2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності icon

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Скачати 129.71 Kb.
Назва2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір129.71 Kb.
ТипДокументи

Таблиця відповідності нормативам та вимогам підготовки

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування”

напрям 0501 „Економіка і підприємництво”

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля


Назва показника (нормативу)

Норматив

Фактично

Прогнозується із врахуванням майбутнього ліцензування

Відхилення показників графи 4 від показників графи 2

1

2

3

4

5

^ 1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державними адміністраціями

+

+

+

-

^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченим званням, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

100

100

+5

у тому числі на постійній основі

50

100

100

+50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

95

95

95

-

у тому числі на постійній основі

50

97

97

+47

Із них:

Докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати до ½ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

40

50

50

+10

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

90

100

100

+10

у тому числі на постійній основі

50

100

100

+50

Із них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати до ½ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

40

74,4

74,4

+34,4

2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

-

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

-

2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

доктор наук або професор

+

+

+

-

кандидат наук, доцент

-

-

-

+

^ 3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

100

-

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

100

+30

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів

12

13,3

13,3

+1,3

3.4 Наявність пунктів харчування

+

+

+

-

3.5 Наявність спортивного залу

+

+

+

-

3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+

+

-

3.7 Наявність медичного пункту

+

+

+

-

^ 4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

-

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

-

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

-

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

100

-

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

100

-

4.4.3 Методичних вказівок i тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

-

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки, %

100

100

100

-

4.6 Забезпеченість програмами усіх видів практик (%)

100

100

100

-

4.7 Наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів, %

+

+

+

-

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

100

-

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань i вмінь студентів

+

+

+

-

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться у власній бібліотеці (%)

100

100

100

-

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)

5

5

5

-

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

5

10

10

+5

    1. Можливість доступу викладачів i студентів до Інтернету як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій

- наявність каналів доступу+

++

++

+-

-

^ 6. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

6.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

100

-

6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

100

-

6.3 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців):

6.3.1 Рівень гуманітарних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання, %

50

50

50

-

6.3.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання, %

50

50

50

-

6.3.3 Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

90

90

-

- якісно (на 5 i 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

50

50

-

6.4 Кількість викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність і займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

100

-

6.5 Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їx діяльності

-

-

-

-

6.6 Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь у наукових конфереціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

+

-Зав. кафедри проф. Т.В. Калінеску

оподаткування


Ректор СНУ ім. В. Даля проф. О.Л. Голубенко

Схожі:

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconІнформація про кадрове забезпечення
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Комісія для спеціальності 140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на...
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconПроект змін
В абзаці другому пункту розділу 2 Статуту замінити слова “науково-методична лабораторія моніторингу якості підготовки фахівців” на...
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності iconПрограма практики підготовки фахівців зі спеціальності "економіка підприємства"
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи