.

Влияние уровня духовного развития личности на формирование компьютерной зависимости // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць. – Випуск 3(9). – Луганськ, 2005. – С. 213-220.

О некоторых дополнительных методах диагностики компьютерной зависимости личности // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць. – Випуск 1(20). – Луганськ, 2007. – С. 226-232.


Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченка 2007,

INTEL-ПРОГРАМА «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України,

інтерактивний методичний комплекс предмету «Російська мова» для 6 класу загальноосвіт-ньої школи,

сертифікат №05 від 24.02.2007

СНУ ім. В.Даля


Педагогіка – семінарські заняття


Бєлих

Тетяна Василівна

асистент кафедри педагогікиВорошилов-градський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка,

1984,

учитель російської мови і літератури

СНУ ім. В.Даля

завідувач лабора-торії кафедри педагогіки

Конструювання духовних цінностей в системі роботи класного керівника // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – Випуск 3 (22). – С. 3-10.

Духовные ориентиры воспитательного процесса в пословицах и поговорках В.Даля // Наследие В.И.Даля в контексте общечеловеческих и национальных ценностей: VIII Международные Далевские чтения. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2005. – С. 86-92.

З історії становлення інституту класного керівницта у вітчизняній педагогіці ХІХ століття // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць. – Випуск 1 (7). – Луганськ, 2005. – С. 9-15.

СНУ ім. В.Даля,

2006,

курси підвищення кваліфікації викладацького складу,

НМКДКД (на інтерактивному рівні) «Основи педагогіки», сертифікат

СПК №347368СНУ ім. В.Даля

Педагогіка – семінарські заняттяНачальник

відділу кадрів О.В. Вялих


Ректор О.Л. Голубенко

3.2.3. Характеристика другої випускової кафедри комп’ютерних наук


Навчальний процес на кафедрі комп’ютерних наук забезпечують 8 викладачів, які працюють на штатній основі, та 5 викладачів, які працюють за сумісництвом. Укомплектованість штату складає 100%. У штатному складі кафедри передбачені 2 посади професора, 4 – доцента, 2 – асистента.

Із загального складу викладачів 100% мають базову освіту, відповідну профілю дисциплін, які вони викладають. Основний викладацький склад кафедри має відповідний інженерно-технічний досвід. Виробничий стаж 20 років та більше мають 2 осіби (25%), 5 (62,5%) осіб має стаж до 20 років, 1 особа (12,5%) має стаж до 3 років. У віці понад 60 років знаходяться 2 особи (25 %), у віковій групі 50-60 років – 1 особа (12,5%), у віковій групі 40-50 років – 1 особа (12,5%), у віковій групі 30-40 років – 2 особи (25%), у віковій групі до 30 років – 2 особи (25%). Зростання наукової кваліфікації кадрового складу забезпечується наявністю на кафедрі аспірантів У аспірантурі на кафедри навчаються 4 особи. Тематика дисертаційних робіт актуальна та відповідає профілю кафедри.

При наявності на кафедрі викладацьких вакансій керівництво ВНЗ та кафедри забезпечує гласність, альтернативність та демократичність у виборі кандидатур на вільну посаду. Кандидати заслуховуються на засіданні кафедри, проводяться навчальні заняття, співбесіди і інші заходи, що забезпечують вибір найбільш кваліфікованих викладачів. Планування робочого часу викладачів здійснюється згідно з нормативними вимогами. Обсяг учбового навантаження на рік обговорюється на засіданнях кафедри при плануванні та підведенні підсумків. Розподілення навантаження проводиться згідно з науково-педагогічною кваліфікацією та досвідом роботи викладачів. Індивідуальні плани ведуться у відповідності до вимог. Морально-психологічна обстановка на кафедрі сприяє формуванню здорового дієздатного клімату в науково-педагогічному колективі. Система підвищення кваліфікації, що реалізується на кафедрі, забезпечує зростання педагогічної майстерності викладачів до рівня сучасних вимог. За останні 3 роки курси підвищення кваліфікації пройшли 4 особи (50% викладачів). Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедри забезпечує її проходження один раз за п’ять років. Налагоджена система взаємних відвідувань занять сприяє обміну педагогічним досвідом та підвищенню кваліфікації кадрового складу кафедри. За навчальний рік здійснюється 16 відвідувань. Результати відвідувань фіксуються у журналі та обговорюються на засіданнях кафедри і методичних семінарах.

Інформація про якісний склад кафедри комп’ютерних наук, за спеціальністю 8.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні", наведена в таблиці 2.2.2.

Наявне кадрове забезпечення кафедри комп’ютерних наук, яка є другою випусковою в підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи в управлінні та навчанні", та перспективи його вдосконалення відповідають державним вимогам.
1   2   3   4   5

Схожі:

Україна міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. 2008. №76. 7 жовтня. С. Україна. Міністерство освіти і науки
Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 року №857 / Україна. Президент...
Україна міністерство освіти І науки україни iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Україна міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
Україна міністерство освіти І науки україни iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Міністерства освіти і науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010....
Україна міністерство освіти І науки україни iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: +38(057) 707-66-00, факс: +38(057) 707-66-01
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Україна міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи