Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади icon

Положення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Скачати 152.14 Kb.
НазваПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Дата21.10.2012
Розмір152.14 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”


Затверджую
Ректор

Національного університету
“Львівська політехніка”
__________________Ю.Я.Бобало
“______” ______________2007 р.^ Тимчасове положення

про гранти Національного університету “Львівська політехніка”

для молодих вченихГолова ради молодих вчених

А.С.КуцикЛьвів

2007 рік


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
  1. Тимчасове положення встановлює умови, порядок організації і проведення конкурсу наукових проектів з фундаментальних та прикладних досліджень на здобуття грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним університетом «Львівська політехніка».

  2. Положення розроблене на підставі ухвали Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» від 23.05.2006 р. (Протокол №48) «Про молодіжну політику Львівської політехніки стосовно молодих вчених та працівників університету».

  3. Гранти призначаються з метою підтримки наукових досліджень молодих науковців Національного університету "Львівська політехніка".

  4. Конкурс науково-дослідних проектів молодих вчених на здобуття грантів Львівської політехніки проводиться за такими напрямками:

 фундаментальні дослідження в галузі математичних і природничих наук;

 нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;

 новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості;

 нанотехнології, мікроелектроніка та телекомунікації;

 вдосконалення хімічних технологій, нові речовини та матеріали, розвиток біотехнологій;

 інноваційні технології у будівництві та архітектурі;

 фундаментальні дослідження в галузі суспільних та гуманітарних наук;

 теоретичні та практичні засади створення та дослідження високоефективного технологічного обладнання та машин;

 проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю. 1. ^ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ
  НА ЗДОБУТТЯ ГРАНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

  1. Процедура проведення конкурсу наукових робіт на здобуття гранту Львівської політехніки має відкритий характер.

  2. Конкурс проводиться щорічно за напрямками, зазначеними в п. 1.4, з урахуванням виділеного Національним університетом «Львівська політехніка» фінансування. Термін проведення конкурсу: з 1 вересня до 20 жовтня.

  3. На здобуття гранту Львівської політехніки можуть претендувати молоді вчені або наукові колективи молодих вчених, які мають вагомий науковий доробок.

   1. До претендентів на здобуття гранту Львівської політехніки висуваються такі вимоги:

 • основним місцем роботи молодого вченого та усіх членів наукового колективу має бути Національний університет «Львівська політехніка»;

 • керівник проекту повинен мати не менше ніж три публікації у провідних наукових виданнях або монографію за тематикою проекту, опубліковані за останні 3 роки;

 • вік керівника проекту та його виконавців не повинен перевищувати 35 років на момент закінчення конкурсу.

2.3.2. Гранти можуть надаватися не більше ніж три роки підряд.

  1. До участі в конкурсі на здобуття гранту Львівської політехніки приймаються наукові проекти фундаментального та прикладного характеру.

  2. Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 (один) рік.

  3. Проекти на конкурс на здобуття гранту Львівської політехніки готуються за формою „Запит на отримання гранту Національного університету "Львівська політехніка" (див. додаток 1). Додатково, у вигляді окремого документу, обґрунтовується участь кожного з виконавців.

  4. Конкурс науково-дослідних проектів претендентів на здобуття гранту Львівської політехніки організується секціями ради молодих вчених навчально-наукових інститутів Національного університету "Львівська політехніка".

  5. Науково-дослідні проекти претендентів на здобуття гранту Львівської політехніки обговорюються на зборах секцій ради молодих вчених навчально-наукових інститутів. Рішення зборів секції щодо пропонованих проектів оформляється у вигляді протоколу. У випадку незгоди претендентів на здобуття гранту з оцінкою їх науково-дослідних проектів відповідною секцією ради молодих вчених автори проекту можуть апелювати безпосередньо до правління ради молодих вчених, яке зобов’язане розглянути дані проекти.

  6. Оформлений запит та витяг з протоколу зборів секції подається на розгляд правління ради молодих вчених.

  7. Правління ради молодих вчених подає свої пропозиції Науково-технічній раді університету. Термін подачі пропозицій: до 20 листопада.

  8. Рішення про видачу грантів Львівської політехніки приймається Науково-технічною радою університету та затверджується наказом Ректора університету. Термін прийняття рішення: до 20 грудня.
 1. ^ ОЦІНКА ТА ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

  1. Конкурсний відбір науково-дослідних проектів молодих вчених на здобуття гранту Львівської політехніки проводиться на підставі рейтингової оцінки проекту, яка визначається додаванням оцінки наукової діяльності керівника проекту та оцінки запиту, виставленої експертом.

  2. Оцінка наукової діяльності керівника проекту визначається за формою наведеною у додатку 2. Відповідальність за достовірність визначення даної оцінки несе керівник проекту та голова бюро секції ради молодих вчених, яка розглядає цей проект.

  3. Для незалежної оцінки запиту на здобуття гранту Львівської політехніки секція ради молодих вчених відповідного навчально-наукового інституту звертається до експерта. Експерт призначається з числа докторів наук – провідних фахівців у відповідному науковому напрямі головою вченої ради відповідного навчально-наукового інституту. Рішення про призначення експерта доводиться до відома секції ради молодих вчених цього інституту.

  4. Експерт готує та подає секції ради молодих вчених інституту експертне заключення за формою, наведеною у додатку 3.

  5. Основні критерії експертної оцінки науково-дослідних проектів претендентів на отримання гранту Львівської політехніки є такими:

 • актуальність проекту;

 • наукова новизна та обґрунтованість запропонованого підходу, методів і засобів досліджень;

 • наукова цінність результатів, які будуть отримані при виконанні проекту;

 • практична цінність проекту;

 • наукова кваліфікація керівника та виконавців;

 • наявність і рівень наукового доробку та публікацій колективу виконавців проекту.

  1. Науково-технічна рада університету:

   1. Розглядає пропозиції правління ради молодих вчених університету щодо поданих на конкурс на здобуття гранту Львівської політехніки наукових проектів.

   2. Підводить підсумки конкурсу та приймає рішення щодо призначення грантів Львівської політехніки.

   3. За необхідності, Науково-технічна рада університету може скеровувати запит для повторного розгляду правлінням ради молодих вчених.

  2. У випадку рівності рейтингових оцінок проектів перевага надається за таких умов:

 • наявності сформованих наукових колективів, до складу яких належать висококваліфіковані молоді кадри;

 • наявності відповідного обладнання для проведення досліджень;

 • наявності потенційних споживачів науково-технічної продукції;

 • впровадженні результатів попередніх досліджень у промисловості чи в інших сферах народного господарства;

 • комплексному характеру проектів.
 1. ^ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ВІДКРИТТЯ ФІНАНСУВАННЯ

  1. Рішення Ректора про результати конкурсного відбору проектів на здобуття грантів Львівської політехніки оголошується наказом по університету і доводиться до відома керівників підрозділів та правління ради молодих вчених.

  2. Після підписання наказу Ректора з одержувачем гранту (керівником проекту) укладається договір про виконання науково-дослідної роботи.

  3. Кошти, виділені на виконання проектів, використовуються лише за цільовим призначенням.

  4. Невикористані під час виконання науково-дослідної роботи за грантом Львівської політехніки кошти залишаються у фонді стимулювання наукової діяльності молодих науковців.

  5. Кошторис витрат за грантом Львівської політехніки затверджується проректором з наукової роботи і може містити витрати на такі статті:

 • оплату праці;

 • оплату відряджень та участі в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;

 • закупівлю матеріалів та обладнання необхідних для виконання науково-дослідної роботи за темою гранту;

 • інші витрати (зокрема послуги доступу до Internet), пов’язані із виконанням науково-дослідної роботи за темою гранту.

 1. ЗВІТУВАННЯ

  1. За результатами виконання науково-дослідної роботи за грантом Львівської політехніки оформляється науковий звіт, згідно з вимогами ДСТУ 3008-95, а також звітний кошторис про витрати отриманих коштів.

  2. Науковий звіт про виконання науково-дослідної роботи за грантом Львівської політехніки обговорюється на засіданні правління ради молодих вчених та затверджується на засіданні Науково-технічної ради Національного університету "Львівська політехніка".

  3. Обладнання, придбане молодими вченими за кошти гранту, залишається на балансі кафедри на якій працює одержувач гранту (керівник проекту).

Додаток 1

^ Форма запиту

напрямСекція ради молодих вчених інституту______________________________________________________


З А П И Т

на отримання гранту Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених

проекту:
(не більше 12 слів)


 1. ^ АВТОРИ ПРОЕКТУ :

Керівник проекту (П.І.Б.):
учений ступінь
учене звання
місце основної роботипосада
робоч. тел.:
дом. тел.:
Виконавці проекту:(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада)
 1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 3. СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ, ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ СВІТОВОМУ РІВНЮ (до 50 рядків)

 5. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 50 рядків)

 6. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ, ЗОКРЕМА ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ (до 10-ти пунктів)

 7. ^ ЕТАПИ РОБОТИ

(назва та зміст етапу, очікувані результати)


Додаток 2

Оцінка наукової діяльності керівника проекту

Пор. №

Вид роботи

Внесок у сумарний рейтинг

1

Наукові публікації
1.1

Стаття у виданнях, що входять в перелік ВАК1.2

Публікація в матеріалах міжнародних конференцій, статті в міжнародних виданнях1.3

Патент1.4.

Тези доповіді, стаття у інших виданнях України1.5

Стаття в журналі з філадельфійського переліку2.

Науково-методичні розробки
2.1.

Монографія2.2.

Навчальний посібник, підручник з грифами МОН2.3.

Навчальний посібник без грифу МОН2.4.

Методичні посібники, методичні вказівки3.

Робота зі студентами
3.1.

З публікацією тез доповіді (статті)

1.0

3.2.

З публікацією тез доповіді (статті) з відзнакою

1.5

3.3.

Керівництво магістерською роботою

1.5

4.

Участь в НДР (ДБ, госпдоговори, гранти). Примітка: у випадку міжнародних сума подвоюється
4.1.

Керівник

5.0

4.2.

Відпов. виконавець

3.0

4.3.

Виконавець

1.0

5.

Доповіді на конференціях, симпозіумах
5.1.

Всеукраїнська конференція

1.0

5.2.

Міжнародна конференція в Україні

1.5

5.3.

Міжнародна конференція за кордоном

2.0

6.

Захист дисертацій
6.1.

Кандидатської

10.0

6.2

Докторської

20.0

7.

Отримання наукових звань
7.1.

Доцента, ст. наук. співр.

10.0

7.2.

Професора

20.0

8.

Інше
8.1.

Рецензування авторефератів дисертацій

0.7

8.2

Опонування дисертацій

5.0

Примітки. 1)Рейтинг визначається сумарно за три попередні роки (включно з роком подачі запиту). Остаточна рейтингова оцінка керівника проекту визначається як середній рейтинг за три роки (шляхом ділення результату на 3). 2) На період 2007-2009 рр. подачі запитів захист дисертацій та отримання вчених звань враховується у рейтингу (п.6, п.7) незалежно від їх термінів.

Додаток 3.

Критерії оцінки

запиту на отримання гранту


Назва запиту:
Керівник проекту:Показники

Рівні оцінки

Оцінка експерта

1.

Актуальність проекту НДР

низька: задовільна: висока:

0 ÷ 1

2 ÷ 3

4 ÷ 5

2.

Наукова новизна та обґрунтованість запропонованого підходу, методів і засобів досліджень

низька: задовільна: висока:

0 ÷ 1

2 ÷ 3

4 ÷ 5

3.

Наукова цінність результатів досліджень

низька: задовільна:

висока:

0 ÷ 1

2 ÷ 3

4 ÷ 5

4.

Практична цінність

низька:

задовільна: висока:

0 ÷ 1

2 ÷ 3

4 ÷ 5

5.

Наукова кваліфікація виконавців (кількість кандидатів чи докторів наук серед виконавців, включно з керівником проекту)

відсутність

0

1 і більше кандид. наук


1 ÷ 3

1 доктор наук без канд. наук

4

доктор наук і канд. наук

5

6.

Наявність і рівень наукового доробку та публікацій колективу виконавців проекту НДР

низький: задовільний: високий

0

1

2
Загальна кількісна оцінка запиту:

Разом:
Експерт ___________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


Дата „___” ___________ 200_ р.


Голова Вченої ради інституту ___________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


Дата „___” ___________ 200_ р.


За якість та об’єктивність оцінки запиту відповідальність несуть експерт та голова Вченої ради інституту.

Схожі:

Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconНаказ №189-10 Про призначення грантів Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених
На виконання ухвали науково-технічної ради Національного університету "Львівська політехніка" від 29 листопада 2007 р. (протокол...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПлан засідань Ради молодих вчених вп «Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2011-2012 навчальний рік
Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної роботи членів Ради молодих вчених
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconДіяльність ради молодих вчених нухт   Згідно «Положення про Раду молодих вчених»
Згідно «Положення про Раду молодих вчених» основними напрямками її діяльності є
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconДіяльність ради молодих вчених нухт   Згідно «Положення про Раду молодих вчених»
move to 1192-20745
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПоложення про раду молодих вчених внз
Рада молодих вчених Сумдпу створюється з метою розгортання ініціативи молодих викладачів І аспірантів, координації міжкафедральних...
Положення про гранти Національного університету \"Львівська політехніка\" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади iconПоложення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Мета діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи