Прізвище, ім\

Прізвище, ім'я та по батькові викладача
НазваПрізвище, ім'я та по батькові викладача
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Таблиця 3.8

Загальний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників

випускової кафедри оподаткування за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”


№ з/р

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Посада: для сумісни-ків місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Калінеску

Тетяна

Василівна

профе-сор,

зав. каф.

оподат-кування

д.е.н.,

16.09.2004 р.

08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами


професор кафедри оподатку-вання

15.12. 2005 р.

Луганський машинобудів-ний інститут, 1979 р.;

інженер-економіст


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податкова система (36,б);

Основи оподаткуван-ня (36,б);

Митна справа (18,с; 28,м);

Оподаткування ЗЕД (12,с;12,м)

1. Калінеску Т.В., Антіпов О.М. Практичні аспекти податкового стимулювання відтворення людського капіталу в Україні / Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: Матеріали VI-ої Міжнар. наук.-практ. конф. - Донецьк: ДонДует. 2006- С. 38-41.

2. Антіпов О.М., Калінеску Т.В., Бурлуцька Г.М., Чернякова Т.М., Соловей М.М., Харківський М.Б.

Монографію

«Стратегічний потенціал підприємств: формування та розвиток / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 256 с. зараховано як підвищення кваліфікації

витяг з протоколу кафедри
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Основи оподаткування: Навчальний посібник. -

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 416 с.

3. Романовська Ю.А., Калінеску Т.В., Большенко С.Ф., Маслош О.В., Швець Н.В., Пчелинська Г.В., Кирилов О.Д. Формування та оцінювання потенціалу підприємства: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - 352 с.

4. Налоговая политика и воспроизводство человеческого капитала в Украине // Налогообложение проблемы науки и практики – 2007: Монография Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 336 с.

5. Kalinesku T., Zelenko O. Social responsibility of


«Оподаткуван-ня» №14 від 27.06. 2007 р.
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


business as factor of human capital management

at the enterprise. - Управление и Образование. – Кн. 1. – Том IV (I). – 2008, – Бургас: Университет «Проф. д-р Асен Златаров», България. – С. 7 – 10.
2.

Бурлуцька

Галина

Михайлівна

доцент

к.е.н.,

20.02 1987 р.,

08.00.21

економіка, планування і організація управління промисловіс-тю і її галузями


доцент кафедри менеджмент-ту

23.04. 1993 р.

Харківський інженерно-економічний інститут, 1973 р.; інженер–економіст


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податкове рахівництво (36,б);

Пенсійне забезпечення (16,б);

Казначейська справа (28,м)

1. Бурлуцкая Г.М., Фоменко А.А. Финансовое планирование деятельности предприятия в условиях трансформационной экономики / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти». – 20 квітня 2005. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – Том 4. 2005. – С. 56-59.


Стажування

Ленінська

МДПІ

м. Луганська

з 1.03. 2006 по 30.04. 2006 р.

наказ № 59-04

від 3.02. 2006 р.


Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

наказ № 691-04 від 17.10.2008

Термін навчання з 20.10.20008 р. по 20.01.2009


Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2. Бурлуцька Г.М., Фоменко А.О., Куліковський М.В. Реалізація властивостей системи інноваційного розвитку фінансового механізму в Донецькому регіоні / Управління розвитком: Збірник наукових статей. - №3. – Харків: Вид. ХНЕУ. – 2005. – С.105-106.

3. Бурлуцька Г.М., Фоменко А.О., Янченко Ю.П. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №11 (15) 2006.- С.31-34.

4. Антіпов О.М., Калінеску Т.В., Бурлуцька Г.М., Чернякова Т.М., Соловей М.М., Харківський М.Б. Основи оподаткування:
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Навчальний посібник. -

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 416 с.
3.

Соловей

Микола

Михайлович

доцент

к.е.н.,

31.12 2000 р.,

08.06.01

підприємництво, менеджмент та маркетинг;


доцент кафедри оподаткуван-ня

15.12 2005 р.

Комунарський гірничо–металургійний інститут, 1978 р.; інженер-механік


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Бюджетна система (28,б);

Податкове право (32,б);

Претензійно-позовна робота органів ДПС (18,б);

Організація діяльності державних службовців (16,м)

1. Соловей М.М., Кушал І.М. Особливості прийняття рішень підприємством на сучасному етапі розвитку економіки / Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта, 2005» 7-21 лютого. – Дніпропетровськ: Т. 89. – С.63-66.

2. Антіпов О.М., Калінеску Т.В., Бурлуцька Г.М., Чернякова Т.М., Соловей М.М., Харківський М.Б. Основи оподаткування: Навчальний посібник. -

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 416 с.


Стажування

Ленінська

МДПІ

м. Луганська

з 1.11.2005 по

31.12.2005 р.

наказ №552-04

від 14. 10.

2005 р.


Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

наказ № 691-04 від 17.10.2008

Термін навчання з 20.10.20008 р. по 20.01.2009
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Чернякова

Тетяна

Михайлівна

доцент

к.е.н.,

10.12 2003 р.,

08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами;


доцент кафедри оподаткуван-ня

19.10 2005 р

Східноукраїнсь-

кий державний університет, 1996 р.; магістр за спеціальністю

«Бухгалтерсь-кий облік»


СНУ ім. В.Даля,

каф.

оподаткування

Податковий менеджмент (42,с);

Податкове планування (28,с);

Оподаткуван-ня фінансово-кредитних установ (12,с; 14,м)


1. Чернякова Т.М., Пономаренко К.Г., Пшенична О.В. Проблеми управління у податкової системи України / Матеріали науково-практичної конференції «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами». – 20-21 квітня 2005. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. 2005. – С.93-95.

2. Чернякова Т.М., Пшенична О.В. Алгоритм оцінювання податкової платоспроможності населення / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред. кол. Т.С. Максимова


Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК

№ 499009 від

30.05.2008 р.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


(гол. ред.).- № 12.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля.2006.- С. 284-292.

3. Чернякова Т.М., Пшенична О.В.

Методичні аспекти оцінки податкового потенціалу та податкового ресурсу місцевих бюджетів / Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 23.-

Київ: Академія муніципального управління. 2006.- С.92-97.

4. Чернякова Т.М. Податкова система України та оподаткування підприємств: Навчальний посібник. - Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – 584 с.

5. Чернякова Т.М., Лихоносова А.С. Проблемы

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


реформирования налоговой системы в Украине с позиции плательщиков и государства / Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: Матеріали VI-ої Міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк: ДонДУЕТ. 2006. – С. 85-88.

5.

Романовська Юлія

Анатоліївна

доцент

к.е.н.,

9.11. 2006 р.,

08.06.01

економіка, організація і управління підприємств-вами


Східноукраїн-ський державний університет, 2000р.; магістр за спеціальністю «Фінанси»

СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Історія світового оподаткування (14,б);

Оподаткування суб’єктів підприємства (28,с);

Бюджетний менеджмент (42,с; 42,м)

1. Романовська Ю.А. Система оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток економіки в трансформаційний період

глобальний та національний аспекти”. Т. 3. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 71-73.

2. Романовська Ю.А. Інноваційна складова


захист кандидатської дисертації, 2006 р.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


організаційно-економічного механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства / Матеріали науково - практичної конференції “Проблеми організації та планування інноваційної діяльності підприємств”. – Харків: ХНЕУ, 2005. – С.

3. Калінеску Т.В., Романовська Ю.А. Стратегічний потенціал – основа формування маркетингової діяльності підприємства / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред. кол. Т.С. Максимова (гол. ред.).- № 12 - Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля. 2006. – С.110-119.Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Кирилов

Олег

Дмитрович

старший викладач

-

Східноукраїнсь-

кий

державний університет, 1999р.; економіст

СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Основи оподаткування (18,б);

Податкова політика (16,б);

Оподаткування ЗЕД (12,с; 12,м)


1. Кирилов О.Д., Шарко О.О. Проблеми управління диверсифікаційними процесами на підприємстві як соціально – економічної системи //

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу - 2005”. Том 3. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С. 66-69.

2. Калінеску Т.В., Кирилов О.Д. Управління інвестиційною уразливістю підприємства / Управління розвитком. Збірник наукових статей. - №3. – Харків: Вид. ХНЕУ. – 2006.

3. Калінеску Т.В., Кирилов О.Д. Синергетичні аспекти оцінювання інвестиційної діяльності


Слухач 1-ого року Департаменту післядипломної освіти «Києво-Могилянська Бізнес-школа», термін навчання травень 2008 р. - жовтень

2009 р.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – №2(108). – Частина 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 173 – 178.

4. Калінеску Т.В., Кирилов О.Д. Культура інновацій як стратегічний орієнтир розвитку підприємства // Прометей Регіональний збірник наукових праць з економіки. –№ 2(23).- Донецьк; ІЕПД НАН України, ДЕГІ, 2007.– С. 107 – 110.

7.

Гречишкіна Олена Олександрівна

асистент

-

Східноукраїнсь-

кий національний університет імені Володимира Даля, 2006 р.;


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податкова статистика (18,б);

Організація діяльності державних службовців (14,м);

1. Гречишкіна О.О., Калінеску Т.В. Прибуток підприємства як об'єкт фінансового управління // Вісник СНУ ім. В.Даля, 2006, № 12. – С.17-20.


Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля, 2006 р., магістр з фінансів

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

магістр з фінансів

Фінансовий ринок (16,с);

Оподаткування суб’єктів підприємства (14,с)


2. Антіпов О.М., Гречишкіна О.О. Управління витратами як засіб максимізації прибутку підприємства / Управліня розвитком: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств" (14-15 листопада 2006 р.). Секція 2. Харків: ХНЕУ. 2007. №7 – С. 122.

3. Гречишкіна О.О., Кирилов О.Д. Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства / Збірник матеріалів Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» (15-16 березня 2007 р.,

Зарахована в аспірантуру СНУ ім. В.Даля

з 01.12.2008 р. наказ

№ 1228-02 від

18.11.2008 р.


Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


м. Дніпропетровськ). – С. 31-36.

4. Гречишкіна О.О. Формування механізму управління прибутком підприємства / Збірник тез доповідей Першої регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка 2007" (20 квітня 2007 р., м. Сєвєродонецьк). Частина І. Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В.Даля, 2007. – С. 17-18.

5. Гречишкіна О.О. Бюджетування як метод управління прибутком підприємства / Соціально-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: Збірник тез міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (14-17 травня 2007 р., м. Луганськ). Луганськ: ЛНПУ ім. Т. Шевченко, 2007. – С. 24-26.
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.

Корецька-Гармаш Вікторія Олександрівна

асистент

-

Східноукраїнсь-кий національний

університет, 2001 р.;

магістр за спеціальністю «Фінанси»

СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податкова система (36,б);

Податковий контроль (28,с; 42,м);

Податкове рахівництво (18,б);

Претензійно-позовна робота органів ДПС (18,б)

1. Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О.

Проблеми венчурного фінансування в Україні // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. - №1(83). – С. 175-180.

2. Калінеску Т.В., Кирилов О.Д., Корецька-Гармаш В.О. Оцінка привабливості підприємств щодо застосування механізму венчурного фінансування / Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред. кол. Т.С. Максимова (гол. ред.).- № 12 - Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля. 2006. - С.101-109.


аспірант кафедри «Оподаткуван-ня» з 1.12.2004 по 1.12. 2007 р.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


3. Антіпов О.М., Корецька-Гармаш В.О., Яцина О.О. Щодо питання державної політики у сфері оподаткування інноваційної діяльності / Матеріали V Міжрегіональної науково-практичної конференції “Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 131-134.

4. Корецька-Гармаш В.О. Аналіз практики податкового стимулювання розвитку малих венчурних підприємств / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки” – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С. 571-574.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


5. Корецька-Гармаш В.О. Моніторинг як інструмент управління венчурним фінансуванням / Управління розвитком. Зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. Вип. 7. – Харків: ХНЕУ, 2006. –

С. 143-145.

9.

Черниш

Тетяна

Олександрівна

асистент

-

Східноукраїн-ський державний університет, 1996р.; економіст


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податкове планування (14,с);

Митна справа (18,с; 14,м);

Пенсійне забезпечення (16,б);

Спрощені режими та моделі оподаткування (12,с; 14,м)

1. Сидорова В.В., Черниш Т.О. Особливості державної фінансової підтримки у сфері інноваційної діяльності / Управління розвитком. Збірник наукових статей. - №3. – Харків: Вид. ХНЕУ. – 2005. – С.137-138.

2. Черныш Т.А. Проблемы оценки функционирования эффективных систем управления затратами / Актуальные проблемы

Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 264199 від 7 лютого 2005 р.


Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


социально-экономического развития регионов: Тезисы докладов II Всеукраинской научно-практической конференции. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство.- 2006. – С. 178-179.
10.

Кушал

Ірина

Миколаївна

асистент

аспірант кафедри оподат-кування

-

Східноукраїн-ський

національний університет, 2000 р;

магістр за спеціальністю «Фінанси»


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Податковий менеджмент (42,с);

Історія світового оподаткуван-ня (18,б);

Податковий аудит (16,б);

Оподаткуван-ня фінансово-кредитних установ (12,с; 14,м)


1. Соловей М.М., Кушал І.М. Особливості прийняття рішень підприємством на сучасному етапі розвитку економіки / Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта, 2005» 7-21 лютого. – Дніпропетровськ: Т. 89. – С.63-66.

2. Калінеску Т.В., Кушал І.М. Типові операції та процедури аудитора при прийнятті рішень // Вісник Східноукраїнського

Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 111810

від 30.06.2004 р.

Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


національного університету імені Володимира Даля. –№1(83), 2005
11.

Шарко

Олена

Олександрівна

асистент

аспірант кафедри оподат-

кування


-

Східноукраїн-ський державний університет,

1998р.; економіст із знанням іноземної мови


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Місцеві фінанси (12,м);

Моніторинг податкових ризиків (16,с);

Бюджетна система (18,б);

Податкове право (16,б)

1. Шарко О.О. Вибір стратегічного розвитку підприємства як соціально-економічної системи // Збірник наукових праць студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 144-147.

2. Шарко О.О. Принципи вибору напрямів диверсифікації підприємства // Вісник СНУ ім. В. Даля – Луганськ, 2006. № 2 (108). Ч1. - С. 235-238.

3. Антіпов О.М., Шарко О.О. Диверсифікація як спосіб управління розвитком підприємства // Міжнародна науково-практична конференція

Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля, 2006 р., магістр державної служби


Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


«Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств – 2006». Збірник наукових статей Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. - С. 11-12.

4. Шарко О.О. Диверсифікація як вид розвитку стратегій розвитку ВАТ Заводу «Горизонт» //

Матеріали III всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2007. С. 208-210.

5. Шарко О.О. Особливості стратегічного планування диверсифікованих підприємств // Перша регіональна науково-практична конференція
Продовження табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


«Економіка-2007». Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В. Даля. – 2007. Ч.1. С.51-52.
Особи, які працюють за сумісництвом

12.

Альошкін Валерій

Сергійович

доцент

директор

СК «Брок-бізнес»


к.е.н.,

28.11. 1990 р.

08.00.05.

економіка, планування і організація управління народним господар- ством і його галузями

Ворошилов-градський сільськогоспо-дарський інститут, 1980 р.; економіст


СНУ ім. В.Даля, каф.

оподаткування

Моніторинг податкових ризиків (16,б);

Податкова політика (16,б);

Оподаткування фізичних осіб (42,с)


1. Алёшкин В.С., Лихоносова А.С. Перспективы реформирования местного налогообложения в Украине / Науковий інформаційний журнал „Бізнес Інформ”, за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції „Фінансові ринки та інститути”, Харків,

Харківський національний економічний університет, (7-8 грудня

2007 р), - № 12 (2) С. 27 – 29.

2. Альошкін В.С., Гречишкіна О.О. Система показників оцінювання ефективності соціально-
Закінчення табл. 3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


економічних результатів діяльності підприємства / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – №2(26). – С. 344-346.

3. Алёшкин В.С., Лихоносова А.С. Пути реформирования системы местного налогообложения / Сборник материалов Международной научно-практической студенческой конференции молодых учёных «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика», Воронеж, Воронежский государственный университет, (22 – 24 апреля 2008 г.), - С. 150 –152.

Начальник відділу кадрів О.В. Вялих


Ректор університету О.Л. Голубенко

Таблиця 3.9

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Прізвище, ім\Технічне завдання викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) у відрядження на період з по 201 року
Викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) направляється до (Установа, місто, країна) для (мета відрядження)...
Прізвище, ім\З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача

Прізвище, ім\Заявка учасника VII фестивалю-конкурсу
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача
Прізвище, ім\Анкета учасника конкурсу “Золоте руно”
Прізвище, ім’я, по батькові викладача, що консультував роботу, його посада
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Заявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Заявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи