Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит»
Скачати 190.94 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит»
Дата12.05.2013
Розмір190.94 Kb.
ТипПрограма


Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля

Кафедра «Фінанси»


Затверджую

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

«___» __________ 2013 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності «Фінанси і кредит»
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:


 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання;

 • порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі бази підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра


Теорія фінансів

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи. Правові та організаційні основи фінансової системи. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів. Призначення і роль фінансового механізму. Склад і структура фінансового механізму. Система державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні засади державних фінансів. Становлення та розвиток державних фінансів України. Суть державного бюджету. Бюджетний процес. Державні видатки. Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит як метод формування доходів бюджету. Класифікація державних позик. Методи погашення державного кредиту. Сутність спеціальних фондів. Класифікація спеціальних фондів.


Фінанси

Суть та об’єктивна необхідність фінансів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Етапи і методи фінансового планування. Принципи побудови фінансової системи України. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика.


^ Фінанси підприємств

Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого доходу. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування підприємств. Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами непрямих податків. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві збори і податки. Сутність і основи організації оборотних коштів. Необхідність та сутність нормування оборотних коштів. Сутність основних засобів та їх відтворення. Амортизація, методи її нарахування. Капітальні вкладення: сутність, принципи фінансування, структура, джерела фінансування. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Фінансова санація підприємств: економічний зміст, цілі, порядок проведення. Фінансова криза: фактори, наслідки, види, етапи розвитку. Санаційний аудит: цілі, джерела інформації, завдання, етапи та порядок проведення, складові. Розробка програми санації. Реструктуризація. Задоволення претензій кредиторів.


^ Бюджетна система

Сутність й функції державного бюджету. Завдання бюджетної політики. Класифікація бюджетного дефіциту. Бюджетний устрій України. Види бюджетного субсидіювання. Принципи побудови бюджетної системи. Состав і структура доходів бюджету. Видатки бюджету. Принципи побудови системи державних видатків. Принципи та форми бюджетного фінансування. Види видатків. дефіцит бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Видатки бюджету на економічну діяльність держави й науку. Критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки. Видатки бюджету на соціальний захист населення й соціальну сферу. Завдання соціальної політики. Основи кошторисного фінансування. Видатки бюджету на оборону, управління, обслуговування державного боргу.


^ Фінанси бюджетних установ

Сутність фінансів бюджетних установ. Правові основи діяльності бюджетних установ. Функції розпорядників бюджетних коштів та правові основи діяльності. Казначейська форма обслуговування бюджетних установ. Види власних надходжень. Класифікація надходжень бюджетних установ. Планування надходжень бюджетних установ. Видатки бюджетних установ. Сутність видатків бюджетних установ. Класифікація бюджетних установ. Нормативно-правове регулювання бюджетних установ. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи. Поняття і види кошторису. Порядок складання, розгляд і затвердження кошторису. Внесення змін в кошторис. Складання звітності про виконання кошторису.


Страхування

Система страхування. Загальна характеристика страхового ринку. Страхові компанії їх класифікація. Страхові об’єднання, структура. Сутність та цілі державного регулювання страхової діяльності. Органи надзору за страховою діяльністю, їх функції. Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Організаційні форми страхового фонду. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Категорії особистого страхування. Основні види страхування життя. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. Загальні положення щодо страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура страхування. Склад, структура та види майнового страхування. Оцінка вартості майна. Страхування наземного, повітряного та водного виду транспорту. Страхування фінансових ризиків. Страхування підприємницької діяльності. Страхування відповідальності. Сутність, види, форми перестрахування. Співстрахування. Страховий тариф та механізм його розрахунку. Доходи й видатки страхової компанії. Фінансовий результат страхової компанії.


^ Фінансовий аналіз

Сутність, зміст фінансового аналізу та його місце в системі економічних знань. Предмет, метод, об’єкти фінансового аналізу. Класифікація методів и процедур фінансового аналізу. Аналітична оцінка джерел фінансування. Аналіз власного капіталу. Аналіз позикових коштів (зобов’язань). Аналіз розміщення коштів в активах підприємства. Значення і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз утворення балансового прибутку. Загальний аналіз фінансових результатів. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. Аналіз розподілу балансового прибутку за напрямками використання. Оподаткування прибутку та аналіз чистого прибутку. Аналіз ефективності використання чистого прибутку. Аналіз показників рентабельності. Значення і завдання аналізу інвестицій. Загальний аналіз фінансових результатів. Аналіз грошових потоків, які створюються при здійсненні інвестицій. Сутність та види ліквідності підприємств. Фінансові аспекти ліквідності. Визначення ліквідності балансу підприємства.


^ Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Системна характеристика господарюючого суб’єкту як учасника ринкових відносин. Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм підприємства в системі управління фінансами. Звіт про власний капітал підприємства, його призначення та порядок складання. Звіт про рух грошових коштів. Зміст, значення та основні принципи формування дивідендної політики. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Спеціальні форми кредитування. Особливості державного кредитування підприємств та одержання державних гарантій. Система показників оцінки фінансового потенціалу. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства як основа фінансового потенціалу підприємства. Прогнозування фінансового потенціалу. Комплексна оцінка фінансового потенціалу суб’єкта господарювання.


^ Фінансовий контролінг суб’єктів господарювання

Сутність контролінгу і його складові. Модель концепції фінансового контролінга. Джерела і потоки інформації в системі контролінгу. Система показників інформаційного забезпечення управління фінансово-економічною діяльністю підприємства. Організаційні та функціональні обов’язки служби контролінгу. Система стратегічного інформаційного забезпечення. Планування як основа контролінга. Стратегічне й оперативне планування. Бюджетування і його основні принципи. Преваги і недоліки бюджетування. Параметри виникнення відхилень планових і фактичних величин. Параметри і критерії оцінки відхилень. Взаємозалежність відхилень та їх факторний аналіз.


^ Фінансовий ринок

Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку. Функції фінансового ринку. Роль фінансового ринку в економіці. Державне регулювання фінансового ринку. Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад, значення, система. Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. Значення фінансового посередництва. Роль комерційних банків як посередників. Організатори торгівлі цінними паперами. Фондові індекси і рейтинги. Органи контролю і нагляду на фінансовому ринку. Хеджування на фінансовому ринку. Похідні цінні папери на фінансовому ринку.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

  • історично-економічні передумови виникнення фінансів;

  • основні фінансові категорії;

  • державний бюджет: витрати, доходи і кредит;

  • суть і тенденції розвитку фінансових відносин та особливості їх функціонування у сфері державних, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання;

  • основи управління фінансами підприємства;

  • галузі реального й портфельного інвестування;

  • системи оброблення фінансової інформації;

  • методології розв’язання задач фінансової діяльності в установах різного типу;

  • фінансові відносини суб’єктів господарювання;

  • формування фінансових ресурсів;

  • фінансове планування та прогнозування;

  • організацію фінансової діяльності підприємства;

  • методи й методики фінансового аналізу;

  • оцінку ефективності дивідендної політики;

  • особливості проведення реорганізації підприємств;

  • переваги та недоліки різних форм залучення позикового капіталу;

  • заходи спрямовані направлені на забезпечення безперервного процесу контролю витрат і їх зниження;

  • основні етапи планування й бюджетування в системі фінансового контролінгу;

  • функціонування інструментів (цінних паперів) фінансового ринку;

  • обіг цінних паперів;

  • види, форми страхування та страхові послуги;

  • фінансування, планування витрат, оподаткування бюджетних установ;

  • міжнародні валютні системи;

  • міжнародні фінансові розрахунки;

  • аспекти науково-дослідницької діяльності;

 • уміти:

  • об’єктивно оцінювати закономірності розвитку фінансових відносин;

  • регулювати вплив фінансів на суспільний розвиток;

  • оцінювати ефективність інвестиційних проектів;

  • автоматизовано обробляти фінансову інформацію;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення у фінансовій сфері;

  • прогнозувати фінансовий стан підприємства;

  • оцінювати структуру й середньозважену вартість капіталу;

  • проводити системний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів;

  • проводити міжнародні фінансові розрахунки та розрахунок платіжного балансу.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010.

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010.

 3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 14.05.1992.

 4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010.

 5. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000.

 6. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000.

 7. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998.

 8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки» від 19.06.2003.

 9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.

 10. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991.

 11. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997.

 12. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997.

 13. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994.

 14. Постанова Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті» від 05.12.01.

 15. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Знання-Прес, 2009. – 300 с.

 16. Алєксєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч. посібник для студ. 4 курсу спец. 7.050104 «Фінанси» базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 204 с.

 17. Аніловська Г.Я., Мицак О.В., Вус М.Л., Стоколоса Т.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. для студ. спец. 6.050104 «Фінанси» / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. – Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008. – 327 с.

 18. Аранчій В.І., Краснікова О.М., Черненко Л.В. Фінанси: навч. посібник / Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава: [РВВ ПДАА], 2009. – 216 с.

 19. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

 20. Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Соціальне страхування. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с.

 21. Білик М.Д., Павлоська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

 22. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Ніка-Центр: Эльга, 1999.

 23. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В. Фінансовий ринок: навч. посібник / Харківський національний економічний ун- т. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 432 с.

 24. Булгакова С.О., Барановська В.Г., Єрмошенко Л.В., Колодій О.Т., Кукурудз О.М. Державні фінанси [Електронний ресурс]: інтегрований навчально-атестаційний косплекс. – К.: «АВТ лтд.», 2008.

 25. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. для студ. екон. спец.. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

 26. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2007. – 328 c.

 27. Джеймс С. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ./ М.: Вильямс, 2010. – 1232 с.

 28. Грідасов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 (1, 2, 3, 4).

 29. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. – Тернопіль. Економічна думка. – 2007. – 229 с.

 30. Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології. – К.: Знання, 2009. – 319 с.

 31. Калінеску Т.В., Костирко Л.А., Загірняк Д.М., Антіпов О.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2008. – 343 с.

 32. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит». – Суми: Університетська книга, 2008. – 224 c.

 33. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X.: Фактор, 2008. – 336 с.

 34. Костирко Л.А. Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація. Монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 560 с.

 35. Костирко Л.А., Білоусова Л.І., Мельник Г.Г. та інші Фінансова діяльність бюджетних установ: навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с.

 36. Костирко Л.А., Чиж В.І., Разумцев В.В. Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів: монографія / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2009. – 292 с.

 37. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – X.: Фактор, 2007 – 784 с.

 38. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: СНУ, 2007. – 224 c.

 39. Костирко Р.О., Щеголькова С.В. Організація внутрішнього контролю в управління витратами машинобудівного підприємства: монографія / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 296 с.

 40. Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною ред. О.Д. Василика. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

 41. Лубенченко О.Е., Акаєва Н.В., Чабаненко І.Л. Фінансовий контролінг суб’єктів господарювання: навч. посіб. / О.Е. Лубенченко, Н.В. Акмаєва, І.Л. Чабаненко; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 116 с.

 42. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 304 с.

 43. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 240 с.

 44. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф., Алексеєнко М.Д., Івасів І.Б., Коряк. А.М. Банківські операції: підручник / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана» / А.М. Мороз (заг. ред.). – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 45. Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Тернопільський національний економічний ун-т. – Т.: ТНЕУ, 2009. – 232 с.: табл. – Бібліогр.: с. 227-231.

 46. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 768 с.

 47. Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Ставерська Т.О., Фадєєва Г.М. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 567 c.

 48. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / А.М. Поддєрьогін (наук.ред.). – 6. вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 49. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К.: ЦУЛ, 2007. – 208 с.

 50. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – КНЕУ, 2001. – 420 с.

 51. Слав’юк Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. – К.: УБС НБУ, 2007. – 550 c. – Бібліогр.: с. 477-480.

 52. Суторміна В.М., Дегтярьова Н.В. Фінансовий ринок: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана» – Вид. 2-ге – К.: КНЕУ, 2008.

 53. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2004.

 54. Терещенко О.О., Невмержицький Я.І., Куліш А.П., Терещенко С.І., Галака О.П. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О.О. Терещенко (ред.). – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

 55. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. «Фінанси і кредит» / Ю.М. Тютюнник; Полтав. держ. агр. акад. – Полтава, 2009. – 406 с.

 56. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. / М.А. Поукока и А.Х. Тейлора. – М.: ИНФРА. – 1996. – 480 с.

 57. Філімоненков О.С., Дема Д.І. Фінанси підприємств: підруч. / О.С. Філімоненко (заг. ред.). – К.: Алерта, 2009. – 496 с.

 58. Фінанси: Навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 247 с.

 59. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 60. Хобота В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене.-Донецк: ДВНЗ «ДонГУ», 2009. – 448 с.

 61. Циба Т.Є., Саленко О.Ф., Загірняк Д.М., Сокур М.І. Фінансова складова корпоративного управління: навч. посіб.. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. – 204 c.

 62. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

 63. Шеремет А.Д., Нагашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999.

 64. Юрій С.І., Шаваріна М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2004. – 464 с.

 65. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2004. – 400 с.

 66. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 «Фінанси», базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 308 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді.

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу.

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

Таблиця 1

^ Рівень
підготовки


Вимоги рівня підготовки згідно
критеріям оцінювання


Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти
бальною системою


1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯФахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі тестування.

 • Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до тесту ухвалюється рішення атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

 • Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

 • Результати тестування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Тестове завдання».

 • Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.
Голова фахової атестаційної комісіїН.Д. Свірідова

Завідувач кафедри

Л.А. КостиркоСхожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Транспортні технології»...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Механіка суцільних середовищ»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Механіка», забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи