Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Скачати 111.78 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Дата12.05.2013
Розмір111.78 Kb.
ТипПояснювальна записка

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор О.Л. Голубенко

«___» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність

«Економіка довкілля і природних ресурсів»

кваліфікаційний рівень «Магістр»


Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку проведення», «Критеріїв оцінок»


Луганськ – 2013

Програма фахових вступних випробувань


Інформатика та комп’ютерна техніка. Опис комп’ютерної периферії. Поняття про алгоритмічні мови. Етапи рішення задачі на ЄОМ: Постановка, формалізація, розробка методу та алгоритму, розробка програми, тестування. Алгоритми лінійної та розгалуженої структури. Поняття операційної системи (ОС) і програмно-математичного забезпечення. Файл – основний елемент роботи ОС. Поняття алгоритмічної мови, її основні компоненти. Константи та змінні. Типи даних. Арифметичні оператори та вбудовані функції. Оператори управління (безумовні, умовні. Алгоритми циклічної структури. Елементарні методи проектування. Стеки та черги. Поняття про рекурсію. Сортування та злиття. Складні структури даних. Багатовимірні масиви. Поняття про дерева. Графи та їх представлення. Пошук в лінійних списках. Навички роботи з об'єктами Corel Draw. Редагування геометричної форми об'єктів. Створення й редагування контурів. Робота з кольорами.

^ Математичні методи дослідження операцій. Загальна постановка задачі дослідження операцій. Приклади задач дослідження операцій. Класифікація задач дослідження операцій. Задачі лінійного програмування. Задачі цілочисельного програмування. Приклади задач цілочисельного програмування. Методи рішення. Задачі з булевими змінними. Задачі нелінійного програмування. Моделі динамічного програмування. Моделі мережного планування і управління

^ Математичні основи кібернетики. Основні поняття математичної статистики. Опис завдань математичної статистики. Вибірка. Генеральна сукупність. Статистичний ряд. Варіаційний ряд. Оцінки параметрів випадкових величин. Інтервальне оцінювання. Методи розрахунку зведених характеристик виборки. Коефіцієнт кореляції і його властивості. Регресійний аналіз. Перевірка статистичних гіпотез. Часові ряди і стохастичні процеси. Моделювання випадкових величин. Кореляційна теорія випадкових величин. Стаціонарні випадкові функції. Методи інтерполяції. Апроксимація експериментальних даних. Чисельне інтегрування. Пошук коренів трансцендентних рівнянь. Чисельне вирішення задачі Коші.

^ Теорія управління. Основні поняття теорії управління, аналіз та характеристики систем керування, керованість, спостережність.

Дискретна математика. Поняття множин і операцій над ними. Відповідності. Відображення і функції. Відносини. Математична логіка. Складання висловлень і проблеми встановлення істинності. Логічні функції. Алгебра формул. Повні системи функцій. Базиси. Теорема Поста. Мінімізація в класі ДНФ. Застосування алгебри логіки. Комбінаторний аналіз. Основні поняття і визначення теорії графів. Шляхи, ланцюги, цикли, маршрути. Матричне представлення графів. Задачі пошуку шляхів (маршрутів у графі). Задачі про найкоротші шляхи. Дерева і задачі на деревах. Мережі. Потоки в мережах, розрізи мережі.

Основи екології. Особливості взаємодії суспільства і природного середовища. Економічні механізми раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Природні умови та ресурси як фактор економічного розвитку. Економічне оцінювання природних ресурсів. Еколого-економічні аспекти використання і охорони відновлювальних природних ресурсів. Еколого-економічні аспекти використання і охорони невідновлювальних природних ресурсів. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

^ Моделювання економіки. Статичні моделі макроекономіки, виробнича функція, лінійні моделі Леонт’єва. Динамічні моделі на базі виробничих функцій та моделі Леонт’єва, Неймана проблеми стійкості, керованості систем. Моделі виробника та споживача, їх взаємодія на ринку товарів, моделі мікроекономіки. Державне регулювання економіки.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспитів повинен:


Знати:

- принцип роботи та загальний устрій ЕОМ

- будь-яку алгоритмічну мову

- реляційну модель даних і методи проектування та побудови БД

- топології комп’ютерних мереж, їх архітектуру

- програмне забезпечення для створення геометричних об’єктів та методів рішення проблем комп’ютерної графіки

- елементи теорії множин, алгебри логіки, комбінаторики та теорії графів

- сучасні методи чисельних рішень задач математичного програмування та інших задач чисельних аналізу

- основні положення теорії управління та методів оптимального управління системами

- методи постановки та вирішення задач дослідження операцій

- методологію системного підходу при дослідженні складних систем

- теорію ймовірностей, ймовірнісних процесів та основні та основні методи математичної статистики

- методи моделювання економіки

- основи теорії ігор, ризиків


Уміти:

- організовувати роботу комп’ютера як в локальній, так і глобальній мережі

- виконувати аналіз і проектування комп’ютерних мереж

- контролювати та забезпечувати інформаційну безпеку

- використовувати програмні пакети для комп’ютерної графіки

- вирішувати задачі з теорії множин, алгебри логіки та теорії графів.

- вирішувати задачі математичного програмування

- вирішувати задачі оптимального управління для систем різного типу

- застосовувати ідеї імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- використовувати ймовірності методи в дослідженні систем і методи математичної статистики

Література

1. Пол Сана и др. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: BHV – Сакнкт-Петербург. 1999. – 704 с., ил.

2. Кузьменко В.Г. VBA 2000 – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 408 с.: ил.

3. Техника программирования: Учеб. пособие/ В.С. Проценко, П.И. Чаленко, Р.А. Сорока. – К.: Віща шк., 1990. – 183 с.: ил.

4. Брябкин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. –М. Наука, 1989. – 272с.

5. Мюллер Дж., Нортон П.. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. : БИНОМ, 1998 . 784с.

6. Гради Буч. Объектно ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – М.: БИНОМ, 1999 -560 с.

7. Вентцель Е. С., Овчаров. Прикладные задачи теории вероятностей. М. Финансы и статистика, 1983.

8. Коршунов. Математические основы кибернетики.

9. Ивченко, Медведев. Математическая статистика.

10. Ширяев. Вероятность. М., Наука, 1982.

11. Гмурман В. Е.. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

12. Черняк І. О., Обушна О. М., Ставицький А. В. Теорія ймовірностей та математична статистика.

13. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика.

14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. /В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 672 с.: ил.

15. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. К.: Юниор, 1999. – 544 с., ил.

16. Блэк Ю., Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы., - М.: Мир. 1990.

17. Адрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. "Шпионские штучки" и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. – Спб.: "Лань", 1996. – 272 с.

18. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей. Толковый словарь. – М.: Финансы и статистика, 1990.

19. Блек Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. – М.: Мир, 1990

20. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. М: Бином, 1995.

21. Джейсон Мейнджер. Java Script: основы программирования: Пер. с англ.- К.: Издательская группа BVH, 1997. – 512 с.

22. Нессер Д.Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. – К.:"диалектика", 1996. – 384 с.

23. Стен Натт. Мир компьютерных сетей. : Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288с.

24. Ситник В.Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1998. – 192 с.

25. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. Киев- «Выща школа»,1991г.-270с.

26. Н. Николь. Р. Альбрехт Excel 5.0, Электронные таблицы, М, ЭКОМ. 1994.384с.

27. Уве Шаффнайстер. Виктор Пасько Word 6.0 для Windows в бюро Киев. BHV, 1995.387с.

28. В. В. Альдыв, Н.А. Гершгорн Вычислительные задачи да персональном компьютере» Киев, Техника, 1991г.. 248с.

29. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьтерное моделирование экономики.

30. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. _-365с.

31. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MatLab. –425с.

32. Івченко, Медведєв. Математична статистика.

33. Ширяев. Вероятность. М., Наука 1982

34. Вентцель Е.С., Овчаров. Прикладні задачі теорії вероятностей. М. Фінанси і статистика , 1983.

35. Экономическая кибернетика: Учебное пособие/Под редакцией проф.. Ю.Г. Лысенко.-Донецк: ДонНУ, 1999.-397с.

36. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике: Учебник. - М: МГУ, 1997.-368с.

37. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. - М.:Юнити, 1998-240с.

38. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: - Учебно-практическое пособие.-М.: Издательство УРАО, 1998.-160с.

39. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник.-М.: ИНФРА, 1998.-464с.

40. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.-М.: Издательство «Дело и сервис», 1998.-176 с.

41. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и природных ресурсов. СПб, 2000

42. Эндрес А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. СПб: Питер, 2004.

Порядок проведення випробувань


Вступні випробування за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Кожен білет містить 2 теоретичних питання і одну задачу.

Випробування проводяться у письмовій формі.

Для підготовки відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування у приймальній комісії. На підготовку відповіді виділяється півтори години.

Перевірку відповідей проводить комісія з урахуванням критеріїв, зазначених нижче.

Результат випробування проставляється в екзаменаційні листи в день випробування.

^ Критерії оцінок знань та практичних умінь студентів

Рівень


компетенції


Критерій рівня компетенції студента


Відповідність знань та умінь студента критерію рівня компетенції

Бал за системою:


12-ти

бальна


4-ри

бальна
ECTS

1

2

3

4

5

6Високий

Студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.
^

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію12


5


A

Компетентність на рівні вимог даного критерію11


5


A

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня


10


5


BСередній

Студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач
^

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію, але нижче попереднього9


4


B

Компетентність на рівні вимог даного критерію, але


8


4


C

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня


7


4


CДостатній

Студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривко володіє уміннями та навичками при виконанні практичних задач
^

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію, але нижче попереднього6


3


D

Компетентність на рівні вимог даного критерію


5


3


D

Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня


4


3


EНизький

Студент не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Компетентність

недостатня

Потрібна додаткова навчальна робота з дисципліни


3


2


E

Потрібна велика додаткова навчальна робота з дисципліни


2


2


FX

Потрібний повторний курс вивчення дисципліни


1


2


FXКомпетентність з даної навчальної дисципліни практично відсутня


0


 


FГолова атестаційної комісії проф. Рамазанов С. К.Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПрограма фахових вступних випробувань
«Специфічні категорії» спеціальність «Економіка довкілля та природних ресурсів» проводяться з метою визначення можливості вступників...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи