Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» icon

Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
Скачати 174.58 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
Дата12.05.2013
Розмір174.58 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра української мови та літератури


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Українська мова та література”
на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» забезпечують такі нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом: «Теоретична фонетика і фонологія», «Теоретична лексикологія і фразео­логія», «Теоретична граматика (морфологія)», «Теоретична граматика (синтаксис)», «Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія української новітньої літерату­ри».


^ Теоретична фонетика і фонологія. Аспекти вивчання звуків мови: акустичний, артикуляційний, функційний. Фонема: її ознаки, основні функції. Головні типи варіантів фонем. Фонологічні школи. Фонетична і фонематична транскрипції. Класифікація голосних і приголосних звуків. Чергування голосних в українській мові (з історичними коментарями). Чергування приголосних в українській мові (з історичними коментарями). Модифікації приголосних фонем української мови: акомодація, асиміляція та її типи, дисиміляція, позиційні модифікації, спрощення, подовження. Особливості орфоепії сучасної української літературної мови. Типи складів. Акцентуація в україн­ській мові. Графічна система сучасної української літературної мови. Принципи української орфографії. Фоне­тичний, фонологічний, орфоепічний і графічний аналізи.

^ Теоретична лексикологія і фразеологія. Лексичне значення слова і поняття. Типи лексичних значень. Однозначність і багатозначність слів української мови. Лексико-семантичні відношення між словами. Омоніми й пароніми в українській мові. Синоніми, їхні типи й функції в мові. Антоніми, їхні типи, стилістична роль. Лексика української мови з погляду походження. Лексика української мови зі стиліс­тичного погляду. Лексикологічний аналіз. Класифікація фразеологізмів. Структура фразеологізму. Системні відношення фразеологізмів. Джерела фразеологізмів. Фразеологічний аналіз. Характеристика найважливіших словників.

^ Теоретична граматика (морфологія). Поняття морфеми. Класифікація морфем. Основа слова та її структурні різновиди. Аналіз морфемного складу слова. Основні поняття і терміни словотвору: твірна основа, словотворчі засоби, способи словотвору, словотвірна модель, словотвірний тип. Словотвірний аналіз слова. Способи вираження граматичних значень слова в українській мові. Іменник: семантичні групи, категорія роду, числа, відмінка, поділ на відміни (з історичними коментарями). Прикметник: розряди, відмінювання. Числівник: граматичні ознаки, класифікація за значенням і будовою, відмінювання. Займенник: граматичні ознаки, відмінювання. Безособово-предикативні слова. Дієслово: категорія виду, часу, особи, стану способу, типи дієвідмін і розрізнення їх. Дієприкметник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. Дієприслівник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. Прислівник: значення, граматичні ознаки, групи за значенням, морфологічні типи. Модальні слова. Прийменник. Сполучник. Вигук. Частка.

^ Теоретична граматика (синтаксис). Основні синтаксичні одиниці. Реченнєвотвірні і сполученнєвотвірні синтаксичні зв’язки. Типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного слова. Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні. Синтаксичні форми керування і прилягання, узгодження і кореляції. Цілісні словосполучення, їхні функції і семантика. Граматичні категорії речення. Типи речень за модальністю. Формально-граматична будова простого речення. Поняття члена речення. Підмет, присудок, додаток, означення, прикладка, обставина: засоби вираження і семантика. Складносурядне речення: структура і семантичні відношення. Семантико-синтаксична структура речення. Категорія суб’єктивної модальності, категорія предикативності: структура і семантика. Парадигма речення: проблеми обсягу парадигми, особливості дериваційної парадигми речення. Структурна схема речення. Формально ускладнене просте речення. Вставні, вставлені слова, словоспо­луки, речення. Відокремлені звороти, особливості вираження категорії напівпредикативності. Однорідні члени речення, узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Складнопідрядне речення: формально грама­тична, логіко граматична, структурно-семантична класифі­кації. Складнопідрядні речення нерозчленованого і розчленованого типу: структура і семантичні типи. Безсполучникові складні речення диференційованого і недиференційованого типу: структура і семантика. Текст, структура, категорії і функції.

^ Українська діалектологія. Фонетичні відмінності українських діалектів. Вокалізми українських діалектів. Структури вокалізму. Основні відмінності консонантизму. Українська діалектна лексика: класифікація та основні риси. Найважливіші українські діалектні словники й атласи. Характеристика південно-західного наріччя. Характеристика південно-східного наріччя. Характеристика північного наріччя. Короткі відомості про найважливіші віхи в історії класифікації українських діалектів.

Історична граматика української мови. Проблема походження української мови та її вирішення в різні історичні періоди. Найважливіші пам’ятки письма ХІ–ХVІІІ ст., у яких відбито риси живої української мови. Фонетичні зміни періоду розвитку української мови. Історичний розвиток форм і категорій іменника. Історичний розвиток займенника. Історичний розвиток прикметника. Історичний розвиток числівника. Історія формування дієслівної системи. Історія формування прислівника. Історія становлення службових частин мови. Історичний синтаксис української мови. Синтаксичні особливості давнього речення.

^ Вступ до літературознавства. Література як вид мистецтва. Зміст літературного твору. Літературно-художній твір як основна форма буття літератури. Структура та елементи змістової організації літературного твору: тема, фабула, характер, пафос, ідея. Художня форма. Стиль літера­турного твору. Літературні роди і жанри. Основи версифікації. Зовнішня форма художнього твору. Літературний процес і внутрішні фактори його розвитку, літературні напрями.

^ Усна народна творчість. Жанри української народної словесності. Провідні тенденції та явища їх розвитку і становлення. Вплив фольклору на формування української літератури. Історія дослідження фольклору. Місце української народної творчості в контексті світової культури.

^ Давня українська література. Взаємозв’язок економіки і екології. Екологічні збитки. Методи визначення екологічних. Раціональне природокористування. Природні ресурси. Платне природокористування. Визначення екологічної ефективності природоохоронної діяльності.

^ Класична українська література. Історія української літератури першої половини XIX ст. Іван Петрович Котляревський (1769–1838). Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790–1865). Павло Павлович Білецький-Носенко (1774–1856). Євген Павлович Гребінка (1812–1848). Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко (1778–1843). Український романтизм. Амвросій Лук’янович Метлинський (1814–1870). Микола Іванович Костомаров (1817–1885). Віктор Миколайович Забіла (1808–1869). Михайло Миколайович Петренко (1817– ?). Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Пантелеймон Олександрович Куліш (1819–1897). Маркіян Семенович Шашкевич (1811–1843). Іван Миколайович Вагилевич (1811–1866). Яким Федорович Головацький (1814–1888). Утвердження критичного реалізму (40–60 рр. XIX ст.). Тарас Григорович Шевченко (1814–1861). Поеми Т.Г. Шевченка 1839 – 1842 років. Драматургія Т.Г. Шевченка. Утвердження революційно-демократичних позицій митця, твори періоду "трьох літ" як результат зрілості суспільно-політичних, філософсько-естетичних принципів поета. Твори Т.Г. Шевченка 1845 року. Лірика періоду заслання – розвиток демократичної творчості митця. Поеми та балади Т. Шевченка періоду заслання. Нижегородський період у творчості Т.Шевченка. Лірика останнього періоду творчості Т.Г. Шевченка. Історія української літератури другої половини XIX ст. Творчість І. Нечуя-Левицького. Творчість П. Мирного. Творчість Б.Д. Грінченка. Творчість М. Старицького. Творчість І. Карпенка-Карого. Творчість І. Франка. Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст. Неонародницька та модерністська тенденція розвитку української літератури зламу віків. Характеристика української лірики кінця XIX – початку XX ст. Модернізація української драми на стику віків.

^ Новітня українська література. Естетичні засади українських літературних організацій початку ХХ ст. Літературна дискусія 1925-28 рр. Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського. Гумор Остапа Вишні. Кіноповісті О. Довженка. Поезії П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри. Література української діаспори. Творчість Є. Маланюка, О. Теліги. Проза В. Барки, У. Самчука, І. Багряного. Драматургія М. Куліша, І. Кочерги, М. Стельмаха, О. Коломійця. Історія української літератури 60-90-х років ХХ ст. Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч, Д. Павличко, В. Стус, В. Голобородько.

Сучасна українська література. Загальна характеристика українського літературного процесу кінця ХХ і першого десятиліття ХХІ ст.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття, визначення, терміни дисциплін мовознавчого і літературознавчого циклів;

 • історичні аспекти розвитку української мови;

 • основні етапи й напрями історичного розвитку української літератури;

 • знати термінологічний апарат з методики викладання дисциплін мовознавчого і літературознавчого циклів, вимоги до викладання й навчання мови і літератури в середній школі;

 • методику підготовлювання та проведення уроків і факультативних занять різних типів;

 • вимоги до укладання дидактичного матеріалу та оформлювання наочності.


уміти:

 • здійснювати фонетичний, морфемний, словотвірний, лексикологічний, фразеологічний, морфологічний, синтаксичний і пунктуаційний аналізи;

 • співвідносити зміст університетських навчальних дисциплін зі шкільними курсами;

 • знати основні віхи життєвого й творчого шляху українських пись­менників;

 • аналізувати художні твори, визначати актуальність їх, знати історію написання;

 • висвітлювати історію становлення й функціювання української літератури на тлі світового культурного процесу.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Українська мова


 1. Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. — Харків, 1988.

 2. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. — Харків, 1987.

 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. — К., 1991.

 4. Арполенко Г. П., Городенська К. Г., Щербатюк Г. X. Числівник української мови. — К., 1980.

 5. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К., 1980.

 6. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. — К., 1993.

 7. Булаховський Л. А. Питання походження української мови // Твори: У 5 т. К., 1975—1981. Т. 2.

 8. Бурячок А. А. Орфографічний словник. К., 1995.

 9. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. — К., 1984.

 10. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. — К., 1993.

 11. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. К., 1993.

 12. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К., 1980.

 13. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К., 1988.

 14. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. К., 1989.

 15. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. — К., 1982.

 16. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Е. І. Сучасна українська літературна мова. — К., 1976.

 17. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1985.

 18. Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. — К., 1982.

 19. Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. — К., 1995.

 20. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. — К., 1989.

 21. Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 22. Горбачук В. Г. Основні поняття і терміни морфеміки. — Слов'янськ, 1982.

 23. Грищенко А. П. Прикметник в українській мові. — К., 1978.

 24. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К., 1984.

 25. Історія української мови. Морфологія. — К., 1978.

 26. Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. — Одеса, 1996.

 27. Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови. К., 1973.

 28. Коструба П. Фонетика сучасної української літературної мови. — Львів, 1963.

 29. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Була-ховського. — К., 1951. — Т. 1.

 30. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови.— К., 2000.

 31. Леонова М. В. Сучасна українська мова: Морфологія. — К., 1983.

 32. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. — К., 1974.

 33. Медведєв Ф. П. Система сполучників в українській мові. X., 1962.

 34. Методика викладання української мови в середній школі /І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик / За ред. І. С. Олійника. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К., 1989.

 35. Москаленко Н. А., Фащенко М. М., Смагленко Ф. П. Українська сучасна літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз. — Київ—Одеса, 1980.

 36. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. К., 1976.

 37. Плющ П. П. Історія української літературної мови. К., 1971.

 38. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. — К., 1988.

 39. Русанівський В. М. Структура українського дієслова. — К., 1971.

 40. Сікорська 3. С. Українсько-російський словотворчий словник. — К., 1985.

 41. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.

 42. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. — К., 1994.

 43. Словник труднощів української мови. К., 1989.

 44. Словник української мови: В 11 т. К., 1970-1980.

 45. Словотвір сучасної української літературної мови. — К., 1979.

 46. Сучасна українська літературна мова / Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін. / За ред. А. П. Грищенка. — К., 1993.

 47. Сучасна українська літературна мова / Плющ М. Я., Бевзенко С. П., Грипас Н. Я. та ін. / За ред. М. Я. Плющ. — К., 1994.

 48. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1973.

 49. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1969.

 50. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1972.

 51. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. К., 1969.

 52. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. К., 1973.

 53. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. К., 1972.

 54. Тоцька Н. І. Голосні фонеми української літературної мови. — К., 1973.

 55. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. — К., 1984.

 56. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. К., 1981.

 57. Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові. — К., 1989.

 58. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: В 2-х т. — К., 1980—1981. — 11—2.


Українська література

 1. Агєєва В. Українська імпресіоністична проза. – К.,1994.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки // За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996.

 3. Бартло О. Літ.-естетична концепція журналу  “Українська хата”: Автореф. дисерт. – К., 1996.

 4. В.Винниченко. Грицько Григоренко. Штрихи до портретів. – К., 1995.

 5. В.Винниченко. Грицько Григоренко. Штрихи до портретів. – К., 1995.

 6. Вербич В.О. З досвіду вивчення творчості М.Старицького // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - №20. - С. 22-24.

 7. Гаєвська Л.Б. Грінченко і художня революція української прози (к. XІX-п XXст.)//Рад. літ-во. -1990.-№1. - С. 50 - 61.

 8. Гончар О.Чим живемо: На шляхах до українського Відродження. - К., 1993.

 9. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

 10. Грушевський М. Історія української літератури .- Т. 2. - К., 1993.

 11. Грушевський М. Історія української літератури .- Т. 2. - К., 1993.

 12. Гундорова Т. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – К., 1997.

 13. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995.

 14. Жулинський С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

 15. Загребельний П. Думки нарозхрист. - К., 1997.

 16. Зеров М. Франко –поет // Твори. В 2-х т. – Т.2. – К., 1990. – С.457-491.

 17. Зінченко Н. І. "Мета ясна й проста - народ й Україна" (Інтелігент-демократ у творах І. Нечуя-Левицького) //Січ. - 1991 - № 9. - с. 42 - 47.

 18. Зуб Г. В. Остап Вишня: Риси творчої індивідуальності. – К., 1991.

 19. Ільєнко І. Папір... горів під рукою // Київ. – 1994. № 10.

 20. Ільницький М. Від "Молодої музи" до "Празької школи". – Львів, 1995.

 21. Ільницький О. Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом у романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні ?" // Січ. - 1990. - № 4. - С. 51 - 56.

 22. Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст. // За ред. К.Хропка. – К., 1991.

 23. Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття.: Підручник / За ред. П.П. Хропка. – К.: Вища шк., 1991. – с. 311-319.

 24. Історія української літератури ХХ ст. В 2-х кн. – К.: Либідь, 1998 - кн. 1.

 25. Історія української літератури. ХІХ століття: У 3 кн. Кн. І / За ред. М.Т.Яценка. – К., 1995.

 26. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-1980-х рр. - К., 1995.

 27. Качуровський І. Завуальована молитва? // Січ. – 1994. - №12.

 28. Кодак М. Авторська свідомість письменника і поетика української літератури к. XIX – п. XX ст.: Автореф. дисерт. – К., 1997.

 29. Козак С. Неоромантична концепція слова Лесі Українки // Сучасність. - 1993. - № 2.

 30. Козак С. Неоромантична концепція слова Лесі Українки // Сучасність.-1993. - №2.

 31. Кононенко П. Українська література. Проблеми розвитку. – К., 1997.

 32. Кочуровський І. Завуальована молитва? // Січ. – 1994. - № 12.

 33. Кравченко А. Молода українська проза. - К., 1990.

 34. Кудрявцев М. Драма ідеї в українській новітній літературі. – Кам’янець-Подільский, 1997.

 35. Кузнецов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани. – К., 1990.

 36. Куценко Л. В. "Благословенні ви, сліди". Літературознавчі статті. – Кіровоград, 1997.  

 37. Левчик Н. Історична проза М.Старицького // Січ. - 1990. - №12. - С. 38-44.

 38. Лесик В. Поетична спадщина М.Вороного // Дивослово. – 1994. - № 12.

 39. Лесик В. Поетична спадщина М.Вороного // Дивослово. – 1994. - №12.

 40. Макаров А. "І наяву побачим дивний сон..." // Укр.. мова і літ. – 1987. - №12.

 41. Мельник.  В. Суворий аналітик доби (Валер’ян Підмогильний). – К., 1994.

 42. Мірошниченко Л. Проблеми наукової біографії Лесі Українки: Автореф. дисерт. – К., 1993.

 43. Мороз Л. "Сто рівноцінних правд..." – К., 1994.

 44. Мороз Л. "Сто рівноцінних правд..." – К., 1994.

 45. Нахмік О. Сповідь і роздуми // Січ. – 1997. - №11-12.

 46. Олійник О. Крізь шати повсякденності // Січ. – 1994. - №4-5.

 47. Олійник О. Крізь шати повсякденності // Січ. – 1994. - №4-5.

 48. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 49. Павличко С. Дискурс українського модернізму. – К.: Либідь, 1997.

 50. Панченко В. "Він був одним із батьків українського театру" Штрихи до портрета І.Карпенка-Карого в контексті епохи //Літ. Україна. – 1995. – 19 жовтня.

 51. Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства. – К., 1995.

 52. Погрібний А. Криниці, яким не зміліти. Полеміка. Літературні огляди. Діалоги - К., 1994.

 53. Працюк С.В. У лютій недолі не знаючи щастя живуть" (Урок за повістю Б.Грінченка "Серед темної ночі" в 10 класі)" // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - №11 - С.10-14.

 54. Присовський. Є. Літературно - критична й публіцистична діяльність М. Драгоманова // Укр. мова і література в шк. - 1991. - № 9.

 55. Сивокінь Г. Від аналізу до прогнозу: Літ.-художній пошук  і позиція критика. - К., 1990.

 56. Слабошпицький М. Повернув нації наймення (До 125-річчя від дня народження М. Грушевського) // Укр. мова і літ. в школі. - 1991. - № 9.

 57. Славутич Яр. Розстріляна муза: Мартирола: Нариси про поетів. – К., 1992.

 58. Слоньовська О. "Чоловік з ніжним людським почуттям" // Дивослово. – 1998. - №9.

 59. Слоньовська О. “Чоловік з ніжним людським почуттям” // Дивослово. – 1998. - №9.

 60. Соловей Є.Поезія пізнання (Філофська лірика в сучасній літературі). -К., 1991.

 61. Статєєва В. Світоглядномовна концепція українського письменництва к. XIX – п. XX ст.: Автореф. дисерт. – Ужгород, 1998.

 62. Тельнюк С. Молодий я, молодий. Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925). – К., 1990.

 63. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн. – К. 1994 - 1995.

 64. Хорунжий Ю. Старицький: Постаті в родинному інтер’єрі // Літ. Україна. - 1990. - 13грудня.

 65. Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеологія. – К., 1993.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі таких критеріїв:

 1. Правильність відповіді.

 2. Ступінь усвідомлення програмового матеріалу.

 3. Уміння використовувати засвоєний матеріал.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно з критеріями оцінювання

Відповідність умінь і знань вступника рівневі підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обся­зі засвоїв програмовий матеріал, гра­мотно, вичерпно й логічно викладає його в усній або письмовій формі. До того знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняте рішення, добре володіє різного роду вміннями й навичками під час виконування практичних завдань.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмовий мате­ріал, грамотно й по суті викладає його в усній або письмовій формі, припускаючись незначних похибок в доказах, трактуваннях понять і кате­горій. Володіє необхідними умін­нями й навичками, виконуючи прак­тичні завдання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає лише основний про­грамовий матеріал, припускається неточностей, недостатньо чітко фор­мулює, непослідовно відповідає в усній або письмовій формі. До того не до кінця впевнено володіє умін­нями й навичками, виконуючи прак­тичні завдання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмового матеріалу. До того ж припускається принципових помилок в доказах, трактуваннях понять і ка­тегорій, виявляє низьку мовленнєву культуру подання знань, не володіє основними уміннями й навичками під час виконування практичних зав­дань. Студент відмовляється відпові­дати на контрольні запитання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання й уміння з програмового ма­теріалу практично відсутні.
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводять як письмовий іспит. Для проведення вступного іспиту формують окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного іспиту ухвалюють рішенням фахової атестаційної комісії, про що складають відповідний протокол, який передають до приймальної комісії.

Для проведення вступного іспиту головами фахових атестаційних комісій попередньо готують екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програму фахових вступних випробувань оприлюднюють засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри української мови та літератури.

Іспит проводять у терміни, передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На іспит вступник має прийти з паспортом, за наявності якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменацій­ний білет містить одне теоретичне питання й тестове завдання з дисциплін, зазначених у програмі фахових вступних випробувань. Вступник відповідає на них, попередньо готуючись 1,5 години загалом. Користуватися під час підготовляння друкованими або електронними інформаційними засобами заборонено.

Готуючись до відповіді, вступник використовуює листи відповіді, які зберігають після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюють за 12-бальною шкалою за правилами, зазначеними в розділі “Критерії оцінювання” цієї пояснювальної записки, і записують до «Екзаменаційного листа». Рівень знань вступника за результатами іспиту заносять також до екзаменаційної відомості і підтверджують підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюють одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передають до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри української мови

та літератури ______________ доц. Міняйло Р.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Крсек О.Є.Схожі:

Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування» або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування» або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Облік і аудит»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Облік і аудит» або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки "Філософія" або спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Автомобільний транспорт»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи