Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Скачати 116.19 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Дата12.05.2013
Розмір116.19 Kb.
ТипПояснювальна записка


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую

Ректор______________

О.Л.Голубенко

«___»____________2013 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність

«Філософія»


Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури», «Порядку проведення фахового вступного випробування».


Луганськ – 2013

Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом

«Філософія»


Теорія та історія філософії


Теорія філософії. Структура філософії як науки. Проблемне поле античної філософії. Метафізика та онтологія: діалектика співвідношення. Проблема буття в історії філософії. Історична еволюція метафізики. Проблема категорій як буття логосу. Трансцендентне, трансцендентальне та метод трансцендування в історії філософії. Еволюція концепції Духу в історії філософії. Ідеалізм як парадигма світогляду та світо відношення. Матеріалізм як парадигма світогляду та світо відношення. Еволюція діалектичної методології в історії філософії. Загальна характеристика та проблемне поле гносеології. Проблема субстанції в філософському процесі. Філософські інтерпретації свідомості, розуму та мислення. Проблемне поле естетики. Проблемне поле етики. Історія філософії як актуальне буття культури. Проблемне поле філософії культури. Проблемне поле філософії науки. Сутність і становлення теорії самоорганізації (сінергетика). Філософська інтерпретація проблеми знання. Філософія мови й лінгвістичний «поворот» в сучасній філософії. Гуманізм як аксіологічна парадигма філософії особистості. Проблема істини в історії філософії. Європейський раціоналізм як соціокультурна парадигма. Ґенеза та загальні риси прагматизму та неопрагматизму. Метафізика свободи. Метафізика влади. Концепції діалогу особистостей і культур в філософському процесі. Проблема легітимності філософії в ХХ сторіччі.


Історія філософії. Порівняльна характеристика філософії Древньої Індії та Древнього Китаю. Натурфілософські школи античної доби. Становлення діалектики. Геракліт. Сократ і сакральний метод у філософії. Платонізм як філософська парадигма. Роль Аристотеля у світовому філософському процесі. Плотін і підвалини християнського світо відношення. Філософія Стародавнього Риму як цивілізаційне світобачення. Патристика і російська релігійна філософія. Реалізм та номіналізм. Проблема універсалій від схоластики до сьогодення. Філософські наслідки томізму. Філософія Нового часу як діалектична цілісність. Становлення Європейського критицизму. Німецька класична філософія як універсам мислення. Платонізм, картезіанство і філософія Канта. Основні течії неокантіанства. Суб’єктивна діалектика Фіхте. Шеллінг: від натурфілософії до філософії одкровення. Гегель у світовому філософському процесі. Загальні риси неокласичної філософії. Метафізика Ніцше. Екзистенціалізм як вимір буття. Трагедія марксизму. Філософський модернізм та його характеристика. Специфіка феноменологічного дискурсу. Психоаналіз від Фрейда до Фромма. Постмодернізм як соціокультурне явище. Історична еволюція герменевтики. Семіотичні концепції в філософії ХХ століття. Постмодернізм як естетична парадигма філософії.


Окремі галузі філософії


Історія Української філософії. Передумови виникнення та формування. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – перша половина ХVІІ ст.).Філософської думки Київської Русі. Філософія України доби бароко. Києво-Могилянська академія – центр філософської думки України у другій половині ХVІІІ ст. Філософія Григорія Сковороди Київська релігійно-філософська школа. П.Юркевич. Початок розробки філософії української ідеї. Кирило-Мефодіївське товариство. І.Я.Франко та його внесок в розвиток філософської думки. Розвиток академічної філософії в Україні кінця ХІХ- початку ХХ ст. Філософські ідеї в творчості діячів української культури початку ХХ ст. Філософія України в ХХ ст. Українська філософська думка на початку ХХІ ст.


^ Соціальна філософія. Історична ґенеза предмету соціальної філософії в історії філософії. Головні напрямки сучасної соціальної філософії. Людина і її діяльність. Суспільство як система. Матеріально-виробнича сфера суспільства. Соціальна сфера життя суспільства. Екологічне буття суспільства. Політична сфера життя суспільства. Духовне в житті суспільства. Суспільна свідомість, її структура і форми. Наука як форма суспільної свідомості. Історичний процес та проблеми великомасштабного виміру історії. Сутність соціального розвитку. Суспільство як світ культури. Світ на початку ХХІ ст. Світ на початку ХХІ ст.


^ Філософія культури. Філософія культури як теоретична дисципліна. Становлення історії філософії культури в античності, середньовіччі та Відродженні. Філософія культури Нового часу. Філософія культури ХІХ ст. (Германія, Франція, Росія, Англія і США та ін.). Філософія культури ХХ ст. (Германія, Польща, Англія, СССР та ін.). Розвиток культурологічного мислення в кінці ХХ століття. Структура буття та онтологічний статус культури. Культура та природа. Екологічні проблеми культури та природи.

Культура та суспільство. Соціологічна проблема теорії культури: культура та людина. Антропологічний аспект теорії культури. Структура та функціонування культури. Людина як творець культури. Предмет буття культури – матеріальна та духовна складові. Мови культури. Людина як творіння культури. Методологічні принципи вивчення культури. Історичні принципи культури. Сучасна культурна ситуація.


^ Основи естетики. Основні етапи розвитку естетичної думки. Естетична свідомість, її структура і функції. Система естетичних категорій: прекрасне і бридке; піднесене і бридке; трагічне і комічне. Естетика та онтологія мистецтва. Естетика та гносеологія мистецтва. Естетична теорія художньої комунікації. Естетика та морфологія мистецтва. Види мистецтв. Естетичне мислення. Естетична свідомість. Естетична та художня культура особистості.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен


знати:

 • найбільш актуальні течії, концепції та напрямки в історії філософії;

 • зміст філософських концепцій античних філософів, їх значення в світовому філософському процесі, та їх вплив на сучасні філософські течії;

 • фундаментальні концепції як підґрунтя нової західноєвропейської парадигми філософствування;

 • теоретичні та методологічні фундації історії філософії ХХ ст.;

 • характер впливу теоретичних засад німецької класики на домінантні напрями філософії ХІХ-ХХ ст.;

 • фундації самобутності та особливостей філософських концепцій Заходу та Сходу;

 • найбільш впливові концепції філософсько-антропологічного напряму;

 • теоретичні фундації класиків філософської думки з точки зору розвитку метафізики та її вершинних досягнень;

 • особливості дослідження кола антропологічної проблематики в системі сучасних філософських наук;

 • найбільш впливові теоретичні засади логіки, гносеології, етики та естетики;

 • сучасний стан проблем соціальної філософії в Україні і за її межами;

 • основні напрямки і тенденції в розвитку філософської думки в Україні;

 • аналізувати сучасні види культури з використанням категорій філософії;

 • загальні закони та закономірності формування естетичного світогляду людини та суспільства;

 • специфіку естетико-методологічного аналізу матеріально-виробничих, соціально-виробничих та художньо-культурних проблем розвитку суспільства.


уміти:

 • використовувати набуті знання з курсу історії філософії України для формування національного самовизначення;

 • аналізувати першоджерела теоретичної соціально-філософської думки;

 • формувати і вирішувати соціально-філософську та соціально-політичні проблеми засобами методології соціального пізнання;

 • аналізувати художньо-культурні проблеми, твори мистецтва;

 • опрацьовувати теоретико-методологічні основи антропології, її фундаментальну проблематику та методологію сучасних підходів до проблеми людини та її буття;

 • надавати системного розгляду теоріям сучасної філософії.


Література


 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб. – М.: Изд-во Проспект, 2005.

 2. Асмус В.Ф. Философия в Киевском университете в 1914-20 годы // Вопросы философии. – 1990. - №8.

 3. Андрущенко В, Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Видання у 2-х т. Київ «Генза», 1993.

 4. Античные философы. Свидетельства, фрагменты, тексты. – К.,1955.

 5. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1969.

 6. Борев Ю. Б. Художественные направления в искусстве XX века. К., 1986.

 7. Борев Ю. Б. Эстетика. М., 1981.

 8. Бубер В.С. Социально-философская антропология. – М.: 1994.

 9. Виндельбанд В. История древней философии – Киев: "Тандем", 1995. – 368 с.

 10. Введение в философию. Учеб для вузов: В 2 ч. – М., 1989.

 11. Вступ до філософії у конспектному вигляді. –К.,1995.

 12. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 13. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 14. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

 15. Гуревич П., Философия культуры, м., 1994.

 16. Історія філософії України. – К., 1994.

 17. Історія філософії на Україні: у 3 т. – К., 1987. – Т.1,2.

 18. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962.

 19. Каган М. Философия культуры, – СПб, 1996.

 20. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения //Соч. в 6-ти. – Т.6. – М., 1966.

 21. Лой А.Н. Социально-историческое содержание категорий «время» и «пространство». – Киев, 1978.

 22. Лосев А.С. История античной эстетики (Т.1 – 1963, Т.2. – 1969, Т.3.- 1974, Т.4 – 1975, Т.5. – 1979, Т.6.- 1980, Т.7.(ч.І, ІІ) – 1988).

 23. Мамардашвили М. Как я понимаю философию? - М.,1990.

 24. Марксистская философия в XIX веке. Кн. I – II.- М., 1979.

 25. Маритен Ж. Философ в мире.—М, 1994.

 26. Нариси історії філософської думки на Україні. Довідкові матеріали до спецкурсів та спецсемінарів. – К., 1991.

 27. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII (XVIII) века. – М., 1974.

 28. Научно-техническая революция и человек. – М.: 1997.

 29. Засвоєння теоретичних та методологічних основ історії філософії ХХ ст.

 30. Набуття навичок самостійного аналізу теорій в сучасній філософії.

 31. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 32. Русская философия второй половины XVIII века: Хрестоматія /Сост. Б.В.Емельянова. Свердловськ: Узд-во Урал. ун-та, 1990.

 33. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Пер. с англ. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2000. – 800 с.

 34. Современная западная философия:Словар. – ММ., 1991.

 35. Спиркин А.Г. Философия: Ученик. – М.:Гардарики, 2000.

 36. Стивенсон Джей Философия / Пер.с англ..- М., 2004.

 37. Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 38. Таранов П.С. 120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли: Универсальный аналитический справочник по ист. философии: в 2 т. – Симф., 2002.

 39. Философский Энциклопедический словарь. – М., 1983.

 40. Філософія: Курс Лекцій. – К,,1994.

 41. Філософія: підручник для вузів. – К.,1995.

 42. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 43. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.—М, 1993.

 44. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа,1981.

 45. Человек и общество: основы современной цивилизации. – М., 1992.

 46. Чернышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.- М.,1991

 47. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992.

 48. Щерба С.П. Вступ до філософії (стислий виклад): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002.

 49. Ясперс о Хайдеггере // Ступени.—СПб, 1992.Критерії оцінювання знань при проведенні співбесіди з філософії


Рівні навчальних досягнень абітурієнтів


 1. Початковий


1 бал: Абітурієнт може назвати 1 – 2 філософські категорії, має надто поверхові знання, допускає значні помилки.

^ 2 бали: Абітурієнт називає декілька філософських категорій, але невзмозі їх визначити; називає імена 2 – 3 загально-відомих філософів.

3 бали: Абітурієнт взмозі 2 – 3 простими реченнями визначити сутність 1 – 2 філософських категорій.


 1. Середній


4 бали: Абітурієнт репродуктивно відтворює 4 – 5 простими реченнями частку навчального матеріалу теми, дає визначення 3 – 5 філософським категоріям, називає та коротко описує без грунтовного аналізу головний зміст 2 – 3 філософських поглядів античної філософії.

5 балів: Абітурієнт може відтворити основний зміст навчальної теми та відповісти на запитання; знає найбільш впливові концепції філософсько-антропологічного напряму; уміє коротко аналізувати художньо-культурні проблеми; з розумінням використовує філософські категорії, але з порушенням послідовності й логіки викладу матеріалу.

6 балів: Абітурієнт достатньо самостійно відтворює матеріал теми; дає стислу характеристику зміста філософських концепцій відомих мислителів та їх значення в світовому філософському процесі, може коротко обгрунтувати їх вплив на сучасні філософські течії.


 1. Достатній


7 балів: Абітурієнт у цілому послідовно і логічно, досить самостійно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє повне розуміння категорій філософії; дає загальну характеристику найбільш поширеним напрямкам філософської думки як в історії філософії, так і в сучасному філософському процесі; допускає окремі неточності й незначні помилки.

8 балів: Абітурієнт володіє навчальним матеріалом, може використовувати знання за аналогією; аналізує та порівнює найбільш актуальні течії та напрямки в історії філософії; може характеризувати сучасні види культури та вірно використовує категорії філософії.

9 балів: Абітурієнт у достатній мірі може оперувати навчальним матеріалом, узагальнювати та формулювати нескладні висновки, обгрунтовуючи їх; у цілому самостійно взмозі дати порівняльну характеристику найбільш впливових концепцій філософського напряму; може в достатній мірі аналізувати деякі першоджерела теоретичної соціально-філософької думки.


 1. Високий


10 балів: Абітурієнт володіє в повній мірі набутими знаннями; грамотно й логічно висловлює свої думки; виявляє розуміння фундаментальних концепцій як підгрунтя нової західноєвропейської парадигми філософствування; розуміє та аналізує основні напрямки і тенденції в розвитку філософської думки в Україні; уміє формувати і вирішувати соціально-філософські та соціально-політичні проблеми засобами методології соціального пізнання; використовує різні першоджерела.

11 балів: Абітурієнт має глибокі та міцні знання і може вільно висловлювати власні судження щодо основних напрямків і тенденцій в розвитку філософської думки в Україні та в світі, переконливо їх аргументуючи; може аналізувати різні першоджерела теоретичної соціально-філософської думки; уміє надавати системного розгляду теоріям сучасної філософії.

12 балів: Абітурієнт у повному обсязі опанував програмовий та додатковий матеріал; виявляє глибокі знання відповідно поставлених питань, грамотно й логічно висловлює свої думки; відповідно до вікових особливостей, здатний обгрунтувати власне розуміння теоретичних фундацій класиків філософської думки з точки зору розвитку метафізики та її вершинних досягнень.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди.


 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущенних до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

 • На співбесіду вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів співбесіди до 17.00 години.Голова фахової атестаційної комісії проф. Суханцева В.К.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи