Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) icon

Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.)
Скачати 76.62 Kb.
НазваПоложення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.)
Дата21.10.2012
Розмір76.62 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-навчальний центр з правамиЗатверджено

Радою ЗНЦ НАН України і МОН України

(протокол № 3 від 14.12.2007 р.)

та Вченою Радою Національного універси­тету „Львівська політехніка” (протокол № 8 від 25.12.2007 р.)
Відділення цільової підготовки
Національного університету “Львівська політехніка”
та Західного наукового центру НАН України і МОН України1. Загальні положення

1.1. Науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підго­тов­ки (далі – Відділення) є спільною структурою ЗНЦ НАН України та МОН України (далі – ЗНЦ) та Національного університету "Львівська політехніка" (далі – НУ ”Львівська політехніка”), створеною у відповідності до Рішення №14/1-13 / Постанови №302 Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України від 22.11.2006 р., Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та спільної підготовки спеціа­лістів між установами ЗНЦ та НУ "Львівська політехніка" від 12.12.2006 р., постанови Бюро ЗНЦ (протокол № 6 від 20.11.2006 р.) і Ухвали Вченої Ради НУ "Львівська політехніка" (протокол № 52 від 28.11.2006 р.).

1.2. Відділення не є юридичною особою. Відділення функ­ціонує на під­ставі Договору, який укладається між установами, що входять до Відділення і працюють відповідно до цього Положення.

1.3. Положення про науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки затверджують Рада ЗНЦ та Вчена рада НУ ”Львівська політехніка”

1.4. Метою діяльності Відділення є підготовка фахівців з підвищеним твор­чим потенціалом для установ НАН України та Національного універси­те­ту “Львівська політехніка” з актуальних напрямів розвитку науки і техні­ки із за­стосуванням інноваційних моделей організа­ції навчального процесу та нау­ко­вих досліджень згідно з вимог Болонської декларації шляхом об‘єд­нан­ня зу­силь установ НАН України і НУ ”Львівська політехніка” та сприяння інтегра­ції віт­чизняної науки та освіти до європейського науково-освітнього простору.


^ 2. Основні напрями діяльності Відділення

- проведення профорієнтаційної роботи та підготовки до наукової діяль­нос­ті найбільш здібних учнів фізико-математичних ліцеїв та спеціалі­зо­ваних шкіл відповідного профілю м. Львова та інших міст України;

- відбір талановитих студентів університету під час навчання за програ­мами ОКР “бакалавр” для подальшого навчання у Відділенні за програмами ОКР “магістр” за напрямами майбутньої наукової діяльності;

- підготовка фахівців за програмою ОКР “магістр” відповідно до дер­жав­них стандартів освіти та їх варіативної частини шляхом викладання спец­курсів ученими установ НАН України та НУ “Львівська політехніка”, вико­нання кур­сових та магістерських кваліфікаційних робіт, обов’язкової участі у наукових дослідженнях за напрямами майбутньої наукової діяльності з ме­тою подальшої роботи в уста­новах НАН України та НУ “Львівська політехніка”;

- підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями Відділення, яких потре­бу­­ють нау­кові установи відповідного профілю, вищі навчальні заклади та промислові під­приємства;

- підготовка пропозиції про відкриття нових спеціальностей і спеціалі­за­цій з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;

- створення умов для залучення студентів, викладачів та науковців НУ “Львівська політехніка” для проведення фундаментальних та прикладних нау­кових дослідних робіт спільно з фахівцями НАН України;

- розширення тематики науково-дослідних робіт з залученням до їх ви­ко­нан­ня студентів Відділень, (в т.ч. на оплатній основі), що сприятиме фор­му­ван­ню в них навичок наукової діяльності, розкриттю та об’єктив­ному оці­ню­ванню їх професійних здібностей;

- залучення провідних науковців НАН України до проведення на­вчаль­них занять зі студентами та аспірантами університету;

- створення умов для викладачів та науковців НУ “Львівська політех­ні­ка” у підвищенні їх кваліфікації, стажуванні, проведенні спільних наукових до­слід­жень на базі установ НАН України;

- підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та шля­хом при­кріплення як здобувачів в наукових установах НАН України;

- формування творчих колективів науковців НАН України та виклада­чів НУ “Львівська політехніка” для підготовки підручників, навчальних по­сібни­ків та монографій;

- виконання науково-дослідних та науково-технологічних розробок з ак­ту­аль­них проблем за замовленнями державних, громадських та інших орга­ніза­цій України та інших країн, участь у підготовці та вико­нанні міжнарод­них про­ектів при необхідності шляхом об’єднання зусиль учених установ НАН України та НУ “Львівська політехніка” із залученням студентів, що навчають­ся у Відділенні;

- проведення наукових досліджень силами створених творчих колек­ти­вів із працівників НАН України та НУ “Львівська політехніка” за рахунок спе­ці­аль­но виділених на ці цілі коштів, а також у рамках господарських дого­ворів з дер­жав­ними, гро­мадськими та іншими ор­ганізаціями України та інших країн;

- придбання необхідних матеріалів і виробів для забезпечення навчаль­но­го процесу.


^ 3. Організація навчання у Відділенні

3.1. НУ “Львівська політехніка” для забезпечення навчання у Відділен­ні здійснює такі заходи:

- спільно з установами НАН України відбирає талановитих студентів, які показали здібності до наукової роботи під час навчання за програмами ОКР “бакалавр” і рекомендує їх до зарахування для продовження підготовки у Відділенні за ОКР „магістр” на конкурсній основі;

- випускові кафедри НУ “Львівська політехніка” спільно з представни­ка­ми НАН України організують і забезпечують навчальний процес за ОКР „бакалавр” та ОКР “магістр” силами викладачів університету та науковців НАН України у Відділенні відповідно до погоджених програм варіативної частини державного стандарту освіти;

- рекомендує студентів на навчання в провідні освітні і наукові центри світу;

- бере участь в формуванні та організації робіт Державної екзаменацій­ної комісії для захисту магістерських кваліфікаційних робіт шляхом залу­чен­ня провідних фахівців НУ “Львівська політехніка” та установ НАН України;

- видає дипломи випускникам НУ “Львівська політехніка”, які пройш­ли на­вчання за програмою ОКР “магістр” за ліцензованими в університеті спеці­аль­ностями і програмами Відділення;

- разом з установами НАН України здійс­нює розподіл випускників зі спеці­аль­ностей Відділення відповідно до потреб установ НАН України та НУ “Львівська політехніка”.

3.2. ЗНЦ для забезпечення навчання у Відділенні здійснює такі заходи:

- спільно з університетом формує контингент студентів з числа фа­хів­ців ОКР “бакалавр” для продовження навчання за програмами підготовки фахівців ОКР “магістр”;

- забезпечує викладання окремих дисциплін та спецкурсів за ОКР „бакалавр” та ОКР „магіс­тр” на матеріальній базі установ НАН України;

- створює умови для проходження студентами НУ “Львівська політех­ніка” різних видів практик, виконання та захист магістерських кваліфі­ка­цій­них робіт за тематикою НАН України;

- створює умови для працевлаштування випускників НУ “Львівська по­літехніка”, які навчались у Відділенні, в установах НАН України та на кафед­рах НУ “Львівська політехніка”;

- забезпечує доступ студентів НУ “Львівська політехніка” до матері­аль­ної ба­зи, бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів НАН України.


^ 4. Структура Відділення цільової підготовки

4.1. До складу Відділення належать такі структурні підрозділи: нау­ко­во-на­вчаль­ні комплекси, кафедри цільової підго­товки, як філії випус­ко­вих кафедр НУ “Львівська політехніка” в установах НАН України (додаток 1).

4.2. Науково-навчальні комплекси об’єднують близькі пріоритетні за зна­чен­ням напрями підготовки фахівців в області природничих і технічних наук (математика, фізика, механіка та матеріалознавство, економіка і т.п.). Науково-навчальні комплекси, як правило, поєд­нують у своїй структурі декілька кафедр НУ “Львівська політехніка” та декілька установ НАН Украї­ни, які здійснюють підготовку фахівців одного напрямку.

4.3. Кафедри цільової під­го­товки створюються в установах НАН Украї­ни та здійснюють підготовку студентів ОКР “магістр” в пріори­тет­них на­пря­мах розвитку науки та техніки. Кафедри цільової під­го­товки в установах НАН України працюють в рамках Положення про філію кафедри.

4.4. Для вирішення наукових завдань, що по­требують спільних зусиль провідних учених та спеціалістів НАН України і НУ “Львівська політехніка”, у складі вказаних підрозділів можуть створювати­ся неструктурні лабораторії чи наукові групи.

^ 5. Керівництво Відділенням

5.1. Вищим керівним органом Відділення є Координаційна рада, до складу якої входить:

Від ЗНЦ: Голова ЗНЦ НАН України і МОН України; заступ­ник голови ЗНЦ НАН України і МОН України, відповідальний за вказаний напрям ді­яль­ності; керівники установ НАН України, які включені до складу Відділення цільової підготовки.

Від НУ “Львівська політехніка”: Ректор, пер­ший проректор, про­рек­тор з наукової роботи, представники інститутів НУ “Львівсь­ка політех­ніка”, включені до складу Відділення (за поданням Вченої ради НУ “Львівсь­ка політехніка”).

Координаційна рада розглядає шляхи поглиблення інтеграції навчаль­ного процесу та наукових досліджень НУ “Львівська політехніка” та установ НАН України, розробляє плани та заходи для підвищення якості підготовки фахівців, забезпечує взаємодію НУ “Львівська політехніка” та установ НАН України з органами державного управління, міжнародними організаціями, фондами, програмами, тощо в інтересах розвитку вищої освіти та науки.

5.2. Поточне керівництво роботою Відділення здійснює Керівник та йо­го заступник, кандидатури яких погоджує Координаційна рада.


^ 6. Фінансове забезпечення діяльності Відділення

6.1. НУ “Львівська політехніка” забезпечує фінансування підготовки спе­ціалістів за ОКР „бакалавр” і ОКР „магістр” за держав­ними нормативами (в тому числі на оплату науковців НАН України, залучених до навчального процесу) і видання навчально-методичної літератури.

6.2. ЗНЦ бере участь у фінансуванні діяль­нос­ті Відділення у частині підготовки магістрів за спеціальними інновацій­ни­ми програмами, розробле­ними спільно установами НАН України та НУ “Львівська політехніка” кош­тами, які будуть цільово виділені Президією НАН України.

6.3. Додатковим джерелом фінансування Відділення може бути оплата за вико­нання науково-дослідних робіт у рамках господарських договорів, які вико­ну­ються тимчасовими творчими колективами, створеними з працівників установ ЗНЦ та НУ “Львівська політехніка”.


7. Прикінцеві положення

7.1. Координаційна рада Відділення проводить свої засідання не рідше 1 разу на квартал.

7.2. Відділення звітує про свою діяльність один раз на п'ять років на спільному засіданні Ради ЗНЦ та Вченої Ради НУ “Львівська політехніка”.

7.3. Керівник Відділення звітує про свою роботу перед Координацій­ною радою 1 раз на рік.


Обговорено та

Обговорено таСхожі:

Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconПоложення про науково-навчальний комплекс науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру нан україни І мон україни
Роблене згідно з «Положенням про науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська...
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconПерше інформаційне повідомлення
Українське фізичне товариство, Академія наук вищої школи України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова нан україни,...
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconСклад Координаційної ради
Національного університету “Львівська політехніка” та знц нан україни І мон україни
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconПерелік науково-навчальних структур науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру нан україни І мон україни
Назва підрозділу Львівської політехніки чи наукової установи, за участю якого створено спільну структуру
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconНаціональна академія наук України
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем нан україни І міністерства освіти І науки України
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconТипові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом росток, на 2013/2014 навчальний рік
України від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства...
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Дане Положення розроблене на основі базового «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ...
Положення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.) iconКультура народов Причерноморья. Экономические науки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр нан україни І мон україни, Міжвузівський центр “Крым економічні 06. 10. 10

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи