Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму icon

Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму
Скачати 234.07 Kb.
НазваАналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму
Дата13.02.2014
Розмір234.07 Kb.
ТипАналітична довідка
1. /dodatok.docАналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму

Додаток 1

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2013 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:

Категорії

робіт

2010

2011

2012

2013

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

Прикладні

Госпдоговірні

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ІІ. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)ІІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

Статті, прийняті редакцією до друку

1

2


ІV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009


2010


2011


2012


2013V. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва
VI. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

VIІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

VIII. Відомості про патентно-ліцензійну діяльність

Навести дані про подачу заявок та отримані патенти на винаходи та корисні моделі.


з/п

Автори

Назва винаходу (корисної моделі)

Стан об’єкту інтелектуальної власності (заявка чи патент)

1


2IХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

Вартість,

тис. гривень

1

2

3

4

Керівник наукового підрозділу ___________________

(ПІБ, підпис)

Додаток 2

Форма

Опис найбільш ефективної розробки

(не більше однієї сторінки)

Назва розробки

Автори


Основні характеристики, суть розробки

Патенто-, конкурентоспроможні результати


Порівняння із світовими аналогами

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Стан готовності розробок


Результати впровадження

Адреса:

Тline 8line 9line 10елефон: , Факс: , E-mail:


Проректор із наукової роботи ____________________


Додаток 4


Форма

Секція (згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2012 № 1339)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України


АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: фундаментальне дослідження)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. гривень.

8. Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Номер етапу

Назва етапу

згідно з технічним завданням

Заплановані

результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


3.


10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в даній галузі (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

12. Практична цінність результатів НДР (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість тощо) (до 30 рядків тексту).

13. Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР).

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи


з/пКритеріїЗаплановано

(відповідно

до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%

1.

Публікації колективу виконавців НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.


2.

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.


3.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які створено за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.


4.

Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР)

16. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР __________________________________________________________________

17. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботиКерівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МППроректор із наукової роботи ____________

Додаток 5

Форма


Секція (згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2012 № 1339)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України


АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. грн.

8. Короткий зміст запиту ( до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Номер етапу

Назва етапу згідно з технічним завданням.

Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


3.


10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів, необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту)

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР)


14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
Показники

Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.
Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.
Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

16. Використання результатів НДР в промисловості (інших галузях) (до 30 рядків):

- проведено промислові випробування;

- виготовлено експериментальний зразок;

- впроваджено результати (укладено госпдоговір або продано ліцензію – вказати обсяг договору, замовника, терміни виконання).

17. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР

18. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботи


Керівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МППроректор із наукової роботи ___________


Додаток № 3

ІНФОРМАЦІЯ

кафедри __________________________________

за результатами наукової діяльності студентів та молодих вчених за 2013 рік


1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб ____.

2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР, усього осіб ____

З них:

- з оплатою із загального фонду бюджету ____;

- з оплатою за господарчими договорами ____.

3. Університетська наукова конференція студентів

Кількість доповідей

Кількість студентів-доповідачів4. Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді

4.1. Вузівський етап

Найменування навчальних дисциплін

Кількість студентів-учасників

Предметні олімпіади
Олімпіади за спеціальностями
4.2. Всеукраїнський етап

Найменування

Кількість студентів-учасників

Переможці

(І-ІІІ місця), рік, місяць проведення

Предметні олімпіадиОлімпіади за спеціальностями5. Всеукраїнські та міжнародні конференції у 2013 р.

№ п/п

Студент, П.І.Б., група

Місце проведення, дата

Отримані результати, місце, дипломи, грамоти

(тільки І-ІІІ місця)


6. Конкурси наукових робіт студентів за 2013 рік

№ п/п

Студент. П.І.Б., група

Місце проведення конкурсу, дата

Отримані результати, місце, нагороди

(І-ІІІ місця)7. Наукові публікації студентів:

- кількість опублікованих статей за участю студентів, усього ____

з них самостійно ______;

- кількість опублікованих тез за участю студентів, усього ____

з них самостійно ______;

8. Перелік гуртків, студентських конструкторських бюро, та інших форм організації НДРС:

№ п/п

Назва

Керівник(и)

Дні тижня, час та місце роботи

Кількість студентів, що постійно беруть участь у роботі


Завідувач кафедрою ____________________________________________

Відповідальний за організацію НДРС на кафедрі _________________________________

Телефон ______________

Додаток № 6

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 12.10.2010 № 2519-17

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки


Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року


Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року:


1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;


2) інформаційні та комунікаційні технології;


3) енергетика та енергоефективність;


4) раціональне природокористування;


5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;


6) нові речовини і матеріали.


Додаток 7

до ТЗ на НДР


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НДР

______________Ю.І. Осенін

“____”_________20__ р.

Протокол №


приймання результатів закінченої держбюджетної НДР

(прикладні, фундаментальні) по темі № ____________________

_______________________________________________________

(найменування НДР, прізвище наукового керівника)


КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

ГОЛОВИ (прізвище, ініціали, посада, місце роботи, вчена ступінь) та ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ (прізвище, ініціали, посада, місце роботи, вчена ступінь).


призначена наказом по факультету № ...... від ..................р.


розглянула результати закінченої НДР.


Термін виконання роботи по плану ___________________________.


2. КОМІСІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ (ТЗ, звіт, макети, дослідний зразок та т.п.)


3. КОМІСІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО, що після виконання роботи одержано такі результати:

3.1. ____________ (конкретні результати НДР докладно обсягом 1,2 сторінки).

Зміст та отримані результати виконаної роботи відповідають (не відповідають) вимогам ТЗ.


3.2. Науково-технічний рівень виконаної роботи відповідає (вказати якому рівню:

відповідає або перевищує світовий,


перевищує кращі вітчизняні зразки,


розробка на рівні показників існуючого виробництва, докладно викласти суть новизни.


3.3. ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ:


 1. Виконання за її тематикою кандидатських або докторських дисертацій.

 2. Наявність публікацій (конкретно яких) або участь у конференціях.

 3. Залучення студентів до її виконання.

 4. Передбачення подальшого її використання або впровадження.


4. ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:


  1. Науково-дослідну роботу, виконану по темі № _______ (найменування НДР) вважати (закінченою та прийнятою, незакінченою.

  2. Пропонується (рекомендації про подальше використання результатів).

  3. Рекомендоване місце впровадження (використання), сфера застосування.Голова комісії (підпис та його розшифрування)


Члени комісії (підпис та його розшифрування)

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Авіатехніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна техніка

Схожі:

Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconФормування продуктової стратегії підприємства Постановка задачі
Продукція підприємства має споживачів в Україні, країнах снд а також у країнах Західної Європи. Обсяг реалізації продукції в грошових...
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconАналітична довідка за останні чотири роки (2010-2013 рр.)); Відповідальний за виконання
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше...
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconЩо використовуються в академічних дослідженнях в останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу»
В останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу», «інституційні репозиторії», «вебометричний рейтинг вузу» і т п все...
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconОцінка роботи
Брати до уваги середню кількість годин із загальної суми (за останні 3 навч роки), поділеної на 3
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconОцінка роботи
Брати до уваги середню кількість годин із загальної суми (за останні 3 навч роки), поділеної на 3
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconДодаток 3 оцінка роботи асистента кафедри
Брати до уваги середню кількість годин із загальної суми( за останні 3 навч роки), поділеної на 3
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconДодаток 3 оцінка роботи асистента кафедри
Брати до уваги середню кількість годин із загальної суми( за останні 3 навч роки), поділеної на 3
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconНаукові публікації
В останні два роки своєї творчості, вже після захисту дисертації, автор активно працював з тематикою раритетної фауни Луганщини (комахоїдні,...
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconЕкспліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В останні роки з'являється чимало робіт, які присвячені особливостям дискурсу мовної особистості та дослідженню їх залежності від...
Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму iconСифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З
Лор- хвороб та інших, а також у практичній діяльності лікарів багатьох фахів. Особливо важливе значення має вивчання морфології та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи