До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р icon

До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р
Скачати 95.43 Kb.
НазваДо 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р
Дата10.09.2012
Розмір95.43 Kb.
ТипКонкурсПро проведення

внутрішнього відбору проектів

для участі у конкурсі на 2012 рік

за рахунок загального фонду

(2201020, 2201040)


Для проведення попереднього відбору проектів для участі у конкурсі фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік (дальше Конкурс)


пропоную:


 1. Завідувачам кафедр:

  1. Проаналізувати тематику НДР кафедри та розглянути доцільність подачі проектів наукових колективів, очолюваних провідними науковцями (з числа докторів наук, професорів) для участі в Конкурсі.

  2. Для рекомендованих кафедрою проектів організувати підготовку Запитів за формою, наведеною у Додатках 1а та 1б. (Форма запиту розміщена на сайті

http: //nauka.lp.edu.ua/)

  1. До 22 лютого 2011 р. подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту.2. Директорам навчально-наукових інститутів:


2.1. До 25 лютого 2011р. подати пропозиції вченому секретареві НДЧ (к.344 гол. корпусу) щодо складу експертних комісій для розгляду наукових проектів у кількості, не меншій, ніж 3 особи.

  1. До 11 березня 2011р. організувати і розглянути на засіданнях вченої ради інституту із залученням експертної комісії комп’ютерні презентації наукових проектів досліджень і розробок, що пропонуватимуться для участі у конкурсі МОНМС України.

  2. При розгляді Запитів керуватись «Тимчасовим положенням про конкурс…», віддавати перевагу комплексним дослідженням, які відповідають пріоритетним напрямкам, спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни і матимуть практичне застосування, що підтверджено відповідними листами від підприємств та організацій.

  3. ^ До 15 березня 2011р. подати у відділ організації наукових досліджень та маркетингу (к.302-А гол. корпусу) рішення вченої ради інституту (із врахуванням загального висновку експертної комісії) щодо пропонованих проектів та їх рейтингу.

 1. Експертним комісіям підготувати та до 15 березня 2011 р. подати у відділ організації наукових досліджень та маркетингу загальний експертний висновок комісії із вказанням рейтингу проектів та його обгрунтуванням на підставі окремих експертних висновків кожного члена комісії (Додаток 2а, Додаток 2б).

 2. Авторам пропонованих проектів до 25 березня 2011 р. подати у відділ організації наукових досліджень та маркетингу Запити та витяги з протоколів засідання кафедри і вченої ради інституту.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника НДЧ

проф. Лозинського А.О.Проректор з наукової роботи

З.Г.Піх^ Проект вносить:

Погоджено:

Зав.відділом організації наукових

досліджень та маркетингу


_______________Н.Р.Віннічек

Заступник начальника НДЧ


____________________ А.О.Лозинський
Начальник юрвідділу

____________________І.П.ШтибельДодаток 1а


Секція_______________________________________________


Організація-виконавець Національний університет « Львівська політехніка»

Адреса:79013 м. Львів вул.С.Бандери,12


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч.тел.,факс:____________________________ дом.тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» від «____»______2011 р. протокол №_______^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор з наукової роботи


_______________________ Піх З.Г.

(підпис)


" "____________2011р.

(підпис)


" "____________2011 р.

М.П.Секція ______________________________________________________


З А П И Т

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»


^ Строки виконання (3 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фiнансування: ____ тис. грн., зокрема на 2012рiк: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

- конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

- аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

- напрацювання авторів проекту в даному напрямі

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

- отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

- порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня


^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

- вірогідність використання отриманих результатів при підготовці фахівців, створенні нових методик, новітніх технологій, засобів виробництва, товарів, послуг, матеріалів, сортів рослин, порід тварин, тощо;

- можливі патенти, інші охоронні документи

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- перелік монографій за тематикою проекту;

- підручники;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :

- ^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Додаток 1б

Секція___________________________________________________________________


^ Організація-виконавець Національний університет « Львівська політехніка»


Адреса:79013 м. Львів вул.С.Бандери,12


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч. тел., факс:____________________________ дом. тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» від «____»___________2011р.,протокол №_______^ Керівник проекту


________________

Проректор з наукової роботи


____________ Піх З.Г.

(підпис)


" "____________2011 р.

(підпис)


" "____________2011 р.

М.П.Секція _______________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________

Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2012 рік: _____________

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

- об’єкт дослідження (розробки);

- предмет дослідження (розробки);

- проблема, що вирішується

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

- мета;

- практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

- значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем

^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

- напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

- результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

- отримання нових або покращених існуючих технологій;

- створення макетних або експериментальних зразків;

- програмних продуктів;

- методик і методичних рекомендацій;

- проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

- підручників, навчальних посібників тощо;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню

^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ( до 30 рядків):

- при підготовці фахівців, створенні новітніх технологій, матеріалів, засобів виробництва, товарів, послуг;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- можливі патенти, охоронні документи;

- вітчизняні та зарубіжні організації, що підтверджують зацікавленість у результатах роботи;

- аналіз перспектив впровадження наукової та науково-технічної продукції, можливий економічний ефект

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- наявність монографій за тематикою проекту;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки;

- наявні патенти та інші документи за тематикою розробок

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ____,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________; інженерно-технічні кадри: ___, допоміжний персонал ________, студенти ______

Р а з о м :

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Схожі:

До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconПро підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році
Директорам інститутів, (деканам факультетів), керівникам відокремлених наукових підрозділів
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconРозпорядження 13. 10. 2010 р м. Львів №96 Про надання інформації На виконання листа Міністерства освіти І науки України від 12. 10. 10р. №1/9-709 Пропоную
Директорам навчально-наукових інститутів до 15. 10. 2010р надати інформацію про розроблені науково-технічні розробки/технології за...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconПротокол загальнокомандної першості серед навчально-наукових інститутів
Попередній протокол загальнокомандної першості серед навчально-наукових інститутів
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconНаказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconЗатверджую” О. Л. Голубенко “ “ 2006 р. Положення про загальноуніверситетський конкурс на кращу студентську групу
У конкурсі на кращу студентську групу навчально-наукових інститутів І факультетів університету беруть участь студентські групи першого...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
На № від Директорам (завідувачам) навчально-методичних кабінетів (центрів) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського І севастопольського...
До 22 лютого 2011 р подати директорам навчально-наукових інститутів назви проектів та список авторів проекту. Директорам навчально-наукових інститутів: До 25 лютого 2011р iconПро проведення IV етапу XX всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
Міністру освіти І науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи