Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 131.2 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата29.08.2012
Розмір131.2 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НПУ імені М.П.Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління


„ЗАТВЕРДЖЕНО” „РЕКОМЕНДОВАНО”

на засіданні приймальної комісії Вченою радою

НПУ ім. М.П. Драгоманова Інституту соціальної роботи та управління

протокол № __ від "___"______р. протокол № 5 від "26" січня 2011р.

Голова приймальної комісії Голова Вченої ради

________________В.П. Андрущенко ________________ А.О.Ярошенко


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „ Бакалавр ”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „ Молодший спеціаліст ”


напрям підготовки 0101 Педагогіка

спеціальність 6.010106 Соціальна педагогіка


Київ 2011

Пояснювальна записка

Процеси суспільно-економічних трансформацій в Україні визначають зміну пріоритетів державної соціальної політики, що, в свою чергу, обумовлює розвиток соціальної педагогіки як теорії та професійної діяльності. На сьогоднішній день постає необхідність підготовки фахівців соціально-педагогічної роботи, що працюють як в освітній так і соціальній сфері.

З огляду на трансформацію ступеневої підготовки фахівця в умовах вищого навчального закладу особливого значення набуває розробка теоретичних основ підготовки бакалаврів спеціальності “Соціальна педагогіка”.

Програма вступних екзаменів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» передбачає виявлення рівня готовності сучасного фахівця соціальної сфери до: визначення ефективних умов соціалізації особистості в сучасному суспільстві; вивчення дiї об’єктивних і суб’єктивних факторiв соцiального середовища, характеру їх впливу на формування особистостi; дослiдження закономiрностей та перспектив соцiальної взаємодiї особистостi та середовища; розробки механiзмiв регулювання та корекцiї вiдносин особистостi та суспiльства.

Майбутні бакалаври мають виявити знання: сутності соціальної педагогіки як науки; принципів та методів соціально педагогічної діяльності; особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах; попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість; характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; можливостей та умов ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціально-педагогічної роботі .

Абітурієнти мають виявити такі вміння: аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості; диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи; будувати стратегію соціально-педагогічної роботи спрямовану на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізації зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення власних проблем .

Програма містить у собі один модуль: І – «Соціальна педагогіка» ( 14 тем).

Білети вступних екзаменів передбачають три питання. Пропонується така система оцінювання. Максимальна оцінка – 200 балів. З них:

1 питання – максимально 60 балів

2 питання – максимально 60 балів

3 питання – максимально 80 балів

Відповідно:0 – 123 «незадовільно»; 124 – 150 «задовільно»;

151-175 «добре»; 176-200 «відмінно»

І. Соціальна педагогіка

Тема 1. Предмет та завдання соціальної педагогіки


Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук.


^ Тема 2. Становлення та розвиток соціально-педагогічної практики

Князь Володимир як засновник системи соціальної опіки. “Руська правда” Ярослава Мудрого – прообраз сучасних соціальних програм. Питання соціальної підтримки в “Духовній” Володимира Мономаха. Традиції соціальної підтримки населення за часів козацтва. Соціально-благодійна діяльність українських братств. Сільська громада як осередок соціального захисту нужденних. Особливості соціальної підтримки населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст. Соціально-педагогічна діяльність у 20-30 роки XX ст. Характеристика соціально-педагогічної практики наприкінці ХХ початку ХХІ століття.


^ Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Соціалізація – базова категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання як складової соціалізації особистості. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її різновиди.

Структура соціально-педагогічної діяльності. Характеристика її суб’єктів та об’єктів. Поняття принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Функції соціально-педагогічної роботи соціального педагога.


^ Тема 4. Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної діяльності

Законодавча база України щодо забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Характеристика прав дитини. Основні напрямки соціально-правової діяльності фахівців в українському суспільстві. Діяльність соціального педагога щодо захисту прав дітей та молоді.


^ Тема 5. Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості

Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючи функції сім’ї. Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


^ Тема 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія дитячої інвалідності. Причини відхилень у здоров’ї. Зміст та напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.


^ Тема 7. Девіантна поведінка дітей та молоді

Поняття девіантної поведінки. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в поведінці неповнолітніх. Поняття „важковиховуваний” в соціальній педагогіці. Види делінквентної поведінки. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Поняття наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності. Ознаки узалежненої поведінки. Стадії наркотичної залежності. Характеристика суїцидальної поведінки.


^ Тема 8. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

в зарубіжних країнах

Історичні та соціокультурні засади розвитку соціальної роботи за рубежем. Соціально-педагогічна допомога дітям та молоддю за кордоном. Виникнення та розвиток соціальної педагогіки в Німеччині.

Розвиток соціально-педагогічної роботи у Великобританії: традиції та сучасні підходи. Особливості допомоги дітям та молоді в сучасній Великобританії. Соціальна опіка дітей у Великобританії.

Основні аспекти соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у США та Канаді.

^
Тема 9. Технології соціально-педагогічної роботи: сутність та специфіка

Поняття технологій соціально-педагогічної роботи. Особливості технології соціально-педагогічної роботи. Основні складові соціально-педагогічних технологій: соціально-психологічні, соціально-медичні і безпосередньо соціально-педагогічні технології. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 10. Методи соціально-педагогічної роботи.

Методи соціально-педагогічної діяльності. Психологічні методи в практиці соціально-педагогічної роботи (психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, психотерапія). Соціологічні методи ( аналіз соціуму, моніторинг, фокус-група). Педагогічні методи (методи педагогічної діагностики, методи навчання, методи виховання). Методи соціально-педагогічної діяльності. Метод „рівний-рівному”. Метод соціальної вуличної роботи.


^ Тема 11. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи

Поняття “форми соціально-педагогічної роботи”. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи. Специфіка використання форм соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів. Індивідуальні, групові та масові форми соціально-педагогічної роботи. Особливості їх використання в практиці соціально-педагогічної роботи, специфіка застосування в роботі з різними групами клієнтів.


^ Тема 12. Педагогічні методи в соціально-педагогічній роботі

Методи переконання. Соціально-педагогічні умови успішного використання переконання. Метод навіювання та прийоми його застосування. Приклад в системі формування свідомості клієнтів соціально-педагогічної роботи. Форми застосування методів формування свідомості. Характеристика методів стимулювання. Характеристика і значення методів організації діяльності. Особливості використання ігрових технік в соціально-педагогічній роботі. Психолого-педагогічні умови застосування гри в соціально-педагогічній роботі.


^ Тема 13. Технології соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів

Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічні паспортизація сім’ї.

Технологічні основи здійснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями.

Технології виявлення, діагностики обдарованості. Соціально-педагогічні установи, що працюють з обдарованою молоддю. Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях.


^ Тема 14. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльності

Технологічні аспекти формування та розвитку волонтерського руху в умовах сьогодення. Характеристика соціальних програм, проектів та акцій у яких беруть участь волонтери. Діяльність волонтерів в системі формування здорового способу життя. Робота волонтерів з клієнтами з обмеженими можливостями


Література

 1. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию. – М.,2006.

 2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики. Учеб. пособие. – М.,2005.

 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. – К.,2008.

 4. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. – К.: Наук. світ, 2006.

 5. Вайнола Р.Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник/ За ред проф. С.О.Сисоєвої − К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с.

 6. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций. – М., 1999.

 1. Капська А.Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2011. – 448 с.

 2. Ковчина І.М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: Логос, 2001. – 96 с.

 3. Клейберг Ю. А.Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. – М.,2001.

 4. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі” / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К., 2006.

 5. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К., 2001.

 6. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К., 1998.

 7. Макаренко А. С. Педагогічна поема. – К., 1986.

 8. Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічні аспекти профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К., 2000.

 9. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М., 2003.

 10. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. – М., 2001.

 11. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / За ред А.Й.Капської. – К, 2003.

 12. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М., 1999.

 13. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов /Под ред. В. А. Сластенина. – М., 1999.

 14. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.

 15. Никитина Л.Е.Социальный педагог в школе. – М,2003.

 16. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей /Н.И.Никитина, М.Ф.Глухова. – М.: , 2005.

 17. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001.

 18. Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / За заг. ред.А.Й.Капської. – К.,2003.

 19. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх: збірка інформаційних, методичних, ілюстративних матеріалів для спеціалістів / за заг. ред Т.В. Журавель, Т.Л.Лях. – К., 2004.

 20. Робота з дитиною в прийомній сім’ї. Методичний посібник. – К.,2003.

 21. Словарь по социальной педагогике /Авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – М.,2002.

 22. Соціально-економічні причини насильства в сім’ї в Україні. – К.,2004.

 23. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие/ Л.Я.Олифиренко, Т.И.Шульга,И.Ф.Дементьева. – М.,2002.

 24. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М. А. Галагузовой. – М., 2000.

 25. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В. А. Никитина. – М., 2000.

 26. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред А.Й.Капської. – К.,2006.

 27. Соціальна педагогіка: теорія та технології. Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2006.

 28. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 208.

36. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А. Й. Капської. - Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с.

 1. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями. Методичні рекомендації /Авт.-упорядники Безпалько О.В., Губарева Т. Г. – К., 2002.

 2. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями. / За ред А.Й. Капської. – К.,2003.

 3. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.- метод. комплекс / За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В. Петрочко. – К., 2006.

 4. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А. Й. Капської. – К., 2001.

 5. Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. – К., 2000.

 6. Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім’ї. – К., 2001.

 7. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. – К., 2002.

 8. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие / Под ред. А.В.Мудрика. – М., 2004.

 9. Шацкий С.Т. Избранные произведения в 2т. – М.,1986.

 10. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. – Спб, 2004.КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів

Інституту соціальної роботи та управління

на вступному фаховому випробовуванні з «Соціальної педагогіки»

Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповідей абітурієнта


На питання теоретичного змісту

На питання практичного змісту

Низький

100—123 бали

Абітурієнт виявив поверхові, фрагментарні теоретичні знання та необізнаність щодо теоретичних засад соціальної педагогіки; принципів та методів соціально- педагогічної діяльності; соціалізації особистості в різних соціумах;

Абітурієнт не здатний розв’язати практичні завдання щодо визначення особливостей, умов реалізації форм та методів соціально-педагогічної роботи; виявив невміння чітко визначити мету, розробити та реалізувати план відповіді щодо надання соціальної допомоги.

Задовільний

124—150 балів

Абітурієнт виявив теоретичну підготовку з програмного матеріалу щодо сутності, специфіки соціально-педагогічної діяльності на середньому рівні. Певним чином виявив вміння викласти окремі положення теорії соціальної педагогіки, логічно розмірковує , дає вірні, проте неповні твердження щодо структури надання соціальної допомоги

У процесі розв’язання практичного завдання абітурієнт демонструє недостатню здатність до вирішення визначеної соціально-педагогічної проблеми, недостатнє володіння певними методами роботи, ситуативні можливості щодо розробки організаційних форм соціально-педагогічної роботи і часткову спроможність до оцінки результату власної діяльності.

Достатній

151—175 бали

Абітурієнт виявив достатній рівень теоретичної підготовки з програмного матеріалу, вміння послідовно його викласти. На високому рівні сформовані знання теоретичних засад соціальної педагогіки; принципів та методів соціально- педагогічної діяльності; соціалізації особистості в різних соціумах;

У процесі розв’язання практичного завдання абітуріент продемонстрував достатній рівень сформованості практичних умінь розв’язання соціально-педагогічної проблеми, володіння певними методами роботи. Виявляє достатні вміння розробки організаційних форм соціально-педагогічної роботи і часткову спроможність до оцінки результату власної діяльності.

Високий

176—200 балів

Абітурієнт виявив високий рівень теоретичної підготовки, ґрунтовні знання щодо сутності соціальної педагогіки як науки; принципів та методів соціально педагогічної діяльності; особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах; попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість; характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; уміння логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал, робити висновки.

У процесі виконання практичних завдань абітурієнт виявив високий рівень вмінь диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи; будувати стратегію соціально-педагогічної роботи спрямовану на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізації зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення власних проблем.Голова фахової атестаційної комісії ________________________ А.О.Ярошенко

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи