Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 76.14 Kb.
НазваУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата26.09.2012
Розмір76.14 Kb.
ТипДовідка


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

телефон (642) 41-22-25 факс (642) 41-31-60 uni@snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua____________№_______________

на №_________________________

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

З А Я В А

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю 8.01020301 «Валеологія» з ліцензованим обсягом прийому на навчання 15 осіб за денною та 15 осіб за заочною формами навчання.

Заявник – ^ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Керівник – Голубенко Олександр Леонідович.

Посада – ректор.

Ідентифікаційний код заявника – 02070714.

Організаційно-правова форма – вищий навчальний заклад освіти ^ IV рівня акредитації.

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) – № 485844, серія АОО, видане виконавчим комітетом Луганської міської ради, від 30.04.2004р.

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів № 13-Д-32 від 13.12.2007 р.

Форма власності – Загальнодержавна.

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.

Місцезнаходження заявника – 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.

Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг – ^ 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а, тел.: (642) 41-22-25, 41-61-10, факс: (642) 41-31-60, e-mail: uni@snu.edu.ua.

Орган державної податкової служби – 91057, м. Луганськ, кв. Волкова, 14-а.

Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України від 25.04.2007 р., видана Головним управлянням статистики у Луганській області.

Розрахунковий рахунок – № 35228005000734 МФО 804013, Держказначейство у Луганській області код 02070714.

Валютний рахунок – № 253083990386 в обласній філії ОКБ Укрсоцбанка для рахування на реєстраційний рахунок СНУ 220116000197/1, МФО 34018.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами та правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємось їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.


Ректор ______________ О.Л.Голубенко


В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2005 року існує кафедра проблем людини та філософії здоров’я, яка створена наказом ректора університету № 3 від 2.02.2004 р. і входить до складу філософського факультету. Кафедра проводить підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

Підготовка фахівців цього напряму здійснюється у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів, а також погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України. Кафедра здійснює свою освітню діяльність на підставі ліцензії серії АВ № 482858 від 16.09. 2009 р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля цілеспрямовано й поступово розвиває матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне забезпечення нових освітніх послуг.


а) матеріальна база і перспективи її розвитку

До матеріально-технічної бази філософського факультету, де розташована кафедра проблем людини та філософії здоров’я входять: учбова аудиторія (421) 65,6 м2; учбова аудиторія (427) 105 м2; аудіторія (21) 18 м2; викладацька (19) 18,0 м2; кабінет завідуючого кафедрою (19а) 12 м2; лабораторія кафедри (20) 32 м2.

Науково-дослідна лабораторія кафедри була заснована у 2004 році за Національною програмою „Діти України”. В наявності є: 16 – канальний апаратно - комп'ютерний комплекс для проведення тривалих поліграфічних досліджень в складі: електроенцефалографія, реоенцефалогафія, реовазографія з можливісю визначення показників центральної гемодинаміки (реографичний метод), шкірний капілярний кровотік. Апаратно - комп'ютерний комплекс з дослідження пневмограми, холодової проби, кардіоїнтервалометрії, дослідження часу реакції (простих і складних зорово- і аудіомоторних реакцій із зміною тривалості, частоти і регулярності стимулу; дослідження рухливості нервових процесів по легкості-трудності екстреної переробки рухової реакції вибору; оцінки критичної частоти злиття (розрізнення) світлових мигтінь, хронометричної методики оцінки сили нервових процесів; оцінки тривалості еталонного тимчасового інтервалу; дослідження нервово-м'язової координації (теппинг-тест); визначення стану центральної нервової системи по параметрах біоелектричної активності головного мозку.

Для проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів в університеті є достатня кількість аудиторій, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою, що об’єднана локальною обчислювальною мережею з можливістю цілодобової роботи в глобальній мережі Інтернет

Загальний стан забезпечення лабораторій, кабінетів сучасним обладнанням і апаратурою, задовільний. Стан освітлення аудиторій відповідає нормам. Санітарно-технічний стан споруди, де розташовані приміщення кафедри, задовольняє потреби навчального процесу.

Іногородні студенти повністю забезпечені гуртожитком. Університет має студентські клуби, проводяться вечори, дискотеки, зустрічі з видатними вченими та ін. Для самостійної роботи університет має науково-технічну бібліотеку. Наявна на абонементі та у читальних залах бібліотеки наукова, навчальна, навчально-методична література, фахові періодичні видання в цілому задовольняють потреби студентів за переліком потрібної літератури.


б) кадровий склад

До фахової і професійно-орієнтованої підготовки фахівців залучено провідних фахівців багатьох факультетів: філософського, природничих наук, історії і політології, мовознавства, комп'ютерних технологій і автоматики, математики та інформатики, серед яких 12 докторів наук, професорів, 22 кандидатів наук, доцентів.

Загальна чисельність штатних співробітників кафедри проблем людини та філософії здоров’я за станом на 01.01.2010 р. складае 7,75 штатних одиниць педагогічних робітників. Професорсько-викладацький склад кафедри складає 10 чоловік, серед них 3 доктора медичних наук, професора, 5 кандидатів наук, доцентів: 3 кандидата медичних наук, 1 кандидат фізико - технічних наук, 1 кандидат біологічних наук. Протягом існування кафедри : 2004-2010 р.р. усі викладачі кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації.


в) навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичною базою для підготовки зі спеціальності 7.01020301 «Здоров’я людини» є навчально-методичний комплекс до якого входять:

  • навчальний план, розроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, затверджений і узгоджений в установленому порядку;

  • освітньо-кваліфікаційна характеристика;

  • освітньо-професійна програма;

  • робочі навчальні програми;

  • програми практик;

  • вимоги до державної атестації;

  • концепція освітньої діяльності;

Навчально-методичне забезпечення дисциплін відповідає діючим вимогам та “Положенню про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 року №161.

З кожної дисципліни навчального плану складені робочі програми, плани практичних та лабораторних занять; завдання для самостійної роботи; методичні вказівки, підручники й посібники з професійно-орієнтованих дисциплін, електронні посібники. Робочі навчальні програми із професійно-орієнтованих дисциплін враховують досвід вітчизняних та зарубіжних магістрів з даного напряму, сучасні досягнення в галузі валеологічних та оздоровчих технологій, передовий досвід в галузі реабілітації та рекреації. Зміст і структура навчальних програм повністю відповідають сучасним вимогам.

Розроблено електронні підручники та методичні рекомендації з основних професійно-орієнтованих дисциплін. Матеріали для самостійної роботи крім переліку контрольних питань, містять теми доповідей, рефератів, завдань, методичні вказівки, додаткову літературу та посилання на електронні матеріали.

На спеціалізованих серверах кафедри та факультету розташовані електронні варіанти програм з дисциплін, додаткові методичні матеріали та контрольні питання, електронні навчальні посібники, методичні розробки інших університетів, Інтернет видання та ін. Завдяки цьому кожному студенту забезпечено необхідна кількість загального обсягу самостійної роботи з комп’ютерної технікою.


г) перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.

Науково – дослідна робота кафедри проводиться у відповідності з планом університету та кафедри. Теми наукових досліджень затверджені на засіданні Вченої Ради університету і відповідають пріоритетним напрямкам Національної Академії Наук, Міністерства освіти і науки України.

Загальний науковий доробок школи Луганських валеологів нараховує більш 190 наукових публікацій (окремих видань і статей у вітчизняних та закордонних наукових виданнях), зокрема «Програми для підготовки магістрів з валеології», «Методическое пособие по применению валеологических технологий в студенческой среде», «Психологічні основи побудови індивідуального здоров’я», «Можливості профілактики ВІЛ/СНІДу серед студентської молоді», «Соціально-психологічна програма профілактики екодевіантної поведінки у студентському середовищі» тощо.

Кафедра має наукові зв’язки та співпрацює з багатьма педагогічними, медичними та іншими науковими закладами та валеологічними центрами в Україні (Київ, Харків, Полтава, Суми, Дрогобич, Трускавець, Сімферополь, Севастополь, Запоріжжя, Вінниця тощо) та в зарубіжжі (Росія, Бєларусь, Казахстан, Польща, Канада, Китай та ін.).

Щорічно викладачі кафедри та студенти беруть участь у роботі науково-методичних конференціях та семінарах: щорічній Міжнародній конференції «Університет та регіон», наукових конференціях викладачів та студентів. Матеріали конференцій, статті викладачів, співробітників та студентів публікуються у фаховому журналі «Вісник СНУ» та в збірниках конференцій.

За час існування кафедри було опубліковано: 7 публікацій студентів та більше 190 публікацій викладачів, 6 раціоналізаторських пропозицій. Співробітники кафедри захистили дві кандидатські дисертації.

Видавництвом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у 2010 р. видано навчальний посібник «Загальна валеологія» з грифом „Рекомендовано МОН” авторами якого є співробітники кафедри проблем людини та філософії здоров’я.

Видавництвом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ 15607-4079ПР від 18.08.2009 р).

Схожі:

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Про результати ліцензування, акредитації та атестації : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Про результати ліцензування, акредитації та атестації : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Школи-новатори. Ініціаторами Програми є компанія Майкрософт Україна та державна наукова установа Інститут інноваційних технологій...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи