Протокол № від icon

Протокол № від
Скачати 158.52 Kb.
НазваПротокол № від
Дата26.09.2012
Розмір158.52 Kb.
ТипПротоколПОГОДЖЕНО”

Голова Луганської обласної державної адміністрації


_______________ В.М. Голенко

«_____» __________ 2010 р.


ПОГОДЖЕНО

Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області


_______________ О.Л. Голубенко

«_____» _________ 2010 р.
Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

експертної комісії

Державної акредитаційної

комісії у Луганській області

Протокол № ______

від «_____» __________ 2010 р.

Голова РГЕК ДАК у Луганській області

_______________ Н.І. КриштальОБҐРУНТУВАННЯ


можливості

^ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

щодо ліцензування діяльності

з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти

підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами (спеціальностями)


з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) 750осіб


Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої ради


Протокол від _____ 20__ р. № __

Голова вченої ради

___________________О.Л. Голубенко

(підпис, посада)


м. Луганськ, 2010 рік

Міністерство освіти і науки України


^ Східноукраїнський національний університет

Імені Володимира Даля

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання


Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг по підвищенню кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)


Луганськ

2010

І. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг по підвищенню кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями).

Як зазначено в Положенні про післядипломну освіту, „підвищення кваліфікації це систематичне оновлення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок за спеціальністю, професією, підвищення інтелектуального і культурного рівня”.

Результати моніторингу ринку праці на освітні послуги з підвищення кваліфікації за акредитованими в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля свідчать про наступне.

Значні зміни в суспільно-політичному та економічному житті України, перехід до ринкової економіки зумовили потребу ринку праці в висококваліфікованих фахівцях. Опитування керівників промислових підприємств регіону показало, що у нестабільному економічному оточенні промислові підприємства регіону гостро потребують економістів-аналітиків, інженерів, ІТ-спеціалістів, менеджерів, які добре володіють сучасними методами дослідження виробничо-господарської діяльності, її планування, а також економічного обґрунтування технічних та організаційних рішень. За оцінкою обласного центру зайнятості потреба в підвищенні кваліфікації в останні роки зростає. Очікувана потреба на таку послугу на період 2010-2015 роки складає майже 5000 осіб.

Опитування керівників промислових підприємств регіону, яке було проведено у 2009 році, показало, що на промислових підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих кадрів, здатних вирішувати завдання з розробки економічної стратегії підприємства і вибору раціональних форм господарювання, формування механізму функціонування виробничих об’єднань та асоціацій корпоративного типу, організації економічного механізму функціонування акціонерних компаній та господарських товариств, удосконалення організаційної структури підприємства, організації і управління на підприємствах малого бізнесу та в господарствах недержавного сектору економіки, приватизації і корпоратизації на підприємствах різних форм господарювання і власності, організації праці та ефективного використання робочих місць, матеріально-технічного постачання, випуску і реалізації продукції, організації та планування інноваційної діяльності підприємства, аналізу і прогнозування показників економічної діяльності підприємства, розробки бізнес-плану діяльності підприємства, удосконалення матеріального та морального стимулювання праці робітників підприємства, організації інформаційних систем управління підприємством, удосконалення системи обліку та контролю на промислових підприємствах.

Спеціалісти промислових підприємств Луганської області, як правило, мають значний досвід, але це досвід, сформований ще за часів централізованого управління економікою. Підготовка спеціалістів з ринкової економіки необхідна для різних галузей народного господарства, які відчувають сьогодні потребу в робітниках вищої кваліфікації, обізнаних на стратегічному плануванні, керівниках нижчої ланки управління в структурі економічних підрозділів підприємства, фахівців комп’ютерних та інформаційних та інноваційних технологій та ін.

Отже, сучасний ринок праці характеризується динамічними змінами, а підвищення кваліфікації надає можливість мобільно розширювати компетенції працівників. Саме тому останнім часом спостерігається підвищення попиту на даний вид освітніх послуг з боку працюючих підприємств Луганського регіону. Надання цієї послуги за широким спектром спеціальностей можуть забезпечувати лише класичні вищі навчальні заклади, яким є СНУ ім. В. Даля. На даний момент задоволення потреб регіону з підвищення кваліфікації забезпечується чотирма провідними ВНЗ, проте надання послуги за 34 напрямами (понад 100 спеціальностей) може запропонувати лише ІПОДН СНУ ім. В. Даля. Саме такий комплексний підхід до підвищення кваліфікації фахівців є найбільш прийнятним для діючих підприємств з точки зору зручності, вигідності та єдності принципів у формуванні навчальних програм.

На протязі останніх десяти років Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання (ІПОДН) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля визначав напрямки для курсів підвищення кваліфікації, виходячи із кон’юнктури ринку праці в Україні і зокрема в Луганській області, з урахуванням наявного попиту. Так у 1997-2000 рр. більшість курсів було пов’язано з задоволенням потреб малого та середнього бізнесу, що формувався на той час. Це були програми, спрямовані на короткострокове навчання і підвищення кваліфікації секретарів керівників фірм та підприємств з наданням навичок роботи з діловими паперами, основами діловодства та елементарними знаннями комп’ютерної техніки.

Наступні три роки ознаменувалися стрімким розповсюдженням комп’ютерної та іншої офісної техніки, що викликало збільшення попиту на працівників, обізнаних на спеціалізованих комп’ютерних програмах та навиками роботи з периферійними пристроями. У відповідь на запит ринку праці ІПОДН розробив програми та запровадив курси підвищення кваліфікації дещо вищої складності, що включають вивчення редакторів векторної та растрової графіки – „Вивчення сучасних комп’ютерних технологій”.

Наступним напрямом, за яким проводиться підвищення кваліфікації, являється „Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні”. Роботу за цим напрямом було розпочато в ІПОДН у 2003 році. На протязі останніх п’яти років дуже часто змінювалася нормативна база у сфері державних закупівель, що змушувало постійно оновлювати нормативно-методичне забезпечення курсів, підвищувати кваліфікацію викладачів.

З 2004 року в ІПОДН проводяться курси підвищення кваліфікації для працівників залізничних організацій. На початку роботи за цим напрямом курси проводилися тільки за програмою „Організацій перевезень та управління на залізничному транспорті”, а чисельність слухачів була досить низькою. Проте робота по підвищенню якості викладання та розширенню програм, що була проведена командою викладачів на чолі з проф.. Нечаєвим Г.І., дозволила в значній мірі збільшити обсяги замовлень за цим напрямом (з 7 осіб у 2004-2005 навчальному році до 233 осіб у 2007-2008 році). Збільшення обсягів є не єдиним показником підвищення якості роботи за цим напрямом. Досить високий рівень задоволення потреб замовників спричинив розширення видів діяльності - так у 2005 році було вперше сформовано групу перепідготовки спеціалістів, а у 2007 запроваджені курси за програмою „Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом”.

Таким чином можна відзначити, що Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля швидко реагує на зміни в кон’юнктурі ринку праці розробкою відповідних програм підвищення кваліфікації фахівців і здатен надавати таку послугу 750 особам на рік на високому рівні за рахунок прямої співпраці з 74 кафедрами університету.
^

ІІ. Загальна характеристика навчального закладу.Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання (ІПОДН)- структурний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ), задачами якого є перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, а також надання актуальних освітніх послуг по базовим спеціальностям СНУ.

Відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР № 378 від 20.12.88 р. наказом по Ворошиловградському машинобудівному інституту № 445-04 від 30.12.88р. був створений спеціальний факультет для перепідготовки кадрів за фахом «Організація і управління виробництвом».

За період з 1989 по 1994 роки розширився перелік спеціальностей, з яких факультет проводив підготовку і перепідготовку фахівців. На базі Сєвєродонецького ІПК керівників і фахівців хімічної промисловості України було створено Сєвєродонецьке відділення спецфакультету, на підставі договору про науково-технічне співробітництво при спецфакультеті було створене відділення ІПК Мінекобезпеки України.

З метою підвищення якості навчального процесу, розширення переліку спеціальностей по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів по нових напрямках науки, техніки й економіки, координації діяльності наказом по СНУ №18 від 1.07.94р. госпрозрахунковий спеціальний факультет був реорганізований у госпрозрахунковий структурний підрозділ університету - Центр післядипломної освіти СНУ (ЦПО).

У 1995р. у ЦПО була відкрита магістратура(завідувач магістратурою - к.х.н. Бондарєв В.П.), створена кафедра «Базові дисципліни і комп'ютерні технології»(завідувач кафедрою - к.т.н., доц. Петров О.С.), створені спеціалізовані навчальні кабінети (кабінет психології, українознавства, фінансовий кабінет і т.д.), комп'ютерні класи.

У 1998р. на базі гірничого факультету Української інженерно-педагогічної Академії була створена філія Інституту післядипломної і дистанційної освіти у м. Стаханов.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, поліпшення підготовки і перепідготовки фахівців, забезпечення викладання на високому науковому і методичному рівні в 1999 році Центр післядипломної освіти реорганізований в Інститут післядипломної освіти (накази ректора університету від 16 червня 1999 р. № 15 та від 21 липня 1999р. № 26). У 2000 році Інститут післядипломної освіти був перейменований у Інститут післядипломної і дистанційної освіти (наказ ректора університету від 27 серпня 2000 року № 32) і є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи.

Наказом № 16 від 25.03.2003 року Інститут післядипломної і дистанційної перейменован в Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського університету імені Володимира Даля (далі ІПОДН СНУ ім. В. Даля), внесений до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № 35553 від 25.03.2003 року). Ідентифікаційний код 26180264.

Місцезнаходження: Україна, 91034, м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, корп. 9, ІПОДН СНУ, тел. (0642) 46-77-06.

Юридична адреса: Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

Форма власності ІПОДН СНУ ім. В. Даля – загальнодержавна.

Відомча підпорядкованість – Міністерство освіти і науки України.

Загальна навчальна площа складає 665,42 м 2.

Сукупний ліцензійний обсяг на перепідготовку спеціалістів (у тому числі з наданням другої вищої освіти) за базовими (акредитованими) напрямами (спеціальностями) складає:

на денну форму – 55

на заочну форму – 1170

на вечірню форму – 305.

Підвищення кваліфікації за базовими (акредитованими) напрямами (спеціальностями) складає 750 осіб на рік.

До складу ІПОДН СНУ ім. В. Даля входять Сєвєродонецьке відділення ІПОДН (керівник –Полякова Н.М.), Стаханівське відділення ІПОДН (керівник - к.т.н., доцент Плетньов М.В).

Основні види освітньої діяльності:, перепідготовка спеціалістів, короткострокове навчання, підвищення кваліфікації та екстернатура. З 2002 року введені елементи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації викладачів університету. ІПОДН акредитований на IV рівень як структурний підрозділ СНУ ім. В. Даля відповідно до рішення ДАК від 20.12.2005 р. Протокол № 58.

ІПОДН надає другу вищу освіту на кваліфікаційному рівні “Спеціаліст” за базовими (акредитованими) напрямами (спеціальностями) за заочною формою навчання:

7.050104 - Фінанси

7.050105 - Банківська справа

7.050106 - Облік і аудит

7.050107 - Економіка підприємства

7.050108 – Маркетинг

7.050108 – Міжнародна економіка

7.050201 - Менеджмент організацій

7.050206 – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.091402 - Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка

7.080401 – Інформаційні управляючі системи та технології

7.100403 - Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)

7.100403 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)

7.040101 – Психологія

7.040301 – Політологія

7.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища

7.030201 – Журналістика.

Всього в ІПОДН акредитовано перепідготовку за 44 спеціальностями за третім рівнем акредитації.

Загальна кількість слухачів перепідготовки в ІПОДН станом на 30.12.2009 р. складає 712 осіб та 27 осіб з підвищення кваліфікації.

Конкретні показники діяльності ІПОДН наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

^ ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


№ п/п

Показник

Значення показника

1

2

3

1.

Рівень акредитації ВНЗ

IV

2.

Кількість ліцензованих спеціальностей

44

3.

Кількість спеціальностей, акредитованих за:

- 1 рівнем

- 2 рівнем

- 3 рівнем

- 4 рівнем


-

-

44

-

4.

Контингент студентів на всіх курсах: навчання

• на денній формі навчання;

• на інших формах навчання (заочна форма навчання}712

5.

Кількість факультетів (відділень)

2

6.

Кількість кафедр (предметних комісій)

-

7.

Кількість співробітників (всього за штатним розкладом)

• в т.ч. педагогічних

24

10,5

8.

Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.

665,42

9.

Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)

-

10.

Кількість посадкових місць в читальних залах

-

11.

Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі з виходом в Інтернет

41


ІПОДН СНУ ім. В. Даля працює з кафедрами університету згідно робочих навчальних планів відповідних спеціальностей.

Слід зазначити, що навчальний процес у базовому ІПОДН забезпечують на постійній основі викладачі кафедр університету, навчальне навантаження яких входить до їх навчальних планів. Загальна кількість викладачів складає 160 осіб, з яких 81% мають наукові ступені та звання.

Директор ІПОДН СНУ ім. В. Даля – кандидат економічних наук, доцент Плахута Ганна Андріївна.


ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання розташований в дев’ятому корпусі СНУ ім. В. Даля за адресою м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1. За інститутом закріплено 20 приміщень (лекційні аудиторії, спеціалізовані учбові аудиторії, комп’ютерні лабораторії, адміністративні та методичні кабінети, тощо) загальною площею 665,42 м2 та розрахованих на 515 учбових місць.

Одна з аудиторій інституту спеціалізована для проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців у сфері державних закупівель - оформлена стендами і планшетами з нормативними актами та зразками документів. Аудиторія 307 розташована в 9 корпусі та має площу 53,5 м2 і містить 42 учбових місця.

Інститут має три комп'ютерні класи. Перший клас розташований в третьому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 211. Його площа складає 85,2 м2. Він розрахований на 15 слухачів і має 15 комп'ютерів у робочому стані, 2 матричні принтери, 1 джерело безперебійного живлення. Кабінет устаткований демонстраційним телевізором, що зв’язаний з мережею класу і керується спеціалізованим комп’ютером.

Другий комп'ютерний клас розташований в дев'ятому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 403 розрахований на роботу 12 слухачів і має площу 71,5 м2. Третій комп’ютерний клас розташований в дев'ятому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 404, розрахований на роботу 14 слухачів і має площу 85 м2.

Для підвищення ефективності і наочності занять в інституті використовується діапроектор з екраном. Під час навчання слухачі мають змогу користуватися сканером та копіювальною технікою, яка знаходиться на балансі інституту.

Матеріально-технічна база Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля дозволяє проводити освітню діяльність на високому рівні та ефективно використовувати інформаційні ресурси під час навчання.

^ Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

ІПОДН не має в своєму складі базової кафедри. Навчальний процес забезпечують викладачі кафедр університету, складовою частиною якого є Інститут. Всього залучено до навчального процесу близько 160 викладачів університету. З яких 10 докторів наук, 67 кандидатів наук та 24 старших викладача.

Виховною та кураторською роботою, забезпеченням та складанням учбового розкладу займаються методисти підрозділу.

Слід зазначити, що прийом державних іспитів та захист дипломних робіт забезпечують виключно відповідні випускаючі кафедри.

Відсоток викладачів з науковими ступенями та старших викладачів досить високий і складає близько 81 %, з яких професорів – 9,6%, доцентів – 42,8% згідно штатного розкладу.

^ Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

В Інституті розроблено графік навчального процесу за спеціальностями і розклад занять. Вони розробляються своєчасно, за півроку до початку навчального семестру. Заняття проводяться за очною формою навчання, при складанні та оптимізації розкладу враховуються такі фактори: вид заняття, кількість студентів, необхідність спеціальних приміщень та технічного обладнання, використання класів ПЕОМ, відстань переміщення груп студентів тощо.

Планування і контроль за ходом навчально-виховного процесу в ІПОДН здійснюються на рівнях адміністративному: ректор, проректор, завідувачі кафедр, начальники і завідувачі відділами, та колегіальному: вчена рада університету, науково-методична рада університету, науково-методичні комісії, засідання кафедр.

Для проведення курсів підвищення кваліфікації розроблені програми та відповідні до них навчальні плани курсів, плани лекційних занять, тестові завдання, та завдання і білети для підсумкового контролю слухачів. Контроль виконання навчальних планів і програм здійснюють завідуючі кафедрами, учбовий відділ університету, методичний відділ інституту.

Для забезпечення навчального процесу використовується навчальна та довідкова література, інструктивно-методичні матеріали, розроблені на випускаючих кафедрах в електронному вигляді.

В навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням аудіо - візуальних засобів, комп'ютерної техніки.

В бібліотечному фонді СНУ ім. В. Даля наявні усі посібники та статті періодичних видань, що увійшли до програм (рекомендованої літератури). ІПОДН має навчальні посібники з основ комп’ютерної грамотності та роботи у середовищі WINDOWS у власній бібліотеці.


ІV. Підстави (з погляду навчального закладу) щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов.


Для проведення курсів підвищення кваліфікації розроблені програми та відповідні до них навчальні плани курсів, плани лекційних занять, тестові завдання, та завдання і білети для підсумкового контролю слухачів. Контроль виконання навчальних планів і програм здійснюють завідуючі кафедрами, учбовий відділ університету, методичний відділ інституту.

В бібліотечному фонді СНУ ім. В. Даля наявні усі посібники та статті періодичних видань, що увійшли до програм (рекомендованої літератури). ІПОДН має навчальні посібники з основ комп’ютерної грамотності та роботи у середовище WINDOWS у власній бібліотеці.

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання має електронну нормативну базу щодо чинного законодавства, яка надається слухачеві за його власним бажанням на магнітному носії.

Для підвищення ефективності і наочності занять в інституті використовується діапроектор з екраном. Під час навчання слухачі мають змогу користуватися сканером та копіювальною технікою, яка знаходиться на балансі інституту.

Наявність в Інституті локальної мережі та можливість виходу до загальної мережі університету і мережі Інтернет надають змогу постійно оновлювати електронну нормативну базу, приймати та передавати дані швидко і зручно.

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання розташований в дев’ятому корпусі СНУ ім. В. Даля за адресою м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1-а. За Інститутом закріплено 20 приміщень (лекційні аудиторії, спеціалізовані учбові аудиторії, комп’ютерні лабораторії, адміністративні та методичні кабінети, тощо) загальною площею 665,42 м2 та розрахованих на 515 учбових місць.

Інститут має спеціалізовану аудиторію для проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців у сфері державних закупівель, яка оформлена стендами і планшетами з нормативними актами та зразками документів. Спеціалізована аудиторія розташована в 9 корпусі, має площу 53,5 м2 і розрахована на 42 учбових місця.

При проведенні підсумкового тестування слухачів курсів може використовуватися комп’ютерна техніка.

Аналіз діяльності по підвищенню кваліфікації в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання свідчить про наявність позитивної динаміки основних показників та високий рівень якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Викладене вище вказує на можливість клопотати про надання ІПОДН СНУ ім. В. Даля ліцензії на право надання освітньої послуги у сфері вищої освіти - підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями).


Ректор О.Л. Голубенко

Директор ІПОДН Г.А. Плахута

Схожі:

Протокол № від iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № від iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Протокол № від iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Протокол № від iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
Протокол № від iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
Протокол № від iconДодаток 2 до Договору № / -„ " від „ " 20 р. Протокол погодження кошторисної вартості науково-дослідних робіт
...
Протокол № від iconНаказ №254 м. Вінниця Про зміни в графіку навчального процесу з 2012-2013 н р. У зв’язку з внесенням змін у графік навчального процесу відповідно до рішень Вченої ради від 27. 10. 2011р протокол №3 та ректорату від 24. 10. 2011р., протокол №9 наказую
У зв’язку з внесенням змін у графік навчального процесу відповідно до рішень Вченої ради від 27. 10. 2011р протокол №3 та ректорату...
Протокол № від iconПротокол №1 від 14 вересня 2009 Протокол №14 від вересня 2009
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту...
Протокол № від iconМеталургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005
Рецензент: доцент кафедри „Кольорова металургія І конструкційні матеріали” В.І. Грєбєнніков
Протокол № від iconПоложення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.)
Вченою Радою Національного універси­тету „Львівська політехніка” (протокол №8 від 25. 12. 2007 р.)
Протокол № від iconНаказ №    4468   «  27  »      12      2005 р про призначення осіб, відповідальних за інформаційну підтримку Веб-сайту університету
Стп 04 2005 «Веб-сайт університету: Структура, дизайн та мінімальний перелік інформації», на підставі ухвали Науково-технічної ради...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи