Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань icon

Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Скачати 127.76 Kb.
НазваПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Дата12.05.2013
Розмір127.76 Kb.
ТипПрограма


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра соціології

Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Соціальна робота”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

1. Програма фахового вступного випробування

Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія соціальної роботи”, “Соціальна робота з молоддю” та “Соціальна робота з різними категоріями клієнтів”.

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань з історії соціальної роботи, володіння теоретико-методологічними та етичними принципами соціальної роботи, знання форм, методів та технологій роботи з клієнтом, вміння систематизувати інформаційний матеріал з різних напрямів соціальної роботи нашої країни та зарубіжний досвід, необхідних для подальшого навчання.

Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціальне забезпечення», або спеціаліста зі спеціальності „Соціальна робота” забезпечують такі нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.

Історія та теорія соціальної роботи. Соціальна робота як професійний вид діяльності. Об’єкти та суб’єкти соціальної роботи. Функції, структура та рівні соціальної роботи. Соціум та соціальні відносини як предметна область соціальної роботи. Категоріально-понятійний апарат соціальної роботи. Закономірності та принципи соціальної роботи. Методи соціальної роботи. Соціальна робота як навчальна дисципліна. Соціальна робота у структурі соціально-гуманітарних наук. Основні теорії та моделі соціальної роботи. Теорія соціальної роботи та моделі соціальної роботи. Міждисциплінарний, інтегративний та комплексний характер соціальної роботи. Соціальна робота та проблеми суспільного розвитку.

^ Технологія соціальної роботи. Система моральних норм у соціальній роботі. Вимоги до соціального працівника. Правове регулювання соціальної роботи. Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном. Нормативна база соціальної роботи в Україні. Конституційні засади соціальної роботи. Становлення системи підготовки соціальних працівників в Україні. Структура професійного спілкування у соціальній роботі. Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі . Взаємодія у процесі професійного спілкування. Міжособистісне розуміння. Деформації у спілкуванні. Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій. Сутність соціальних технологій. Класифікація соціальних технологій. Специфіка та класифікація технологій у соціальній роботі. Ефективність соціальної роботи. Проблеми формування професіоналізму в соціальній роботі. Прогнозування, проектування та моделювання соціальної роботи. Основні напрямки практичної соціальної роботи за кордоном. Система соціальних служб в Україні.

^ Соціальна робота з молоддю. Соціальна робота з молоддю як навчальна дисципліна. Соціальна робота з обдарованою молоддю. Підготовка молоді до сімейного життя як напрямок соціальної роботи. Соціальна робота з молодими матерями, які мають намір відмовитися від новородженої дитини. Соціальне сирітство: поняття, причини, наслідки. Характеристика категорій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діяльність центру Матері та Дитини. Традиційні форми опіки дітей сиріт. Інноваційні форми опіки дітей-сиріт. Соціальна робота з молоддю з функціональними обмеженнями. Діяльність державних та недержавних організацій, що працюють з молодими інвалідами. Державні та недержавні організації, що працюють з молоддю. Державні та недержавні організації, що працюють з молоддю. Соціальна робота з молоддю за кордоном.

^ Соціальна робота з різними категоріями клієнтів. Технологія соціальної роботи з людьми, що мають обмежені фізичні можливості. Специфіка соціальної роботи з економічно активним населенням. Особливість соціальної роботи з різними віковими групами, соціальними групами та категоріями громадян, що мають різні соціальні статуси. Система і зміст діяльності закладів соціальної роботи з людьми похилого віку. Соціальні і біологічні фактори процесу старіння. Технологія соціальної роботи з громадянами похилого віку. Пенсійне забезпечення і його відмінність від пенсійного страхування. Різновиди допомоги, що виплачуються громадянам. Форми соціального забезпечення.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників

Вступник повинен

знати:

 • історію, етапи, форми, моделі виникнення та становлення соціальної роботи;

 • методологічну основу соціальної роботи;

 • духовно-моральні та соціокультурні цінності суспільства та їх зв’язок з соціальною роботою;

 • технологію роботи суспільних та благодійних організацій у системі соціальної роботи;

 • взаємозв’язок соціальної роботи та соціальної політики. Історію та становлення волонтерського руху;

 • етичні та правові засади взаємодії соціального працівника з клієнтом;

 • нормативно правову базу соціальної роботи. Чинні законодавства України, на які спирається соціальний працівник при роботі з клієнтом;

 • особливості технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;

уміти:

 1. аналізувати соціальну проблему (соціальний стан певної категорії клієнтів), причини її виникнення, тенденції розвитку, наслідки;

 2. аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з певною проблемою;

 3. визначити мету, завдання, принципи соціальної роботи за певною проблемою;

 4. виявляти особливості клієнтів, на яких поширюється соціальна робота за програмою. Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації, методи та завдання соціальної роботи;

 5. визначити обсяг і джерела надходження відповідних ресурсів, необхідне кадрове забезпечення. Налагоджувати і підтримувати зв'язки з зацікавленими організаціями і установами щодо соціального захисту населення;

 6. аналізувати ефективність реалізації програми, коректувати її в процесі реалізації;

 7. організовувати роботу по визначенню методів виконання управлінських робіт. Складати положення про структурні підрозділи, посадові інструкції. Проводити роботу по оптимізації управління, удосконаленню діяльності структурних підрозділів і служб;

 8. аналізувати причини проблем клієнта, його соціальні і особистісні характеристики. Виявляти дійсні потреби клієнта у медичній, психологічній, юридичній і соціальній допомозі;

 9. визначити форми і методи психолого-педагогічної, медичної, юридичної та соціальної допомоги клієнту у відповідності до його проблем і особистісних характеристик. Організовувати співпрацю спеціалістів-лікарів, психологів, юристів та представників інших спеціальностей у соціальній роботі з клієнтом. Мотивувати клієнта до активної взаємодії по вирішенню проблеми.^ 3. Перелік рекомендованої літератури

 1. Лукашевич М.П., Минович И.И. Теорія и методика социальной работы. – К.: МАУП, 2002.

 2. Медведєва Г.П. Этика социальной работы: Учебн. пособие. – М.:ВЛАДОС, 1999.

 3. Практичная социальная работа. /Под ред. П.Картер, Т. Джеффса, М.К.Смита: пер. С англ... – К. - -Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1996.

 4. Социальная работа с пожилыми: настольная книга специалиста. – М., Ин-т социальной работы, 1995.

 5. Социальная работа. Хрестоматія. – К.: УГЦССМ, 2001.

 6. Тюптя Л.Т., Иванова И.Б. Социальная работа (теория и практика): Учеб. Пособие. – К.:Ун-т „Украина”,2004.

 7. Шмелева И.Б. Профессионализм личности социального работника – показатель его деятельности и работы // Российский журнал социальной работы. – 1998. - №1.

 8. Этичный кодекс специалистов социальной работы Украины // Социальная политика и социальная работа.- 2003. -№1.

 9. Закон Украины „О социальных услугах” от 19.06.2003.

 10. Инновации в социальных службах / Под ред. Т.В.Семигиной.-К.: Пульсары,2002.

 11. Кабаченко Н., Бондаренко Р. Социальное включение и проблема психического здоров’я // Социальная политика и социальная работа. – 2004.- №3.

 12. Лукас Д., Васильченко О. Этичные принципы и ценности социальной работы // Социальная работа в Украине: первые шаги / Под ред. В.И. Полтавца. – К.: КМ Академія, 2000.

 13. Медведєва Г,П. Этика социальной работы: Учебн. Пособие. – М.:Владос,1999.

 14. Мотивационное нтервьюирование лиц, употребляющих инъекционные наркотики: Метод. Пособие для социальных работников программ профілактики ВИЧ/СПИД гл. Ред. А.Храпаль. – К.,2004.

 15. Социальная работа: В 3-х ч. – Ч.1 Основы социальной работы., Ч.3 Социальная работа с конкретными группами клиентов // Под ред. Т.Семигиной, И. Григи. – К.: Киево Могилянская академия, 2004.

 16. Социальная работа: Короткий энциклопедический словарь. – К.: УГССМ,2002.

 17. Бевз В. Досвід соціальної політики в країнах розвиненої ринкової та перехідної економіки і можливості його використання в Україні // Україна: аспекти праці. – 1997. – №1. С. 36-41.

 18. Завіновська Г. Економіка праці. – К., 2003. – 300 с.

 19. Гриненко А. Соціальна політика. – К., 2004. С.24-48.

 20. Калина А. Економіка праці. – К., 2004. С.242-253.

 21. Головенько В. А. Формування державної молодіжної політики в країнах СНД / В.А. Головенько // Український соціум. – №1. – 2009. – С. 119-135.

 22. Григорьев С., Гуслякова Л., Гусова С. Социальная работа с молодежью: Учебник для студентов вузов. – М. 2006.

 23. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. №14. // режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=41-2009-%EF.

 24. Злобіна О. Г. Молодь України та Росії: спроба порівняльного аналізу / О. Г. Злобіна // Український соціум. – №1. – 2009. – С.28-35.

 25. Молодіжна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні. Тренінговий посібник. – Донецьк, 2006. -104 с.

 26. Павленок П. Теория, история и методика социальной работы. – М., 2007. С.156-165.

 27. Павленок П. Основы социальной работы. – М., 2006. С.338-345.

 28. Соціальна робота в Україні /За ред. Звєрєвої І. – К., 2003. С.135-141.

 29. Холостова Е. Социальная политика и социальная работа. – М., 2007.

 30. Лазарев В. А. Педагогическое сопровождение одаренных старшеклассников. Монография. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. – 273 с.

 31. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. – М.: Академия, 2000. – 320 с.

 32. Матюшкин А. М. Одаренность и возрастное развитие творческого потенциала одаренных детей. – М., 2004.

 33. Савенков А. И. Одаренные дети в детском саду и школе. – М., 2000. – 232 с.

 34. Кравець В. П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 476 с.

 35. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. – К.: Київська правда, 2000. – 688 с.

 36. Урбанович Л. Воспитание у старшеклассников ценностного отношения к семье / Л. Урбанович // Воспитание школьников . – 2008. – № 1. – С. 45-49.

 37. Боришевський М. Й., Бевз Г. М., Жерносек І. П., Обухівська А. Г., Ілляшенко Т. Д. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навч. посібник / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Асоціація безперервної освіти дорослих; Центр з усиновлення дітей при МОН України / Мирослав Йосипович Боришевський (заг.ред.), Галина Михайлівна Бевз (заг.ред.). – К. : Міленіум, 2005. – 283с.

 38. Васильев А. Нужны ли нам детские дома? / Анатолий Васильев // Социальная педагогика. – 2007. – №3. – С. 95-102.

 39. Державна доповідь про становище дітей в України за підсумками 2005 року: «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування». – К.: ДІПСМ, 2006. – 143 с.

 40. Пєша І. В. Громадяни України про причини соціального сирітства / І. В. Пєша // Соціальний працівник. – 2006. – №12. – С. 2–5.

 41. Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернатному закладі / За заг. ред. О. Карагодіної. – К.: ТОВ «Перфект Стайл», 2007. – 128 с.

 42. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе подготовки социальных педагогов [Текст]: сборник научных статей. – Армавир: Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. – 320 с.

 43. Соціальні та психологічні потреби дітей, які виховуються в інтернатних закладах: знання, ставлення, поведінка, практика діяльності. Результати дослідження серед фахівців соціальної сфери та дітей-вихованців інтернатних закладів. – К.: Компанія Лік, 2006. – 63 с.

 44. Технология социальной работы / Под ред. Чернецкой А. – Ростов н/Д., 2006.

 45. Холостова Е. Социальная работа с инвалидами. – М., 2007.

 46. Ярская-Смирнова Е. Социальная работа с инвалидами. – СПб., 2004.

 47. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Srvu/texts.html (науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика»)

 48. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/texts.html (науковий журнал «Соціальна педагогіка: теорія та практика»)

 49. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Socrtu/texts.html (Збірник наукових праць «Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота»)

 50. http://www.info-library.com.ua/books-book-118.html (Поліщук В. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. Курс лекцій / В. Поліщук, О. Янкович. – Тернопіль, 2009. – 256 c.)

 51. http://kuchaknig.ru/show_book.php?book=189178 (Фирсов М. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Фирсов. – М., 1999. – 256 с.)

 52. http://www.ccf.org.ua/ (Український Фонд "Благополуччя дітей")

 53. http://www.dcssm.gov.ua/ua_index.phtml (Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді)

 54. http://www.redcross.org.ua/ (Товариство Червоного Хреста)

 55. www.dcz.gov.ua/control/uk/index (Державна служба зайнятості)

 56. zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=41-2009-%EF (Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. №14.)


^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

Таблиця 1.

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань».

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою згідно з розділом “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії. Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Шаповалова Т.В.


Завідувач кафедри соціології ______________ проф. Нагорний Б.Г.


Схожі:

Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи